Кескіндер, мәтін өрістері мен WordArt нысандарымен жұмыс істеуге арналған пернелер тіркесімдері

Осы мақалада сипатталған пернелер тіркесімі ағылшын (АҚШ) пернетақта жаймасына сәйкес келеді. Басқа пернетақта жаймасындағы пернелер ағылшын (АҚШ) пернетақтасындағы пернелерге толық сәйкес келмеуі мүмкін.

Пернелер тіркесімінде екі немесе одан да көп пернелер бір мезгілде басылатын болса, пернелер қосу белгісімен (+) ажыратылады. Пернелер тіркесімінде бір перненің артынан іле-шала екінші перне басылатын болса, пернелер үтірмен (,) ажыратылады.

SmartArt суреттерімен жұмыс істейтін пернелер тіркесімдерін SmartArt суреттеріне арналған пернелер тіркесімдері бөлімінен қараңыз.

Әрбір бағдарламаға арналған қосымша пернелер тіркесімін көру үшін, «Келесіні де көріңіз» бөліміндегі сілтемелерді қараңыз.

Қандай Office бағдарламасын пайдаланып отырсыз?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Орындау қажет әрекет

Пернелер тіркесімі

Нысанды бөлектеу (ішіндегі бөлектенген мәтінімен бірге)

ESC

Нысанды бөлектеу (бөлектенген нысанмен бірге)

Қажетті нысан бөлектелгенше, TAB немесе SHIFT+TAB

Нысан ішіндегі мәтінді бөлектеу (бөлектелген нысанмен)

ENTER

Барлық нысандарды бөлектеу

CTRL+A (Слайдтар қойындысында)

Басқа нысандардың астындағы бір нысанды бөлектеу және нысандар топтамасында алдыға қарай жылжу

Жоғарғы нысанды бөлектегеннен кейін, TAB

Басқа нысандардың астындағы бір нысанды бөлектеу және нысандар топтамасында артқа қарай жылжу

Жоғарғы нысанды бөлектегеннен кейін, SHIFT+TAB

Бөлектеу аймағын ашу

ALT+F10

Бөлектенген нысанды қиып алу

CTRL+X

Бөлектенген нысанды көшіру

CTRL+C

Қиылған немесе көшірілген нысанды қою

CTRL+V

Тек пішімдеуді көшіру

CTRL+SHIFT+C

Тек пішімдеуді қою

CTRL+SHIFT+V

Арнайы қою

CTRL+ALT+V

Кескіндерді, суреттерді немесе WordArt нысандарын топтастыру

Топтастыру қажет элементтерді таңдағаннан кейін, CTRL+G

Кескіндерді, суреттерді немесе WordArt нысандарын топтастыруды алып тастау

Топтастыруды алып тастау қажет элементтерді таңдағаннан кейін, CTRL+SHIFT+G

Торды көрсету немесе жасыру

SHIFT+F9

Бағыттауыштарды көрсету немесе жасыру

ALT+F9

Соңғы әрекетті болдырмау

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау

CTRL+Y

Кескін төлсипаттарын көшіру

 1. Көшіру қажет кескінді төлсипаттарымен бірге бөлектеңіз.

  Тіркелген мәтіні бар кескінді бөлектесеңіз, кескіннің төлсипаттарымен бірге мәтіннің көрінісі мен мәнерін де көшіресіз.

 2. Кескін төлсипаттарын көшіру үшін, CTRL+SHIFT+C пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. Төлсипаттарын көшіру қажет кескінді немесе нысанды бөлектеу үшін, TAB пернесін немесе SHIFT+TAB пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. CTRL+SHIFT+V пернелер тіркесімін басыңыз.

Байланған немесе ендірілген нысанды өңдеу

 1. Қажетті нысанды бөлектеу үшін, SHIFT+TAB пернелер тіркесімін басыңыз.

 2. Мәтінмәндік мәзір үшін SHIFT+F10 пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. <variable> Object параметрін, одан кейін Өңдеу пәрменін таңдау үшін, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.

SmartArt суретін кірістіру

 1. SmartArt параметрін таңдау үшін ALT, N, M пернелерін жеке-жеке басып босатыңыз.

 2. Көрсеткісі бар пернелерді басып, қажетті SmartArt суретін таңдаңыз.

 3. ТАВ пернесін, одан кейін көрсеткісі бар пернелерді басып, кірістіру қажет SmartArt суретінің орнын таңдаңыз.

 4. ENTER пернесін басыңыз.

Мәтін ұясын кірістіру

 1. ALT, N және X пернелерін жеке-жеке басып, босатыңыз.

 2. Кірістіру қойындысының Мәтін тобында орналасқан Мәтін ұясы түймешігіне өту үшін, ТАВ пернесін басыңыз.

  Егер компьютерде Шығыс Азия тілдері қолдауын қосқан болсаңыз, Horizontal Text Box немесе Vertical Text Box параметрін таңдау үшін, көрсеткісі бар пернелерді пайдаланыңыз.

 3. CTRL+ENTER пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. Қажетті мәтінді теріңіз.

WordArt нысанын кірістіру

 1. WordArt мәнерін таңдау үшін, алдымен ALT пернесін басып, босатыңыз, одан кейін N және W пернелерін басыңыз.

 2. Көрсеткісі бар пернелерін пайдаланып, қажетті WordArt мәнерін таңдаңыз да, ENTER пернесін басыңыз.

 3. Қажетті мәтінді теріңіз.

Кескінді таңдау

Ескерту : Жүгіргі мәтіннің ішінде болса, ESC пернесін басыңыз.

 • Бөлектеу қажет нысанда өлшемдердің өзгеру таңбалауышы пайда болғанша, кескін мен нысандар арасында алдыға қарай жылжу үшін TAB пернесін (немесе артқа қарай жылжу үшін SHIFT+TAB пернелер тіркесімін) басыңыз.

 • Бірнеше элементтерді бөлектеу үшін, бөлектеу аймағын пайдаланыңыз. Бөлектеу аймағын ашу үшін ALT, H, SL және P пернелерін жеке-жеке басып, босатыңыз.

Бөлектеу аймағында қолданылатын пернелер тіркесімі

Орындау қажет әрекет

Пернелер тіркесімі

Бөлектеу аймағын ашу

ALT+F10

Кезелімді әртүрлі аймақтар арасында жылжыту

F6

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

SHIFT+F10

Кезелімді жалғыз элементке немесе топқа жылжыту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімді топтағы элементтен оның тектік тобына ауыстыру

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кезелімді топтан сол топтағы бірінші элементке жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кезелім қойылған топты және оның ішкі топтарын шығарып алу

* пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Арнайы топты кеңейту.

+ пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Кезелім қойылған топты тасалау

- пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Кезелімді элементке жылжыту және оны бөлектеу

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелім қойылған элементті бөлектеу

БОС ОРЫН немесе ENTER

Бөлектелген элементке басқа нысан қосу

SHIFT+БОС ОРЫН

Кезелім қойылған элементтегі бөлектеуді болдырмау

SHIFT+ENTER

Бөлектелген элементті алдыға қарай жылжыту

CTRL+SHIFT+F

Бөлектелген элементті артқа қарай жылжыту

CTRL+SHIFT+B

Кезелім қойылған элементті көрсету немесе жасыру

CTRL+SHIFT+S

Кезелім қойылған элементтің атауын өзгерту

F2

Бөлектеу аймағындағы пернетақта кезелімін тармақ көрінісі мен Барлығын көрсету және Барлығын жасыру түймешіктерінің арасында ауыстыру

TAB немесе SHIFT+TAB

Барлық топтарды тасалау

ALT+SHIFT+1

Барлық топтарды жаю

ALT+SHIFT+9

Кескін нүктелерін өңдеу

Ескерту : Кескінді тінтуірмен нұқып, ALT+J+D+E+E пернелер тіркесімін басыңыз.

 • Нүкте қосу үшін, CTRL пернесін басып тұрып, кескін контурының үстінен басыңыз.

 • Нүктені жою үшін, CTRL пернесін басып тұрып, нүктенің үстінен нұқыңыз.

 • Нүкте тегіс нүкте түрінде өңделуі үшін, SHIFT пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте тегіс нүктеге өзгертіледі. Тегіс нүкте ұзындықтары бірдей екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүкте түзу нүкте түрінде өңделуі үшін, CTRL пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте түзу нүктеге өзгертіледі. Түзу нүкте ұзындықтары әртүрлі екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүкте бұрыштық нүкте түрінде өңделуі үшін, ALT пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте бұрыштық нүктеге өзгертіледі. Бұрыштық нүкте бір кесіндісі басқа жаққа бағытталатын екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүктелер мен кесінділердің өзгертілуін болдырмау үшін, тінтуір түймешігін босатпас бұрын, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Word

Орындау қажет әрекет

Пернелер тіркесімі

Нысанды бөлектеу (ішіндегі бөлектенген мәтінімен бірге)

ESC

Нысанды бөлектеу (бөлектенген нысанмен бірге)

Қажетті нысан бөлектелгенше, TAB немесе SHIFT+TAB

Бөлектеу аймағын ашу

ALT+F10

Кезелім қойылған элементті бөлектеу

БОС ОРЫН немесе ENTER

Кезелім қойылған элементтегі бөлектеуді болдырмау

SHIFT+ENTER

Мәтін ұясындағы мәтінді өңдеу

Мәтін ұясы бөлектенгеннен кейін, F2 немесе ENTER

Кескіннің ішіндегі мәтінді өңдеу

Кескін бөлектенгеннен кейін, F2 немесе ENTER

Бөлектенген нысанды қиып алу

CTRL+X

Бөлектенген нысанды көшіру

CTRL+C

Қиылған немесе көшірілген нысанды қою

CTRL+V

Тек пішімдеуді көшіру

CTRL+SHIFT+C

Тек пішімдеуді қою

CTRL+SHIFT+V

Арнайы қою

CTRL+ALT+V

Соңғы әрекетті болдырмау

CTRL+Z

Соңғы әрекетті қайталау

CTRL+Y

Кескін төлсипаттарын көшіру

 1. Көшіру қажет кескінді төлсипаттарымен бірге бөлектеңіз.

  Тіркелген мәтіні бар кескінді бөлектесеңіз, кескіннің төлсипаттарымен бірге мәтіннің көрінісі мен мәнерін де көшіресіз.

 2. Кескін төлсипаттарын көшіру үшін, CTRL+SHIFT+C пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. Төлсипаттарын көшіру қажет кескінді немесе нысанды бөлектеу үшін, TAB пернесін немесе SHIFT+TAB пернелер тіркесімін басыңыз.

 4. CTRL+SHIFT+V пернелер тіркесімін басыңыз.

Байланған немесе ендірілген нысанды өңдеу

 1. Қажетті нысанды бөлектеу үшін, SHIFT+TAB пернелер тіркесімін басыңыз.

 2. Мәтінмәндік мәзір үшін SHIFT+F10 пернелер тіркесімін басыңыз.

 3. <variable> Object параметрін, одан кейін Өңдеу пәрменін таңдау үшін, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін басыңыз.

Нысанды кірістіру

 1. ALT, N және J пернелерін жеке-жеке басыңыз.

 2. Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

  • Нысан түрін бөлектеу үшін, ТӨМЕН КӨРСЕТКІ пернесін, одан кейін нысанды жасау үшін, ENTER пернесін басыңыз.

  • CTRL+TAB пернелер тіркесімін басып, Файлдан жасау қойындысына өтіп, файлға кірістірілетін немесе шолу жасалатын нысанның файл атын теріңіз.

SmartArt суретін кірістіру

 1. SmartArt параметрін таңдау үшін ALT, N, M пернелерін жеке-жеке басып босатыңыз.

 2. Көрсеткісі бар пернелерді басып, қажетті SmartArt суретін таңдаңыз.

 3. ТАВ пернесін, одан кейін көрсеткісі бар пернелерді басып, кірістіру қажет SmartArt суретінің орнын таңдаңыз.

 4. ENTER пернесін басыңыз.

Мәтін ұясын кірістіру

 1. ALT және N пернелерін жеке-жеке басып, босатыңыз да, X пернесін басыңыз.

 2. Көрсеткісі бар пернелерді басып, қажетті мәтін ұясын таңдаңыз да, ENTER пернесін басыңыз.

 3. Қажетті мәтінді теріңіз.

 4. Теріп болған соң, құжаттағы мәтінді өңдеуге оралу қажет болса, SHIFT+F10 пернелер тіркесімін басып, контекстік мәзірExit Edit Text пәрменін таңдаңыз да, ESC пернесін басыңыз.

WordArt нысанын кірістіру

 1. WordArt нысанын таңдау үшін ALT, N пернелерін, одан кейін W пернесін басып босатыңыз.

 2. Көрсеткісі бар пернелерді басып, қажетті WordArt мәнерін таңдаңыз да, ENTER пернесін басыңыз.

 3. Қажетті мәтінді теріңіз.

 4. TAB пернесін, одан кейін ENTER пернесін басыңыз.

Кескінді таңдау

Ескерту : Жүгіргі мәтіннің ішінде болса, ESC пернесін басыңыз.

 • Бөлектеу қажет нысанда өлшемдердің өзгеру таңбалауышы пайда болғанша, кескін мен нысандар арасында алдыға қарай жылжу үшін TAB пернесін (немесе артқа қарай жылжу үшін SHIFT+TAB пернелер тіркесімін) басыңыз.

Бөлектеу аймағында қолданылатын пернелер тіркесімі

Орындау қажет әрекет

Пернелер тіркесімі

Бөлектеу аймағын ашу

ALT+F10

Кезелімді әртүрлі аймақтар арасында жылжыту

F6

Мәтінмәндік мәзірді көрсету

SHIFT+F10

Кезелімді жалғыз элементке немесе топқа жылжыту

ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелімді топтағы элементтен оның тектік тобына ауыстыру

СОЛ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кезелімді топтан сол топтағы бірінші элементке жылжыту

ОҢ ЖАҚ КӨРСЕТКІ

Кезелім қойылған топты және оның ішкі топтарын шығарып алу

* пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Кезелімдегі топты шығарып алу

+ пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Кезелім қойылған топты тасалау

- пернесі (сандық пернетақтада ғана)

Кезелімді элементке жылжыту және оны бөлектеу

SHIFT+ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІ немесе SHIFT+ТӨМЕН КӨРСЕТКІ

Кезелім қойылған элементті бөлектеу

БОС ОРЫН немесе ENTER

Бөлектелген элементке басқа нысан қосу

SHIFT+БОС ОРЫН

Кезелім қойылған элементтегі бөлектеуді болдырмау

SHIFT+ENTER

Кезелім қойылған элементті көрсету немесе жасыру

CTRL+SHIFT+S

Кескін нүктелерін өңдеу

Ескерту : Кескінді тінтуірмен нұқып, ALT+J+D+E+E пернелер тіркесімін басыңыз.

 • Нүкте қосу үшін, CTRL пернесін басып тұрып, кескін контурының үстінен басыңыз.

 • Нүктені жою үшін, CTRL пернесін басып тұрып, нүктенің үстінен нұқыңыз.

 • Нүкте тегіс нүкте түрінде өңделуі үшін, SHIFT пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте тегіс нүктеге өзгертіледі. Тегіс нүкте ұзындықтары бірдей екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүкте түзу нүкте түрінде өңделуі үшін, CTRL пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте түзу нүктеге өзгертіледі. Түзу нүкте ұзындықтары әртүрлі екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүкте бұрыштық нүкте түрінде өңделуі үшін, ALT пернесін басып тұрып, нүктеге тіркелген таңбалауыштарды созыңыз. Созуды тоқтатқанда, нүкте бұрыштық нүктеге өзгертіледі. Бұрыштық нүкте бір кесіндісі басқа жаққа бағытталатын екі кесіндіні біріктіреді.

 • Нүктелер мен кесінділердің өзгертілуін болдырмау үшін, тінтуір түймешігін босатпас бұрын, ESC пернесін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×