Microsoft Teams (gratuït)

Contracte Online Subscription

Aquest Contracte de Microsoft Teams (free) Online Subscription es subscriu entre l’entitat que vostè representa o, si vostè no designa cap entitat en connexió amb la compra o renovació de la subscripció, vostè individualment (“vostè” o “el seu”) i Microsoft Ireland Operations Limited (“Microsoft”, “nosaltres”, “ens” o “el nostre”). Consisteix en les condicions generals que s’estableixen a continuació, així com les Condicions dels Serveis Online, els Acords de Nivell de Servei i els Detalls de l’oferta per a la seva subscripció o renovació (en conjunt, el “contracte”). És efectiu a partir de la data de confirmació de la seva subscripció o la data en què la seva subscripció es renovi, la que sigui aplicable. Els termes clau es defineixen a la secció 8.

1.             Ús dels Serveis Online

a.     Drets d’ús. Li atorguem el dret d’accedir i utilitzar els Serveis Online, així com d’instal·lar i utilitzar el programari inclòs en la seva subscripció, tal com es descriu en aquest contracte. Ens reservem tots els altres drets.

b.     Ús acceptable Pot utilitzar el Producte només d’acord amb les disposicions d’aquest contracte. No pot aplicar enginyeria inversa, ni descompilar, desassemblar o evitar les limitacions tècniques del Producte, excepte en la mesura en què la llei ho permeti malgrat aquestes limitacions. No pot desactivar, manipular o intentar eludir d’altra manera un mecanisme de facturació que mesuri el seu ús dels Serveis Online. No pot llogar, arrendar, prestar, transferir o allotjar el Producte, o qualsevol part del Producte, a terceres parts, excepte si ho permeten de forma expressa aquest contracte o les Condicions dels Serveis Online.

c.     Usuaris finals Vostè controla l’accés dels Usuaris finals, i vostè és responsable del seu ús del Producte d’acord amb aquest contracte. Per exemple, vostè garantirà que els Usuaris finals compleixen la Política d’Ús Acceptable..

d.     Dades del client Vostè és l’únic responsable del contingut de totes les Dades del client. Vostè protegirà i mantindrà tots els drets de les Dades del client necessaris perquè nosaltres li proporcionem els Serveis online sense infringir els drets de tercers i sense que suposi cap altra obligació per a Microsoft davant vostè o de qualsevol tercer. Microsoft no assumeix cap obligació amb les Dades del client ni amb l’ús que vostè faci del Producte, tret de les obligacions derivades d’aquest contracte o de les disposicions de la legislació aplicable.  Vostè també és responsable de notificar als Usuaris finals de les seves polítiques relacionades amb les Dades del client, així com de garantir que el tractament de les Dades del client es realitzi de conformitat amb les lleis aplicables.

e.     Responsabilitat dels seus comptes Vostè és responsable de preservar la confidencialitat de les credencials d’autenticació no públiques associades al seu ús dels Serveis Online. Vostè ha de notificar immediatament a la nostra assistència al client qualsevol possible ús indegut dels seus comptes o les seves credencials d’autenticació o de qualsevol incident de seguretat relacionat amb els Serveis Online.

f.      Publicacions preliminars Podem publicar versions preliminars. Les versions preliminars s’ofereixen “tal qual”, “amb tots els errors” i “com a disponibles” i s’exclouen dels Acords de Nivell de Servei i de totes les garanties proveïdes en aquest contracte. És possible que el servei d’atenció del client no cobreixi les Versions Preliminars. Podem canviar o interrompre les Versions Preliminars en qualsevol moment sense avisar. També podem triar no llançar una versió preliminar al públic general.

g.     Serveis administrats per a Microsoft Azure Pot fer servir els Serveis de Microsoft Azure per oferir una Solució de Servei administrat si (1) vostè és l’únic amb la capacitat d’accedir, configurar i administrar els Serveis de Microsoft Azure, (2) vostè té accés d’administrador als entorns virtuals de sistema operatiu, si n’hi ha, a la Solució de Servei Administrat, i (3) la tercera part només té accés d’administrador a la seva aplicació o entorn virtual de sistema operatiu. Vostè és responsable de l’ús dels Serveis Microsoft Azure per part del tercer d’acord amb els termes d’aquest contracte. La seva provisió de Serveis Administrats roman subjecta a les següents limitacions (i qualsevol altra limitació als Termes dels Serveis Online):

(i)     no pot revendre o redistribuir els Serveis Microsoft Azure, i

(ii)   no pot permetre que múltiples usuaris accedeixin directament o indirectament a una funció dels Serveis Microsoft Azure que es posi a disposició per usuari.

h.     Administrador per a Microsoft Teams gratuït.  Microsoft Teams (gratuït) se li ofereix com una Oferta limitada segons es defineix a aquest acord. Si està representant a una organització, o si és el primer usuari que es registra a Microsoft Teams i representa a un grup de companys de feina o socis comercials, serà el Client que formalitza aquest acord i representarà que té l’autoritat per fer-lo.   En convidar a una persona a utilitzar Microsoft Teams (gratuït), o si els usuaris que ha convidat conviden a una altra persona, vostè assumeix responsabilitats addicionals relacionades amb l’ús de Microsoft Teams (gratuït) per part d’aquesta persona.  D’aquesta forma, la seva disposició de Microsoft Teams (gratuït) estarà subjecta a les Condicions dels Serveis online, incloent-hi la propietat i la gestió de les Dades del client per part seva.  Per exemple, vostè controla el tractament de les Dades del client i proporciona autorització a Microsoft per tractar les Dades personals i les instruccions sobre el tractament de les Dades del client a Microsoft. Les vostres instruccions poden incloure l’accés, el control, l’ús i l’eliminació de les Dades del client, i vostè serà l’únic responsable de totes les obligacions derivades de les Condicions del Servei Online.  A més a més, vostè (i) controlarà i administrarà el seu compte i el compte dels Usuaris finals, incloent-hi la modificació i la cancel·lació de l’accés, i (ii) podrà accedir i tractar les seves dades, i les dades dels Usuaris finals, incloent-hi el contingut de les comunicacions i dels arxius.  Els Usuaris finals també podran enviar sol·licituds relacionades amb operacions administratives del seu compte, com ara eliminació, accés i control de les Dades del client, aprovisionament i cancel·lació de l’accés al Producte, gestió d’equips  i canals, i gestió de permisos d’accés.  Consulti les Condicions dels Serveis Online per obtenir més informació.  Qualsevol funció administrativa i representativa exercida por vostè es podrà transferir i re-assignar a una altra persona.  Vostè accepta prendre les accions sol·licitades de manera raonable per Microsoft per facilitar la transferència de la funció administrativa o la declaració a una altra persona.   Això pot incloure la provisió de notificacions d’incompliments de dades als Usuaris finals en les 72 hores posteriors al coneixement d’aquest incompliment de seguretat de les Dades del client.  Vostè també accepta el deure de garantir que tots els Usuaris finals tinguin més de 16 anys, ja què Microsoft Teams (gratuït) està indicat per a usuaris amb més de 16 anys.  Si decideix actualitzar la seva versió a una Subscripció de pagament, s’aplicaran totes les condicions de pagament estipulades en aquest Acord.  A més a més, en el moment de l’actualització de la versió, podrà seleccionar un únic domini associat a l’organització que s’utilitzarà per a tots els comptes d’Usuari final.  Microsoft Teams és una Oferta limitada i se li proporciona subjecte a possibles canvis, depreciacions o finalitzacions en qualsevol moment per part de Microsoft i per qualsevol motiu, com es descriu a la Secció 3 d’aquest Acord.  Per exemple, si supera els límits d’ús notificats al seu usuari eventualment i com es descriu a https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008,  el seu ús de Microsoft Teams podrà suspendre's.

i.       Dades de directori compartit Quan fa una comanda de Servei Online utilitzant una adreça de correu electrònic amb un domini atorgat per una organització a la que està afiliat (per exemple, un ocupador o una escola), el Servei Online l’afegeix a un directori d’usuaris que comparteixen el mateix domini de correu electrònic. Les seves dades del directori (nom, data de registre i adreça de correu electrònic) poden ser visibles a altres usuaris dels Serveis Online que comparteixin el mateix domini de correu electrònic de la seva organització.

j.       Programari addicional per utilitzar amb els Serveis Online Per aconseguir l’accés òptim i l’ús de determinats Serveis Online, pot instal·lar i utilitzar determinat programari relacionat amb el seu ús dels Serveis Online, tal com es descriuen a les Condicions dels Serveis Online. Nosaltres li atorguem una llicència de programari, no la venem. La prova de la seva llicència per al programari és (1) aquest contracte, (2) qualsevol confirmació de comanda i (3) justificant de pagament. Els seus drets d’accés al programari en qualsevol dispositiu no li atorguen cap dret a implementar patents de Microsoft ni cap altra propietat intel·lectual de Microsoft a programari o dispositius que accedeixin a aquell dispositiu.

2.             Adquisició de serveis

a.     Ofertes de subscripció disponibles El Portal proporciona Detalls d’ofertes per a ofertes de subscripció disponibles, que en general es poden categoritzar com a una o una combinació de les següents:

(i)     Oferta de compromís Vostè es compromet anticipadament a la compra d’una quantitat determinada de Serveis Online per a la seva utilització durant un Termini i a pagar per endavant o de forma periòdica abans del seu ús. Respecte als Serveis Microsoft Azure, l’ús addicional o d’altra naturalesa (per exemple, l’ús més enllà de la quantitat compromesa) pot ser elegible per a una Oferta de consum. Les quantitats compromeses que no s’hagin utilitzat durant un Termini caducaran en acabar el Termini.

(ii)   Oferta de consum Vostè paga en base a l’ús real en el mes precedent, sense un compromís anticipat. El pagament és periòdic i a mes vençut.

(iii)  Oferta limitada Rep una quantitat limitada de Serveis Online per a un termini limitat sense càrrec (per exemple, com una prova de subscripció o un compte gratuït) o com a part d’una altra oferta de Microsoft (per exemple, MSDN). Les disposicions en aquest contracte en relació als preus, taxes de cancel·lació, pagament i retenció de dades poden no aplicar-se.

b.     Comanda

(i)     Fent una comanda o renovant una subscripció, accepta els Detalls d’oferta per a aquella subscripció. Llevat que s’especifiqui d’altra manera als Detalls de l’oferta, els Serveis Online s’ofereixen “segons disponibilitat”. Pot presentar comandes per a les seves Filials en virtut d’aquest contracte i atorgar les seves Filials drets administratius per gestionar la subscripció, però les Filials no poden presentar comandes en el marc d’aquest contracte. També pot assignar els drets atorgats a la secció 1.a. a un tercer en el seu negoci intern. Si vostè atorga drets a Filials o tercers en relació al programari o a la seva subscripció, tals Filiats o tercers estaran vinculats per aquest contracte i vostè accepta ser conjuntament i solidàriament responsable per qualsevol acció d’aquestes Filials o tercers en relació al seu ús dels Productes.

(ii)   Algunes ofertes li poden permetre modificar la quantitat de Serveis Online encarregats durant el Termini d’una subscripció. Les quantitats addicionals afegides a una subscripció caducaran en acabar aquella subscripció. Si disminueix la quantitat durant un Termini, podem cobrar-li una taxa de cancel·lació per la disminució de la quantitat, tal com es descriu a sota a la secció 3.b.

c.     Preus i pagament Els pagaments s’han de realitzar d’acord amb els Detalls de l’oferta per a la seva subscripció.

(i)     Per a ofertes de compromís, el nivell de preu es pot basar en la quantitat de Serveis Online comanats. Algunes ofertes li poden permetre modificar la quantitat de Serveis Online encarregats durant el Termini i el seu nivell de preu es pot ajustar en conseqüència, però els canvis en el nivell de preu no seran retroactius. Durant el Termini de la seva subscripció, els preus dels Serveis Online no augmentaran, d’acord amb la seva subscripció, en relació amb els que apareixien en el Portal en el moment en què la seva subscripció es va fer efectiva, excepte en el cas de preus identificats com a temporals en els detalls de l’oferta, o per a Versions preliminars o productes que no són de Microsoft. Tots els preus estan subjectes a canvis en el moment de la renovació de qualsevol subscripció.

(ii)   Per a ofertes de consum, els preus poden canviar en qualsevol moment mitjançant notificació.

d.     Renovació

(i)     En renovar la seva subscripció, aquest contracte es veurà cancel·lat, i la seva subscripció estarà regida a partir d’aquell moment per les condicions generals establertes al Portal el dia en què es renovi la seva subscripció (les “Condicions de renovació”). Si no accepta les Condicions de renovació, pot rebutjar renovar la subscripció.

(ii)   Per a ofertes de compromís, pot elegir la renovació automàtica de la subscripció o que aquesta es vegi cancel·lada en acabar el Termini. La renovació automàtica està pre-seleccionada. Pot canviar la seva selecció en qualsevol moment durant el Termini. Si el Termini existent és més llarg que un més natural, li notificarem la renovació automàtica abans que acabi el Termini.

(iii)  Per a Ofertes de consum, la seva subscripció es renovarà automàticament per a terminis addicionals d’un mes fins que vostè cancel·li la subscripció.

(iv)  Per a ofertes limitades, la renovació pot no estar permesa.

e.     Elegibilitat per a versions acadèmiques, governamentals o sense ànim de lucre. Vostè accepta que està comprant una oferta acadèmica, governamental o sense ànim de lucre, i que compleix els requisits d’elegibilitat que apareixen a les següents pàgines:

(i)     Per a ofertes acadèmiques, els requisits per a institucions educatives (incloses oficines administratives o consells educatius, biblioteques públiques o museus públics) enumerats a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)   Per a ofertes governamentals, els requisits enumerats a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; i

(iii)  Per a ofertes sense ànim de lucre, els requisits enumerats a http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft es reserva el dret a verificar en qualsevol moment el dret d’elegibilitat i a suspendre el Servei Online si no es compleixen els requisits d’elegibilitat.

f.      Impostsos Els preus no tenen inclosos els impostos, llevat que s’indiqui el contrari a la factura. Vostè ha de pagar qualsevol impost de valor afegit, de bens i serveis, de venda o qualsevol altre impost, taxa, càrrec o recàrrec aplicable, o qualsevol recàrrec de recuperació de costs de regulació o quantitats similars degudes sota aquest contracte i que tenim permís per a recaptar sota la llei aplicable. Vostè serà responsable de qualsevol impost sobre el timbre i qualsevol altre impost que estigui obligat legalment a pagar, inclosos tots els imposts que es puguin deduir de la distribució de Productes a les seves Filials. Nosaltres ens farem responsables de tots els imposts derivats dels nostres beneficis, els imposts sobre la facturació imposats en lloc d’imposts sobre beneficis i imposts sobre la propietat.

Si hi ha imposts que s’han de retenir de pagaments que ens faci a nosaltres, pot deduir-los de la quantitat que ens deu i pagar-los a l’autoritat fiscal apropiada, sempre que vostè ens proporcioni un rebut oficial corresponent a aquelles retencions i qualsevol altre document que sol·licitem de manera raonable per reclamar un crèdit fiscal de l’estranger o una devolució. Vostè ha de garantir que qualsevol impost retingut és el mínim aplicable segons la llei aplicable.

3.             Termini, resolució i suspensió

a.     Termini i resolució del contracte Aquest contracte serà efectiu fins a l’expiració, resolució o renovació de la seva subscripció, la data que sigui anterior.

b.     Resolució de la subscripció Pot resoldre una subscripció en qualsevol moment durant el seu Termini; tanmateix, vostè ha de pagar tots els imports que es deuen abans que aquesta resolució sigui efectiva.

(i)     Subscripció d’un mes Una subscripció amb un Termini d’un mes pot resoldre’s en qualsevol moment sense cost de cancel·lació.

(ii)   Subscripcions de més d’un mes Si vostè resol una subscripció de Serveis Microsoft Azure a menys de 30 dies de la data en que la subscripció es va fer efectiva o es va renovar, no es farà cap devolució, i vostè haurà de pagar els primers 30 dies de la subscripció, però no s’haurà de pagar res més durant el que queda de Termini de la subscripció. Si vostè resol una subscripció de Serveis Microsoft Azure en qualsevol altre moment del Termini, haurà de pagar tot el que resti del termini, i no es farà cap devolució.

(iii)  Ofertes limitades Microsoft pot resoldre la seva subscripció a una Oferta limitada en qualsevol moment durant el Termini i sense notificació.

(iv)  Altres subscripcions Per a qualsevol altra subscripció, si vostè resol una subscripció abans que acabi el Termini, haurà de pagar un cost equivalent a una subscripció d’un mes i rebrà una devolució corresponent a la porció que ha pagat fins acabar el Termini; no es faran devolucions per a mesos usats parcialment.

c.     Suspensió Podem suspendre el seu ús dels Serveis Online si: (1) és raonable per prevenir l’accés no autoritzat a Dades del Client; (2) vostè no respon a una reclamació de violació de la secció 5 en un període de temps raonable; (3) vostè no paga els imports deguts sota aquest contracte; (4) vostè no compleix la Política d'Ús Acceptable.o infringeix altres termes d’aquest contracte; o, (5) per a ofertes limitades, la subscripció passa a estar inactiva a causa de què vostè no ha pogut accedir als Serveis Online de la manera descrita als Detalls de l’oferta. Si una o més d’aquestes condicions tenen lloc, llavors:

(i)     Per a ofertes limitades, podem suspendre el seu ús dels Serveis Online, la seva subscripció i el seu compte immediatament i sense notificació.

(ii)   Per a la resta de subscripcions, s’aplicarà una suspensió a la part mínima necessària dels Serveis Online fins que la condició o necessitat deixi d’existir. Li enviarem una notificació abans de realitzar la suspensió, excepte en cas que considerem que necessitem realitzar la suspensió immediatament. Li proporcionarem una notificació amb 30 dies d’antelació abans de suspendre la subscripció per falta de pagament. Si vostè no adreça les raons de la suspensió en un període de 60 dies després de la suspensió, podem resoldre la seva subscripció i eliminar les Dades del Client sense període de retenció. També podem resoldre la seva subscripció si el seu ús de Serveis Online es veu suspès dues vegades en un termini de 12 mesos.

4.             Garanties

a.     Garantia limitada

(i)     Serveis online Garantim que els Serveis Online compliran els termes de l’Acord de Nivell de Servei durant el Termini. Els únics recursos en cas d’incompliment d’aquesta garantia són aquells de l’Acord de Nivell de Servei.

(ii)   Programari Garantim, durant un any des de la data en què faci servir el programari per primera vegada, que aquest funcionarà de la manera descrita a la documentació d’usuari aplicable. Si el programari no compleix les condicions d’aquesta garantia, nosaltres, segons la nostra elecció i com a recurs exclusiu, (1) retornarem el preu pagat pel programari o (2) repararem o substituirem el programari.

b.     Exclusions de la garantia limitada Aquesta garantia limitada està subjecta a les limitacions següents:

(i)     les garanties o condicions implícites a les quals no es pugui renunciar per motius legals tindran una duració d’un any a partir del principi de la garantia limitada;

(ii)   la garantia limitada no cobreix els problemes que provoquen els accidents, l’abús o l’ús dels Productes de manera no consistent amb el contracte, la nostra documentació publicada o les guies, o com a resulta d’esdeveniments més enllà del nostre control;

(iii)  no s’aplica als problemes provocats per l’incompliment dels requisits mínims del sistema; i

(iv)  aquesta garantia limitada no s’aplica a les versions preliminars o ofertes limitades.

c.     AVÍS LEGAL Més enllà d’aquesta garantia, no oferim més garanties, siguin expresses, implicades, estatutàries o d’altra forma, incloses garanties de comerciabilitat o adequació a un propòsit particular. Aquests avisos legals s’aplicaran excepte en els casos en què la llei aplicable no ho permeti.

5.             Defensa de reclamacions

a.     Defensa

(i)     Us defensarem de qualsevol reclamació d’un tercer que no sigui una Filial perquè algun Producte infringeix la patent, la propietat intel·lectual o la marca d’un tercer o perquè fa un ús il·lícit del seu secret empresarial.

(ii)   Vostè ens defensarà de qualsevol reclamació d’un tercer que no sigui una Filial perquè (1) les Dades del Client, solució de client o productes que no són de Microsoft, o serveis que vostè ofereix, directament o indirectament, fent servir un Producte, infringeixen una patent, propietat intel·lectual o marca d’un tercer o fa un ús il·lícit del seu secret empresarial; o (2) sorgeix de la violació de la Política d'Ús Acceptable.

b.     Limitacions Les nostres obligacions a la secció 5.a. no s’aplicaran a una reclamació o adjudicació basada en: (i) Solucions per a clients, Dades de clients, productes que no són de Microsoft, modificacions que vostè faci del Producte, o serveis o materials que ofereix o posa a disposició com a part de l’ús del Producte; (ii) la seva combinació del Producte amb, o els danys que es basen en, Dades del Client o productes que no són propietat de Microsoft, dades o processos comercials; (iii) el seu ús d’una marca comercial de Microsoft sense el nostre consentiment exprés, o el seu ús del Producte després de què li sol·licitem que pari a causa d’una reclamació d’un tercer; (iv) la seva redistribució del Producte a una tercera part no afiliada, o l’ús pel benefici d’aquesta; o (v) Productes oferits de forma gratuïta.

c.     Remeis Si creiem de forma raonable que una reclamació sota la secció 5.a.(i). Pot obstruir el seu ús del Producte, nosaltres buscarem: (i) obtenir el dret perquè vostè el pugui seguir usant, o (ii) modificar-lo o substituir-lo amb un equivalent funcional i notificar-li que deixi d’utilitzar l’anterior versió del Producte. Si aquestes opcions no són raonables comercialment, podrem resoldre els seus drets d’ús del Producte i llavors fer una devolució dels pagaments realitzats per drets de subscripció que no s’han fet servir.

d.     Obligacions Cada part ha de notificar l’altra immediatament d’una reclamació sota aquesta secció. La part que busca protecció ha de (i) donar a l’altra el control total de la defensa i l’acord transaccional de la reclamació; i (ii) proporcionar assistència raonable a l’hora de defensar la reclamació. La part que ofereix la protecció (1) compensarà l’altra per les despeses raonables realitzades en oferir l’ajuda i (2) pagarà l’import resultant d’un acord o resolució final adversa. Els drets de les parts respectives a la defensa i pagament de les resolucions (o l’acord a que s’arribi amb l’altra) sota aquesta secció 5 són en lloc de qualsevol dret d’indemnització o drets anàlegs aplicables segons el dret comú o estatutari, i les dues parts renuncien a tals drets.

6.             Limitació de responsabilitat

a.     Limitació La responsabilitat acumulada de cada part per a totes les reclamacions sota aquest contracte està limitada a danys directes de fins a l’import pagat en aquest contracte pel Servei Online durant els 12 mesos anteriors a la causa origen de l’acció; sempre que en cap cas la responsabilitat acumulada per qualsevol Servei Online serà superior a l’import pagat per aquell Servei Online durant la subscripció. Per a Productes oferits de manera gratuïta, la responsabilitat de Microsoft es limita a danys directes de fins a 5 000,00 USD.

b.     EXCLUSIÓ Cap de les parts serà responsable per la pèrdua d’ingressos o per danys indirectes, especials, accidentals, conseqüencials, punitius o exemplars, o danys per pèrdua de beneficis, facturació, interrupció del negoci, o pèrdua d’informació comercial, fins i tot en el cas en què la part sabia que eren possibles o raonablement previsibles.

c.     Excepcions a les limitacions Els límits de responsabilitat en aquesta secció s’apliquen en la seva màxima extensió permesa per la llei aplicable, però no s’apliquen a: (1) les obligacions de les parts sota la secció 5; o (2) la violació dels drets de propietat intel·lectual de l’altra.

7.             Disposicions vàries

a.     Notificacions Les notificacions han d’estar per escrit i es tractaran com entregades en la data d’entrega a l’adreça, data que es mostra en el justificant de recepció, la data de transmissió del correu electrònic o la data del missatger o d’entrega de confirmació del fax. Les notificacions a Microsoft s’han d’enviar a la següent adreça:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Les notificacions dirigides a vostè s’enviaran a l’adreça que vostè va proporcionar al seu compte com el seu contacte per a notificacions. Microsoft pot enviar notificacions i altres informacions mitjançant correu electrònic o altres mitjans electrònics.

b.     Transferència i cessió de llicències No pot cedir aquest contracte ni totalment ni en part ni transferir llicències sense el consentiment de Microsoft.

c.     Autorització de tarifes d’associats Quan faci una comanda, pot tenir l’oportunitat d’identificar un “Soci de registre” associat a la seva subscripció. Identificant un Soci de registre, directament o mitjançant l’autorització d’una tercera part, dóna el seu consentiment a què paguem honoraris al Soci de registre. Els honoraris són per a assistència pre-venda i també poden incloure assistència post-venda. Els honoraris es basen en, i augmenten d’acord a, la magnitud de la seva comanda. Els nostres preus per a Serveis Online són els mateixos identifiqui o no a un Soci de registre.

d.     Divisibilitat Si qualsevol part d’aquest contracte es declara inaplicable, la resta es manté en plena vigència.

e.     Renúncia Si no s’aplica alguna provisió d’aquest contracte, això no constitueix una renúncia.

f.      Sense agència Aquest contracte no crea una agència, associació o empresa conjunta.

g.     No hi ha tercers beneficiaris No hi ha tercers beneficiaris en aquest contracte.

h.     Legislació aplicable i fòrum Aquest contracte està governat per la legislació d’Irlanda. Qualsevol acció relacionada amb aquest acord, s’haurà de presentar a la jurisdicció on vostè té la seu. Qualsevol acció relacionada amb aquest acord es presentarà a Irlanda. Aquesta elecció de jurisdicció no impedeix que cap de les entitats parcials pugui sol·licitar mesures cautelars en qualsevol jurisdicció adequada amb respecte a la violació dels drets de propietat intel·lectual.

i.       Contracte complet Aquest contracte és el contracte complet sobre el tema i substitueix qualsevol comunicació prèvia o actual. En cas de conflicte entre documents d’aquest contracte que no es resolgui expressament en aquells documents, els seus termes tindran el control en el següent ordre descendent de prioritat: (1) aquest Contracte de Microsoft Online Subscription, (2) els Termes dels Serveis Online, (3) els detalls de l’oferta aplicables i (4) qualsevol altre document d’aquest contracte.

j.       Subsistència Els termes de les seccions 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 i 8 sobreviuran a la resolució o finalització d’aquest contracte.

k.     Jurisdicció en matèria d’exportacions dels Estats Units Els productes estan subjectes a la jurisdicció en matèria d'exportacions dels EUA. Ha de complir amb tota la legislació aplicable, incloent-hi la normativa d'Administració d'exportacions dels EUA, el Reglament sobre el trànsit internacional d'armes i les restriccions d’usuari final, d’ús final i de la destinació emeses pels Estats Units i per altres governs.

l.       Força major Cap de les entitats parcials no serà responsable de cap incompliment degut a causes més enllà del control raonable de qualsevol de les entitats parcials (com ara incendis, explosions, talls de subministrament, terratrèmols, inundacions, tempestes greus, vaga, embargament, disputes laborals, actes de les autoritats civils o militars, guerra , el terrorisme (inclòs el ciberterrorisme), casos de força major, actes o omissions dels operadors d’Internet, accions o omissions d'organismes governamentals o reguladors (incloent-hi l’aprovació de lleis o reglaments o altres actes de govern que afectin el lliurament dels Serveis Online)). Tanmateix, aquesta secció no s’aplicarà a les seves obligacions de pagament sota aquest contracte.

m.    Òrgan de contractació Si vostè és un individu acceptant aquests termes en representació d’una entitat, manifesta que teniu l’autoritat legal per acceptar el contracte en representació de l’entitat. Si vostè especifica una entitat o fa servir una adreça de correu electrònic que pertany a una entitat a la que està afiliat (com per exemple un ocupador) en connexió amb la compra o renovació d’una subscripció, aquella entitat serà tractada com la propietària de la subscripció en referència a aquest contracte.

n.     Clients governamentals Els clients governamentals han de consultar amb Microsoft abans de l’acceptació. Acceptant aquest contracte, vostè representa que compleix i seguirà complint tota la legislació aplicable i el requisits de contractació pública.

8.             Definicions

Qualsevol referència en aquest contracte a “dia” es referirà a un dia natural.

La “Política d’Ús Acceptable” s’estableix en les Condicions dels Serveis Online.

“Filial” és qualsevol entitat legal que sigui propietat d’una de les entitats parcials, sigui propietària d'una entitat parcial o que forma part d’una propietat col·lectiva amb una de les entitats parcials. “Control” és, a l’efecte d'aquesta definició, la propietat de més d'un 50% d'interès en una entitat.

“Oferta de consum”, “Oferta de compromís” o “Oferta limitada” descriuen categories d’ofertes de subscripció i es defineixen a la secció 2.

“Dades del client” es defineix als Termes dels Serveis Online.

“Solució de client” es defineix als Termes dels Serveis Online.

“Usuari final” significa qualsevol persona a la què vostè permeti accedir a dades de client allotjades als Serveis Online o fer servir els Serveis Online d’altra manera, o qualsevol usuari d’una Solució de client.

“Solució de servei administrat” significa un servei informàtic administrat que vostè ofereix a un tercer i que consisteix en l’administració i assistència per a Serveis Microsoft Azure.

“Serveis Microsoft Azure” es defineix a les Condicions dels Serveis Online.

“Producte que no és de Microsoft” es defineix a les Condicions dels Serveis Online.

“Detalls d’oferta” significa el preu i termes relacionats aplicables a la oferta de subscripció, tal com es publica al Portal.

“Serveis Online” significa qualsevol dels serveis allotjats per Microsoft als quals vostè es subscriu sota aquest contracte.

Condicions dels “Serveis Online” es refereix a les condicions que s’apliquen al seu ús dels Productes disponibles a https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Les Condicions dels Serveis Online inclouen els termes que governen el seu ús de Productes que s’afegeixen als termes d’aquest contracte.

“Versió preliminar” es refereix a una versió preliminar, beta o prèvia al llançament, o funció dels Serveis Online o del programari ofert per Microsoft per obtenir comentaris de clients.

“Portal” es refereix a les pàgines web corresponents als Serveis Online, que es poden trobar a https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ o en una altra pàgina web que identifiquem

“Producte” es refereix a qualsevol Servei Online (inclòs qualsevol programari).

“Acord de Nivell de Servei” es refereix als compromisos relacionats amb l’entrega i/o rendiment d’un Servei Online, com es publica a http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, o a una altra pàgina web que identifiquem.

“Programari” es refereix al programari de Microsoft que proporcionam per a la seva instal·lació al seu dispositiu com a part de la seva subscripció o per utilitzar amb el Servei Online per activa determinades funcions.

“Subscripció” es refereix a la inscripció per a Serveis Online durant un Termini definit tal com s’especifica al Portal. Vostè pot adquirir múltiples subscripcions, que poden ser gestionades de manera separada, i que seran governades per Contractes de Microsoft Online Subscription diferents.

“Termini” significa la duració de la subscripció (per exemple, 30 dies o 12 mesos).