Түрлерді түрлендіретін функциялар

Түрлерді түрлендіретін функциялар

Әрбір жете белгілі деректер түрі үшін, өрнек қабылдайды. .

Синтаксис

CBool(өрнек)

CByte(өрнек)

CCur(өрнек)

CDate(өрнек)

CDbl(өрнек)

CDec(өрнек)

CInt(өрнек)

CLng(өрнек)

CSng(өрнек)

CStr(өрнек)

CVar(өрнек)

Міндетті өрнекаргумент кез келген жол өрнегі немесе сандық өрнек болуы мүмкін.

Қайтарылған түрлер

Функция атауы қайтарылатын түрін келесідегідей анықтайды:

Функция

Қайтарылатын түр

өрнек дәлелі үшін аралық

CBool

Boolean

Кез келген жарамды жол немесе сандық өрнек.

CByte

Байт

0-ден 255 дейін.

CCur

Ақша

-922,337,203,685,477.5808 -ден 922,337,203,685,477.5807 дейін.

CDate

Күн-ай

Кез келген жарамды күн-ай өрнек.

CDbl

Қос

теріс сандар үшін -1.79769313486231E308-ден
-4.94065645841247E-324 дейін; оң сандар үшін 4.94065645841247E-324-тен 1.79769313486232E308 дейін.

CDec

Ондық сандар

+/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 оңдық орындары жоқ сандар үшін. 28 ондық орындары бар аралық келесідегідей болады:
+/-7.9228162514264337593543950335. Мүмкін болған ең кіші нөлі жоқ нөмір 0,0000000000000000000000000001.

CInt

Бүтін сан

-32,768 -ден 32,767-дейін; бөлшектер жинақталған.

CLng

Ұзын

-2,147,483,648-ден 32,767 дейін; бөлшектер жинақталған.

CSng

Бір мәнді

теріс сандар үшін -3.402823E38-ден -1.401298E-45 дейін; оң сандар үшін 1.401298E-45-ден 3.402823E38 дейін.

CStr

Жол

CStr дегеннің қайтарулары өрнек дәлелімен байланысты.

CVar

Нұсқа

Сандар үшін Қос аралығымен бірдей. Сандары жоқ мәндер үшін Жол аралығымен бірдей.


Ескертпелер

Егер өрнек түрлендірілетін деректер түрінің аралығынан тыс мәнге өткізілетін болса, қате орын алады.

Жалпы алғанда, кейбір әрекет нәтижелері әдепкі деректер түрінің орнына белгілі деректер түрі енгізілуі керектігін көрсету үшін, деректер түрі түрлендіру жетесін пайдаланып кодыңызды құжаттандыруыңызға болады. Мысалы үшін, бәр-дәлдік, қос-дәлдік немесе бүтін сан есептеуі әдетте пайда болатын кездерде ақша есептеуді қосу үшін, CCur пайдаланыңыз.

Бір деректер түрінен өзге деректер түріне түрлендіру барысын халықаралық деңгейді түсінетін қылып орнату үшін, Val функциясының орнына деректер түрлендіруін пайдалануыңыз қажет. Мысалы, CCur пайдаланғаныңызда, түрлі ондық бөлгіштер, түрлі мыңдық бөлгіштер және ақша параметрлері компьютеріңіздің жергілікті парамтерлеріне қарап, жөндеп қабылданады.

Бөлінген бөлшектер 0,5 тең болса, CInt және CLng ең жақын санға дейін жинақтап жібереді. Мысалы, 0,5 саны 0 болып жинақталады және 1.5 саны 2 болып қалады. CInt және CLngFix және Int функцияларын ажыратылып түрады, яғни ол нөмірдің бөлінген бөлшектерді жинақтауды орнына кесіп алып тастайды. Сонымен бірге, Fix және Int дәйым жіберілген түрге ұқсайтын мән қайтарады.

Күн-ай күн-айға немесе уақытқа түрлендіруге болатындығын анықтау үшін, IsDate функциясын пайдаланыңыз. CDate күн-ай литералдарды және уақыт литералдарды, сонымен бірге мүмкін болған күн-ай аралықтарына түсетін сандарды қабылдайды. Санды нөмірге түрлендірген кезде, санның бөлігі толығымен күн-айға түрлендіріледі. Кез келген нөмір бөлігі жарым түннен бастап, күн уақытына түрлендіріледі.

CDate компьютеріңіздегі тіл жүйе параметрлеріне қарап қабылдайды. Егер ол қабылданатын пішімден басқа күн-аймен берілетін болса, күннің, айдың немесе жылдың дұрыс тәртібін анықтауға мүмкіндік болмайды. Сонымен бірге, егер құрамында апта күні жолы болатын болса да, ұзын күн-ай пішімі қабылданбайды.

CVDate функциясы де Visual Basic бағдарламасының бұрынғы нұсқаларымен сәйкес келетіндігін анықтау үшін пайдаланылады. CVDate функциясының синтаксисі CDate функциясына ұқсайды, алайда CVDate деректер түрі Date болудың орнына Date түрі болған Нұсқа қайтарады. Бағышты Date түрі болғандықтан, CVDate басқа керек болмайды. Өрнекті Date, дегенге түрлендіріп, оны Нұсқа түрлендіріп те, осындай нәтижеге қол жеткізуге де болады. Бұл тәсіл барлық бағышты түрлерді Нұсқа бағыныңқы түріне түрлендірумен бірдей.

Ескерту : CDec функциясы жеке деректер түрін қайтармайды, оның орнына ол әрдайым мәні Ондық сандар бағыныңқы түріне түрлендірілген Нұсқаны қайтарады.

Мысалдар

Ескерту : Төмендегі үлгілер осы жетені Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) модулінде пайдаланылуын көрсетеді. VBA модулімен жұмыс істеу туралы көбірек ақпарат алу үшін, жайылмалы шаршыдағы Іздеу түймешігінің қасындағы Жасақтаушы сілтемелері түймешігін нұқып, іздеу жолағына бір немесе бірнеше шартты ендіріңіз.

CBool функциясы

Төмендегі мысал CBool функциясын Логикалық мәнге түрлендіру үшін пайдаланады. Егер өрнек нөлі жоқ мәнді есептейтін болса, CBoolШын мәнін немесе Жалған мәнін қайтарады.

A, B, Check мәндерін қарайту
A = 5: B = 5
' айнымалы мәндерін баптандырыңыз.
Check = CBool(A = B)
' Check функциясында «Дұрыс» мәні бар.
A = 0
' мәнді анықтаңыз.
Check = CBool(A)
' Check функциясында «Бұрыс» мәні бар.

CByte функциясы

Төмендегі мысал өрнекті Byte түрлендіру үшін CByte функциясын пайдаланады.

MyDouble, MyByte функцияларын қарайту
MyDouble = 125.5678
' MyDouble мәні қосарланған.
MyByte = CByte(MyDouble)
' MyByte функциясында 126 мәні бар.

CCur функциясы

Төмендегі мысал өрнекті Boolean түрлендіру үшінCBool функциясын пайдаланады.

MyDouble, MyCurr функцияларын қарайту
MyDouble = 543.214588 ' MyDouble мәні қосарланған.
MyCurr = CCur(MyDouble * 2)
' MyDouble * 2 (1086.429176) функциясының нәтижелерін
' Currency (1086.4292) мәніне түрлендіріңіз.

CDate функциясы

Төмендегі мысал жолды Күн-ай мәніне түрлендіру үшін CDate функциясын пайдаланады. Жалпы алғанда, күн-ай және уақыт деректерін жол ретінде күрделі кодтаудың қажеті жоқ. Күн-ай және уақыт литералдарды пайдаланыңыз, мысалы оның орнына #2.12.1969# және #16:45:23# пайдаланыңыз.

MyDate, MyShortDate, MyTime, 
MyShortTime функцияларын қарайту
MyDate = "February 12, 1969"
' Date күні түріне түрлендіріңіз.
MyShortDate = CDate(MyDate)
MyTime = "4:35:47 PM"
' Date күні түріне түрлендіріңіз.
MyShortTime = CDate(MyTime)

CDbl функциясы

Төмендегі мысал өрнекті Double түрлендіру үшін CDbl функциясын пайдаланады.

MyCurr, MyDouble функцияларын қарайту
MyCurr = CCur(234.456784)
' Нәтижені Double деп түрлендіріңіз.
MyDouble = CDbl(MyCurr * 8.2 * 0.01)

CDec функциясы

Төмендегі мысал сандық мәнді Decimal мәніне түрлендіру үшін CDec функциясын пайдаланады.

Dim MyDecimal, MyCurr
MyCurr = 10000000.0587 ' MyCurr — валюта мәні.
MyDecimal = CDec(MyCurr) ' MyDecimal — ондық сан.

CInt функциясы

Төмендегі мысал мәнді Integer мәніне түрлендіру үшін CInt функциясын пайдаланады.

MyDouble, MyInt функцияларын қарайту
MyDouble = 2345.5678
' MyDouble мәні қосарланған
MyInt = CInt(MyDouble)
' MyInt функциясында 2346 мәні бар.

CLng функциясы

Төмендегі мысал мәнді Long түрлендіру үшін CLng функциясын пайдаланады.

MyVal1, MyVal2, MyLong1, MyLong2 функцияларын қарайту
MyVal1 = 25427.45
MyVal2 = 25427.55 ' MyVal1, MyVal2 — қосарланған мән.
MyLong1 = CLng(MyVal1)
' MyLong1 функциясында 25427 мәні бар.
MyLong2 = CLng(MyVal2)
' MyLong2 функциясында 25428 мәні бар.

CSng функциясы

Төмендегі мысал мәнді Single түрлендіру үшін CSng функциясын пайдаланады.

MyDouble1, MyDouble2, MySingle1, 
MySingle2 функцияларын қарайту
' MyDouble1, MyDouble2 — қосарланған мәндер.
MyDouble1 = 75.3421115: MyDouble2 = 75.3421555
MySingle1 = CSng(MyDouble1)
' MySingle1 функциясында 75.34211 мәні бар.
MySingle2 = CSng(MyDouble2)
' MySingle2 функциясында 75.34216 мәні бар.

CStr функциясы

Төмендегі мысал мәнді String түрлендіру үшін CStr функциясын с пайдаланады.

MyDouble, MyString функцияларын қарайту
MyDouble = 437.324 ' MyDouble мәні қосарланған.
MyString = CStr(MyDouble)
' MyString функциясында "437.324" мәні бар.

CVar функциясы

Төмендегі мысал өрнектіНұсқа түрлендіру үшін CVar функциясын пайдаланады.

MyInt, MyVar функцияларын қарайту
MyInt = 4534 ' MyInt — бүтін сан.
MyVar = CVar(MyInt & "000")
' MyVar функциясында 4534000 жолы бар.
Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×