OneNote 2010 нұсқасына арналған пернелер тіркесімдері

Бұл анықтама мақаласында Microsoft OneNote 2010 бағдарламасындағы негізгі тапсырмаларға арналған пернелер тіркесімдері сипатталады. Бұл пернелер тіркесімдері АҚШ пернетақтасының жаймасына қатысты берілген. Басқа пернетақта жаймасындағы пернелер АҚШ пернетақтасындағы пернелерге дәл сәйкес болмауы мүмкін.

Екі не одан көп перне бір уақытта басылатын пернелер тіркесімдерінде пернелер қосу белгісімен (+) бөлінеді. Бір пернеден соң бірден екіншісі басылатын пернелер тіркесімдерінде пернелер үтір ( , ) арқылы бөлінеді.

Ескерту : Бұл мақаланың ең соңғы нұсқасын көре алмауыңыз мүмкін. Егер бұл терезенің төменгі жағына жақын күй жолағында Дербес деп тұрса, компьютеріңізге интернетке қосып, анықтаманы қарап шығу құралындағы Дербес түймешігін басыңыз, содан кейін мәтінмәндік мәзірден Office.com мазмұнын көрсету пәрменін таңдаңыз. Осылайша, Office.com торабына кіріп, ең соңғы құжаттарды алу үшін Microsoft OneNote 2010 бағдарламасының «Анықтама және орындау әдістері» бетін іздеңіз.

Жылдам сілтемелер

Жазбаларды алу және пішімдеу

Жазу кітапшасын реттеу және басқару

Жазбаларды ортақ пайдалану

Жазбаларды қорғау

Жазбаларды алу және пішімдеу

Жазбаларды теру және өңдеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Жаңа OneNote терезесін ашу

CTRL+M

Бүйірлік жазбаны жасау үшін кіші OneNote терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+M

OneNote терезесін орнату.

CTRL+ALT+D

Соңғы әрекетті болдырмау.

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау.

CTRL+Y

Ағымдағы беттегі барлық элементті таңдау.

Ескерту : Таңдау ауқымын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Таңдалған мәтінді немесе элементті қиып алу.

CTRL+X

Таңдалған мәтінді немесе элементті аралық сақтағышқа көшіру.

CTRL+C

Аралық сақтағыш мазмұнын қою.

CTRL+V

Жолдың басына жылжыту.

HOME

Жолдың соңына жылжыту.

END

Бір таңбаны солға жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оңға жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді сол жаққа жылжыту.

CTRL+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір сөзді оң жаққа жылжыту.

CTRL+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Сол жақтағы таңбаны жою.

BACKSPACE

Оң жақтағы таңбаны жою.

DELETE

Сол жақтағы сөзді жою.

CTRL+BACKSPACE

Оң жақтағы сөзді жою.

CTRL+DELETE

Жаңа ежені бастамай-ақ жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Емлені тексеру.

F7

Қазір таңдалған сөздің тезаурусын ашу.

SHIFT+F7

Кез келген жазбаға, қойындыға немесе қазір кезелімі бар басқа кез келген нысанға арналған мәтінмәндік мәзірді жоғары жылжыту.

SHIFT+F10

Ақпарат жолағы беттің жоғарғы жағына шыққанда, онда ұсынылған әрекетті орындау.

CTRL+SHIFT+W

Жазбаларды пішімдеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Таңдалған мәтінді сары түспен ерекшелеу.

CTRL+SHIFT+H
немесе CTRL+ALT+H

Еренсілтемені енгізу.

CTRL+K

Таңдалған мәтіннің пішімін көшіру (пішім салу құралы).

CTRL+SHIFT+C

Таңдалған мәтінге пішімдерді қою (пішім салу құралы).

CTRL+SHIFT+V

Еренсілтемені ашу.

Ескерту : Жүгіргі пішімделген еренсілтеме мәтінінің ішінде кез келген жерде тұруы тиіс.

ENTER

Таңдалған мәтінге қалың пішімді қолдану немесе жою.

CTRL+B

Таңдалған мәтінге қиғаш пішімді қолдану немесе жою.

CTRL+I

Таңдалған мәтіннің астын сызу немесе сызықты жою.

CTRL+U

Таңдалған мәтінге сызық қолдану немесе оны жою.

CTRL+СЫЗЫҚША

Таңдалған мәтінге жоғарғы индекс пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+SHIFT+=

Таңдалған мәтінге төменгі индекс пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+=

Таңдалған ежеге таңбалаушы тізім пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+НҮКТЕ

Таңдалған ежеге нөмірленген тізім пішімін қолдану немесе оны жою.

CTRL+ҚИҒАШ СЫЗЫҚ

Ағымдағы жазбаға 1-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+1

Ағымдағы жазбаға 2-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+2

Ағымдағы жазбаға 3-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+3

Ағымдағы жазбаға 4-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+4

Ағымдағы жазбаға 5-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+5

Ағымдағы жазбаға 6-тақырып мәнерін қолдану.

CTRL+ALT+6

Ағымдағы жазбаға қалыпты мәнерді қолдану.

CTRL+SHIFT+N

Ежені сол жақтан шегіндіру.

ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Еженің сол жақ шегінісін жою.

ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған ежені оң жағымен туралау.

CTRL+R

Таңдалған ежені сол жағымен туралау.

CTRL+L

Таңдалған мәтіннің қаріп өлшемін үлкейту.

CTRL+SHIFT+>

Таңдалған мәтіннің қаріп өлшемін кішірейту.

CTRL+SHIFT+<

Таңдалған мәтінге қолданылған барлық пішімдерді өшіру.

CTRL+SHIFT+N

Ағымдағы беттегі ереже жолдарын көрсету немесе жасыру.

CTRL+SHIFT+R

Бетке элементтер қосу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Ағымдағы бетке құжат немесе файл кірістіру.

ALT+N, F

Ағымдық бетке құжатты немесе файлды қатты көшірме түрінде кірістіру.

ALT+N, O

Ағымдағы беттегі құжаттың басып шығарылған нұсқаларын көрсету немесе жасыру (OneNote бағдарламасын жоғары контрастпен пайдаланған кезде).

ALT+SHIFT+P

Файлдан суретті кірістіру.

ALT+N, P

Суретті сканерден немесе камерадан кірістіру.

ALT+N, S

Бейнебет қиындысын кірістіру.

Ескерту : Windows тапсырмалар тақтасының шеткі оң жағында OneNote белгішесі хабарлама аумағында белсенді болуы тиіс.

Windows логотип пернесі+S

Ағымдағы күнді кірістіру.

ALT+SHIFT+D

Ағымдағы күн мен уақытты кірістіру.

ALT+SHIFT+F

Ағымдағы уақытты кірістіру.

ALT+SHIFT+T

Жол үзілімін кірістіру.

SHIFT+ENTER

Математикалық теңдеу бастау немесе таңдалған мәтінді математикалық теңдеуге түрлендіру.

ALT+=

Екінші бағанды теріліп қойған мәтінге қосу арқылы кесте құру.

TAB

Бір жолы бар кестеде басқа баған жасау.

TAB

Кестенің соңғы жолына жеткенде басқа жол жасау.

Ескерту : Кестені аяқтау үшін ENTER пернесін екінші рет басыңыз.

ENTER

Кестеде ағымдағы жол астынан жол жасау.

CTRL+ENTER

Кестедегі бір ұяшықта басқа еже жасау.

ALT+ENTER

Кестенің ағымдағы бағанының оң жағынан баған жасау.

CTRL+ALT+R

Кестенің ағымдағы бағанының сол жағынан баған жасау.

CTRL+ALT+E

Кестенің ағымдағы жолының жоғарғы жағынан жол жасау (жүгіргі жолдың басында тұрғанда).

ENTER

Кестедегі ағымдағы бос жолды жою (жүгіргі жолдың басында тұрғанда).

DEL (екі рет басыңыз)

Жазбалар мен нысандарды таңдау

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Ағымдағы беттегі барлық элементті таңдау.

Ескерту : Таңдау ауқымын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Жолдың соңынан таңдау.

SHIFT+END

Жолды толығымен таңдау (жүгіргі жолдың басында болғанда).

SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Беттің тақырыбына өту және оны таңдау.

CTRL+SHIFT+T

Таңдалған құрылымды немесе беттен бас тарту.

ESC

Ағымдағы ежені немесе бірнеше таңдалған ежені жоғары жылжыту.

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы ежені немесе бірнеше таңдалған ежені төмен жылжыту.

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы ежені немесе бірнеше таңдалған ежені солға жылжыту (жол шегінісін азайту).

ALT+SHIFT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы ежені немесе бірнеше таңдалған ежені оңға жылжыту (жол шегінісін көбейту).

ALT+SHIFT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы ежені және оның бағыныңқы ежелерін таңдау.

CTRL+SHIFT+СЫЗЫҚША

Таңдалған жазбаны немесе нысанды жою.

DELETE

Жолдың басына жылжыту.

HOME

Жолдың соңына жылжыту.

END

Бір таңбаны жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оң жаққа жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Соңғы қаралған бетке артқа өту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі қаралған бетке артқа өту.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Таңдалған дыбыстық немесе бейне жазбаны ойнатуды бастау.

CTRL+ALT+P

Таңдалған дыбыстық немесе бейне жазбаны ойнатуды бастау.

CTRL+ALT+S

Ағымдағы дыбыстық немесе бейне жазбаны бірнеше секундқа кері айналдыру.

CTRL+ALT+Y

Ағымдағы дыбыстық немесе бейне жазбаны бірнеше секундқа алға айналдыру.

CTRL+ALT+U

Жазбаларды тегпен белгілеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Орындау тегін қолдану, белгілеу немесе алып тастау.

CTRL+1

Маңызды тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+2

Сұрақ тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+3

Есте сақтау тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+4

Анықтама тегін қолдану немесе алып тастау.

CTRL+5

Теңшелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+6

Теңшелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+7

Теңшелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+8

Теңшелетін тегін қолдану немесе өшіру.

CTRL+9

Таңдалған жазбалардан барлық жазба тегтерін алып тастау.

CTRL+0

Құрылымдарды пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

1-деңгей арқылы көрсету.

ALT+SHIFT+1

2-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+2

3-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+3

4-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+4

5-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+5

6-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+6

7-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+7

8-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+8

9-деңгейге кеңейту.

ALT+SHIFT+9

Барлық деңгейлерді кеңейту.

ALT+SHIFT+0

Шегіністі бір деңгейге үлкейту.

TAB

Шегіністі бір деңгейге кішірейту.

SHIFT+TAB

Тасаланған құрылымды кеңейту.

ALT+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Кеңейтілген құрылымды тасалау.

ALT+SHIFT+АЗАЙТУ БЕЛГІСІ

Тіл параметрлерін анықтау

Ескерту : Жазбаларыңызды жазу бағытын өзгерту үшін алдымен Microsoft Office 2010 тіл параметрлері құралында оңнан солға қарай жазылатын тілдерді қосу керек.

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Жазу бағытын солдан оңға орнату.

CTRL+СОЛ ЖАҚ SHIFT

Жазу бағытын оңнан солға орнату.

CTRL+ОҢ ЖАҚ SHIFT

Оңнан солға жазылатын мәтіндегі шегіністі бір деңгейге үлкейту.

TAB

Оңнан солға жазылатын мәтіндегі шегіністі бір деңгейге кішірейту.

SHIFT+TAB

Беттің жоғарғы жағы

Жазу кітапшасын реттеу және басқару

Беттермен және бүйірлік жазбалармен жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Толық бет көрінісін қосу немесе ажырату.

F11

Жаңа OneNote терезесін ашу.

CTRL+M

Бүйірлік жазбаны жасау үшін кіші OneNote терезесін ашу.

CTRL+SHIFT+M

Бет тобының қойындыларын кеңейту немесе тасалау.

CTRL+SHIFT+*

Ағымдағы бетті басып шығару.

CTRL+P

Таңдалған бөлімнің соңына жаңа бет қосу.

CTRL+N

Бет қойындылары жолағының енін арттыру.

CTRL+SHIFT+[

Бет қойындылары жолағының енін кеміту.

CTRL+SHIFT+]

Бір деңгейдегі ағымдағы бет қойындысының астынан жаңа бет жасау.

CTRL+ALT+N

Ағымдағы бет қойындысы белгісінің шегініс деңгейін кеміту.

CTRL+ALT+[

Ағымдағы бет қойындысы белгісінің шегініс деңгейін арттыру.

CTRL+ALT+]

Ағымдағы беттің астынан жаңа ішкі бет жасау.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Барлық элементтерді таңдау.

Ескерту : Таңдау аумағын үлкейту үшін CTRL+A пернелер тіркесімін бірнеше рет басыңыз.

CTRL+A

Ағымдағы бетті таңдау.

CTRL+SHIFT+A
Егер таңдалған бет топтың бір бөлігі болса, топтағы барлық беттерді таңдау үшін CTRL+A пернелер тіркесімін басыңыз.

Таңдалған бет қойындысын жоғары жылжыту.

ALT+SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Таңдалған бет қойындысын төмен жылжыту.

ALT+SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін бет тақырыбына жылжыту.

CTRL+SHIFT+T

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының бірінші бетіне өту.

ALT+PAGE UP

Ағымдағы көрінетін бет қойындылары жинағының соңғы бетіне өту.

ALT+PAGE DOWN

Ағымдағы бетті жоғары жылжыту.

PAGE UP

Ағымдағы бетті төмен жылжыту.

PAGE DOWN

Ағымдағы беттің жоғарғы жағына жылжу.

CTRL+HOME

Ағымдағы беттің төменгі жағына жылжу.

CTRL+END

Келесі ежеге өту.

CTRL+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Алдыңғы ежеге өту.

CTRL+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін ағымдағы бетте жоғары жылжыту немесе бетті жоғары қарай кеңейту.

CTRL+ALT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ

Кірістіру нүктесін ағымдағы бетте төмен жылжыту немесе бетті төмен қарай кеңейту.

CTRL+ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Ағымдағы бетте кірістіру нүктесін солға жылжыту немесе бетті солға қарай кеңейту.

CTRL+ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ағымдағы бетте кірістіру нүктесін оңға жылжыту немесе бетті оңға қарай кеңейту.

CTRL+ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі жазба контейнеріне өту.

ALT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Жолдың басына өту.

HOME

Жолдың соңына өту.

END

Бір таңбаны солға жылжыту.

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Бір таңбаны оңға жылжыту.

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Соңғы қаралған бетке артқа өту.

ALT+СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Келесі қаралған бетке артқа өту.

ALT+ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Ұлғайту.

ALT+CTRL+ҚОСУ БЕЛГІСІ (сандар пернетақтасында)
–НЕМЕСЕ–
ALT+CTRL+SHIFT+ҚОСУ БЕЛГІСІ

Кішірейту.

ALT+CTRL+АЗАЙТУ БЕЛГІСІ (сандар пернетақтасында)
–НЕМЕСЕ–
ALT+CTRL+SHIFT+СЫЗЫҚША

Өзгертулерді сақтау.

Ескерту : Жазбаларды OneNote бағдарламасы жұмыс істеп тұрғанда өзгертсеңіз, олар автоматты түрде сақталады. Жазбаларды қолмен сақтаудың қажеті жоқ.

CTRL+S

Жазу кітапшаларымен және бөлімдермен жұмыс істеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Жаңа бөлім жасау.

CTRL+T

Жазу кітапшасын ашу.

CTRL+O

Бөлімді ашу.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Келесі бөлімге өту.

CTRL+TAB

Алдыңғы бөлімге өту.

CTRL+SHIFT+TAB

Бөлімдегі келесі бетке өту.

CTRL+PAGE DOWN

Бөлімдегі алдыңғы бетке өту.

CTRL+PAGE UP

Бөлімдегі бірінші бетке өту.

ALT+HOME

Бөлімдегі соңғы бетке өту.

ALT+END

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының бірінші бетіне өту.

ALT+PAGE UP

Қазір көрінетін ағымдағы бет қойындылары жинағының соңғы бетіне өту.

ALT+PAGE DOWN

Ағымдағы бетті жылжыту немесе көшіру.

CTRL+ALT+M

Ағымдағы бет қойындысына екпін қою.

CTRL+ALT+G

Ағымдағы бет қойындысын таңдау.

CTRL+SHFT+A

Ағымдағы бөлім қойындысына екпін қою.

CTRL+SHIFT+G

Ағымдағы бөлімді жылжыту.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Шарлау аумағында басқа жазу кітапшасына ауыстыру.

CTRL+G, содан кейін басқа жазу кітапшасын таңдау үшін ТӨМЕН КӨРСЕТКІ немесе ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ пернелерін басыңыз, сосын ENTER пернесін басыңыз

Жазбаларды іздеу

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Барлық жазу кітапшаларынан іздеу үшін кірістіру нүктесін Іздеу өрісіне жылжыту.

CTRL+E

Барлық жазу кітапшаларынан іздегенде, келесі нәтижені алдын ала қарау.

ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Барлық жазу кітапшаларынан іздегенде, таңдалған нәтижеге өтіп, іздеу пәрменін босату.

ENTER

Іздеу ауқымын өзгерту.

CTRL+E, TAB, БОС ОРЫН

Іздеу нәтижелері тақтасын ашу.

Іздегеннен кейін ALT+O

Тек ағымдағы беттен іздеу.

Ескерту : Барлық жерден іздеу және кез келген жерде тек ағымдағы беттен іздеу пәрмендерін CRTL+E немесе CTRL+F пернелер тіркесімін басу арқылы ауыстырып қосуға болады.

CTRL+F

Ағымдағы беттен іздегенде, келесі нәтижеге жылжу.

ENTER немесе F3

Ағымдағы беттен іздегенде, алдыңғы нәтижеге жылжу.

SHFT+F3

Іздеу пәрменін босату және бетке оралу.

ESC

Беттің жоғарғы жағы

Жазбаларды ортақ пайдалану

Жазбаларды басқа адамдармен ортақ пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Таңдалған беттерді электрондық пошта хабарымен жіберу.

CTRL+SHIFT+E

Жазбаларды басқа бағдарламалармен ортақ пайдалану

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Таңдалған беттерді электрондық пошта хабарымен жіберу.

CTRL+SHIFT+E

Қазір таңдалған жазбадан Бүгін Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+1

Қазір таңдалған жазбадан Ертең Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+2

Қазір таңдалған жазбадан Осы аптада Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+3

Қазір таңдалған жазбадан Келесі аптада Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+4

Қазір таңдалған жазбадан Күні жоқ Outlook тапсырмасын жасау.

CTRL+SHIFT+5

Таңдалған Outlook тапсырмасын ашу.

CTRL+SHIFT+K

Таңдалған Outlook тапсырмасын аяқталған деп белгілеу.

CTRL+SHIFT+9

Таңдалған Outlook тапсырмасын жою.

CTRL+SHIFT+0

Ағымдағы ортақ жазу кітапшасындағы өзгерістерді үндестіру.

SHIFT+F9

Барлық ортақ жазу кітапшаларындағы өзгерістерді үндестіру.

F9

Ағымдағы бетті оқылған деп белгілеу.

CTRL+Q

Беттің жоғарғы жағы

Жазбаларды қорғау

Бөлімдерді құпия сөзбен қорғау

Бұл әрекетті орындау үшін

Мына пернелерді басыңыз

Құпия сөзбен қорғалған барлық бөлімдерді бұғаттау.

CTRL+ALT+L

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×