SharePoint бағдарламасындағы Power View мүмкіндігіндегі пернелер тіркесімдері және арнайы мүмкіндіктер

Бұл мақалада SharePoint Server бағдарламасындағы Power View мүмкіндігінің пернелер тіркесімдері және басқа арнайы мүмкіндіктері, Microsoft SharePoint Server 2010 және 2013 бағдарламасына арналған SQL Server 2012 1-жаңарту бумасының (SP 1) есеп беру қызметтерінің қондырмасының мүмкіндігі сипатталады.

Power View мүмкіндігінің екі нұсқасы: Excel 2013 бағдарламасындағы Power View және SharePoint 2013 бағдарламасындағы Power View. Бұл бөлімдегі пернелер тіркесімі SharePoint 2013 бағдарламасындағы Power View мүмкіндігіне қолданылады. Excel бағдарламасындағы Power View мүмкіндігіндегі пернелер тіркесімдері және арнайы мүмкіндіктері туралы қосымша ақпарат алыңыз.

Ескертулер : Power View мыналарды қолдайды:

 • Үшінші тарап экраннан оқу бағдарламаларының көпшілігі.

 • Жоғары контраст.

Бұл мақалада

Жалпы шарлау

Таспада шарлау

Таспа қойындылары

Таспа қойындысының мазмұны

Таспаның басқару элементтері

Таспа топтары

Таспа пернесі туралы кеңестер

Басқа таспаны шарлау пернелері

Көріністер үшін шарлау

Өрістер тізімін шарлау

Кесте мен матрицаны шарлау

Диаграмманы шарлау

Қосымша ақпарат

Жалпы шарлау

Бұл бөлімде браузерден Power View мүмкіндігіне өтуге, SharePoint бағдарламасындағы Power View мүмкіндігінің әр түрлі бөліктерінде жылжуға және көріністегі нысандар арасында жылжуға арналған пернелер сипатталады. Жалпы, Shift пернесін қосу қатардағы ілгерілеуді кері етеді.

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокутсты браузерден Power View мүмкіндігіне жылжыту.

Tab (Shift + Tab)

Power View мүмкіндігінде, фокусты келесі Power View қабық компонентіне жылжыту (мысалы, таспадан өрістер тізіміне көрініске немесе керісінше).

Ctrl + F6 (Shift + Ctrl + F6)

Көріністе фокусты келесі (немесе алдыңғы) есеп элементіне жылжыту.

Tab (Shift + Tab)

Көріністегі элементтер арасында Tab көмегімен жылжу, сонымен бірге, фокусты есеп элементінің сыртынан элементтің бөліктеріне (мысалы, кестедегі ұяшықтарға, диаграммадағы қатарға немесе бір шағын еселікке), содан кейін сұрыптау параметрлеріне, содан кейін оны қолдайтын есеп элементтеріндегі қалқымалы түймешікке жылжытады.

Tab пернесін қажет бөлікте фокус болғанша басыңыз да, Enter немесе бос орын пернесін басыңыз.

Таспада шарлау

Таспа қойындылары

Әдепкі бойынша, таспа фокусты алғанда, қазіргі уақытта белсенді таспа қойындысы фокусты алады.

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокусты таспадағы келесі қойындыға жылжыту (мысалы, «Басты» қойындысынан «Бет орналасуы» қойындысына).

Оң жақ көрсеткі

Фокусты таспадағы алдыңғы қойындыға жылжыту (мысалы, «Басты» қойындысынан «Файл» қойындысына).

Сол жақ көрсеткі

Таспа қойындысының мазмұны

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокусты ағымдағы таспа қойындысындағы бірінші басқару элементіне жылжыту.

Төмен көрсеткі немесе Tab

Фокусты таспа қойындысындағы басқару элементтерінен қойындының өзіне жылжыту.

Жоғары көрсеткі

Таспаның басқару элементтері

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокусты ағымдағы таспа қойындысындағы келесі басқару элементіне жылжыту.

Оң жақ көрсеткі немесе Tab

Фокусты ағымдағы таспа қойындысындағы алдыңғы басқару элементіне жылжыту.

Сол жақ көрсеткі немесе Shift + Tab

Таспа топтары

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокусты ағымдағы таспа қойындысындағы келесі (немесе алдыңғы) басқару элементтері тобына жылжыту.

Ctrl + оң жақ көрсеткі (Ctrl + сол жақ көрсеткі)

Ескерту :  Басқару элементтері тобына өту фокусты топтың бірінші басқару элементіне орнатады.

Таспа пернесі туралы кеңестер

Ctrl + F8 пернелер тіркесімі таспа қазіргі уақытта фокус қай компонентте немесе басқару элементінде болмасын таспа пернесі туралы кеңестерді көрсетеді. Бұған қоса, таспа пернесі туралы кеңестер таспа пернетақта фокус алғанда автоматты түрде көрсетіледі.

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Таспа пернесі туралы кеңестерді қосу және өшіру.

Ctrl + F8

Басқа таспаны шарлау пернелері

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Қай басқару элементінде фокус бар болуына қарамастан басқару элементтері тобы үшін әдепкі әрекетті орындау.

Enter

Фокус бар басқару элементінің әрекетін орындау.

Бос орын

Көріністер үшін шарлау

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Фокусты алдыңғы көрініске жылжыту

Жоғары көрсеткі немесе Page Up

Фокусты келесі көрініске жылжыту

Төмен көрсеткі немесе Page Down

Фокусты бірінші көрініске жылжыту

Home

Фокусты соңғы көрініске жылжыту

End

Жаңа көрініс

Ctrl+M

Көріністі жою (фокус көрініс тақтасында)

Del

Қайталанатын көріністі жасау

Ctrl+Shift+M

Көріністердің ретін өзгерту: таңдалған көріністі жоғары/төмен жылжыту

Ctrl+up/төмен көрсеткі

Көріністі шарлау/таңдау (фокус көрініс тақтасында)

Жоғары/төмен көрсеткілер

Өрістер тізімін шарлау

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Жалпы

Өрістер тізіміне/одан тыс өту

Ctrl+F6, Shift+Ctrl+F6

Өрістер тізімі мен өріс аумақтары арасында шарлау

Tab, Shift+Tab

Өрістер тізімінің өрістер бөлімі

Алдыңғы/келесі кестеге немесе өріске жылжу

Жоғары, төмен көрсеткі

Бірінші/соңғы кестеге немесе өріске жылжу

Home, End

Кестені шығарып алу/тасалау

Сол жақ, оң жақ көрсеткі

Өрісті бөлектеу/бөлектеуді алу

Бос орын пернесі

Кестенің барлық әдепкі өрістерін қосу/жою

Бос орын пернесі

Ашылмалы мәзірді көрсету

Shift+Enter

Өрістер тізімінің орналасу бөлімі

Өрістер аумағындағы алдыңғы/келесі өріске жылжу

Жоғары, төмен көрсеткілер

Таңдалған өрісті орналасу бөлімінің ішіндегі алдыңғы/келесі орынға жылжыту

Ctrl+жоғары көрсеткі, Ctrl+төмен көрсеткі

Өрісті жою

Shift+Enter

Кесте мен матрицаны шарлау

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Кестеге немесе матрицаға кіру

Tab, содан кейін Enter

Кесте немесе матрица өлшемін өзгерту

Shift + Ctrl + көрсеткі пернелері

Фокусты бір ұяшық жоғары/төмен жылжыту (барлық аумақтардағы барлық ұяшықтарда)

Жоғары/төмен көрсеткі

Фокусты бір ұяшық солға/оңға жылжыту (барлық аумақтарда барлық ұяшықтарда)

Сол жақ/оң жақ көрсеткі

Фокусты және көріністі ағымдағы жолдағы бірінші ұяшыққа жылжыту (матрицаның әр аумағы үшін)

Home

Фокусты және көріністі ағымдағы жолдағы соңғы ұяшыққа жылжыту (матрицаның әр аумағы үшін)

End

Диаграмманы шарлау

Әрекет

Пернетақта әрекеті

Көріністегі диаграмманы таңдау және диаграмма бөліктері арасында келесі ретпен өту:

 1. Диаграмманың тұрғызу аумағы

 2. Мәндік белгілер

 3. Өріс бойынша сұрыптау

 4. Артуы бойынша немесе кемуі бойынша сұрыптау

 5. Сүзгі

 6. Қалқымалы терезе

Tab

Диаграмманың диаграмманы тұрғызу бөлігінде фокус болғанда, диаграммадағы деректер арасында мына ретпен өту:

 1. Диаграмманың тұрғызу аумағы

 2. Деректер нүктелерінің (жолақтық диаграммалар немесе гистограммалар үшін деректер блоктары) бір толық қатары

 3. Сол қатардағы әр деректер нүктесі

 4. Деректер нүктелерінің басқа толық қатары

 5. Сол қатардағы әр деректер нүктесі

Оң жақ/сол жақ көрсеткі

Диаграмманың диаграмманы тұрғызу бөлігінде фокус болғанда, диаграммадағы деректер арасында мына ретпен өту:

 1. Диаграмманың тұрғызу аумағы

 2. Бір уақытта деректер нүктелерінің бір толық қатары

Жоғары/төмен көрсеткі

Диаграмма өлшемін өзгерту

Shift + Ctrl + көрсеткі пернелері

Деректер нүктесін таңдау немесе таңдауды алу (бір басу)

Бос орын пернесі немесе Enter

Деректер нүктелерінің келесі жиынына жоғары жылжу

Page Up

Деректер нүктелерінің келесі жиынына төмен жылжу

Page Down

Деректер нүктелерінің келесі жиынына солға жылжу

Ctrl + Page Up

Деректер нүктелерінің келесі жиынына оңға жылжу

Ctrl + Page Down

Фокусты деректер нүктелерінің бірінші жиынына жылжыту (тік)

Home

Фокусты деректер нүктелерінің соңғы жиынына жылжытады (тік)

End

Фокусты деректер нүктелерінің 1-ші жиынына жылжытады (көлденең)

Ctrl + Home

Фокусты деректер нүктелерінің соңғы жиынына жылжытады (көлденең)

Ctrl + End

Осьті ұлғайту* (бір уақытта 25%, ортасы бойынша тураланған)

Ctrl + жоғары көрсеткі немесе Ctrl + оң жақ көрсеткі

Осьті кішірейту

Ctrl + төмен көрсеткі немесе Ctrl + сол жақ көрсеткі

* Осьті масштабтау үздіксіз оське арналған (мысалы, жыл немесе күн). Осьті таспада үздіксіз етіп өзгертуге болады. Диаграмма құралдары контексттік қойындысында, Орналасу қойындысында Tүрі тармағын таңдаңыз да, Үздіксіз параметрін таңдаңыз.

Қосымша ақпарат

Power View: деректерді зерттеу, қарау және ұсыну

Excel бағдарламасындағы Power View мүмкіндігіндегі пернелер тіркесімдері және арнайы мүмкіндіктері

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×