GetObject функциясы

Ескерту : Егер Microsoft Jet Expression қауіптілігі ықтимал өрнектің есептелуіне жол бермейтін құмсалғыш режимінде іске қосылғанда, осы бөлімдегі функция, әдіс, нысан немесе сипат доғарылады. Құмсалғыш режимі туралы толық ақпарат алу үшін Анықтамадағы "құмсалғыш режимін" іздеңіз.

ActiveX құрамдасымен қамтамасыз етілген нысанға сілтемені қайтарады.

Синтаксис

GetObject([жолатау ] [, сынып ] )

GetObject функцияның синтаксисында осындай аргумент:

Дәлел

Сипаттама

жолатау

Қосымша. Variant (String) cияқты мән. Алынатын нысанның файлдың толық жолы мен мәні. Егер жолатау дәлелі өткізіліп жіберілсе, сынып дәлелі міндетті.

сынып

Қосымша. Variant (String) сияқты мән. Нысанның класс көрсететін жол.


Сынып аргументбағдарламаатауы.objecttype синтаксисын пайдаланады және осы бөліктер бар:

Бөлік

Сипаттама

бағдарламаатауы

Міндетті. Variant (String) түрі. Нысан беретін бағдарлама атауы.

нысантүрі

Міндетті. Variant (String) түрі. Жасалатын нысанның түрі немесе сыныбы.


Ескертпелер

Ескерту : Төмендегі үлгілер осы жетені Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) модулінде пайдаланылуын көрсетеді. VBA модулімен жұмыс істеу туралы көбірек ақпарат алу үшін, жайылмалы шаршыдағы Іздеу түймешігінің қасындағы Жасақтаушы сілтемелері түймешігін нұқып, іздеу жолағына бір немесе бірнеше шартты ендіріңіз.

GetObject функциясы файлдағы ActiveX нысанына қатынас алу үшін және нысан айнымалысы тағайындау үшін пайдаланады. Set нұсқауы GetObject функциясымен қайтарылған нысанға нысандық айнымалы мән тағайындау үшін пайдалынады. Мысалы:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Осы бағдарламаны орындағанда, жолатау дәлелдің мәнімен байланысқан бағдарлама іске қосылады және көрсетілген файлда белсендіріледі.

Егер жолатау дәлелі бос жол болып табылса (""), GetObject функциясы нысанның көрсетілген түрінің жаңа данасын қайтарады. Егер жолатау дәлелі өткізіліп жіберілсе, GetObject функциясы көрсетілген түрінің ағымдық белсенді нысанын қайтарады. Көрсетілген түрінің нысанның жоқтығы ақау пайда болуына әкеледі.

Кейбір бағдарламалар файл бөлігін белсендіруге мүмкіндік береді. Файл атауының соңына леп белгісін (!) қосыңыз және оны белсендіру керек файл бөлігін анықтайтын жолмен толықтырыңыз. Осындай жол жасау туралы мәліметтерді нысан жасаған бағдарлама құжаттамасында қараңыз.

Мысалы, сызбалық бағдарламада бірнеше қабаттары бар сызбалық жасауға және сызбалығы бар файлды сақтауға болады. Бағдарламаның келесі мәтіні арқылы SCHEMA.CAD атымен сызбалыққа кіретін қабатты белсендіруге болады:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Егер нысан сыныбы көрсетілмесе, бағдарламалау әрекеті іске қосу бағдарламасын және белсендіру нысанын берілген файл атауы негізінде анықтайды. Кейбір файлдар, дегенмен, нысандардың бірнеше сыныптарын қолдауы мүмкін. Мысалы, сызбалық нысандардың үш әр түрлі түрлерін қолдай алады: Бағдарлама нысаны, Сызбалық нысаны, сонымен қатар Құралдар тақтасының нысаны, олардың әрқайсысы бір файлдың бөлігі болып табылады. Файлдағы қандай нысанды белсендіру керек екенін көрсету үшін сынып қосымша дәлелін пайдаланыңыз. Мысалы:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

Осы мысалда FIGMENT бағдарламадағы сызбалық атауы, ал DRAWING нысандардың қолдайтын түрлерінің бірі.

Нысанды белсендіруден кейін бағдарлама мәтінінде оған қарау анықталған нысандық айнымалы мән арқылы орындалады. Алдыңғы мысалда жаңа нысанның сипат мен әдісMyObject нысандық айнымалы мән арқылы алынған. Мысалы:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Ескерту : GetObject функциясы нысанның ағымдық данасы болғанда және қотарылған файлымен нысанды жасау қажет болғанда пайдаланады. Егер ағымдық дана болмаса, ал қотарылған файлмен нысанды іске қосу керек жоқ болса, CreateObject функциясын пайдаланыңыз.

Нысан бір даналы нысан ретінде өзін тіркеген болса, CreateObject функциясының неше рет жүргізілгеніне қарамастан, нысанның бір данасы ғана жасалады. ("") бос жол синтаксисымен шақырылған кезде GetObject сипаты бір бөлімі бар нысанмен дайым сол бөлімді қайтарады және pathname дәлелі қалып кеткен болса, қате орын алады. Visual Basic бағдарламасымен жасалынған кластың сілтемесін алу үшін GetObject пайдалана алмайсыз.

Мысал

Мына мысалда GetObject функциясы Microsoft Office Excel 2007 (MyXL) нақты жұмыс парағына сілтеме алу үшін пайдаланады . Бағдарлама жұмыс парағының сипаты Excel бағдарламасын көрінетіндей жасау үшін, оны жабу үшін, т.т пайдаланады. Екі API қоңыраулар арқылы DetectExcel Sub іс рәсімі Excel бағдарламасын іздейді және егер ол орындалса, оны нысандардың ағымдық кестесіне енгізеді. GetObject функцияның бірінші шақыруы қатені қайтарады, егер Microsoft Excel бағдарламасы әлі іске қосылмаса. Мына мысалда қате ExcelWasNotRunning жалаушасы "Шын" деген мән алады. GetObject функциясын екінші рет шақырғанда ашу керек файл көрсетіледі. Егер Excel бағдарламасы әлі іске қосылмаса, екінші шақыру оны іске қосады және сілтемені mytest.xls файлмен берілген жұмыс парағына қайтарады. Файл көрсетілген орында орналасу керек, әйтпесе Visual Basic орындауының қатесі туралы хабар көрсетіледі. Сосын бағдарлама кодын орындағанда Excel және көрсетілген жұмыс парағы бар терезесі көрінетіндей болады. Ақыры, егер Excel бұрын іске қосылған нұсқаулары жоқ болса, бағдарлама коды Бағдарлама нысанның Quit әдісі арқылы Excel бағдарламасын жабады. Егер бағдарлама орындалып жатса, оны жабу әрекеттері жасалмайды. Сілтеменің өзі Ештеңе мәнін орнатуымен шығарылады.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×