Контактіні қосу

Контактілер тізімін ағымдағы күйде сақтау үшін орындау қажет бірнеше әрекеттер бар. Бұл ақпарат байланыста болғыңыз келетін адамдарды оңай табатындай контактілерді ұйымдастыруға көмектеседі.

Не істегіңіз келеді?

Адамдарды іздеу

Әртүрлі контактілерді таңдау

Компаниядан тыс адамдарды контактілер тізіміне қосу

Контактілерді ұйымдастыру

Топтың жоғарғы жағына жиі контактіні бекіту немесе бекітпеу

Топты жасау

Контактілерді сұрыптау және көрсету

Контактілер тізіміндегі контактілерді сұрыптау

Контактілер тізімінің көрінісін өзгерту

Lync бағдарламасының контактілерді көрсету жолын өзгерту

Жеке қарым-қатынасы арқылы контактілерді қарау (бұрын қатынас деңгейі деп аталған)

Контактілерді жылжыту, көшіру және жою

Контакт картасын қарау

Контактіні тегтеу

Адамдарды іздеу

Іздеу жолағы Контактілер белгішесінің астындағы контактілер тізімінде және Телефон белгішесінің астындағы телефон көрінісінде орналасады. Адам аттары немесе лауазымы бойынша іздеуге болады.

Контактіні іздеу

 • Іздеу жолағында атын, электронды бүркеншік аттарын немесе телефон нөмірін теріңіз. Тіптен тарату тобының атын немесе бүркеншік аттарын да теруге болады. Microsoft Lync Online байланыстар бағдарламалық құралы терілген нәтижелерді көрсетеді. Егер бір контактіден немесе топтан көп нәтиже берілсе, контактілер тізіміндегісі тізімнің жоғарғы жағында көрсетіледі. Барлық контактілер мен емес контактілерде адам суретінің сол жағында тік күй жолағы болады және қол жетімді, дербес және бос емес сияқты орнында болу күйін көрсетеді.

 • Компанияңыз Microsoft SharePoint қызметтерін қолданатын болса, Аты және Біліктілік түймешіктері іздеу жолағының астында көрсетіледі. Лауазым аты немесе тәжірибе аймағы сияқты кілт көзді қолданып та іздеуге болады. Бірдей тәжірибе аймақтары немесе лауазым атаулары бар басқа да адамдарды көру үшін Біліктілік түймешігін басыңыз. Контактілер тізіміне оралу үшін іздеу жолағында X түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Әртүрлі контактілерді таңдау

Кейде бір уақытта бірнеше контактілерді таңдау тиімдірек болады. Мысалы, жиналысқа шақыру хабарламасын бірге қойған жағдайда.

 • Бірнеше сәйкестендірілмеген контактілерді таңдау үшін оларды басып тұрған кезде CTRL пернесін басып, ұстап тұрыңыз.

 • Сәйкестендірілген контактілер үшін басыған кезде SHIFT пернесін басып, ұстап тұрыңыз немесе таңдау үшін көрсеткі пернелерін қолданыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Компаниядан тыс адамдарды контактілер тізіміне қосу

Lync Online бағдарламасы Интернет қызметтерінің Windows Live желісі (MSN және Hotmail бағдарламасын қамтитын) сияқты электрондық пошта қызметтерін қолданатын және Lync бағдарламасына қосылған контактілер үшін орнында болу мәліметтерін көрсете алады. Федеративті пайдаланушылар (компаниядан тыс пайдаланушылар) орнында болу мәліметтерін ортақ пайдалану, Lync қоңырауларын жасау және бейне конференцияларын үйлестіру сияқты әрекеттерді жасай алады.

 1. Lync бағдарламасын ашып, іздеу жолағына контактілер тізіміне қосылатын адамға арналған электрондық пошта мекенжайын теріңіз.

 2. Көрсетілетін контакт картасында қосу белгісін (+) басыңыз.

 3. Контактіні орналастыратын контактілер тобын таңдаңыз. Сондай-ақ, Жаңа топқа қосу өрісінің жанына атын теру арқылы бірдей уақытта жаңа топты да жасауға болады.

Кейбір пайдаланушыларда Lync бағдарламасымен біріктірілмеген қызмет бар электрондық пошта тіркелгісі болады. Дегенмен осы пайдаланушыларды контактілер тізіміне федеративті пайдаланушыларды қосатын жолмен қосуға болады, орнында болу туралы мәліметті көрмейсіз.

Басқа пайдаланушылар федеративті пайдаланушы идентификаторын (электрондық пошта мекенжайын) қолданып федеративті торапқа кіреді. Осындай жағдай туындаса, контактіні қосқан кезде user(unfederated.com)@federatedcompany.com пішімін қолданыңыз. Ол Lync бағдарламасында оның орнында болу мәліметін көрсетеді. Мысалы, MrContoso(gmail.com)@msn.com.

Беттің жоғарғы жағы

Контактілерді ұйымдастыру

Қалаған контактілерді таптыңыз, келесі уақытта оларды оңай табу үшін оларды контактілер тобына қосуға болады. Lync бағдарламасы өте жиі әңгімелесетін 10 контактіге негізделген Жиі контактілер параметрін автоматты түрде таратады. Жылдам кіру үшін ең маңызды контактілерді тотың жоғарғы жағына біріктіре аласыз. Lync бағдарламасы топ мүшелерімен бекітілген тізімді алдын ала таратады.

Топтың жоғарғы жағына жиі контактіні бекіту немесе бекітпеу

Жиі контактіні бекіту немесе бекітпеу үшін келесі әрекеттің бірін орындаңыз.

 • Lync бағдарламасын ашып, контактілер тізімінде адамның атын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Жиі контактілерді бекіту түймешігін басыңыз.

 • Контактілерді бекітпеу үшін тінтуірдің оң жақ түймешігін басып, Жиі контактілерді бекітпеу түймешігін басыңыз.

Топты жасау

 1. Lync бағдарламасын ашып, контактілер тізімінде кез келген топтың атын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып (мысалы, Жиі контактілер), Жаңа топты жасау параметрін, одан кейін топтың атын таңдаңыз.

Communicator

 1. Адамды жаңа топқа қосу үшін контактіні іздеп, іздеу нәтижелеріндегі контактілер атына меңзерді апарыңыз да, қосу белгішесін (+) тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз. Немесе іздеу нәтижелерінде контактіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Контактілер тізіміне қосу параметрін, одан кейін топ атын таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Контактілерді сұрыптау және көрсету

Келесі параметрлерді қолданып контактілерді сұрыптауға болады:

 • Топтар, Күй және Қарым-қатынас түймешіктері.

 • Атты көрсету немесе Қол жетімділік параметрлері.

Контактілер тізіміндегі контактілерді сұрыптау

 1. Жасалған кез келген топтарға қосымша әдепкі топтардағы контактілерді көру үшін (Жиі контактілер және Басқа контактілер параметрлерін қамтиды) Топтар түймешігін басыңыз.

Контактілерді тобы бойынша сұрыптау

 1. Контактілер тізімінде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

  • Контактілерді орнында болу күйі бойынша сұрыптау үшін (Желіде болу, орнында емес, белгісіз және қол жетімді емес) Күй параметрін таңдаңыз.

  • Жеке қарым-қатынас бойынша контактілерді сұрыптау үшін Қарым-қатынас түймешігін басыңыз.

  • Қарым-қатынастар туралы түсіндірмені көру үшін контактінің тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, меңзерді Жеке қарым-қатынасты өзгерту параметрін апарыңыз.

Контактілер тізімінің көрінісін өзгерту

 • Орналасу параметрлері мәзірін көрсету үшін іздеу жолағының төменгі жағындағы Параметрлерді көрсету түймешігінің жанындағы көрсеткіні басыңыз.

Көрсету аты бойынша сұрыптау

Контактілерді сұрыптау жолына байланысты мәзірде әр түрлі параметрлер көрсетіледі. Мысалы, электрондық пошта атауларынан өзгеше болатын «жылы атаулар» немесе тек қана атаулардан өзгеше күй деректерін көрсетуді таңдауға болады. Компанияңыз контактілер тізімінде контакті суреттерін көрсету мүмкіндігін қосқан болса, терезеде қанша контактілердің сәйкестендірілетінін анықтайтын суреттерді көрсетуді не көрсетпеуді таңдауға болады. (Суреттерді көрсетпесеңіз, бір жолда тек қана атау немесе екінші жолда атауды және толық деректерді қамтитын таңдау арасында.)

Ескерту : Lync - параметрлері диалогтық терезесінде Менің суретім параметрін таңдау арқылы Lync бағдарламасының кез келген жерінде суреттерді өшіруге де болады. Толық деректерді Менің сурет параметрлерімді орнату бөлімінен қараңыз.

Lync бағдарламасының контактілерді көрсету жолын өзгерту

 1. Контактілер тізімінде контактіге арналған мәліметтердің бір және екі жол арасында қосу үшін іздеу жолағының төменгі жағындағы Параметрлерді көрсету түймешігін басыңыз. Компанияңыз контакті суреттерін қолданатын болса, екі жолды көрініс фотосуреттерді көрсетеді.

 2. Қосымша таңдаулар үшін Орналасу параметрлері мәзірін ашу үшін Параметрлерді көрсету параметрінің жанындағы төмен көрсеткіні басыңыз.

Жеке қарым-қатынасы арқылы контактілерді қарау (бұрын қатынас деңгейі деп аталған)

 • Контактілер тізімінде іздеу жолағының төменгі жағындағы Қарым-қатынас түймешігін басыңыз.

Әрбір жеке қарым-қатынас үшін шығарылған орнында болу мәліметін түсіну үшін Орнында болу туралы мәліметке қатынасты басқару бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Контактілерді жылжыту, көшіру және жою

Контактілер тізімінде контактілерді жылжыту, көшіру және жою үшін келесі әрекетті орындаңыз.

 • Контактіні басқа топқа жылжыту үшін контактіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, меңзерді Контактіні жылжыту орны параметріне апарып, қалаған топты басыңыз.

 • Контактіні басқа топқа көшіру үшін контактіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Көшіру түймешігін басып, қалаған топты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қою параметрін таңдаңыз.

 • Топтан контактіні жою үшін контактіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Топтан жою түймешігін басыңыз.

 • Контактіні толығымен жою үшін контактіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Контактілер тізімінен жою түймешігін басыңыз.

Ескерту :  Контактілерді қарау жолына байланысты (топ, күй немесе қарым-қатынас арқылы) жылжыту және көшіру функциялары басқаша болады. Жеке қарым-қатынас топтары арқылы контактілерді сүйреп апарудың контактіге арналған жеке қарым-қатынасты өзгертетінін ескертеміз.

Беттің жоғарғы жағы

Контакт картасын қарау

Контакті берілген жеке қарым-қатынасқа байланысты оның жоспарын және жеке жазбасын көруге болады. Сондай-ақ, контакт картасы жылдам хабарлама сөйлесуін бастау, қоңырау шалу, жиналысты жоспарлау немесе электрондық пошта хабарламасын жіберу сияқты әрекеттерді қамтитын контактімен қосылу нүктесін береді.

 1. Контактілер тізімінде негізгі контакт картасын қарау үшін меңзерді контакті суретіне (сурет көрсетілмегенде, күй белгішесіне) апарыңыз.

 2. Қосымша ақпарат алу үшін картаның төменгі оң жақ бұрышында Контакт картасын кеңейту түймешігін (төмен көрсеткісін) басыңыз.

Lync контакт картасын кеңейту

 1. Кәртішкені көрінетін етіп сақтау үшін картаның жоғарғы оң жақ бұрышында Бекіту түймешігін басыңыз. Картаны жұмыс үстеліндегі ыңғайлы орынға сүйреп апаруға болады.

Беттің жоғарғы жағы

Контактіні тегтеу

Ол қол жетімді болғанда ескертілетін етіп контактілер тізіміндегі контактіні белгілеуге немесе «тегтеуге» болады. Lync бағдарламасы контактінің күйі Қол жетімді етіп өзгертілгенде бірден хабарландыруды көрсетеді.

 1. Контактілер тізімінде тегтелетін адамды тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

 2. Күйді өзгерту ескертулерін тегтеу түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×