Кесте қатынастары туралы нұсқау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

One of the goals of good database design is to remove data redundancy (duplicate data). To achieve that goal, you divide your data into many subject-based tables so that each fact is represented only once. You then provide Access with the means by which to bring the divided information back together — you do this by placing common fields in tables that are related. To do this step correctly, however, you must first understand the relationships between your tables, and then specify these relationships in your database.

For more information, see the article Database design basics.

This article does not cover relationships in a web database. Web databases do not support the Relationships window. You use Lookup fields to create relationships in a web database. For more information, see the article Build a database to share on the Web.

Бұл мақалада

Кіріспе

Кесте қатынастарының түрлері

Кесте қатынастарын жасаудың қажеттігі неде?

Деректер тұтастығын түсіну

Кесте қатынастарын қарап шығу

Кесте байланысын жасау

Кесте қатынасын жою

Кесте қатынасын өзгерту

Деректер тұтастығын қамтамасыз ету.

Кіріспе

After you have created a table for each subject in your database, you must provide Access with the means by which to bring that information back together again when needed. You do this by placing common fields in tables that are related, and by defining relationships between your tables. You can then create queries, forms, and reports that display information from several tables at once. For example, the form shown here includes information drawn from several tables:

Бес кестедегі мәліметті бірден көрсететін тапсырыстар пішіні

1. Бұл пішіндегі ақпарат «Тұтынушылар» кестесінен...

2. ...«Тапсырыстар» кестесінен...

3. ...«Өнімдер» кестесінен...

4. ...және «Тапсырыс мәліметтері» кестесінен алынған.

Шот жіберу терезесіндегі Тұтынушының аты Тұтынушы кестесінен, Тапсырыс Коды және Тапсырыс Күні мәндері Тапсырыстар кестесінен, Өнім атауы Өнімдер кестесінен және Бірлік Бағасы мен Көлем мәндері Тапсырыс Мәліметтері кестесінен алынады. Бұл кестелер әр біреуіндегі мәліметті пішінге әкелу мақсатында бір-бірімен әртүрлі жолдармен байланысқан.

Жоғарыдағы мысалда, кестелердегі өрістер бір тапсырысқа қатысты мәліметті көрсетуі үшін біріктірілуі қажет болатын. Бұл біріктіруге кесте қатынастарын қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Кесте қатынасы маңызды өрістердегі деректерді сәйкестіріп жұмыс істейді — бұл көбінесе екі кестедегі аттары бірдей болған өрістер. Көп жағдайда, бұл сәйкес өрістер әр жазба үшін бірегей идентификаторын қамтамасыз ететін бір кестедегі бастапқы кілт және басқа кестедегі сыртқы кілт болып табылады. Мысалы, қызметкерлерді Қызметкерлер мен Тапсырыстар кестелеріндегі EmployeeID өрістері арасындағы кесте қатынасын жасау арқылы міндеттемесі пайда болатын тапсырмалармен байланыстыруға болады.

EmployeeID Қызметкерлер кестесінде бастапқы кілт және Тапсырыстар кестесінде сыртқы кілт ретінде қолданылады.

1. EmployeeID екі кестеде  — бастапқы кілт ретінде...

2. ... және сыртқы кілт ретінде көрсетіледі.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарының түрлері

Кесте қатынастарының үш түрі бар.

 • Біреуі көпке қатынасы

  Consider an order tracking database that includes a Customers table and an Orders table. A customer can place any number of orders. It follows that for any customer represented in the Customers table, there can be many orders represented in the Orders table. The relationship between the Customers table and the Orders table is, therefore, a one-to-many relationship.

  To represent a one-to-many relationship in your database design, take the primary key on the "one" side of the relationship and add it as an additional field or fields to the table on the "many" side of the relationship. In this case, for example, you add a new field — the ID field from the Customers table — to the Orders table and name it Customer ID. Access can then use the Customer ID number in the Orders table to locate the correct customer for each order.

 • Көпке-көп қатынасы

  Consider the relationship between a Products table and an Orders table. A single order can include more than one product. On the other hand, a single product can appear on many orders. Therefore, for each record in the Orders table, there can be many records in the Products table. In addition, for each record in the Products table, there can be many records in the Orders table. This type of relationship is called a many-to-many relationship because, for any product, there can be many orders and, for any order, there can be many products. Note that to detect existing many-to-many relationships between your tables, it is important that you consider both sides of the relationship.

  Көпке-көп қатынасты көрсету үшін, көпке-көп қатынастың екі біреуі көпке қатынасқа бөлетін, көбінесе қиысу кестесі деп аталатын, үшінші кесте жасауыңыз қажет. Екі кестенің әрбіреуіндегі бастапқы кілтті үшінші кестеге кірістіресіз. Нәтижесінде, үшінші кесте қатынастың әр оқиға немесе мезетті жазады. Мысалы, Тапсырыстар кестесі мен Өнімдер кестесінде Тапсырыс Мәліметтері кестесіне екі бір-бірнеше қатынасын жасау арқылы анықталатын бірнеше-бірнеше қатынасы бар. Бір тапсырыста көптеген өнімдер бола алады және әр өнімнің көптеген тапсырыстарда пайда болуы мүмкін.

 • Бір-бір қатынасы

  In a one-to-one relationship, each record in the first table can have only one matching record in the second table, and each record in the second table can have only one matching record in the first table. This type of relationship is not common because, most often, the information related in this way is stored in the same table. You might use a one-to-one relationship to divide a table with many fields, to isolate part of a table for security reasons, or to store information that applies only to a subset of the main table. When you do identify such a relationship, both tables must share a common field.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарын жасаудың қажеттігі неде?

You can create table relationships explicitly by using the Relationships window, or by dragging a field from the Field List pane. Access uses table relationships to know how to join tables when you need to use them in a database object. There are several reasons why you should create table relationships before you create other database objects, such as forms, queries and reports.

 • Кесте қатынастары сұрау жасақтамаларыңызды хабардар етеді

  To work with records from more than one table, you often must create a query that joins the tables. The query works by matching the values in the primary key field of the first table with a foreign key field in the second table. For example, to return rows that list all of the orders for each customer, you construct a query that joins the Customers table with the Orders table based on the Customer ID field. In the Relationships window, you can manually specify the fields to join. However, if you already have a relationship defined between the tables, Access supplies the default join, based on existing the table relationship. In addition, if you use one of the query wizards, Access uses the information it gathers from the table relationships you have already defined to present you with informed choices and to prepopulate property settings with appropriate default values.

 • Кесте қатынастары пішін және есеп жасақтамаларын хабардар етеді

  When you design a form or report, Access uses the information it gathers from the table relationships you have already defined to present you with informed choices and to prepopulate property settings with appropriate default values.

 • Кесте қатынастары дерекқорда тегінен айырылған жазбаларды болдырмауға көмектесетін деректер тұтастығын орнатуға болатын іргетас болып табылады. Тегінен айырылған жазба дегеніміз — өмірде жоқ басқа жазбамен сілтеме беретін жазба — мысалы, өмірде жоқ тапсырыс беруші жазбасына сілтейтін тапсырыс жазбасы.

  When you design a database, you divide your information into tables, each of which has a primary key. You then add foreign keys to related tables that reference those primary keys. These foreign key-primary key pairings form the basis for table relationships and multi-table queries. It is important, therefore, that these foreign key-primary key references stay synchronized. Referential integrity helps ensure that references stay synchronized and is dependent upon table relationships.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер тұтастығын түсіну

When you design a database, you divide your information into many subject-based tables to minimize data redundancy. You then provide Access with the means by which to bring the data back together by placing common fields into related tables. For example, to represent a one-to-many relationship you take the primary key from the "one" table and add it as an additional field to the "many" table. To bring the data back together, Access takes the value in the "many" table and looks up the corresponding value in the "one" table. In this way the values in the "many" table reference the corresponding values in the "one" table.

Жіберушілер мен тапсырыстар арасында біреуден көпке қатынасы бар және жіберушіні жойғыңыз келеді деп есептейік. Егер жойғыңыз келетін жіберушінің тапсырыстар кестесінде тапсырыстары болса, ол тапсырмалар жіберуші жазбасы жойылғанда «тегінен айырылғандар» болады. Тапсырыстарда жіберуші идентификаторы бар, бірақ сілтенген жазбаның жойылғанына байланысты идентификатор одан кейін жарамсыз болып қалады.

Деректер тұтастығының мақсаты тегінен айырылған элементтерді болдырмау және осы гипотетикалық жағдайдың ендігәрі орын алмауы үшін сілтемелерді синхрондалған күйде ұстау болып табылады.

You enforce referential integrity by enabling it for a table relationship (see Enforce referential integrity for step-by-step instructions). Once enforced, Access rejects any operation that would violate referential integrity for that table relationship. This means Access will reject both updates that change the target of a reference, and deletions that remove the target of a reference. However, it is possible you might have a perfectly valid need to change the primary key for a shipper that has orders in the Orders table. For such cases, what you really need is for Access to automatically update all the effected rows as part of a single operation. That way, Access ensures that the update is completed in full so that your database is not left in an inconsistent state, with some rows updated and some not. For this reason Access supports the Cascade Update Related Fields option. When you enforce referential integrity and choose the Cascade Update Related Fields option, and you then update a primary key, Access automatically updates all fields that reference the primary key.

It's also possible you might have a valid need to delete a row and all related records — for example, a Shipper record and all related orders for that shipper. For this reason, Access supports the Cascade Delete Related Records option. When you enforce referential integrity and choose the Cascade Delete Related Records option, and you then delete a record on the primary key side of the relationship, Access automatically deletes all records that reference the primary key.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынастарын қарап шығу

To view your table relationships, click Relationships on the Database Tools tab. The Relationships window opens and displays any existing relationships. If no table relationships have yet been defined and you are opening the Relationships window for the first time, Access prompts you to add a table or query to the window.

Қатынастар терезесін ашу

 1. Файл қойындысынан Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Ашу диалогтық терезесінде дерекқор таңдаңыз да оны ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойыншасының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

 4. If the database contains relationships, the Relationships window appears. If the database does not contain any relationships and you are opening the Relationships window for the first time, the Show Table dialog box appears. Click Close to close the dialog box.

 5. Құрастырушы қойындысындағы Қатынастар тобында Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  This displays all of the defined relationships in your database. Note that hidden tables (tables for which the Hidden check box in the table's Properties dialog box is selected) and their relationships will not be shown unless the Show Hidden Objects check box is selected in the Navigation Options dialog box.

Кесте қатынасы Қатынастар терезесіндегі кестелер арасында сызылған қатынас сызығымен танылады. Деректер тұтастығын орнатпайтын жазба қатынасты қолдайтын ортақ өрістер арасында жіңішке сызық ретінде пайда болады. Қатынастың сызығын таңдау арқылы таңдағанда, таңдалғанын білдіру үшін сызық жуанданады. Егер осы қатынас үшін деректер тұтастығын орнатсаңыз, сызық әр ұштарында жуандау болып көрінеді. Бұған қоса, 1 нөмірі қатынастың бір жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады, ал шексіздік таңбасы () екінші жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады.

Қатынастар терезесі белсенді болған кезде таспадағы мына пәрмендерден таңдауыңызға болады:

Құрастырушы қойындысының Құралдар тобында:

 • Қатынастарды өңдеу.    Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесін ашады. Қатынас сызығын таңдаған кезде, кесте қатынасын өзгерту үшін, Қатынастарды өңдеу таңдауыңызға болады. Сондай-ақ, қатынас сызығын екі рет басуыңызға болады.

 • Орналасуды тазалау    Қатынастар терезесіндегі экраннан барлық кестелер мен қатынастарды жойыңыз. Бұл пәрмен кестелер мен қатынастарды тек қана жасыратынын ескеріңіз — ол оларды жоймайды.

 • Қатынастар есебі.    Дерекқорда кестелер мен қатынастарды көрсететін есеп жасаңыз. Есеп Қатынастар терезесінде жасырылмаған кестелер мен қатынастарлы ғана көрсетеді.

Құрастырушы қойындысының Қатынастар тобында:

 • Кестені көрсету.    Кестелер мен сұрауларды қатынастар терезесінде қарау мақсатында таңдауыңыз үшін, Кестені көрсету диалогтық терезесін ашады.

 • Кестені жасыру.    Қатынастар терезесінде таңдалған кестені жасырады.

 • Тікелей қатынастар.    Егер көрсетілмеген болса, таңдалған кестенің барлық қатынастары мен байланыстырылған кестелерді Қатынастар терезесінде көрсетеді.

 • Барлық қатынастар.    Дерекқордағы барлық қатынастар мен байланыстырылған кестелерді Қатынастар терезесінде көрсетеді. Жасырын кестелер ( Сипаттар диалогтық терезесінде Жасырын құсбелгі қойылған кестелер) мен олардың қатынастарының «Шарлау параметрлері» диалогтық терезесінде «Жасырын нысандарды көрсету» пәрмені таңдалмайынша көрінбейтінін ескеріңіз.

 • Жабу.    «Қатынастар» терезесін жабады. Егер «Қатынастар» терезесінің орналасуына қандай да бір өзгерістер енгізсеңіз, бағдарлама сол өзгерістерді сақтау керек пе деп сұрайды.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте байланысын жасау

Кесте қатынасын «Қатынастар» терезесін қолдану немесе өрісті Өрістер тізімі терезесінен деректер парағына сүйреу арқылы жасауыңызға болады. Кестелер арасында қатынас орнатқаныңызда, көбінісе талап етілетін болса да, жалпы өрістер атауларының бірдей болуы қажет емес. Оның орнына, ол өрістерде бірдей деректер түрлері болуы қажет. Егер бастапқы кілт өрісі AutoNumber өрісі болып табылса, алайда, егер екі өрістің де FieldSize сипаты бірдей болса, сыртқы кілт өрісі Нөмір өрісі болуы мүмкін. Мысалы, егер екі өрістің де FieldSize сипаты Ұзын бүтін сан болса, AutoNumber өрісі мен Нөмір өрісін салыстыруға болады. Жалпы өрістердің екеуі де Сан өрістері болса, олардың бірдей FieldSize сипат параметрі болуы тиіс.

Кесте қатынасын «Қатынастар» терезесін қолдану арқылы жасау

 1. Файл қойындысынан Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Ашу диалогтық терезесінде дерекқор таңдаңыз да оны ашыңыз.

 3. Дерекқор құралдары қойындысының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

 4. Егер ешқандай байланыстар анықталмаған болса, Кестені көрсету диалогтық терезесі автоматты түрде пайда болады. Егер ол пайда болмаса, Құрастырушы қойындысының Байланыстар тобындағы Кестені көрсету пәрменін таңдаңыз.

Кестені көрсету диалогтық терезесі дерекқордағы барлық кестелер мен сұрауларды көрсетеді. Тек кестелерді көру үшін, Кестелер басыңыз. Тек сұрауларды көру үшін, Сұраулар параметрін таңдаңыз. Кестелер мен сұраулардың екеуін де көру үшін, Екеуі параметрін таңдаңыз.

 1. Бір немесе бірнеше кестелер мен сұраулар таңдап, Қосу пәрменін таңдаңыз. Кестелер мен сұрауларды Қатынастар терезесіне қосуды аяқтағаннан соң, Жабу түймешігін басыңыз.

 2. Бір өрісті (әдетте бастапқы кілт) бір кестеден басқа бір кестедегі ортақ өріске (сыртқы кілт) сүйреп апарыңыз. Бірнеше өрісті сүйреп апару үшін, CTRL пернесін басып тұрып, әрбір өрісті таңдаңыз және оларды сүйреп апарыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Көрсетілген өріс атауларының қатынасқа арналған жалпы өрістер екендігін тексеріңіз. Егер өріс атауы қате болса, өріс атауын таңдаңыз және тізімнен жаңа өрісті таңдап алыңыз.

Бұл байланыстың деректер тұтастығын қамтамасыз ету үшін Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қойыңыз. Деректер тұтастығы туралы қосымша ақпарат алу үшін Деректер тұтастығын түсіну және Деректер тұтастығын қамтамасыз ету бөлімдерін қараңыз.

 1. Жасау пәрменін таңдаңыз.

  Екі кестелер арасында қатынас сызығы сызылады. Егер Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қойсаңыз, сызықтың шеттері жуандау болып келеді. Бұған қоса, Деректер тұтастығын қамтамасыз ету құсбелгісін қайтадан қойсаңыз, 1 нөмірі қатынастың бір жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады, ал шексіздік таңбасы ( ) екінші жағындағы сызықтың жуан бөлігі үстінде пайда болады.

  Ескертулер : 

  • To create a one-to-one relationship    Both of the common fields (usually the primary key and foreign key fields) must have a unique index. This means the Indexed property for these fields should be set to Yes (No Duplicates). If both fields have a unique index, Access creates a one-to-one relationship.

  • To create a one-to-many relationship    The field on the "one" side (typically the primary key) of the relationship must have a unique index. This means the Indexed property for this field should be set to Yes (No Duplicates). The field on the "many" side should not have a unique index. It can have an index, but it must allow duplicates. This means the Indexed property for this field should be set to either No, or Yes (Duplicates OK). When one field has a unique index and the other does not, Access creates a one-to-many relationship.

«Өрістер тізімі» аумағы арқылы кесте қатынасын жасау

You can add a field to an existing table that is open in Datasheet view by dragging it from the Field List pane. The Field List pane shows fields available in related tables and also fields available in other tables. When you drag a field from an "other" (unrelated) table and then complete the Lookup Wizard, a new one-to-many relationship is automatically created between the table in the Field List pane and the table to which you dragged the field. This relationship, created by Access, does not enforce referential integrity by default. To enforce referential integrity, you must edit the relationship. See the section Change a table relationship for more information.

Кестені деректер кестесінің көрінісінде ашу

 1. Файл қойындысынан Ашу пәрменін таңдаңыз.

 2. Ашу диалогтық терезесінде дерекқор таңдаңыз да оны ашыңыз.

 3. Шарлау аумағында өріс қосып, қатынас жасалатын кестені тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Ашу пәрменін таңдаңыз.

«Өрістер тізімі» аумағын ашу

 • ALT+F8 пернелер тіркесімін басыңыз.

  Өрістер тізімі аумағы пайда болады.

The Field List pane shows all of the other tables in your database, grouped into categories. When you work with a table in Datasheet view, Access displays fields in either of two categories in the Field List pane: Fields available in related tables and Fields available in other tables. The first category lists all of the tables that have a relationship with the table you are currently working with. The second category lists all of the tables with which your table does not have a relationship.

Өрістер тізімі аумағында кесте атауының жанындағы плюс таңбасын (+ ) басқан кезде, сол кестеде бар барлық өрістердің тізімін көресіз. Кестеге бір өріс қосу үшін керекті өрісті Өрістер тізімі аумағынан деректер парағы көрінісіндегі кестеге сүйреп апарыңыз.

Өріс қосу және Өрістер тізімі аумағынан қатынас жасау

 1. Кестедегі өрістер тізімін көрсету үшін, Өрістер тізімі аумағының кесте атауы жанындағы Басқа кестелердегі қол жетімді өрістер астында қосу белгісін (+) басыңыз.

 2. Керекті өрісті Өрістер тізімі аумағынан деректер парағы көрінісінде ашылған кестеге сүйреп апарыңыз.

 3. Кірістіру сызығы пайда болғаннан кейін, өрісті кірістіру орнына тастаңыз.

  Іздеу шебері іске қосылады.

 4. Іздеу шебері жұмысын аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

  Өріс деректер парағы көрінісіндегі кестеде пайда болады.

When you drag a field from an "other" (unrelated) table and then complete the Lookup Wizard, a new one-to-many relationship is automatically created between the table in the Field List and the table to which you dragged the field. This relationship, created by Access, does not enforce referential integrity by default. To enforce referential integrity, you must edit the relationship. See the section Change a table relationship for more information.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынасын жою

To remove a table relationship, you must delete the relationship line in the Relationships window. Carefully position the cursor so that it points at the relationship line, and then click the line. The relationship line appears thicker when it is selected. With the relationship line selected, press DELETE. Note that when you remove a relationship, you also remove referential integrity support for that relationship, if it is enabled. As a result, Access will no longer automatically prevent the creation of orphan records on the "many" side of a relationship.

 1. Дерекқор құралдары қойыншасының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

The Relationships window appears. If you have not yet defined any relationships and this is the first time you are opening the Relationships window, the Show Table dialog box appears. If the dialog box appears, click Close.

 • Құрастырушы қойындысындағы Қатынастар тобында Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

Барлық қатынастары бар кестелер көрсетіліп, қатынас сызықтарын көрсетеді.

 1. Жойылатын қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 2. DELETE пернесін басыңыз.

  –немесе–

Тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, содан соң Жою түймешігін басыңыз.

 1. Access бағдарламасы Таңдалған қатынасты дерекқордан қалпына келтіру мүмкіндігінсіз жою керек пе? деген хабарды көрсетуі мүмкін. Егер осы тарату хабары пайда болса, Иә түймешігін басыңыз.

Ескерту : Егер кесте қатынасында пайдаланылатын кестелер, басқа адамның немесе үдірістің немесе дерекқор нысанында (пішін сияқты) қолданысында болған жағдайда, қатынасты жоюға мүмкіндік болмайды. Қатынасты жоюдан бұрын, әуелі осы кестелерді қолданатын қандай да бір ашық нысандарды жабуыңыз қажет.

Беттің жоғары бөлігі

Кесте қатынасын өзгерту

Кесте қатынасын қатынастар терезесінен таңдау және өңдеу арқылы өзгертуге болады. Меңзерді қатынас сызығына нұсқайтындай етіп абайлап орналастырып, сызықты таңдау үшін басыңыз. Байланыс сызығы таңдалған кезде жуандау болып көрінеді. Байланыс сызығының таңдалған күйінде, оны екі рет басыңыз немесе Құрастырушы қойындысының Құралдар тобындағы Қатынастарды өңдеу пәрменін таңдаңыз. Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесінде өзгерістер енгізу

 1. Дерекқор құралдары қойыншасының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

The Relationships window appears. If you have not yet defined any relationships and this is the first time you are opening the Relationships window, the Show Table dialog box appears. If the dialog box appears, click Close.

 • Құрастырушы қойындысындағы Қатынастар тобында Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

 • Барлық қатынастары бар кестелер көрсетіліп, қатынас сызықтарын көрсетеді.

 • Өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 • Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

 • Өзгерістерді енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

  Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі кестелер қатынасын өзгертуге мүмкіндік береді. Әсіресе, қатынастың кез келген жағындағы кестелерді не сұрауларды немесе өрістерді өзгертуге болады. Сонымен бірге, біріктіру түрін орнатуға немесе деректер тұтастығын қамтамасыз етуге және каскадтық параметрді таңдауға болады. Біріктіру түрі және оны орнатудың жолы туралы қосымша ақпаратты Біріктіру түрін орнату бөлімінен қараңыз. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету және каскадтық параметрді таңдау жолы туралы қосымша ақпаратты Деректер тұтастығын қамтамасыз ету бөлімінен қараңыз.

Біріктіру түрін орнату

When you define a table relationship, the facts about the relationship inform your query designs. For example, if you define a relationship between two tables, and you then create a query that employs those tables, Access automatically selects the default matching fields based upon the fields specified in the relationship. You can override these initial default values in your query, but the values supplied by the relationship will often prove to be the correct ones. Because matching and bringing together data from more than one table is something you will do frequently in all but the most simple databases, setting defaults by creating relationships can be time saving and beneficial.

Бірнеше кесте сұрауы ортақ өрістердегі мәндерді салыстыру арқылы бірнеше кестеден алынатын ақпаратты топтайды. Салыстыру мен топтауды орындайтын әрекет біріктіру деп аталады. Мысалы, тұтынушы тапсырыстарын көрсету керек дерлік. «Тұтынушылар» және «Тапсырыстар» кестелерін «Тұтынушы идентификаторы» өрісінде біріктіретін сұрау жасайсыз. Сұрау нәтижесінде тек тиісті сәйкестік табылған жолдардағы тұтынушы туралы ақпарат пен тапсырыс туралы ақпарат болады.

One of the values you can specify for each relationship is the join type. The join type tells Access which records to include in a query result. For example, consider again a query that joins the Customers table and the Orders table on the common fields that represent the Customer ID. Using the default join type (called an inner join), the query returns only the Customer rows and the Order rows where the common fields (also called the joined fields) are equal.

Алайда, барлық Тұтынушыларды қосқыңыз келді делік — тіпті ешқандай тапсырыстар жасамаған адамдарды да. Бұған қол жеткізу үшін, біріктіру түрін ішкі біріктіруден сол жақ сыртқы біріктіру деп аталатынына өзгертуіңіз қажет. Сол жақ сыртқы біріктіру қатынастың сол жағындағы кестелердегі барлық жолдарды және оң жақтағы кестедегіге ұқсайтындарын ғана қайтарады. Оң жақ сыртқы біріктіру оң жақтағы барлық жолдарды және сол жақтағыға ұқсайтындарын ғана қайтарады.

Ескерту : Бұл жағдайда, "сол" және "оң" Қатынастар терезесін емес, Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесіндегі кестелердің орналасуын көрсетеді.

Сіз бұл қатынастағы кестелерді қосатын сұраудан ең жиі керек болатын нәтиже туралы ойланып, содан кейін тиісінше біріктіру түрін орнатқаныңыз жөн.

Біріктіру түрін орнату

 1. Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесіндегі Біріктіру түрі параметрін таңдаңыз.

  Біріктіру сипаттары диалогтық терезесі пайда болады.

 2. Таңдау жасап, ОК түймешігін басыңыз.

The following table (using the Customers and Orders tables) shows the three choices that are displayed in the Join Properties dialog box, the type of join they use, and whether all rows or matching rows are included for each table.

Таңдау

Қатыстық біріктіру

Сол жақ кесте

Оң жақ кесте

1. Тек екі кестедегі қосылған өрістері тең жолдарды қамтиды.

Ішкі қосылыс

Тиісті жолдар

Тиісті жолдар

2. "Тұтынушылар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тапсырыстар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Сол жақ сыртқы қосылыс

Барлық жолдар

Тиісті жолдар

3. "Тапсырыстар" кестесіндегі БАРЛЫҚ жазбалар мен "Тұтынушылар" кестесіндегі қосылған өрістері тең жазбаларды қамтиды.

Оң жақ сыртқы қосылыс

Тиісті жолдар

Барлық жолдар

Сіз 2 немесе 3-параметрді таңдаған кезде, байланыс сызығында көрсеткі пайда болады. Бұл көрсеткі байланыстың тек сәйкес жолдарды көрсететін жағын көрсетеді.

«Біріктіру сипаттары» диалогтық терезесінде өзгертулер енгізу

 1. Дерекқор құралдары қойыншасының Қатынастар тобында Қатынастар түймешігін басыңыз.

The Relationships window appears. If you have not yet defined any relationships and this is the first time you are opening the Relationships window, the Show Table dialog box appears. If the dialog box appears, click Close.

 • Құрастырушы қойындысындағы Қатынастар тобында Барлық қатынастар түймешігін басыңыз.

  Барлық қатынастары бар кестелер көрсетіліп, қатынас сызықтарын көрсетеді.

 • Өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 • Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Біріктіру түрі параметрін таңдаңыз.

 2. Біріктіру сипаттары диалогтық терезесіндегі параметрді таңдап, OK түймешігін басыңыз.

 3. Қатынасқа қосымша өзгерістер енгізіп, ОК түймешігін басыңыз.

Беттің жоғары бөлігі

Деректер тұтастығын қамтамасыз ету

The purpose of using referential integrity is to prevent orphan records and to keep references synchronized so that you don't have any records that reference other records that no longer exist. You enforce referential integrity by enabling it for a table relationship. Once enforced, Access rejects any operation that would violate referential integrity for that table relationship. Access rejects updates that change the target of a reference, and also deletions that remove the target of a reference. To have Access propagate referential updates and deletions so that all related rows are changed accordingly, see the section Set the cascade options.

Деректер тұтастығын қосу немесе ажырату

 1. «Қатынастар» терезесінде өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 2. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету параметріне құсбелгі қойыңыз.

 2. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Сілтемелер тұтастығын қолданғаннан кейін, келесі ережелер қолданылатын болады:

 • Бірінші кезекті кестенің бірінші кезекті өрісінде болмаған жағдайда, бір байланысты кестенің сыртқы кілт өрісіне мән енгізуге болмайды — мұны істеген жағдайда оқшау жазбалар пайда болады.

 • Байланысқан кестеде тиісті жазбалар бар болса, жазбаны басты кестеден жою мүмкін емес. Мысалы, тапсырыстар белгілі бір қызметкерге «Тапсырыстар» кестесінде тағайындалған болса, қызметкер жазбасын «Қызметкерлер» кестесінен жою мүмкін емес. Дегенмен, бастапқы жазбаны және байланысқан жазбалардың барлығын Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою ұяшығына белгі қою арқылы жоюды таңдауға болады.

 • You cannot change a primary key value in the primary table if doing so would create orphan records. For example, you cannot change an order number in the Orders table if there are line items assigned to that Order in the Order Details table. You can, however, choose to update a primary record and all related records in one operation by selecting the Cascade Update Related Fields check box.

  Ескертулер : If you have difficulty enabling referential integrity, note that the following conditions are required in order to enforce referential integrity:

  • Бірінші кезекті кестедегі ортақ өріс бірінші кезекті кілт болуы немесе оның бірегей индексі болуы керек.

  • Ортақ өрістердің деректер түрі бірдей болуы керек. Бір ерекшелігі — Автосанағыш өрісі Өріс өлшемі сипатының параметрі Ұзын бүтін болатын бір сан өрісімен байланысты болуы мүмкін.

  • Both tables must exist in the same Access database. Referential integrity cannot be enforced on linked tables. However, if the source tables are in Access format, you can open the database in which they are stored and enable referential integrity in that database.

Каскадтау параметрлерін орнату

You might encounter a situation in which you have a valid need to change the value on the "one" side of a relationship. In such a case, you need Access to automatically update all of the effected rows as part of a single operation. That way, the update is completed in full so that your database is not left in an inconsistent state — with some rows updated and some not. Access helps you avoid this problem by supporting the Cascade Update Related Fields option. When you enforce referential integrity and choose the Cascade Update Related Fields option, and you then update a primary key, Access automatically updates all fields that reference the primary key.

You might also need to delete a row and all related records — for instance, a shipper record and all related orders for that shipper. For this reason, Access supports the Cascade Delete Related Records option. When you enforce referential integrity and choose the Cascade Delete Related Records option, Access automatically deletes all records that reference the primary key when you delete the record that contains the primary key.

Қатарлап жаңартуды және/немесе қатарлап жоюды қосу немесе ажырату

 1. «Қатынастар» терезесінде өзгертілетін қатынастың қатынас сызығын басыңыз. Қатынас сызығы таңдалған кезде, қалыңырақ болып көрінеді.

 2. Қатынас сызығын екі рет басыңыз.

Қатынастарды өңдеу диалогтық терезесі пайда болады.

 1. Деректер тұтастығын қамтамасыз ету параметріне құсбелгі қойыңыз.

 2. Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту немесе Байланыстырылған жазбаларды қатарлап жою құсбелгіні қойыңыз немесе екеуін де таңдаңыз.

 3. Байланысқа қосымша өзгерістер енгізіп, содан кейін ОК түймешігін басыңыз.

Ескерту : Егер бастапқы кілт AutoNumber өрісі болып табылса, Байланыстырылған өрістерді қатарлап жаңарту құсбелгіні қою еш әсер етпейді, себебі AutoNumber өрісіндегі мәнді өзгерте алмайсыз.

Беттің жоғары бөлігі

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×