Жалпы өрнектер мысалдары

Тізім немесе кітапхананың есептелетін бағандарында төменде берілген мысалдарды пайдалана аласыз. Баған сілтемелері кірмейтін мысалдар әдепкідей баған мәнін анықтау үшін қолданылады.

Осы мақалада

Шартты өрнектер

Күн-ай және уақыт өрнектері

Математикалық өрнектер

Мәтін өрнектері

Шартты өрнектер

Төменде берілген мысалдарды нұсқау шартын тексеру үшін және Иә немесе Жоқ мәніне қайтару үшін, баламалы мәнді, Жарайды немесе Жарамайды сияқты тексеру үшін, нөл мәнді суреттеуге бос орынға немесе сызықшаға қайтару үшін пайдалана аласыз.

Санның басқа саннан үлкен немесе кіші екенін тексеру

Осы салыстыруды орындау үшін IF функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

15000

9000

=[1-Баған]>[2-Баған]

1-Баған 2-Бағаннан үлкенірек пе? (Иә)

15000

9000

=IF([1-Баған]<=[2-Баған], "Жарайды", "Жарамайды")

1-Баған 2-Бағаннан аздау немесе тең бе? (Жарамайды)

Баған мазмұндарын салыструдан кейін қисындық мәніне оралу

Қисындық мән болатын нәтиже үшін (Иә немесе Жоқ), AND, OR және NOT функцияларды пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

15

9

8

=AND([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]<[3-Баған])

15 9-дан көбірек пе және 8-ден аздау ма? (Жоқ)

15

9

8

=OR([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]<[3-Баған])

15 9-дан көбірек пе және 8-ден аздау ма? (Иә)

15

9

8

=NOT([1-Баған]+[2-Баған]=24)

15 қосу 9 24-ке тең емес пе? (Жоқ)

Басқа есептеулер болатын нәтиже үшін, немесе кез-келген басқа мән Иә немесе Жоқ-тан басқа, IF, AND және OR функцияларын қолдану.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

15

9

8

=IF([1-Баған]=15, "Жарайды", "Жарамайды")

Егер 1-Бағандағы мән 15-ке тең болса, онда "Жарайды" оралыңыз. (Жарайды)

15

9

8

=IF(AND([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]<[3-Баған]), "Жарайды", "Жарамайды")

Егер 15 саны 9 санынан үлкен болса және 8 санынан кіші болса, "Жарайды" жауабын беру (Жарамайды)

15

9

8

=IF(OR([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]<[3-Баған]), "Жарайды", " Жарамайды")

Егер 15 саны 9 санынан үлкен болса немесе 8 санынан кіші болса, "Жарайды" жауабын беру. (Жарайды)

Нөлдерді бос орындар немесе сызықшалар сияқты көрсету

Нөлді көрсету үшін, қарапайым есептеу орындаңыз. Бос орынды немесе сызықшаны көрсету үшін, IF функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

10

10

=[1-Баған]-[2-Баған]

Екінші сан біріншісі саннан азайтылады (0)

15

9

=IF([1-Баған]-[2-Баған],"-",[1-Баған]-[2-Баған])

Мәні нөл болғанда, сызықшаны (-) қайтарады

Бағандарда қате мәндерді жасыру

Сызықшаны көрсету үшін , #Қ/Е, немесе ҚЕ қате мән орнында, ISERROR функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

10

0

=[1-Баған]/[2-Баған]

Қате нәтиже береді (#DIV/0)

10

0

=IF(ISERROR([1-Баған]/[2-Баған]),"NA",[1-Баған]/[2-Баған])

Мән қате болғанда, NA мәнін береді

10

0

=IF(ISERROR([1-Баған]/[2-Баған]),"-",[1-Баған]/[2-Баған])

Мән қате болғанда, сызықша таңбасын береді

Беттің жоғарғы жағы

Күн-ай және уақыт өрнектері

Келесі өрнектерді күн-айларға және уақытқа негізделген есептеулерді орындау үшін пайдалана аласыз, мысалы күндер, айлар немесе жылдар санын күн-айға қосу, екі күн-айлар арасындағы айырмашылықты есептеу және уақытты ондық мәнге түрлендіру сияқты.

Күн-айларды қосу

Күн-айға күндер санын қосу үшін, қосу (+) амалдағышты қолданыңыз.

Ескерту : Күн-айлармен іс-әрекетер жасағаныңызда, есептелген бағанның оралатын түрі Күн-ай және Уақыт орнатылуы тиісті.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007

3

=[1-Баған]+[2-Баған]

3 күнді 09.06.2007 қосады (12.06.2007)

10.12.2008

54

=[1-Баған]+[2-Баған]

54 күнді 10.12.2008 қосу (02.02.2009)

Күн-айға айлар санын қосу үшін, DATE,YEAR, MONTH және DAY функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007

3

= DATE(YEAR([1-Баған]),MONTH([1-Баған])+[2-Баған],DAY([1-Баған]))

3 айды 09.06.2007 қосады (09.09.2007)

10.12.2008

25

= DATE(YEAR([1-Баған]),MONTH([1-Баған])+[2-Баған],DAY([1-Баған]))

25 айды 10.12.2008 қосады (10.01.2011)

Күн-айға жылдар санын қосады, DATE,YEAR, MONTH және DAY функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007

3

=DATE(YEAR([1-Баған])+[2-Баған],MONTH([1-Баған]),DAY([1-Баған]))

09.06.2007 (12.06.2010) күнге 3 жыл қосады

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([1-Баған])+[2-Баған],MONTH([1-Баған]),DAY([1-Баған]))

10.12.2008 (10.12.2033) күніне 25 жыл қосады

Күндер, айлар және жылдар тіркесімін күн-айға қосу үшін, DATE,YEAR, MONTH және DAY функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007

=DATE(YEAR([1-Баған])+3,MONTH([1-Баған])+1,DAY([1-Баған])+5)

3 жыл, 1 ай, және 5 күнді 09.06.2007 қосу үшін (14.07.2010)

10.12.2008

=DATE(YEAR([1-Баған])+1,MONTH([1-Баған])+7,DAY([1-Баған])+5)

1 жыл, 7 ай, және 5 күнді 10.12.2008 қосу үшін (15.07.2010)

Екі мерзім арасындағы айырымды есептеу

DATEDIF функцияны осы есептеуді орындау үшін пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

1995 жылғы 1 қаңтар

1999 жылғы 15 маусым

=DATEDIF([1-Баған], [2-Баған],"күн")

Екі күн арасындағы күндер санын қайтарады (1626)

1995 жылғы 1 қаңтар

1999 жылғы 15 маусым

=DATEDIF([1-Баған], [2-Баған],"жыл-ай")

Жыл бөлімін елемей, күн-ай арасындағы айлар санын қайтарады (5) .

1995 жылғы 1 қаңтар

1999 жылғы 15 маусым

=DATEDIF([1-Баған], [2-Баған],"жыл-күн")

Жыл бөлімді елемей, күн-ай арасындағы күндер санын қайтарады(165)

Екі уақыт арасындағы айырмашылықты есептеу

Стандартты уақыт пішімде нәтижені көрсету үшін (сағаттар:минуттар:секундтар), айыру амалдағышты (-) және ТEXT функцияны пайдаланыңыз. Бұл жұмыс жасау әдіс үшін, сағаттар 24 шамасынан өспеуі тиісті, ал минуттар және секундтар 60 шамасынан.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007 15:30:00

09.06.2007 15:30

=TEXT([2-Баған]-[1-Баған],"сағ")

Екі уақыт арасындағы сағаттар (4)

09.06.2007 15:30:00

09.06.2007 15:30

=TEXT([2-Баған]-[1-Баған],"сағ:мин")

Екі уақыт арасындағы сағаттар және минуттар(4:55)

09.06.2007 15:30:00

09.06.2007 15:30

=TEXT([2-Баған]-[1-Баған],"сағ:мин:сек")

Екі уақыт арасындағы сағаттар, минуттар және секундтар(4:55:00)

Бір уақыт бірлікке негізделген қорытындыда нәтижені көрсету үшін INT функциясын немесе HOUR, MINUTE, SECOND функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

=INT(([2-Баған]-[1-Баған])*24)

Екі уақыт арасындағы барлық сағат (28)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

=INT(([2-Баған]-[1-Баған])*1440)

Екі уақыт арасындағы барлық минут (1735)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

=INT(([2-Баған]-[1-Баған])*86400)

Екі уақыт арасындағы барлық секунд (104100)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

=HOUR([2-Баған]-[1-Баған])

Екі уақыт арасындағы сағаттар, айырмашылық 24 көп болмағанда (4)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

=MINUTE([2-Баған]-[1-Баған])

Екі уақыт арасындағы минуттар, айырмашылық 60 көп болмағанда (55)

09.06.2007 15:30:00

10.06.2007 15:30

SECOND([2-Баған]-[1-Баған])

Екі уақыт арасындағы секундтар, айырмашылық 60 көп болмағанда (0)

Уақыттарды түрлендіру

Стандартты уақыт пішімнен сағаттарды ондық санға түрлендіру үшін, INT функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

10:35

=([1-Баған]-INT([1-Баған]))*24

Түске дейінгі 12:00 уақытынан бергі сағаттар саны (12,25)

12:15

=([1-Баған]-INT([1-Баған]))*24

Түске дейінгі 12:00 уақытынан бергі сағаттар саны (12,25)

Ондық саныдан сағаттарды стандартты уақыт пішіміне түрлендіру үшін (сағаттар:минуттар:секундтар), бөлу амалдағышты және TEXT функцияны пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

23:58

=TEXT(1-Баған/24, "сағ:мин:сек")

Сағаттар, минуттар және секундтар 12:00 бастап (00:59:55)

2:06

=TEXT(1-Баған/24, "сағ:мин")

Сағаттар және минуттар 12:00 бастап (0:05)

Юлиан күнтізбесі күндерін кірістіру

Күн-ай пішімге сілтенетін Юлиан күн-айы бұл ағымдағы жылдың тіркесімі және жыл басының күндер саны. Мысалы, 1 Қаңтар 2007, 2007001 сияқты және 31 Желтоқсан 2007, 2007365 сияқты көрсетіледі. Бұл пішім Юлиан күнтізбесіне негізделеді.

Күн-айды Юлиан күн-айына түрлендіру үшін, TEXT немесе DATEVALUE функцияларын қолданыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

23.06.2007

=TEXT([1-Баған],"ж")&TEXT(([1-Баған]-DATEVALUE ("1/1/"& TEXT([1-Баған ],"жж"))+1),"000")

Юлиан пішіміндегі күн-ай, екі санды жылмен (07174)

23.06.2007

=TEXT(([1-Баған,"жжжж")&TEXT(([1-Баған]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(([1-Баған],"жж"))+1),"000")

Юлиан пішіміндегі күн-ай, төрт санды жылменr(2007174)

Күн-айды астрономияда пайдаланылатын Юлиан күнтізбегі-айына түрлендіру үшін 2415018.50 тұрақты мәнді қолданыңыз. Бұл формула тек 01.03.1901 ж. кейінгі күн-айларға жасалады және егер 1900 күн-ай жүйесін пайдалансаңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

23.06.2007

=[1-Баған]+2415018.50

Астрономияда қолданылатын Юлиан пішіміндегі күн-ай (2454274.50)

Күн-айларды апта күні сияқты көрсету

Күн-айларды апта күні мәтініне түрлендіру үшін, TEXT және WEEKDAY функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

2007 жылғы 19 ақпан

=TEXT(WEEKDAY([1-Баған]), "кккк")

Апта күні күн-ай үшін есептеледі және күннің толық атауы оралады (Дүйсенбі)

2008 жылғы 3 қаңтар

=TEXT(WEEKDAY([1-Баған]), "ккк")

Апта күні күн-айды есептеу үшін және күннің қысқартылған атауын қайтарады (Бс)

Беттің жоғарғы жағы

Математикалық өрнектер

Келесі өрнектерді сан-алуан математикалық есептеулерді орындау үшін пайдалана аласыз, қосу, айыру, көбейту немесе бөлу, орташа мәнді немесе медиананы есептеу, санды дөңгелектеу және мәндерді санау сияқты.

Сандарды қосу

Сандарды жолдағы екі немесе бірнеше бағандарға қосу үшін, қосу амалдағышты (+) немесе SUM функциясын қолданыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

6

5

4

=[1-Баған]+[2-Баған]+[3-Баған]

Бірінші үш бағандарға мәндерді қосады (15)

6

5

4

=SUM([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Бірінші үш бағандарға мәндерді қосады (15)

6

5

4

=SUM(IF([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]-[2-Баған], 10), [3-Баған])

Егер 1-Баған 2-Бағаннан көбірек болса, айырмашылықты және 3-Бағанды қосады. Тағы да 10 мен 3-Бағанды қосыңыз (5)

Сандарды азайту

Жолдағы екі немесе бірнеше бағанға сандарды айыру үшін, айыру амалдағышты (-) немесе SUM функцияны теріс сандармен қолданыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

15000

9000

-8000

=[1-Баған]-[2-Баған]

15000-нан 9000-ды азайту (6000)

15000

9000

-8000

=SUM([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Бірінші үш бағандарға сандарды қосады (16000), соның ішінде теріс мәндерде де бар.

Екі сан арасындағы айырмашылықты пайыз сынды есептеу

Айыру (-) және бөлу (/) амалдағыштарды, ABS функцияны пайдаланыңыз .

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

2342

2500

=([2-Баған]-[1-Баған])/ABS([1-Баған])

Пайыздық өзгерту (6.75% немесе 0.06746)

Сандарды көбейту

Жолдағы бір немесе бірнеше бағандардағы сандарды көбейту үшін, көбейту амалдағышты (*) немесе PRODUCT функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

5

2

=[1-Баған]*[2-Баған]

Бірінші екі бағандардағы сандарды көбейтеді (10)

5

2

=PRODUCT([1-Баған], [2-Баған])

Бірінші екі бағандардағы сандарды көбейтеді (10)

5

2

=PRODUCT([1-Баған], [2-Баған]),2)

Бірінші екі бағандардағы сандарды және 2 санды көбейтеді (20)

Сандарды бөлу

Жолдағы бір немесе бірнеше бағандардағы сандарды бөлу үшін, бөлу амалдағышты (/) қолданыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

15000

12

=[1-Баған]/[2-Баған]

15000-ды 12-ге бөледі (1 250)

15000

12

=([1-Баған]+10000)/[2-Баған]

15000 және 9000 қосу үшін, сонан соң нәтижені 12 бөледі (2000)

Сандардың орташа мәнін есептеу

Орташа мән деген орта сан депте аталады. Жолдағы бір немесе бірнеше бағандардағы сандардың орташа мәнін есептеу үшін, AVERAGE функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

6

5

4

=AVERAGE([1-Баған], [2-Баған],[3-Баған])

Бірінші үш бағандардағы сандардың орташасы (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([1-Баған]>[2-Баған], [1-Баған]-[2-Баған], 10), [3-Баған])

Егер 1-Баған 2-Бағаннан көбірек болса, айырмашылығының орташасын және 3-Бағанды есептеу үшін. Тағы да 10 мәнінің орташасын және 3-Бағанды есептеңіз (2.5)

Сандардың медианасын есептеу

Медиана бұл ортадағы немесе реттелген сандар ауқымдағы мән. MEDIAN функциясын сандар тобының медианасын есептеу үшін пайдаланыңыз .

A

B

C

D

E

F

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Сандар медианасы бірінші 6 бағандарда (8)

Ауқымдағы ең кіші немесе ең үлкен санды есептеу

Жолдағы екі немесе бірнеше бағандардағы ең кіші немесе ең үлкен санды есептеу үшін, MIN және MAX функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

10

7

9

=MIN([1-Баған], [1-Баған], [1-Баған])

Ең кіші сан (7)

10

7

9

=MAX([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Ең үлкен сан (10)

Мәндерді санау

Сандық мәндерді санау үшін, COUNT функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

Алма

12.12.2007

=COUNT([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Құрамында сандық мәндер бар бағандардың санын санайды. Күн-ай, және уақыт, мәтін, нөл мәндерді жояды (0)

12 тг.

#DIV/0!

1,01

=COUNT([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Құрамында сандық мәндер бар бағандардың санын санау үшін, бірақ қате және қисындық мәндерді жояды (2)

Санның пайыз бойынша өсуі немесе кемуі

Пайыз (%) амалдағышты осы есептеуді орындау үшін пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

23

3%

=[1-Баған]*(1+5%)

1-Бағанда сан 5% өсу үшін (24.15)

23

3%

=[1-Баған]*(1+[2-Баған])

1-Бағанда сан 2-Бағандағы пайыз мәні бойынша өсу үшін: 3% (23.69)

23

3%

=[1-Баған]*(1-[2-Баған])

1-Бағанда сан 2-Бағандағы пайыз мәні бойынша кему үшін: 3% (22.31)

Сандарды дәрежеге көтеру

Дәрежеге шығару амалдағышты (^) немесе POWER функциясын осы есептеуді орындау үшін қолданыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

5

2

=[1-Баған]^[1-Баған]

Бес санының квадратын есептейді (25)

5

3

=POWER([1-Баған], [2-Баған])

Бес санының текшесін есептейді (125)

Санды дөңгелектеу

Санды дөңгелектеу үшін, ROUNDUP, ODD немесе EVEN функцияларын қолданыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

20,3

=ROUNDUP([1-Баған]0,0)

20,3 санын ең жақын тақ бүтін санға арттырып дөңгелектейді (21)

-5,9

=ROUNDUP([1-Баған]0,0)

-5,9 санын ең жақын тақ бүтін санға арттырып дөңгелектейді (-5)

12,5493

=ROUNDUP([1-Баған],2)

12,5493 санын ең жақын жүздікке, екі ондық таңбалар санына дөңгелектейді (12,55)

20,3

=EVEN([1-Баған])

20,3 санын ең жақын жұп санға арттырып дөңгелектейді (22)

20,3

=ODD([1-Баған])

20.3 санын ең жақын тақ санға дөңгелектейді (21)

Санды төменге дөңгелектеу үшін, ROUNDDOWN функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

20,3

=ROUNDDOWN ([1-Баған]0,0)

20,3 санын ең жақын тұтас санға кемітіп дөңгелектейді (20)

-5,9

=ROUNDDOWN ([1-Баған]0,0)

-5,9 санын ең жақын тұтас санға кемітіп дөңгелектейді (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN ([1-Баған],2)

12.5493 ең жақын жүздік, екі ондық орындарды дөңгелектейді (12.54)

Санды ең жақын санға немесе бөлшекке дөңгелектеу үшін, ROUND функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

20,3

=ROUND([1-Баған],0)

20.3 кейінге дөңгелектеу үшін, себебі бөлшегі .5 кем (20)

5,9

=ROUND([1-Баған],0)

5.9 жоғары дөңгелектеу үшін, себебі бөлшегі .5 үлкен (6)

-5,9

=ROUND([1-Баған],0)

-5.9 кейінге дөңгелектеу үшін, себебі бөлшегі -.5 кем (-6)

1,25

=ROUND([1-Баған], 1)

Санды ең жақын ондыққа (бір ондық таңба санына) дөңгелектейді. Себебі дөңгелектелетін бөлік 0,05 тең немесе үлкен, сан арттырылып дөңгелектеледі (нәтижесі: 1,3)

30,452

=ROUND([1-Баған], 2)

Санды ең жақын жүздікке (екі ондық таңбалар санына) дөңгелектейді. Себебі 0,002 дөңгелектелетін бөлігі 0,005 тең немесе үлкен, сан кемітіліп дөңгелектеледі (нәтижесі: 30,45)

Санды 0-ден жоғары мәнді разрядқа дөңгелектеу үшін, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT және LEN функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

5492820

=ROUND([1-Баған],3-LEN(INT([1-Баған])))

Санды 3 мәнді разрядқа дөңгелектейді (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([1-Баған],3-LEN(INT([1-Баған])))

Төменгі санды 3 мәнді сандарға арттырып дөңгелектейді (22200)

5492820

=ROUNDUP([1-Баған], 5-LEN(INT([1-Баған])))

Жоғарғы санды 5 мәнді сандарға арттырып дөңгелектейді (5492900)

Беттің жоғарғы жағы

Мәтін өрнектері

Келесі өрнектерді мәтінге іс-әрекеттер жасау үшін пайдалана аласыз, мысалы бірнеше бағандардан мәндерді біріктіру немесе тұтастыру, бағандардың мазмұндарын салыстыру, бос орындарды немесе таңбаларды жою, және таңбаларды қайталау сияқты.

Мәтін регистрін өзгерту

Мәтін әріптерін өзгерту үшін, UPPER, LOWER немесе PROPER функцияларын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

айман Базарова

=UPPER([1-Баған])

Мәтінді бас әріптерге өзгерту үшін ( АЙМАН БАЗАРОВА )

айман Базарова

=LOWER([1-Баған])

Мәтінді кіші әріптерге өзгерту үшін ( айман базарова )

айман Базарова

=PROPER([1-Баған])

Мәтінді тақырыпты әріптерге өзгертеді ( Айман Базарова )

Аты мен тегін біріктіру

Бірінші және соңғы атауларды біріктіру үшін, амперсанд амалдағышты (&) немесе CONCATENATE функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

Қайрат

Аманов

=[1-Баған]&[2-Баған]

Екі жолдарды біріктіру үшін ( ҚайратАманов )

Қайрат

Аманов

=[1-Баған]&" "&[2-Баған]

Бос орын арқылы бөлінген, екі жолдарды біріктіру үшін ( Қайрат Аманов )

Қайрат

Аманов

=[2-Баған]&", "&[1-Баған]

Үтір және бос орын арқылы бөлінген, екі жолдарды біріктіру үшін, ( Аманов, Қайрат )

Қайрат

Аманов

=CONCATENATE([2-Баған], ",", ["-Баған])

Үтір арқылы бөлінген, екі жолдарды біріктіру үшін ( Аманов,Қайрат )

Әртүрлі бағандардан мәтін және сандарды біріктіру үшін

Мәтін және сандарды біріктіру үшін, CONCATENATE функциясын пайдаланыңыз, амперсанд амалдағышты (&), немесе TEXT функцияны және амперсанд амалдағышты пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

Мұрат

28

=[1-Баған]&" сатты "&[2-Баған]&" дана."

Жоғарыдағы мазмұндарды сөйлемге біріктіреді ( Мұрат 28 дана сатты.)

Али

40%

=[1-Баған]&" сатты "&TEXT([2-Баған],"0%")&" жалпы сауданың."

Жоғарыдағы мазмұндарды сөйлемге біріктіру үшін ( Али жалпы сауданың 40% сатты.)

Ескерту : TEXT функциясы 2-Бағанның пішімделген мәндерін қосады, .4 болған негізгі мән орнына.

Мұрат

28

=CONCATENATE([1-Баған]," сатты ",[2-Баған]," дана.")

Жоғарыдағы мазмұндарды сөйлемге біріктіреді ( Мұрат 28 дана сатты.)

Мәтінді мерзіммен немесе уақытпен біріктіру

Мәтінді күн-ай немесе уақытпен біріктіру үшін, TEXT функциясын және амперсанд амалдағышты (&) пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

Төлемді сұрау күні

2007 жылғы 5 маусым

="Тіркелген күн: "&TEXT([2-Баған], "к-ааа-жжжж")

Мәтінді күн-аймен біріктіру үшін (Тіркелген күн: 5-Мау-2007)

Төлемді сұрау күні

2007 жылғы 5 маусым

=[1-Баған]&" "&TEXT([1-Баған], "ааа-кк-жжжж")

Әртүрлі бағандардан мәтінді күн-ай немесе уақытпен бір бағанға біріктіру үшін (Есепшот төлеу күні Мау-05-2007)

Баған мазмұндарды салыстыру

Бағанды басқа бағанмен немесе мәндер тізімімен салыстыру үшін, EXACT және OR функцияларын қолданасыз.

1-Баған

2-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

BD122

BD123

=EXACT([1-Баған],[2-Баған])

Бірінші екі бағандардың мазмұнын салыстыру үшін(No)

BD122

BD123

=EXACT([1-Баған], "BD122")

1-Баған мазмұндарын және "BD122" жолды салыстырады (Иә)

Егер баған мәні немесе оның бөлігі ерекше мәтінге сәйкес болса, тексеру

Егер баған мәні немесе оның бөлігі ерекше мәтінге сәйкес болса, оны тексеру үшін, IF, FIND, SEARCH және ISNUMBER функцияларды пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (мүмкін болған нәтиже)

Базарова

=IF([1-Баған]="Базарова", "Жарайды", "Жарамайды")

1-Бағанда Базарова бар екенін тексереді (Жарайды)

Базарова

=IF(ISNUMBER(FIND("в",[1-Баған])), "Жарайды", "Жарамайды")

1-Баған құрамында "в" әріпі бар екенін тексереді (Жарайды)

BD123

=ISNUMBER(FIND("БД",[БіріншіБаған]))

1-Баған құрамында BD бар екенін көруге тексереді (Иә)

Бос емес бағандарды санау

Бос емес бағандарды санау үшін, COUNTA функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

2-Баған

3-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

Сатулар

19

=COUNTA([1-Баған], [2-Баған])

Бос емес бағандар санын санайды (2)

Сатулар

19

=COUNTA([1-Баған], [2-Баған], [3-Баған])

Бос емес бағандар санын санайды (2)

Таңбаларды мәтіннен жою

Мәтіннен таңбаларды жою, LEN, LEFT және RIGHT функцияларды пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

A дәрумені

=LEFT([1-Баған],LEN([1-Баған])-2)

сол жақтан бастап (Витамин), 7 (9-2) таңбаларын қайтарады.

B1 дәрумені

=RIGHT([1-Баған], LEN([1-Баған])-8)

Оң жақтан бастап, 2 (10-8) таңбаларды қайтарады. (B1)

Бағанның басынан және соңынан бос орындарды жою

Бағаннан бос орындарды жою үшін, TRIM функциясын пайдаланыңыз.

1-Баған

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

 Сәлем!

=TRIM([1-Баған])

Басынан және соңынан бос орындарды жояды (Сәлем!)

Бағанда таңбаларды қайталау

Бағанда таңбаларды қайталау үшін, REPT функциясын пайдаланыңыз.

Өрнек

Сипаттама (нәтиже)

=REPT(".",3)

Нүктені 3 рет қайталайды (...)

=REPT("-",10)

Сызықшаны 10 рет қайталайды (----------)

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×