DCOUNTA функциясы

Бұл мақалада Microsoft Excel бағдарламасындағы формула синтаксисі мен DCOUNT функциясының қолданысы сипатталады.

Сипаттамасы

Көрсетілген шарттарға сәйкес келетін тізім немесе дерекқор жазбаларының өрісіндегі (бағанындағы) бос емес ұяшықтарды санайды.

«Өріс» аргументі міндетті емес. «Өріс» аргументінің мәні есепке алынбаса, DCOUNTА функциясы шарттарға сәйкес келетін дерекқордағы барлық жазбаны санайды.

Синтаксис

DCOUNTA(дерекқор, өріс, шарттар)

DCOUNTA функция синтаксисінде келесі аргументтері бар:

 • Дерекқор    Міндетті. Тізім немесе дерекқор құратын ұяшықтар ауқымы. Дерекқор дегеніміз қатысты деректер тізімі, мұнда қатысты ақпарат жолдары жазбалар, ал күн бағандары өрістер болып табылады. Тізімнің бірінші жолында әрбір бағанға арналған белгілер бар.

 • Өріс    Міндетті емес. Функцияда қай бағанның пайдаланылғанын көрсетеді. "Жасы" немесе "Өнім" сияқты қостырнақшалардың арасына тіркелген баған белгісі немесе бірінші бағанға 1, екінші бағанға 2, тағы сол сияқты тізімдегі бағанның орнын көрсететін нөмір (тырнақшаларсыз) енгізіледі.

 • Критерийлер    Міндетті. Белгіленетін шарттары бар ұяшықтардың ауқымы. Ол кем дегенде бір баған белгісін және бағанға арналған шартты белгілейтін баған белгісінің астындағы кем дегенде бір ұяшықты қамтитын аргументтер сияқты шарттар дәлелі үшін кез келген ауқым пайдаланылады.

Ескертпелер

 • Ол кем дегенде бір баған тақырыбын және бағанға арналған шартты белгілейтін баған тақырыбының астындағы кем дегенде бір ұяшықты қамтығанша, шарттар дәлелі үшін кез келген ауқым пайдаланылады.

  Мысалы, G1:G2 ауқымында G1 ұяшығы «Табыс» баған тақырыбын, ал G2 ұяшығы 10 000 тг мәнін қамтыса, ауқымды Сәйкестік_табысы ретінде анықтап, атты дерекқор функцияларында шарттар дәлелі түрінде пайдалана аласыз.

 • Шарттар ауқымы жұмыс парағының кез келген жерінде орналасқанымен, шарттар ауқымын тізімнің астына орналастырмаңыз. Егер тізімге қосымша ақпарат енгізсеңіз, жаңа ақпарат тізімнің астындағы бірінші жолға қосылады. Егер тізім астындағы жол бос болмаса, Microsoft Excel бағдарламасы жаңа ақпаратты тізімге қоса алмайды.

 • Шарттар ауқымының тізімді қабаттастырмайтынын тексеріңіз.

 • Дерекқордағы бүкіл бағанда әрекет жасау үшін шарттар ауқымының баған тақырыптары астына бос жол енгізіңіз.

Мысалдар

Келесі кестедегі мысал ретіндегі деректерді көшіріп, жаңа Excel жұмыс парағының A1 ұяшығына қойыңыз. Нәтижелерді көрсететін формулалар үшін, оларды таңдап, F2 пернесін, содан кейін Enter пернесін басыңыз. Қажет болса, барлық деректерді көру үшін баған ендерін өзгертуге болады. Келесі үлгілердің бірін Excel бағдарламасына көшіретін болсаңыз, ең жоғарғы сол бұрыштағы ұяшықты қоса, кестедегі барлық ұяшық таңдалғанын тексеріңіз.

Ағаш

Биіктігі

Жасы

Жемісі

Пайдасы

Биіктігі

="=Алма"

>10

<16

="=Алмұрт"

Ағаш

Биіктігі

Жасы

Жемісі

Пайдасы

Алма

18

20

14

105

Алмұрт

12

12

10

96

Шие

13

14

9

105

Алма

14

15

10

75

Алмұрт

9

8

8

76,8

Алма

8

9

6

45

Формула

Сипаттама

Нәтиже

=DCOUNTA(A4:E10, "Пайда", A1:F2)

«А» бағанындағы биіктігі >10 және <16 арасындағы «Алма» сөзі бар жолдарды (1) санайды. Бұл үш шартқа тек 8 жол сәйкес келеді.

1

Шарттар мысалдары

 • Ұяшыққа =мәтін енгізген кезде, Excel бағдарламасы оны формула ретінде өңдеп, есептеп көреді. Excel бағдарламасы оны есептемейтіндей етіп =мәтін енгізу үшін мына синтаксисті пайдаланыңыз:

  =''= енгізбе ''

  Енгізбе  - табылатын мәтін немесе мән. Мысалы:

Ұяшыққа тергеніңізде

Excel бағдарламасы есептейді және бейнелейді

="=Ідірісова"

=Ідірісова

="=3 000"

=3 000

 • Мәтін деректерін сүзгіден өткізгенде, Excel бағдарламасы бас әріп және кіші әріп таңбаларының арасындағы ерекшелікті анықтамайды. Дегенмен, регистрді ескеріп іздеу жүргізу үшін формуланы пайдалана аласыз.

Күрделі шарттар мысалдары төмендегі бөлімдерде берілген.

Бір бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Сатушы = "Ідірісова" НЕМЕСЕ Сатушы = "Ахметов")

Бір бағанға арналған бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттарды шарттар ауқымының бөлек жолдарында бір-бірінің астына тікелей теріңіз.

Төмендегі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (B1:B3) «Сатушы» бағанында «Ідірісова» немесе «Ахметов» сөзі бар жолдарды есептеу үшін пайдаланылады.

Сатушы

="=Ідірісова"

="=Ахметов"

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

көкөніс

Ахметов

$6,328

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

2 мен 3 жолдағы «Сатушы» шартына сәйкес келетін A6:C10 жолдарының санын (3) есептейді.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Барлық шартты шын болуға тиіс бірнеше бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Түрі = "Көкөніс" ЖӘНЕ Сату > 2000)

Бірнеше бағандағы бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттың барлығын шарттар ауқымының бірдей жолына теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C12) шарттар ауқымы (A1:C2) «Түрі» бағанындағы «Көкөніс» сөзі және «Сату» бағанындағы 2 000 теңгеден асатын мәні бар барлық жолдарды есептеу үшін пайдаланылады.

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіштері

="=Көкөніс"

>2000

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

Көкөніс

Ахметов

$935

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Сусындар

Ахметов

$3,677

Көкөніс

Ідірісова

$3,186

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

2 жолдағы шартқа сәйкес келетін A6:C12 ішіндегі жолдар санын (2) есептейді (="Көкөніс" және >2000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Кез келген шарттары шын болуы мүмкін бірнеше бағандағы бірнеше шарт

Буль логикасы:     (Түрі = "Көкөніс" НЕМЕСЕ Сатушы = "Ідірісова")

Кез келген шарттары шын болуы мүмкін бірнеше бағандағы бірнеше шартқа сай келетін жолдарды табу үшін шарттарды шарттар ауқымының әр түрлі жолдарына теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (A1:B3) «Түрі» бағанындағы «Көкөніс» сөзі немесе «Ідірісова» сөзі бар барлық жолды бейнелейді.

Санат

Сатушы

="=Көкөніс"

="=Ідірісова"

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$675

көкөніс

Ахметов

$937

Көкөніс

Ахметов

Фрмула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,"Sales",A1:B3)

«Сату» өрісі бос емес A1:C3 ішіндегі шарттардың біріне сәйкес келетін A6:C10 ұяшығындағы жолдар санын (2) есептейді.

=DCOUNTA(A6:C10,"Sales",A1:B3)

Әрбір жиыны бірнеше бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиыны

Буль логикасы:     ( (Сатушы = "Ідірісова" ЖӘНЕ Сату >3000) НЕМЕСЕ (Сатушы = "Ахметов" ЖӘНЕ Сату > 1500) )

Әрбір жиыны бірнеше бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиынына сай келетін жолдарды табу үшін шарттардың әр жиынын бөлек жолдарға теріңіз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (B1:C3) «Сатушы» бағанындағы «Ідірісова» және «Сату» бағанындағы 3 000 теңгеден асатын мәннің екеуі де бар жолдарды есептеу үшін пайдаланылады немесе «Сатушы» бағанындағы «Ахметов» және «Сату» бағанындағы 1 500 теңгеден асатын мәні бар жолдарды бейнелейді.

Санат

Сатушы

Сату

="=Ідірісова"

>3000

="=Ахметов"

>1500

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

көкөніс

Ахметов

$6,328

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

B1:C3 ұяшығындағы барлық шарттарға сәйкес келетін A6:C10 ішіндегі барлық жолдар санын (2) есептейді.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Әрбір жиын бір бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиыны

Буль логикасы:     ( (Сату > 6000 ЖӘНЕ Сату < 6500 ) НЕМЕСЕ (Сату < 500) )

Әрбір жиыны бір бағанға арналған шарттарды қамтитын бірнеше шарттар жиынына сай келетін жолдарды табу үшін баған тақырыбы бірдей бірнеше бағанды қосыңыз.

Келесі деректер ауқымында (A6:C10) шарттар ауқымы (C1:D3) «Сату» бағанындағы 6 000 теңге мен 6 500 теңге арасындағы мәндері бар және 500 теңгеден аспайтын мәндері бар жолдарды есептеу үшін пайдаланады.

Санат

Сатушы

Сату

Сату

>6000

<6500

<500

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

көкөніс

Ахметов

$6,328

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

2 (>6000 және <6500) немесе 3 (<500) жолдағы шарттарға сәйкес келетін жолдар санын (2) есептейді.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтін мәндерін табуға арналған шарттар

Басқаларын емес, кейбір таңбаларды ортақ пайдаланатын мәтін мәндерін табу үшін келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

 • Сол белгілерден басталатын бағандағы мәтін мәні бар жолдарды табу үшін бір не бірнеше таңбаларды теңдік белгісінсіз (=) теріңіз. Мысалы, Ідір мәтінін шарт ретінде терсеңіз, Excel бағдарламасы «Ідірісова», «Ідірісов» және «Ідіріс» сөздері бар ұяшықтарды табады.

 • Қойылмалы таңбаны пайдаланыңыз.

  Төмендегі қойылмалы таңбаларды салыстыру шарттары ретінде пайдалануға болады.

Пайдалану

Табу

?-(сұрақ белгісі)

Кез келген жалғыз таңба
Мысалы, а?tы "айы" және "аты" сөздерін табады

* (жұлдызша)

Кез келген сандық таңба
Мысалы, *түстік "солтүстік" және "оңтүстік" сөздерін табады

~ (ирек сызық) таңбасынан кейін ?, *, немесе ~ келеді

Сұрақ белгісі, жұлдызша немесе ирек сызық
Мысалы, ан91~? таңбасы "ан91?" табады

Төмендегі деректер ауқымында (A6:C10) деректер ауқымы (A1:B3) «Түрі» бағанында бірінші таңбалары «Ет» болатын жолдарды немесе «Сатушы» бағанында екінші әрпі «х» болатын жолдарды есептеу үшін пайдаланылады.

Санат

Сатушы

Сату

Сен

?u*

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

көкөніс

Ахметов

$6,328

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

A1:B3 ішіндегі шарттардың біріне сәйкес келетін жолдар санын (3) есептейді.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Формуланың нәтижесі ретінде жасалған шарттар

формула нәтижесі болып табылатын есептелген мәнді шарт ретінде пайдалана аласыз. Келесі маңызды тұстарды еске сақтаңыз:

 • Формула TRUE немесе FALSE мәнін беруге тиіс.

 • Формуланы пайдаланғандықтан, формуланы әдеттегідей енгізіңіз, бірақ оны төмендегі көрсетілген жолмен термеңіз:

  =''= енгізбе ''

 • Шарт белгілері үшін баған тақырыбын пайдаланбаңыз; немесе шарт белгілерін бос қалдырыңыз немесе ауқымдағы баған тақырыбы емес тақырыпты пайдаланыңыз (төмендегі мысалдарда «Есептелген орташа» мән «Нақты сәйкестік»).

  Егер қатысты ұяшық сілтемесінің немесе ауқым атауының орнына формуладағы баған тақырыбын пайдалансаңыз, Excel бағдарламасы шарты бар ұяшықта #NAME? немесе #VALUE! сияқты қате мәнін бейнелейді. Бұл қатені елемеуге болады, себебі ол ауқымның қалай сүзгіден өтетініне әсер етпейді.

 • Шартқа қолданылатын формулада деректердің бірінші жолындағы сәйкес ұяшыққа салыстырмалы сілтеме пайдалану қажет.

 • Формуладағы барлық басқа сілтемелер абсолюттік сілтемелер болу керек.

Деректер ауқымындағы барлық мәннің орташа мәнінен үлкен мәндерді сүзу

Төмендегі деректер ауқымында (A6:С10) шарттар ауқымы (С1:С2) «Сату» бағанында барлық сату мәндерінің орташа мәнінен үлкен мәні бар жолдарды есептеу үшін пайдаланылады (C7:C10). Пайдаланылып жатқан крийтерийлерді жасау үшін С4 ұяшығында орташа мәнді есептеп және нәтижені =">"&C4 формуламен бірге С2 ұяшығында біріктіреді.

Сату

=CONCATENATE(">",C4)

Есептелген орташа мән

=ОРТАША(C7:C10)

Санат

Сатушы

Сату көрсеткіші

Сусындар

Сания

$5,122

Ет

Ідірісова

$450

көкөніс

Ахметов

$6,328

Көкөніс

Ідірісова

$6,544

Формула

Сипаттама

Нәтиже

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

C1:C2 ішіндегі шартқа (>4611) сәйкес келетін жолдар санын (3) есептейді. C2 ішіндегі шарт C7:C10 ұяшығының есептелген орташа мәні болып табылатын =">" C4 ұяшығымен біріктіру арқылы жасалады.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×