Microsoft Teams (безплатна версия)

Споразумение за абонамент за Online

Споразумението за абонамент за Microsoft Teams (free) Online се сключва между юридическото лице, което представлявате, а ако не представлявате юридическо лице във връзка със закупуване или подновяване на Абонамент, Вас индивидуално („Вие“ или „Вас“) и Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft“, „ние“, „нас“ или „нашите“). То се състои от правилата и условията по-долу, както и Условията за онлайн услуги, Споразуменията за услуги (SLA) и Подробните данни за Офертата за Вашия Абонамент или подновяване (сборно наричани „споразумението“). То влиза в сила на датата, на която Ви предоставим потвърждение за Вашия Абонамент, или на датата, на която Абонаментът се подновява, както е приложимо. Основните понятия са дефинирани в раздел 8.

1.             Използване на Онлайн услуги.

a.     Право за използване. Предоставяме Ви правото на достъп и използване на Онлайн услугите, както и правото на инсталиране и използване на Софтуера, включен във Вашия Абонамент, както е описано по-долу в настоящото споразумение. Запазваме всички останали права.

b.     Допустимо използване. Имате право да използвате Продукта само в съответствие с настоящото споразумение. Нямате право да подлагате Продукта на обратно конструиране, декомпилиране, деасемблиране или да заобикаляте техническите ограничения в Продукта, освен до степента, разрешена от приложимото право, въпреки тези ограничения. Нямате право да изключвате, да променяте злонамерено данни или по друг начин да се опитвате да заобикаляте механизъм за плащане, който измерва използването на Онлайн услугите от Ваша страна. Нямате право да отдавате под наем, отдавате на лизинг, заемате, препродавате, прехвърляте или хоствате на или за трети лица Продукта или която и да е част от него, освен в случаите, изрично разрешени в настоящото споразумение или Условията за онлайн услуги.

c.     Крайни потребители. Вие управлявате достъпа от Крайните потребители и носите отговорност за използването на Продукта от тяхна страна в съответствие с настоящото споразумение. Вие трябва да се уверите например, че Крайните потребители съблюдават Правилата за допустимо използване.

d.     Данни на Клиента. Само Вие носите отговорност за съдържанието на всички Данни на Клиента. Вие ще осигурите и поддържате всички права в Данните на Клиента, които са ни необходими, за да Ви предоставяме Онлайн услугите, без да се нарушават правата на трети лица или по друг начин да се задължава Microsoft към Вас или към което и да е трето лице. Microsoft не поема и няма да поема никакви задължения по отношение на Данните на Клиента или използването на Продукта от Ваша страна, които се различават от изрично указаните в настоящото споразумение или както се изисква от приложимото законодателство.  Също така сте отговорен/на да уведомите крайните потребители за Вашите политики по отношение на Данните на Клиента и да гарантирате, че обработването на Данните на Клиента се провежда съгласно приложимото законодателство.

e.     Отговорност за Вашите акаунти. Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на всички непублични идентификационни данни за удостоверяване, свързани с използването на Онлайн услугите от Ваша страна. Трябва да уведомите навременно нашия екип по поддръжката на клиенти за всякаква възможна неправилна употреба на Вашите акаунти или идентификационни данни за удостоверяване, както и за всякакви инциденти, свързани със защитата, по отношение на Онлайн услугите.

f.      Издания за предварителен преглед. Възможно е да предоставяме Предварителни прегледи. Предварителните прегледи се предоставят „както са“, „с всички дефекти“ и „както са налични“ и са изключени от SLA и всички предоставяни в настоящото споразумение ограничени гаранции. Предварителните прегледи може да не се покриват от поддръжката на клиенти. Може да променяме или прекратяваме Визуализациите по всяко време без предизвестие. Имаме право също така да изберем да не предоставяме като наличен в обща готовност за използване даден Предварителен преглед.

g.     Управлявани услуги за Microsoft Azure. Можете да използвате Microsoft Azure Services за предоставяне на Решение за управлявана услуга, при условие че (1) разполагате с изключителната възможност да осъществявате достъп до, да конфигурирате и да администрирате Microsoft Azure Services, (2) имате административен достъп до виртуалната(ите) OSE, ако има, в Решението за управлявана услуга и (3) третото лице има административен достъп само до собственото(ите) си приложение(я) или виртуална(и) OSE. Вие носите отговорност за използването на Microsoft Azure Services от страна на третото лице в съответствие с условията на настоящото споразумение. Предоставянето на Управлявани услуги от Ваша страна продължава да се регулира от следните ограничения (и всички останали ограничения в Условията за онлайн услуги):

(i)     нямате право да препродавате или разпространявате повторно Microsoft Azure Services и

(ii)   нямате право да разрешавате на няколко потребители директен или индиректен достъп до която и да е функция на Microsoft Azure Services, която е налична за отделни потребители.

h.     Администратор за безплатната версия на Microsoft Teams.  Microsoft Teams (безплатна версия) Ви се предлага като лимитирана оферта, както е определено в настоящото споразумение. Ако представлявате организация или ако сте първият потребител, който се регистрира за Microsoft Teams като представител на група колеги или бизнес партньори, Вие сте Клиентът, който сключва това споразумение, и гарантирате, че имате нужните за това права.   Когато поканите някого да използва Microsoft Teams (безплатна версия) или когато потребителите, които сте поканили, поканят нов човек, Вие поемате допълнителна отговорност във връзка с използването на Microsoft Teams (безплатна версия) от съответния човек.  Поради това предоставянето на Microsoft Teams (безплатна версия) остава предмет на условията за онлайн услуги, включително собствеността и управлението на Данни на Клиента от Ваша страна.  Например Вие контролирате обработването на Данните на Клиента и давате разрешение на Microsoft да обработва Данните на Клиента, както и указания за обработването на Данните на Клиента до Microsoft. Вашите указания може да се отнасят до достъпа, контролирането, използването и изтриването на Данните на Клиента, като Вие оставате отговорен/на за всички задължения съгласно условията за онлайн услуги.  Също така Вие (i) контролирате и администрирате своя акаунт и този на Крайните потребители, включително промяна и прекратяване на достъпа, и (ii) можете да осъществявате достъп до Вашите данни и да ги обработвате, както и данните на крайните потребители, включително съдържанието на комуникацията и файловете.  Крайните потребители могат също така да изпращат запитвания относно административни операции с техните акаунти, например за изтриване, достъп и контролиране на Данните на Клиента, осигуряване и отнемане на достъп до Продукта, управление на екипи и канали, управление на разрешения за достъп.  Моля, за допълнителна информация прегледайте условията за онлайн услугите.  Всички административни и представителни функции, които упражнявате, могат да бъдат прехвърляни и превъзлагани на други лица.  Вие се съгласявате да предприемете всички действия, обосновано поискани от Microsoft за улеснението на трансфера на административната функция или представителството към друго лице.   Това може да включва изпращането на известия за незаконен достъп до данните до крайните потребители в рамките на 72 часа от узнаването за нарушение на сигурността на Данните на Клиента.  Също така се съгласявате да гарантирате, че всички крайни потребители са на възраст над 16 години, тъй като безплатната версия на Microsoft Teams е предназначена за потребители на възраст над 16 години.  Ако изберете да надградите до платен абонамент, ще важат всички условия за плащане в настоящото споразумение.  Също така, към момента на надстройката трябва да изберете един домейн, асоцииран с организацията, който ще се използва за всички акаунти на крайни потребители.  Microsoft Teams е лимитирана оферта и предоставянето й е предмет на промени, изтегляне или прекратяване по всяко време от страна на Microsoft поради каквато и да било причина, както е посочено в Раздел 3 от настоящото споразумение.  Например ако надвишите лимитите за потребление, за които сте били уведомени в даден момент, и както е описано в https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, използването на Microsoft Teams от Ваша страна може да бъде преустановено.

i.       Данни в споделена директория. Когато поръчвате Олайн услуга чрез имейл адрес с домейн, предоставен от организация, с която сте свързани (например работодател или училище), Онлайн услугата Ви добавя към директория потребители, които споделят същия имейл домейн. Данните за Вас в директорията (име, дата на регистрация и имейл адрес) могат да бъдат видими за други потребители на Онлайн услугите в рамките на имейл домейна на Вашата организация.

j.       Допълнителен софтуер за използване с Онлайн услугите. За да осигурите оптимален достъп до и използване на някои Онлайн услуги, можете да инсталирате и използвате определен Софтуер във връзка с използването на Онлайн услугите от Ваша страна, както е описано в Условията за онлайн услуги. Ние лицензираме Софтуера за Вас; не го продаваме. Доказателство за Вашия Софтуерен лиценз е (1) настоящото споразумение, (2) всяко потвърждение на поръчка и (3) доказателство за плащане. Вашите права за достъп до Софтуера на което и да е устройство не Ви предоставят правото да прилагате патенти или друга интелектуална собственост на Microsoft в софтуера или устройствата с достъп до това устройство.

2.             Закупуване на услуги.

a.     Налични оферти за Абонаменти. Порталът предоставя Подробни данни за Офертата за наличните оферти за Абонаменти, които може основно да се категоризират като някоя или комбинация от следните:

(i)     Офериране с обвързване. Вие се обвързвате предварително да закупите определено количество Онлайн услуги за използване по време на даден Срок и да платите изцяло или на периодичен принцип преди използването им. По отношение на Microsoft Azure Services допълнителна или друга употреба (например употреба извън задълженията, за които сте обвързани) може да се счете за Оферта, базирана на потреблението. Ангажираните количествата, които не са използвани по време на Срока, ще изтекат в края на Срока.

(ii)   Оферта, базирана на потреблението (още наричана „Предплатена услуга“). Заплащате на базата на реалното използване от предходния месец, без да се обвързвате предварително. Плащането е на периодичен принцип и се извършва в края на съответен период от време.

(iii)  Ограничена оферта. Получавате безплатно ограничено количество Онлайн услуги за ограничен срок (например като Пробна версия или безплатен абонамент) или като част от друго предложение на Microsoft (например MSDN). Разпоредбите на настоящото споразумение относно ценообразуването, таксите за отказ, плащането и съхранението на данни може да не се прилагат.

b.     Подаване на поръчки.

(i)     Чрез подаване на поръчка или подновяване на Абонамент Вие приемате Подробните данни за Офертата за този Абонамент. Освен ако не е указано друго в тези Подробни данни за Офертата, Онлайн услугите се предлагат на базата на принципа „както са налични“. Можете да подавате поръчки за Вашите Свързани лица съгласно настоящото споразумение и да предоставяте на Вашите Свързани лица административни права за управление на Абонамента, но Свързаните лица нямат право да подават поръчки съгласно настоящото споразумение. Може също така да прехвърлите на трето лице правата, предоставени по силата на Раздел 1.a., за използване от третото лице като част от Вашите вътрешни бизнес операции. Ако предоставите каквито и да е права на Свързаните лица или на трети лица по отношение на Софтуера или Вашия Абонамент, тези Свързани лица или трети лица ще бъдат обвързани от настоящото споразумение и Вие приемате да носите съвместно и поединично отговорност за всички действия на тези Свързани лица или трети лица по отношение на използването на Продуктите от тяхна страна.

(ii)   Някои оферти може да Ви позволяват да променяте количеството поръчани Онлайн услуги по време на Срока на даден Абонамент. Допълнителни количества от Онлайн услугите, добавени към Абонамента, изтичат в края на този Абонамент. Ако намалите количеството по време на Срока, може да Ви начислим такса за прекратяване за намаляването на количеството, както е описано по-долу в Раздел 3.b.

c.     Цени и плащане. Плащанията са дължими и трябва да се извършват съгласно Подробните данни за Офертата за Вашия Абонамент.

(i)     За Оферти с обвързване ценовото ниво може да се базира на количеството на поръчаните от Вас Онлайн услуги. Някои оферти може да Ви позволяват да променяте количеството поръчани Онлайн услуги по време на Срока и ценовото ниво може да бъде регулирано в съответствие с тези промени, но промените в ценовото ниво няма да се прилагат със задна дата. По време на Срока на Абонамента цените на Онлайн услугите по отношение на Абонамента няма да бъдат увеличавани над тези, публикувани на Портала към момента на влизане в сила на Абонамента или на неговото подновяване, освен ако цените не са обозначени като временни в Подробните данни за Офертата или са цени за Предварителни прегледи или Продукти, които не са на Microsoft. Всички цени подлежат на промяна в началото на всяко подновяване на Абонамента.

(ii)   За Оферти, базирани на потреблението, цените подлежат на промяна по всяко време след предварително известие.

d.     Подновяване.

(i)     При подновяване на Абонамента настоящото споразумение ще бъде прекратено и впоследствие Абонаментът ще се подчинява на правилата и условията, установени на Портала към датата на подновяване на Абонамента („Условия на подновяване“). Ако не приемете което и да е от Условията на подновяване, може да откажете подновяването на Абонамента.

(ii)   За Оферти с обвързване имате право да изберете да разполагате с Абонамент с автоматично подновяване или прекратяване при изтичане на Срока. Автоматичното подновяване е избрано предварително. Можете да промените избора си във всеки един момент по време на Срока. Ако съществуващият Срок е по-дълъг от един календарен месец, ще Ви предоставим известие за автоматичното подновяване преди изтичането на Срока.

(iii)  За Оферти, базирани на потреблението, Абонаментът ще се подновява автоматично за допълнителни срокове от по един месец, докато не прекратите Абонамента.

(iv)  Подновяването може да не е позволено за Ограничени оферти.

e.     Пригодност за версии за Академични организации, Правителствени организации и Организации с нестопанска цел. Съгласявате се, че ако закупувате оферта, предлагана за учебни заведения, правителствени организации или организации с нестопанска цел, Вие отговаряте на съответните изисквания, публикувани на следните уеб сайтове:

(i)     За оферти за учебни заведения – изискванията за образователни институции (включително административни офиси или управителни съвети на учебни заведения, обществени библиотеки или обществени музеи), изброени на адрес http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

(ii)   За оферти за правителствени организации – изискванията, изброени на адрес http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; и

(iii)  За оферти за организации с нестопанска цел – изискванията, изброени на адрес http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

Microsoft си запазва правото да проверява пригодността по всяко време и да прекратява Онлайн услугите, ако съответните изисквания не са спазени.

f.      Данъци. Цените изключват каквито и да е данъци, освен ако не е указано друго във фактурата като включващо данъци. Трябва да заплатите всички приложими данъци, като например ДДС, данък върху стоки и услуги, данък продажба, данъци върху брутния доход или други данъци, такси, налози или допълнителни такси за транзакции, или каквито и да е регулаторни разходи по възстановяване или други подобни суми, които са дължими по настоящото споразумение и които имаме право да съберем от Вас съгласно приложимото право. Вие ще носите отговорност за всякакви приложими такси за заверки и за всички други дължими данъци, които сте задължени да заплатите по закон, включително данъци, които възникват от разпространението или осигуряването на Продукти на Ваши Свързани лица. Носим отговорност за заплащането на всички данъци върху своите нетни приходи, данъци върху брутен доход, наложени вместо данъците върху приходи или печалба, или данъци върху своя собственост.

Ако се изисква удържането на данъци върху плащания, направени от Вас към нас, можете да удържите тези данъци от сумата, която ни дължите, и да ги платите на съответния данъчен орган, но при условие че надлежно осигурите и предоставите официален платежен документ за подобни удръжки, както и всякакви други основателно изискани от наша страна документи, за да се претендира чуждестранен данъчен кредит или възстановяване на сумата. Длъжни сте да удържите само възможно най-ниските според приложимото право суми за данък.

3.             Срок, прекратяване и преустановяване.

a.     Срок на споразумението и прекратяване. Настоящото споразумение остава в сила до изтичането, прекратяването или подновяването на Вашия Абонамент, което от двете настъпи по-рано.

b.     Прекратяване на Абонамент. Имате право да прекратите даден Абонамент по всяко време в рамките на Срока му, но трябва да заплатите всички платими и дължими суми, преди прекратяването да влезе в сила.

(i)     Едномесечен абонамент. Абонамент със Срок от един месец може да бъде прекратен по всяко време без каквато и да е такса за прекратяване.

(ii)   Абонаменти със срок, по-дълъг от един месец. Ако прекратите Абонамент за Microsoft Azure Services в рамките на 30 дни, считано от датата на влизане в сила или на подновяване на Абонамента, няма да Ви бъде предоставено възстановяване на заплатената сума и трябва да платите за първите 30 дни от Абонамента, но няма да имате дължими плащания за оставащата част от прекратения Абонамент. Ако прекратите даден Абонамент за Microsoft Azure Services по всяко друго време в рамките на срока, трябва да заплатите за останалата част от Срока и няма да Ви бъде предоставено възстановяване на заплатената сума.

(iii)  Ограничени оферти. Microsoft има право да прекрати Вашия абонамент за Ограничена оферта във всеки момент от Срока незабавно и без предизвестие.

(iv)  Други абонаменти. За всички други Абонаменти – ако прекратите даден Абонамент преди края на Срока, трябва да заплатите такса, равняваща се на едномесечната такса за Абонамента, и ще Ви бъде възстановена всякаква част от заплатената от Вас такса за Абонамента за остатъка от Срока, но няма да Ви бъде предоставено възстановяване на таксите за частично неизползвани месеци.

c.     Временно прекратяване. Може да прекратим временно използването на Онлайн услугите от Ваша страна, ако: (1) това е разумно необходимо за предотвратяване на неупълномощен достъп до Данни на Клиента; (2) не успеете да отговорите на иск за предполагаемо нарушение по силата на Раздел 5 в разумен период от време; (3) не заплатите дължими суми по силата на настоящото споразумение; (4) не спазвате Условията за допустимо използване или нарушите други условия на настоящото споразумение; или (5) за Ограничени оферти Абонаментът става неактивен поради неуспеха Ви да достъпите Онлайн услугите по начина, описан в Подробните данни за Офертата. При възникване на едно или повече от тези условия:

(i)     За Ограничените оферти може временно да преустановим използването на Онлайн услугите от Ваша страна, Абонамента и акаунта Ви незабавно и без предизвестие.

(ii)   За всички други Абонаменти – временното преустановяване ще се приложи за възможно най-малката необходима част от Онлайн услугите и ще бъде в сила само по време на съществуването на условието или нуждата. Ще Ви уведомим, преди да прекратим временно услугите, освен в случаите, когато считаме с основание, че трябва да ги прекратим незабавно. Ще Ви уведомим поне 30 дни предварително преди прекратяване поради неплащане. Ако не адресирате напълно причините за временното преустановяване в рамките на 60 дни след преустановяването, може да прекратим Вашия Абонамент и да изтрием Вашите Данни на Клиента без период на запазване. Освен това имаме право да прекратим Абонамента Ви, ако използването на Онлайн услугите от Ваша страна бъде преустановено повече от два пъти през който и да е 12-месечен период.

4.             Гаранции.

a.     Ограничена гаранция.

(i)     Онлайн услуги. Гарантираме, че Онлайн услугите ще отговарят на условията на SLA през периода на Срока. Единствените компенсации, на които имате право за нарушаване на тази гаранция, са тези от SLA.

(ii)   Софтуер. Гарантираме за една година от датата, на която за първи път използвате Софтуера, че той ще работи задоволително, както е описано в съответната документация за потребителя. Ако Софтуерът не отговаря на условията в тази гаранция, по наша преценка и като единствена за Вас компенсация (1) ще възстановим заплатената цена за Софтуера или (2) ще поправим или заменим Софтуера.

b.     Изключения за Ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция подлежи на следните ограничения:

(i)     всякакви подразбиращи се гаранции, отговорности или условия, от които не може да бъде направен отказ поради действието на закона, важат само за една година от началото на ограничената гаранция;

(ii)   тази ограничена гаранция не покрива проблеми, породени от нещастен случай, злоупотреба или употреба на Продуктите по начин, който е в разрез с настоящото споразумение или публикуваните от нас документи и указания, или произтичащи от събития извън нашия контрол;

(iii)  тази ограничена гаранция не се прилага за проблеми, породени от невъзможност за покриване на минималните системни изисквания; и

(iv)  тази ограничена гаранция не е приложима за Предварителни прегледи или Ограничени оферти.

c.     ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ. Освен тази гаранция не предоставяме никакви гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови, или други, включително гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тези откази от отговорност се прилагат във всички случаи, освен когато приложимото право не ги забранява.

5.             Защита срещу претенции.

a.     Защита.

(i)     Ние ще Ви защитаваме от всякакви претенции от страна на несвързани трети лица, гласящи, че даден Продукт нарушава патент, авторски права или търговска марка на тези трети лица или води до незаконна употреба на търговската им тайна.

(ii)   Вие ще ни защитавате срещу всякакви претенции от страна на несвързани трети лица, гласящи, че (1) Данни на клиента, Решение на Клиента или Продукти или предоставяни от Вас услуги, които не са на Microsoft, пряко или непряко като част от използването на Продукта, нарушават патент, авторски права или търговска марка на тези трети лица или водят до незаконна употреба на тяхната търговска тайна или (2) нарушават Условията за допустимо използване.

b.     Ограничения. Нашите задължения в Раздел 5.a. няма да важат за претенция или присъда, които са въз основа на: (i) Решение на Клиента, Данни на Клиента, Продукти, които не са на Microsoft, промени, които правите по Продукта, или услуги или материали, които предоставяте или до които предоставяте достъп като част от използването на Продукта; (ii) комбиниране от Ваша страна на Продукта с Данни на Клиента или с Продукт, данни или бизнес процес, който не е на Microsoft, или щети въз основа на стойността им; (iii) използването от Ваша страна на дадена търговска марка на Microsoft без нашето изрично писмено съгласие или използването на Продукта от Ваша страна, след като сме Ви уведомили да прекратите това поради претенция от трето лице; (iv) повторното разпространение на Продукта от Ваша страна на или в полза на което и да е несвързано трето лице; или (v) Продукти, предоставяни безплатно.

c.     Компенсации. Ако основателно считаме, че дадена претенция според Раздел 5.a.(i) може да попречи на използването на Продукта от Ваша страна, ще опитаме да: (i) получим правото да продължите да го използвате; или да (ii) го изменим или заменим с работещо копие, като Ви уведомим да преустановите използването на предишната версия на Продукта. Ако тези варианти не са разумни от търговска гледна точка, имаме правото да прекратим правата Ви за използване на Продукта, след което да възстановим всякакви авансови плащания за неизползвани Абонаментни права.

d.     Задължения. Всяка страна следва своевременно да уведоми другата за претенция, предмет на настоящия Раздел. Страната, която изисква защита, трябва да: (i) предостави на другата страна пълен контрол по защитата и споразумението по повод на претенцията; и (ii) окаже помощ в рамките на разумното за защитата срещу претенцията. Страната, която предоставя защитата, ще (1) възстанови на другата страна основателните разходи, които претърпява за оказването на такава помощ, и ще (2) заплати сумата при всяко неблагоприятно съдебно решение или споразумение. Съответните права на страните на защита и плащане по съдебни решения (или споразумения, приети от другата страна) според настоящия Раздел 5 заменят всеки общ закон или законови права на компенсация или подобни права и всяка страна се отказва от използване на тези общи закони или законови права.

6.             Ограничаване на отговорността

a.     Ограничение. Общата отговорност на всяка от страните за всички претенции по силата на настоящото споразумение е ограничена до преки щети до размера на сумата, заплатена по силата на настоящото споразумение за Онлайн услугата за предходните 12 месеца преди възникването на иска; при условие че в никакъв случай общата отговорност на която и да е от страните за която и да е Онлайн услуга не надвишава сумата, заплатена за тази Онлайн услуга по време на Абонамента. За безплатни Продукти отговорността на Microsoft е ограничена до преки щети до 5000,00 щ.д.

b.     ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Нито една от страните не носи отговорност за каквато и да е загуба на приходи или непреки, специални, случайни, косвени, наказателни или назидателни щети или щети за пропуснати печалби, приходи, прекъсване на дейността или загуба на бизнес информация дори ако страната е знаела, че са били възможни или ако тази възможност е била разумно предвидима.

c.     Изключения по ограниченията. Ограниченията на отговорността в този Раздел важат в пълната степен, позволена от приложимото законодателство, но не важат за: (1) задълженията на страните според Раздел 5; или (2) нарушаване на правата за интелектуална собственост на другата страна.

7.             Разни

a.     Известия. Известията трябва да бъдат писмени и се считат за доставени на датата на получаване на адреса, датата, посочена на известието за доставяне, датата на пренос на имейла или датата на потвърждение от куриера или по факса. Известията до Microsoft трябва да бъдат изпращани до следния адрес:

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18,

D18 P521

Известията до Вас ще бъдат изпращани до адреса, който сте посочили в своя акаунт като контакт относно известия. Microsoft има правото да Ви изпраща известия и друга информация по имейл или в друг електронен формат.

b.     Прехвърляния на лиценз и възлагане. Нямате право да възлагате настоящото споразумение изцяло или частично или да прехвърляте лицензи без съгласието на Microsoft.

c.     Съгласие за такси на партньори. Когато подадете поръчка, може да Ви бъде предоставена възможност да посочите „Формален партньор“, свързан с Вашите Абонаменти. Чрез указването на Формален партньор директно или чрез упълномощаване на трето лице да направи това, Вие се съгласявате да заплащате таксите, дължими ни от този Формален партньор. Тези такси са за предпродажбена поддръжка и може също да включват следпродажбена поддръжка. Таксите се базират на и се увеличават с размера на Вашата поръчка. Нашите цени за Онлайн услугите са същите, независимо дали посочите Формален партньор.

d.     Разделност. Ако някоя част от това споразумение се приеме за неизпълнима, останалата част остава в пълна сила и действие.

e.     Отказ от права. Невъзможността за прилагане на някоя клауза от това споразумение няма да представлява отказ от права.

f.      Без представителство. Настоящото споразумение не създава представителство, партньорство или съвместно предприятие.

g.     Беез бенефициенти-трети лица. Според това споразумение няма бенефициенти трети лица.

h.     Приложимо законодателство и съдебен окръг. Това споразумение се управлява от законите на Ирландия. Ако предприемем действия по принудително привеждане в действие на настоящото споразумение, тези действия ще са подчинени на юрисдикцията на областта, в която се намира Вашето седалище. Ако решите да предприемете действия по принудителното прилагане на настоящото споразумение, Вие ще трябва да направите това в Ирландия. Този избор на юрисдикция не пречи на страните да търсят наложено от съд обезпечение във всяка приложима юрисдикция, свързано с нарушени права на интелектуална собственост.

i.       Пълнота на договора. Настоящото споразумение представлява цялото споразумение по отношение на неговия предмет и заменя всички други предишни или едновременни комуникации. В случай на конфликт между документи от настоящото споразумение, който не се разрешава изрично в тях, техните условия ще имат действие в: (1) настоящото Споразумение за абонамент за Microsoft Online, (2) Условията за Онлайн услуги, (3) приложимите Подробни данни за Офертата и (4) всякакви други документи в настоящото споразумение.

j.       Срок. Условията, постановени в Раздели 1, 2.c., 2.e., 4, 5, 6, 7 и 8 ще важат и след прекратяването или изтичането на настоящото споразумение.

k.     Юрисдикция за експорт на САЩ. Продуктите се подчиняват на юрисдикцията относно износа, действаща в САЩ. Вие трябва да спазвате приложимото право, включително Разпоредбите за администриране на износа на САЩ, Международните правила за търговия с оръжие (ITAR), както и ограниченията по отношение на местоназначенията, крайните потребители и използването от САЩ и други държави.

l.       Форсмажор. Нито една от страните няма да носи отговорност при невъзможност да изпълни задълженията си поради причина, която е извън контрола на тази страна (като например пожар, експлозия, прекъсване на електроснабдяването, земетресение, наводнение, силни бури, стачка, ембарго, трудови спорове, действия на граждански и военни организации, война, тероризъм (включително кибертероризъм), стихийни бедствия, действие или бездействие на интернет доставчици, действие или бездействие на регулаторни или държавни органи (включително приемане на закони или подзаконови нормативни актове или други актове на правителствени организации, които влияят на предоставянето на Онлайн услугите). Настоящият Раздел обаче не се отнася до Вашите задължения за плащане съгласно настоящото споразумение.

m.    Възлагащ орган. Ако сте лице, което приема тези условия от името на юридическо лице, Вие декларирате, че разполагате със законното право да сключите настоящото споразумение от името на въпросното юридическо лице. Ако укажете юридическо лице или използвате имейл адрес, предоставен от юридическо лице, с което сте свързани (например работодател), във връзка със закупуването или подновяването на Абонамент, това юридическо лице ще се счита за собственика на Абонамента за целите на настоящото споразумение.

n.     Правителствена организация. Клиентите, които са правителствени организации, трябва да се консултират с Microsoft преди приемането. Приемайки това споразумение, Вие потвърждавате, че спазвате и ще продължите да спазвате всички приложими закони и изисквания относно обществени поръчки.

8.             Определения

Всяко позоваване на „ден“ в настоящото споразумение се отнася за календарен ден.

Терминът „Условия за допустимо използване“ е постановен в Условията за онлайн услуги.

Под „Свързано лице“ се разбира всяко юридическо лице, което е притежание на дадена страна, което притежава дадена страна или което е обект на обща собственост с дадена страна. „Собственост“ за целите на това определение означава контрол на над 50 % дял в дадено юридическо лице.

Термините „Оферта, базирана на потреблението“, „Оферта с обвързване“ или „Ограничена оферта“ описват категориите оферти за Абонамент и са определени в Раздел 2.

„Данни на Клиента“ са определени в Условията за онлайн услуги.

Терминът „Решение на Клиента“ е определен в Условията за онлайн услуги.

„Краен потребител“ означава всяко лице, на което позволите достъп до Данни на Клиента, хоствани в Онлайн услугите или използващи по друг начин Онлайн услугите, или който и да е потребител на Решение на Клиента.

„Решение за управлявана услуга“ означава управлявана ИТ услуга, която Вие предоставяте на трето лице и която се състои в администрирането и поддръжката на Microsoft Azure Services.

Терминът „Microsoft Azure Services“ е определен в Условията за онлайн услуги.

Терминът „Продукт, който не е на Microsoft“ е определен в Условията за онлайн услуги.

„Подробни данни за Офертата“ означава ценообразуването и свързаните с него термини, приложими за оферта за Абонамент според публикуваната в Портала информация.

„Онлайн услуги“ означава всяка онлайн услуга на Microsoft, за която сте абонирани по силата на настоящото споразумение.

„Условия за онлайн услуги“ означава условията, които се прилагат за използването на Продуктите от Ваша страна, налични на адрес https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Условията за онлайн услуги включват условия, регулиращи използването от Ваша страна на Продукти, които са допълнение към условията на настоящото споразумение.

„Предварителни прегледи“ означава версия или функция за предварителен преглед, бета-версия или друга версия или функция на предварително издание на Онлайн услугите или Софтуера, предлагани от Microsoft с цел получаване на обратна връзка от клиентите.

„Портал“ означава съответните уеб сайтове на Онлайн услугите, които са публикувани на адрес https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ или на алтернативен уеб сайт, посочен от нас.

„Продукт“ означава всяка Онлайн услуга (включително всеки Софтуер).

„Споразумения за услуги (SLA)“ означава ангажиментите, които поемаме във връзка с доставянето и/или производителността на Онлайн услуга, както е публикувано на адрес http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ или на алтернативен сайт, посочен от нас.

„Софтуер“ означава софтуер на Microsoft, който предоставяме за инсталиране на Вашето устройство като част от Вашия Абонамент или за използване с Онлайн услугата, за да се разрешат определени функционалности.

„Абонамент“ означава договор за записване за Онлайн услуги за определен Срок, както е определено в Портала. Имате право да закупите няколко Абонамента, които може да се администрират отделно и които ще се подчиняват на условията на отделно Споразумение за абонамент за Microsoft Online.

„Срок“ означава времетраенето на даден Абонамент (напр. 30 дни или 12 месеца).