INDEX функциясы

Сипаттамасы

Кестеден немесе ауқымнан мәнді немесе мәнге сілтеме береді. INDEX функциясының екі пішіні бар: жиынтық пішіні және сілтеме пішіні.

Орындалатын әрекет

Мына бөлімді қараңыз

Белгіленген ұяшықтың немесе ұяшықтар массивінің мәнін береді.

Массив пішіні

Белгіленген ұяшықтардың сілтемесін береді.

Сілтеме пішіні

Массив пішіні

Сипаттамасы

Кестедегі элемент мәнін немесе көрсетілген жол мен баған нөмірі таңдалған жиынтық береді.

Егер INDEX функциясының бірінші аргументі массивтің тұрақты мәні болса, массив пішінін қолданыңыз.

Синтаксис

INDEX(массив, жол_нөмірі, [баған_нөмірі])

INDEX функциясының синтаксисінде келесі аргументтер бар.

 • Жиым    Міндетті. Ұяшықтар ауқымы немесе жиымның тұрақты мәні.

  • Егер жиымда бір ғана жол немесе баған болса, сәйкес келетін «Жол_нөмірі» немесе «Баған_нөмірі» аргументтері міндетті емес.

  • Егер жиымның бірнеше жолы және бірнеше бағаны болып, «Жол_нөмірі» немесе «Баған_нөмірі» дәлелі ғана пайдаланылса, INDEX функциясы жиымдағы бүкіл жолдың немесе бағанның жиымын береді.

 • Жол_нөмірі    Міндетті. Мәні берілетін жиымдағы жолды таңдайды. Егер «Жол_нөмірі» дәлелі есепке алынбаса, «Баған_нөмірі» дәлелінің мәні қажет.

 • Баған_нөмірі    Міндетті емес. Мәні берілетін жиымдағы бағанды таңдайды. Егер «Баған_нөмірі» дәлелі есепке алынбаса, «Жол_нөмірі» дәлелінің мәні қажет.

Ескертпелер

 • Егер «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» аргументтері қолданылса, INDEX функциясы бұл аргументтер қиылысындағы ұяшықтың мәнін береді.

 • Егер «Жол_нөмірі» немесе «Баған_нөмірі» дәлелінің мәні 0 (нөл) деп көрсетілсе, INDEX функциясы сәйкесінше бүкіл баған немесе жол мәндерінің жиымын береді. Жиым түрінде берілген мәндерді пайдалану үшін INDEX функциясын жиынтық формула түрінде жол ұяшықтарының көлденең ауқымына және баған ұяшықтарының тік ауқымына енгізіңіз. Жиым өрнегін енгізу үшін CTRL+SHIFT+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз.

  Ескерту :  Excel Web App бағдарламасында жиым өрнектерін жасау мүмкін емес.

 • «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» аргументтері жиымдағы ұяшықты көрсетуге тиіс, болмаса, INDEX функциясы #REF! қате мәнін береді.

Мысалдар

1-мысал

Жол мен баған келетін қиылысатын ұяшықта мәнді табу үшін бұл мысалдар INDEX функциясын пайдаланады.

Келесі кестедегі деректер мысалын көшіріңіз және жаңа Excel жұмыс парағының А1 ұяшығына қойыңыз. Формулаларға арналған нәтижелерді көрсету үшін, оларды таңдаңыз, F2 пернесін басыңыз, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Егер қажет болса, барлық деректерді көру үшін баған енін лайықтауға болады.

Дерек

Деректер

Алмалар

Лимондар

Банан

Алмұрт

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=INDEX(A2:B3,2,2)

A2:B3 ауқымындағы екінші жол мен екінші баған қиылысындағы мән.

=INDEX(A2:B3,2,2)

'=INDEX(A2:B3,2,1)

A2:B3 ауқымындағы екінші жол мен бірінші баған қиылысындағы мән.

=INDEX(A2:B3,2,1)

2-мысал

2x2 жиымда көрсетілген екі ұяшгықта мәндерді табу үшін бұл мысал жиым формуласында INDEX функциясын пайдаланады.

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Массивте бірінші жолда, екінші бағанда орналасқан мән. Массив бірінші жолда 1 және 2 мәндерін, әрі екінші жолда 3 және 4 мәндерін қамтиды.

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Массивтегі екінші жол, екінші бағанда орналасқан мән (жоғарыдағы массивпен бірдей).

=INDEX({1,2;3,4},0,2)

Ескерту : C2 ұяшығындағы формула — массив формуласы. Бұл формула C2 және C3 ұяшықтарындағы мәндерді қайтаруы үшін C2 және C3 ұяшықтарын бөлектеп, F2 пернесін басыңыз да, CTRL+Shift+Enter пернелер тіркесімін басыңыз. Олай етпесеңіз, тек C2 ұяшығындағы мән қайтарылады.

Беттің жоғары бөлігі

Сілтеме пішіні

Сипаттама

Белгілі бір жол мен баған қиылысындағы ұяшық сілтемесін береді. Егер сілтеме көршілес емес бөлектелген элементтерден құралса, таңдалатын элементті көрсетуге болады.

Синтаксис

INDEX(сілтеме, жол_нөмірі, [баған_нөмірі], [аймақ_нөмірі])

INDEX функциясының синтаксисінде келесі аргументтер бар.

 • Сілтеме    Міндетті. Бір не бірнеше ұяшық ауқымдарына жасалатын сілтеме.

  • Егер сілтемеге көршілес емес ауқымға енгізілсе, сілтеме жақшаға алынады.

  • Егер сілтемедегі әр аумақта бір ғана жол немесе баған болса, «Жол_нөмірі» немесе «Баған_нөмірі» аргументі сәйкесінше міндетті емес болады. Мысалы, бір жол сілтемесі үшін INDEX(сілтеме,,баған_нөмірі) функциясы қолданылады.

 • Жол_нөмірі    Міндетті. Сілтеме жасалатын сілтемедегі жол нөмірі.

 • Баған_нөмірі    Міндетті емес. Сілтеме жасалатын сілтемедегі баған нөмірі.

 • Аймақ_нөмірі    Міндетті емес. «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» дәлелінің қиылысын беретін сілтемедегі бір ауқымды таңдайды. Бірінші таңдалған немесе енгізілген аумақ — 1, екіншісі — 2 деп және т.с.с. нөмірленеді. Егер «Аймақ_нөмірі» дәлелінің мәні есепке алынбаса, INDEX функциясы 1-аймақты пайдаланады.

Мысалы, сілтеме (A1:B4,D1:E4,G1:H4) ұяшықтарды сипаттаса, онда 1-аймақ_нөмірі — A1:B4 ауқымы, 2-аймақ_нөмірі — D1:E4 ауқымы, ал 3-аймақ_нөмірі — G1:H4 ауқымы болып табылады.

Ескертпелер

 • «Сілтеме» және «Аймақ_нөмірі» дәлелі арқылы белгілі бір ауқымды таңдалғаннан кейін, «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» дәлелі арқылы белгілі бір ұяшық таңдалады: 1-жол_нөмірі — ауқымдағы бірінші жол, 1-баған_нөмірі — бірінші баған және т.с.с. INDEX функциясы арқылы берілген сілтеме «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» дәлелінің қиылысы болып табылады.

 • Егер «Жол_нөмірі» немесе «Баған_нөмірі» дәлелінің мәні 0 (нөл) деп көрсетілсе, INDEX функциясы сәйкесінше бүкіл баған немесе жол сілтемесін береді.

 • «Жол_нөмірі», «Баған_нөмірі» және «Аймақ_нөмірі» аргументтері сілтемедегі ұяшықты көрсетуге тиіс, болмаса, INDEX функциясы #REF! қате мәнін береді. Егер «Жол_нөмірі» мен «Баған_нөмірі» аргументтері есепке алынбаса, INDEX функциясы «Аймақ_нөмірі» дәлелімен көрсетілген сілтемедегі аумақты береді.

 • INDEX функциясының нәтижесі сілтеме болып, басқа формулалармен осылай түсіндіріледі. Формулаға байланысты, INDEX функциясының нәтиже мәні сілтеме немесе мән түрінде қолданылуы мүмкін. Мысалы, CELL("ені",INDEX(A1:B2,1,2)) формуласы CELL("ені",B1) формуласына баламалы болады. CELL функциясы INDEX функциясының нәтиже мәнін ұяшық сілтемесі ретінде қолданады. Екінші жағынан, 2*INDEX(A1:B2,1,2) сияқты формула INDEX функциясының нәтиже мәнін B1 ұяшығындағы санға аударады.

Ескерту :  CELL функциясы Excel Web App бағдарламасында қол жетімді емес.

Мысалдар

Келесі кестедегі мысал деректерін көшіріп, жаңа Excel жұмыс парағының А1 ұяшығында қойыңыз. Формулалар нәтижелерді көрсетуі үшін бөлектеп, F2 пернесін басып, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Қажет болса, баған ендерін бүкіл деректерді көретіндей реттеуге болады.

Жеміс

Баға

Санау

Алмалар

0.69 теңге

40

Банан

0.34 теңге

38

Лимон

0.55 теңге

15

Апельсин

0.25 теңге

25

Алмұрт

0.59 теңге

40

Бадам

2.80 теңге

10

Кешью

3.55 теңге

16

Жер жаңғағы

1.25 теңге

20

Жаңғақ

1.75 теңге

12

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=INDEX(A2:C6, 2, 3)

Екінші жолдың және С3 ұяшығының мазмұны болған A2:C6 ауқымындағы үшінші бағанның қиылысы.

38

=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

Екінші жолдың және В9 ұяшығының мазмұны болған A8:C11 ауқымының екінші аймағындағы екінші бағанның қиылысы.

3.55

=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))

С1:С6 ауқымының қосындысы болған A1:C11 ауқымының бірінші аймағындағы үшінші бағанның қосындысы.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))

Ауқымның қосындысы B2 ұяшықтан басталады да, бесінші жолдың және В2:В6 ауқымының қосындысы болған А2:А6 ауқымының екінші бағанының қиылысында аяқталады.

2,42

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×