TEXT функциясы

Бұл мақалада Microsoft Excel бағдарламасындағы формула синтаксисі мен TEXT функциясының қолданысы сипатталады.

Сипаттамасы

TEXT функциясы сандық мәнді мәтінге түрлендіреді және арнайы пішім жолдарын пайдаланып көрсетуді пішімдеуді белгілеуге мүмкіндік береді. Бұл функция сандарды көп оқылатын пішімде көрсеткіңіз келгенде немесе сандарды мәтінмен немесе таңбалармен біріктіргіңіз келгенде тиімді болып табылады. Мысалы, A1 ұяшығында 23,5 саны бар. Санды доллар сомасына пішімдеу үшін келесі формуланы пайдалануға болады:

=TEXT(A1,"$0.00")

Мысалда, Excel бағдарламасы $23,50 ретінде көрсетеді.

Сонымен қатар Таспаның Басты қойындысындағы Сан тобындағы пәрмендерді пайдаланып сандарды пішімдеуіңізге болады. Дегенмен, бұл пәрмендер бүкіл ұяшық сандық болғанда ғана жұмыс істейді. Егер санды пішімдеп оны басқа мәтінмен біріктіргіңіз келсе, TEXT функциясы жақсы параметр. Мысалы, мәтінді алдыңғы формулаға қосуыңызға болады:

=TEXT(A1,"$0,00") және "сағатына"

Excel бағдарламасы сағатына $23,50.

Синтаксис

TEXT(мән, пішім_мәтіні)

TEXT функциясының синтаксисінде келесі аргументтер бар:

 • мән    Міндетті. Сандық мән, сандық мәнді беретін формула немесе ішінде сандық мән бар ұяшыққа сілтеме.

 • пішім_мәтін    Міндетті. Сандық пішім мәтін жолы сияқты тырнақшаға алынады, мысалы «а/к/жжжж» немесе «#,##0,00». Арнайы пішімдеу нұсқаулығы үшін келесі бөлімдерді қараңыз.

  Сан пішімдеріне арналған нұсқаулық

  • Ондық орындарды және мағынасы жоқ сандарды көрсету.    Ондық орындарды қамтитын бөлшектерді немесе сандарды пішімдеу үшін пішім аргументіне сандық толтырғыштарды, ондық орындарды және мыңдық бөлгіштерді қосыңыз.

Толтырғыш

Сипаттама

0 (нөл)

Егер санда пішімдегі нөлдерге қарағанда сан аз болса мәнсіз нөлдерді көрсетеді. Мысалы, 8,9 деп терсеңіз және оны 8,90 деп көрсеткіңіз келсе, #,00 пішімін пайдаланыңыз.

#

0 (нөл) сияқты сол ережелерді сақтайды. Дегенмен, Excel бағдарламасы формадағы # таңбасына қарағанда ондықтың қасына азырақ сан тергенде қосымша нөлдерді көрсетпейді. Мысалы, өзгермелі пішім #.## болса және ұяшыққа 8,9 деп терсеңіз, 8,9 саны көрсетіледі.

?

0 (нөл) сияқты сол ережелерді сақтайды. Excel бағдарламасы ондық разрядтың мәнсіз нөлдеріне оны қосады және ондық разрядтар баған бойынша тураланады. Мысалы, өзгермелі пішім 0,0? бағанда 8,9 және 88,99 сандарына арналған ондық разрядты туралайды.

. (кезең)

Сандағы ондық разрядты көрсетеді.

 • Егер санда пішімдегі толтырғыштарға қарағанда ондық разрядтың оң жағына көп мән болса, сан толтырғыш сияқты ондық разрядқа дөңгеленеді. Егер ондық разрядтың сол жағына көп сан болса, қосымша нөлдер көрсетіледі. Егер пішімде ондық разрядтың сол жағына арналған сандар ғана болса, (#) 1-ден кем сандар ондық разрядпен басталады; мысалы, ,47.

Уақыт өлшемі

Көрсетілетін сан

Осы пішімді пайдалану

1234,59

1234,6

"####.#"

8,9

8,900

«#,000»

0,631

0,6

«0,#»

12
1234,568   

12,0
1234,57

«#,0#»

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(ондық таңбалары тураланған)

"???.???"

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(бөлшектері тураланған)

"# ???/???"

 • Мыңдық бөлгішті көрсету    Үтірді мыңдық бөлгіші ретінде көрсету үшін немесе санды 1 000 есе көбейту үшін сан пішіміне келесі бөлгішті қосыңыз.

, (үтір)

Сандағы мыңдық бөлгішті көрсетеді. Excel бағдарламасы пішімде (# ) сан таңбасы немесе нөлдер үтірмен берілген болса мыңды үтірмен бөледі. Сан толтырғышынан кейін тұрған үтір санды 1 000 санына кеңейтеді. Мысалы, пішім аргументі «#,###.0,», Excel бағдарламасы 12 200 000 санын 12 200 0 етіп көрсетеді.

Уақыт өлшемі

Көрсетілетін сан

Осы пішімді пайдалану

12000

12 000

"#,###"

12000

12

"#,"

12 200 000

12,2

«0,0,,»

Күн және уақыт пішімдеріне нұсқаулық

 • Күн, ай және жылдарды көрсетеді    Сандарды күн пішімдері ретінде көрсету үшін (мысалы, күндер, айлар және жылдар), пішім аргументіндегі келесі кодтарды пайдаланыңыз.

а

Айды басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді.

аа

Тиісті жерде айды басқы нөлмен бірге көрсетеді.

ааа

Айды қысқарған сөз ретінде көрсетеді (Қаң-Жел).

аааа

Айдың толық атын көрсетеді (Қаңтар-Желтоқсан).

ааааа

Айды жалғыз әріп ретінде көрсетеді (Қ-Ж).

к

Күнді басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді.

кк

Тиісті жерде күнді басқы нөлмен бірге көрсетеді.

ккк

Күнді қысқарған сөз ретінде көрсетеді (Жек-Сен).

кккк

Күннің толық атын көрсетеді (Жексенбі-Сенбі).

жж

Жылды екі таңбалы сан ретінде көрсетеді.

жжжж

Жылды төрт таңбалы сан ретінде көрсетеді.

Уақыт өлшемі

Көрсетілетін сан

Осы пішімді пайдалану

Айлар

1–12

«а»

Айлар

01–12

«аа»

Айлар

Қаң–Желт

«ааа»

Айлар

Қаңтар–Желтоқсан

«аааа»

Айлар

Қ–Ж

«ааааа»

Күн

1–31

«к»

Күн

01–31

«кк»

Күн

Дс–Жс

«ккк»

Күн

Дүйсенбі–Жексенбі

«кккк»

Жыл

00–99

«жж»

Жыл

1900–9999

«жжжж»

 • Сағатын, минутын және секундын көрсету    Уақыт пішімдерін көрсету үшін (мысалы, сағаттар, минуттар және секундтар), пішім аргументіндегі келесі кодтарды пайдаланыңыз.

с

Сағатты басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді.

[с]

Өткен уақытты сағатпен көрсетеді. Қайтарылатын сағаттар саны 24-тен асатын формуланы қолданып жатқан кезде, келесідей сандық пішімді пайдаланыңыз [с]:мм:сс.

сс

Қажетті жерде cағатты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді. Егер пішімде AM немесе PM болса, сағат 12 сағат негізінде көрсетіледі. Ал басқаша, сағат 24 сағат негізінде көрсетіледі.

м

Минуттарды басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді.

Ескерту : м немесе мм коды бірден с немесе сс кодына кейін немесе сс кодына бұрын шығуы керек; кері жағдайда, Excel бағдарламасы минуттың орнына айды көрсетеді.

[м]

Өткен уақытты минутпен көрсетеді. Егер минуттың саны 60-тан асатын уақытты беретін формуламен жұмыс істеп жатсаңыз, [мм]:сс тәріздес сандық пішімді пайдаланыңыз.

мм

Қажетті жерде минутты алдыңғы нөлі жоқ сан ретінде көрсетеді.

Ескерту : м немесе мм коды бірден с немесе сс кодына кейін немесе сс кодына бұрын шығуы керек; кері жағдайда, Excel бағдарламасы минуттың орнына айды көрсетеді.

с

Секундты басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді.

[с]

Өткен уақытты секундпен көрсетеді. Егер секундтың саны 60-тан асатын уақытты беретін формуламен жұмыс істеп жатсаңыз, [сс] тәріздес сандық пішімді пайдаланыңыз.

сс

Тиісті жерде секундты басқы нөлсіз сан ретінде көрсетеді. Егер секундтың бөлшектерін көрсеткіңіз келсе, сс:мм:сс.00 тәріздес сандық пішімді пайдаланыңыз.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

12 сағат негізіндегі сағатты көрсетеді. Excel бағдарламасы түн ортасынан түске дейінгі уақытты AM , am , A немесе a және түстен түн ортасына дейін PM, pm, P немесе p етіп көрсетеді.

Уақыт өлшемі

Көрсетілетін сан

Осы пішімді пайдалану

Сағат

0–23

«с»

Сағат

00–23

«сс»

Минут

0–59

«м»

Минут

00–59

«мм»

Секунд

0–59

«с»

Секунд

00–59

«сс»

Уақыт

4 AM

«сағ AM/PM»

Уақыт

4:36 PM

«с:мм AM/PM»

Уақыт

4:36:03 P

«с:мм:сс A/P»

Уақыт

4:36:03.75

«с:мм:сс.00»

Өткен уақыт (сағаттар мен минуттар)

1:02

«[с]:мм»

Өткен уақыт (минуттар мен секундтар)

62:16

«[мм]:сс»

Өткен уақыт (секундтар мен жүздіктер)

3735,80

«[сс].00»

Валюта, пайыздық көрсеткіш және экспоненттік жазба пішімдеріне нұсқаулық

 • Валюта нышандарын енгізу    Санның алдына ($) доллар белгісін қою үшін оны пішім аргументі алдына теріңіз (мысалы, «$#,##0.00»). Сан пішімінде келесі валюталардың бірін енгізу үшін NUM LOCK пернесін басып сандық пернетақтаны қолданып таңбаға арналған ANSI кодын теріңіз.

Енгізу

Мына пернетақта тіркесімін пайдаланыңыз

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

ALT+0128

 • Ескерту : Сандық пернетақтаны қолданыңыз; пернетақтаның үстіңгі жағындағы сандық пернелерді ALT пернесімен бірге пайдалану ANSI кодтарды бермейді.

 • Пайыздық көрсеткіштерді көрсету    Сандарды 100 санының пайызы ретінде көрсету үшін — мысалы, 0,08 санын 8% ретінде немесе 2,8 санын 280% ретінде көрсету үшін — пішім аргументіне пайыз белгісін (%) қосыңыз.

 • Экспоненттік жазбаларды көрсету    Сандарды ғылыми (экспоненциалды) пішімде көрсету үшін пішім аргументіндегі келесі экспонент кодтарын пайдаланыңыз.

E (E-, E+, e-, e+)

Санды ғылыми (экспоненциалды) пішімде көрсетеді. Excel бағдарламасы жылжытылған ондық разрядтың санының орнына сәйкес келетін «E» немесе «e» оң жағына санды көрсетеді. Мысалы, пішім аргументі «0.00E+00», Excel бағдарламасы 12 200 000 санын 1.22E+07 ретінде көрсетеді. Егер пішім аргументін «#0.0E+0» өзгертсеңіз, Excel бағдарламасы 12.2E+6 саны көрсетеді.

Мәтінді енгізіп, бос орындар қосуға арналған нұсқаулар

 • Егер келесі таңбаларды пішім аргументі ішіне қоссаңыз, олар енгізілгендегідей болып көрсетіледі.

$

Доллар белгісі

+

Қосу белгісі

(

Сол жақша

:

Қос нүкте

^

Кірістіру таңбасы (қақпақ)

'

Дәйекше

{

Сол ирек жақша

<

Кемдік белгісі

=

Теңдік белгісі

-

Азайту белгісі

/

Қиғаш сызық

)

Оң жақша

!

Леп белгісі

&

Амперсанд

~

Ирек таңбасы

}

Оң ирек жақша

>

Артықтық белгісі

Бос орын таңбасы

 • Пішім аргументінде жұлдызша (*) қолданылмайды.

 • TEXT функциясын пайдалану сандық мәнді пішімделген мәтінге түрлендіреді және нәтижесі сан ретінде есептелмейді. Ұяшықтың мәні сан ретінде қалуы үшін оны тінтуірдің оң жағымен басыңыз, Ұяшықтарды пішімдеу басып содан соң Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесіндегі Сан қойындысында қалаған пішімдеуді орнатыңыз. Ұяшықтарды пішімдеу диалогтық терезесін пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін диалогтық терезесінің оң жақ жоғарғы бұрышындағы Анықтама түймешігін (?) басыңыз.

Мысал

Келесі кестедегі деректер мысалын көшіріңіз және жаңа Excel жұмыс парағының А1 ұяшығына қойыңыз. Формулаларға арналған нәтижелерді көрсету үшін, оларды таңдаңыз, F2 пернесін басыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Егер қажет болса, барлық деректерді көру үшін баған енін лайықтауға болады.

Сатушы

Сату

Деректер

Ахметов

$2800

39 300,63

Асылбек

40%

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=A2&" "&TEXT(B2, "$0.00")&" тұратын тауарды сатты."

A2 ұяшығын, «сатылған» мәтіндік жолын, B2 ұяшығын (валюта ретінде пішімделген) және «бірліктер құны» мәтіндік жолын сөз тіркесіне біріктіреді.

Ахметов құны 2800,00 доллар құраған тауар сатты.

=A3&" жалпы сату көлемінің "&TEXT(B3,"0%")&" пайызын сатты."

A3 ұяшығын, «сатылған» жолын, B3 ұяшығын (пайыздық көрсеткіш ретінде пішімделген) және «жалпы сату көлемі» мәтіндік жолын сөз тіркесіне біріктіреді.

Асылбек жалпы сату көлемінің 40%-н сатты.

=«Күні:» & TEXT(C2,«жжжж-аа-кк»)

4 сандық жыл, 2 сандық ай, 2 сандық күн пішімін C2 ұяшығында көрсетеді.

Күн: 2007-08-06

=«Күні-уақыты:» & TEXT(C2,«а/к/жжжж сағ:мм AM/PM»)

C2 ұяшығында күнді қысқа етіп және 12 сағаттық уақыт пішімін көрсетеді.

Күні-уақыты: 8/6/2007 3:00 PM

=TEXT(C2,«0.00E+00»)

C2 ұяшығында мәнді ғылыми (экспонeнциалды) пішімде көрсетеді.

3.93E+04

=TEXT(C2, "$#,##0.00")

C2 ұяшығында мәнді валюта пішімінде мыңдық бөлгішпен көрсетеді.

$39 300,63

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×