Бірегей және қондырмалы бағандарды пайдаланып тізім қатынастарын жасау

Бірегей және қондырмалы бағандарды пайдаланып тізім қатынастарын жасау

Маңызды :  This article is machine translated, see the disclaimer. Please find the English version of this article here for your reference.

Тізімдер арасында бірегей бағандар, қондырмалы бағандар және қатынасты қолдану (қатарлап және шектеп жою) тіркесімдерін, барлық көбірек шиеленіскен бизнес шешімдерін жасау мүмкіндігін жақсартатын және деректер тұтастығын сақтайтын қатынастар жасай аласыз.

Бұл мақалада

Тізімдер қатынастарын шолу

Бірегей бағандар жасау

Қондырмалы бағандар жасау

Мәжбүрленген қатынасы бар қондырмалы баған

Мәжбүрленбеген қатынасы бар қондырмалы бағаны

Тізім қатынастарындағы элементтерді қарап шығу және өңдеу

Тізім қатынасындағы элементтер мен тізімдерді жою

Тізімдерге көптеген элементтер болғанда тізім қатынастарын басқару

Жолы: бірегей бағанды жасау және өзгерту

Жолы: қондырмалы баған жасау

Жолы: көрсету және өңдеу пішіндерінде қатынастарды жасау

Тізімдер қатынастарын шолу

Төмендегі бөлімдерде бастапқы және мақсатты тізімдер арасында қатынастар жасау, бірегей және қондырмалы бағандар жасау, тізім қатынасы әрекетін мәжбүрлеу, бастапқы және қосымша қондырмалы бағандар қосу, элементтерді тізім қатынастары ішінде қарау, өңдеу және жою, тізімде көптеген элементтер болғанда тізім қатынастарын басқару және Microsoft SharePoint Designer 2013 сияқты өңдеу бағдарламасының артықшылықтары туралы маңызды фон ақпаратын береді.

Тізімдер қатынастарына шолу
Сыйлық тапсырыстарын өңдеу үшін бірегей және қондырмалы бағандар пайдаланыңыз.

1. The Items list is the source list and the Orders list is the target list.

2. Each list has unique columns to ensure that the correct data is matched.

3. Бастапқы тізімдегі бастапқы қондырмалы баған мақсатты бағаннан тапсырыс идентификаторын сәйкестік мәні негізінде «іздейді».

4. Бастапқы тізімдегі қосымша қондырмалы баған тапсырыстар сипаттамасы бағанын мақсатты тізімнен автоматты түрде кірістіреді.

Жоғарыға

Бірегей бағандар жасау

Баған жасағанда бағанда бірегей мәндер болуы керектігін көрсетуіңіз керек. Яғни, тізімдегі сол бағанда ешқандай қайталанатын мәндер болмайды деген сөз. Құрамында қайталанатын мәндер бар тізім элементін қосу, қайталанатын мәннің жасалуына себеп болатын бұрыннан бар тізім элементін өзгеру немесе мәннің қайталануына себеп болатын жағдайда элементті себеттен қалпына келтіру мүмкін емес. Сонымен қатар, бастапқы тізімге қондырмалы баған жасап, сол бағанның бір мәнді болуын анықтасаңыз, мақсатты тізімдегі бағанда қайталанатын мәндер болмауы керек.

Ескерту :  Бірегейлік пернетақта регистрінің есебімен ескермейді, мысалы, ORD-231 және ord-231 — қайталанатын мәндер болып есептеледі.

Бірегей бағанда да индекс болуы керек. Бірегей баған жасағанда индекс жасау сұралуы мүмкін, сонда ол ОК түймешігін басқанда автоматты түрде жасалады. Бірегей бағанда индекс болған соң, алдымен бағанды қайталанатын мәндерге рұқсат ететін бағанды қайта анықтамайынша, индексті сол бағаннан жоя алмайсыз.

Төмендегі кестеде бірегей бағандар жасауға пайдалануға болатын немесе болмайтын баған түрлері сипатталған.

Қолданатын баған түрлері

Қолданбайтын баған түрлері

Мәтіннің бір жолы

Мәтіннің бірнеше жолы

Таңдау (жалғыз мән)

Таңдау (көп мәнді)

Сан

Есептелетін

Ақша

Гиперсілтеме немесе сурет

Күн мен уақыт

Өзгертпелі бағандар

Іздеу (бір мәнді)

Іздеу (көп мәнді)

Адам немесе топ (жалғыз мән)

Адам немесе топ (көп мәнді)

Иә/Жоқ

Жоғарыға

Қондырмалы бағандар жасау

Екі тізім арасында қатынас жасау үшін егер сол мәндер бастапқы тізімдегі қондырмалы баған мәніне сәйкес болса, бастапқы тізімде мақсатты тізімнен бір немесе бірнеше мәнді шығарып алатын (немесе «іздейтін») қондырмалы баған жасаңыз. Осы қондырмалы баған (бастапқы баған) жасалған соң, мақсатты тізімнен бастапқы тізімге қосымша бағандар қосуды жалғастыра аласыз, ал осы қосымша бағандарда төменде сипатталған қолдау көрсетілетін деректер түрі бар.

Төмендегі кестеде қондырмалы бағандарды жасауға пайдалануға болатын немесе болмайтын баған түрлері сипатталған.

Қолдау көрсетілетін баған түрлері

Қолдау көрсетілмейтін баған түрлері

Мәтіннің бір жолы

Валюта

Мәтіннің бірнеше жолы

Ауыстыру

Таңдау

Пайдаланушы немесе топ

Сан

Есептелетін

Күн мен уақыт

Гиперсілтеме немесе сурет

Иә/Жоқ

Қондырмалы бағандар

Жасауға болатын қондырмалы бағандардың екі түрі болады: мәжбүрленген қатынасы бар қондырмалы баған және мәжбүрленбеген қатынасы бар қондырмалы баған.

Жоғарыға

Мәжбүрленген қатынасы бар қондырмалы баған

Мәжбүрленген қатынасы бар қондырмалы бағанда (деректер тұтастығы деп те аталады) жалғыз мәндерді ауыстыруға және мақсатты тізімдегі деректер тұтастығын мына жолдардың бірімен сақтауға болады:

Қатарлап жою    Мақсатты тізімдегі элемент жойылғанда, қатысты элемент немесе мақсатты тізімдегі элементтер де жойылады. Мұндай жағдайда, барлық байланысқан элементтердің дерекқор транзакцияның бір бөлігі ретінде жойылғанын тексеру керек. Мысалы, мақсатты тізімдегі тапсырыс жойылса, бастапқы тізімдегі тиісті тапсырыс элементтері де жойылады. Тиісті тапсырыссыз тапсырыс реті болмайды, себебі ол кейін шиеленіс тудыратын «сыңары жоқ» тапсырыс элементтерін жасайды.

Жоюды шектеу    Мақсатты тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде және бастапқы тізімде оның бір немесе бірнеше байланысқан элементтері болса, мақсатты тізімдегі элементтің жойылуының алдын аласыз. Мұндай жағдайда, мақсатты тізімдегі байланысқан элементтің сақталғанын тексеру керек болады. Мысалы, біреу мақсатты тізімнен элементтер тізімін жоюға әрекеттенсе, клиенті сол тапсырманы әлі дайындау үстінде болар еді, ал сіз осы жою әрекетінің тапсырыс өңделіп болғанша пайда болуын болдырмауыңыз қажет. Клиенті тапсырмасының абайсызда жойылып кетуін қаламайсыз, себебі ол тапсырысты аяқтауға әсер етуі мүмкін.

Мәжбүрленген тізім қатынастары

1. A cascade delete operation ensures all related items are deleted in one database transaction.

2. A restrict delete operation prevents deleting items in the target list if related source list items exist.

Қысқаша айтқанда, тізім қатынасы әрекетін мәжбүрлеу деректерді жарамды етіп сақтауға көмектеседі және болашақта проблемалар туғызуы мүмкін сәйкессіздіктердің алдын алады.

Ескерту :  Мәжбүрленген қатынасты жасау немесе өзгерту үшін тізімдегі тізімді басқару рұқсаттары болуы керек.

Қатынасты мәжбүрлейтін қондырмалы бағанда да индекс болуы керек. Қатынасты мәжбүрлейтін қондырмалы баған жасағанда, индекс жасау сұралуы мүмкін және ол ОК түймешігін басқанда автоматты түрде жасалады. Қатынасты мәжбүрлейтін қондырмалы бағанда индекс болғанда, алдымен мәжбүрленген қатынасты жоймайынша индексті сол бағаннан жою мүмкін болмайды.

Жоғарыға

Мәжбүрленбеген қатынасы бар қондырмалы бағаны

Мәжбүрленбеген қатынасы бар қондырмалы баған ішіндегі мақсатты тізімде бастапқы тізімнен жалғыз немесе көптеген мәндерді ауыстыра аласыз. Сонымен қатар, бастапқы тізімдегі элементті жойғанда, тізімде жою рұқсаттарыңыз болғандықтан, мақсатты тізімде кездесетін қосымша жою шектеулері немесе жою әрекеттері болмайды.

Жоғарыға

Тізім қатынастарындағы элементтерді қарап шығу және өңдеу

Тізім қатынастарын жасаудың ең пайдалы әсерлерінің бірі — бір беттегі екі немесе одан көп тізімнен бағандарды көрсетуге немесе өңдеуге болатындығы. Бастапқы тізімде қондырмалы баған жасағанда, бастапқы бағанда мақсатты тізім бағанының мәндері көрсетіледі, бірақ сол қосымша, екінші бағандарды мақсатты тізімде көрсетуге де болады, сонымен қатар бастапқы бағанды және басқа бастапқы тізім бағандарын да көрсетуге болады.

Бастапқы баған мәні — элементтің барлық баған мәндері мақсатты тізімде көрсету үшін басуға болатын сілтеме. Мақсатты тізімдегі әрбір көмекші баған мәні бастапқы тізім бағанындағы мәтін сияқты көрсетіледі. Бірнеше мәндері бар қондырмалы баған жасасаңыз, мақсатты тізімдегі бастапқы немесе көмекші болатын әр баған олардың нүктелі үтірлермен бөлінген көптеген сәйкес мәндерін көрсетеді. Осы бастапқы және көмекші бағандарды тізім көрінісінде бастапқы тізімдегі бағандардағы сияқты қосу, жою, сүзу және сұрыптау арқылы өңдей аласыз.

Бастапқы баған атауы — қондырмалы бағанды жасағанда беретін ат. Әдепкіде, әрбір көмекші баған атауы <бастапқы тізімдегі бастапқы баған атауы>: <мақсатты тізімдегі баған атауы> стандартты ат беру келісіміне сүйенеді. Сондықтан, бастапқы баған атауын өзгерткенде, барлық көмекші бағандар атаулары да өзгереді. Дегенмен, атауларды сіз үшін мәндірек ету үшін әдепкі көмекші бағандар атаулары мен сипаттарын өзгерте аласыз.

Көптеген мәндері бар қондырмалы бағандар

1. A primary lookup column with multiple values.

2. A secondary lookup column with multiple values.

3. Баған атауы әдепкі GetID: атауы атауынан Құралдар атауына өзгертілді.

Жоғарыға

Тізім қатынасындағы элементтер мен тізімдерді жою

Тізім қатынасынан элементтерді немесе тізімдерді жою үшін осы әрекеттің бастапқы және мақсатты тізімдерде немесе кез келген қатысты бағандарда болатын салдары туралы, әсіресе, тізімде жоюды шектеу және қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы болса, білуіңіз керек. Деректер тұтастығын сақтау үшін сізде жою рұқсаты болса да элементтерді жоя алмайтын болуыңыз мүмкін. Сонымен қатар, осы элементтерді жою үшін аяқталуына біраз уақыт кететін және жою транзакциясын орындау барысында серверлік дерекқордың деректерді уақытша блоктау қажет.

Төмендегі бөлімдерде не болатыны туралы толық сипатталады.

Мәжбүрленбеген қатынасы бар бастапқы немесе мақсатты тізім элементін жою.    Мәжбүрленген қатынасы жоқ бастапқы немесе мақсатты тізім элементін жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Элементті бастапқы немесе мақсатты тізімнен жоя аласыз.

 • Мақсатты және бастапқы тізімдегі байланысқан элемент жойылмайды.

Жоюды шектеудің мәжбүрленген қатынасы бар бастапқы тізім элементін жою.    Жоюды шектеудің мәжбүрленген қатынасы бар бастапқы тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Элементті бастапқы тізімнен жоя аласыз.

 • Мақсатты тізімдегі байланысқан элемент жойылмайды.

Жоюды шектеудің мәжбүрленген қатынасы бар мақсатты тізім элементін жою.    Жоюды шектеудің мәжбүрленген қатынасы бар мақсатты тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Бағанның жоюды шектеу әрекетін мәжбүрлеу үшін қолданылғаны бойынша қате туралы хабар аласыз.

 • Мақсатты тізім элементін осы элемент бойынша жою рұқсаты болса да жоя алмайсыз.

Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар бастапқы тізім элементін жою.    Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар бастапқы тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Одан кейін бастапқы тізімдегі элементті жоя аласыз.

 • Мақсатты тізімдегі байланысқан элемент жойылмайды.

Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар мақсатты тізім элементін жою.    Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар мақсатты тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Мақсатты тізімдегі элементті және бастапқы тізімдегі барлық байланысқан элементтерді жоя аласыз.

 • Жою әрекеті дерекқор транзакциясы ретінде пайда болады, яғни, ешқандай тізім жарамсыз күйде қалмас үшін бүкіл жою әрекеті аяқталуы керек.

  Ескерту :  Құжаттар кітапханасына келсек, бастапқы тізімдегі элемент таңдалып бөліп алынған файл болса, екі элемент те жойылады.

Мәжбүрленбеген қатынасы бар бастапқы немесе мақсатты тізімді жою.    Мәжбүрленбеген бастапқы және мақсатты тізімді жоюға әрекеттенгенде, басқа тізімдер сияқты мақсатты тізімді де, бастапқы тізімді де жоя аласыз.

Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар бастапқы немесе мақсатты тізімді жою.    Қатарлап жоюдың мәжбүрленген қатынасы бар мақсатты немесе бастапқы тізімді жоюға әрекеттенгенде болады:

 • Бастапқы және мақсатты тізімде басқа тізімдері бар бір немесе бірнеше қатынастар бар екені туралы ескерту аласыз, ал ол тізімдер ескерту хабарында көрсетіледі.

 • Бастапқы және мақсатты тізімді жоя алмайсыз.

Себеттен шығарып алу    Сайтыңызда себет іске қосылса, барлық жойылған элементтер себетте сақталады және, қажет болса, оларды қалпына келтіруге болады. Элементтер бір дерекқор транзакциясында қатарлап жою әрекетінің бір бөлігі ретінде жойылған болса, қатынас ішіндегі барлық элементтер жойылады және оларды да қалпына келтіруге болады. Дегенмен, бастапқы мақсатты және бастапқы тізімдер оған дейін болуы керек, әйтпесе элементтер қалпына келтірілмейді.

Жиындарды есептеу үшін:

 • Мақсатты тізімдегі элемент жойылғанда, қатарлап жою әрекеті бастапқы тізімдегі байланысқан элементтерді де жояды.

 • Мақсатты тізімдегі элементті жоюға әрекеттенгенде, жоюды шектеу әрекеті мақсатты тізімдегі элементті (оның бастапқы тізімде бір немесе бірнеше байланысқан элементтері болса) жоюдың алдын алады.

 • Мәжбүрленген қатынасқа қатысатын тізімдерді жоя алмайсыз.

Жоғарыға

Тізімдерге көптеген элементтер болғанда тізім қатынастарын басқару

Қондырмалы бағандар, бірегей бағандар және мәжбүрленген қатынастары бар тізімдер көмегімен қатынастар тізімін жасаған кезде, ресурс шегіне жетіп, келесі жағдайда блокталуы мүмкін болады:

 • Егер бағанды тізім көрінісінің шекті мәнінен де көп элементтері бар тізімге тең етіп жасасаңыз (бірақ, тізім шегі көрінісінен көбірек элементтерден тұратын тізімге бір элементті қосу әдетте блокталмайтын әрекетке жатады).

 • Қондырмалы өріс үшін «Қатарлап жою» немесе «Жоюды шектеу» мүмкіндіктерін элементтері тізім шегі көрінісінен көбірек тізімде қоссаңыз.

 • Әдепкі параметр бойынша сегіз қондырмалы баған болатын тізім көрінісі қондырмалы өрісінің шегінен астыңыз.

 • Жою әрекетіндегі элементтер саны 1 000-нан асады.

Шектік мәндер мен шектер, көптеген элементтері бар тізімдер мен кітапханаларды басқару туралы қосымша ақпаратты Қосымша мәліметтер бөлімінен қараңыз.

Жоғарыға

Жолы: бірегей бағанды жасау және өзгерту

Ескерту :  Анықталған элемент деңгейінің рұқсаттары бар тізімде бірегей баған жасай алмайсыз, тізімде бірегей баған болса, тізімнен тізім элементіне берілетін рұқсаттардың мұралығын бұза алмайсыз, бірегей рұқсаттары бар немесе мазмұнды құптау мүмкіндігі іске қосылған тізімде бірегей баған жасай алмайсыз немесе бірегей болатын бағанды өзгерте алмайсыз және Жетектеушімен ашу пәрменін пайдаланып кітапханаға (ол кітапханада бірегей баған болса) файл көшіре алмайсыз.

 1. Тізімді қамтитын сайтты шолу

 2. Жылдам іске қосу тақтасында тізім атауын таңдаңыз немесе Параметрлер мәзірінде «Office 365 параметрлері» түймешігі Барлық сайт мазмұнын қарау пәрменін таңдаңыз, одан кейін тізім бөлімінен тізім атауын таңдаңыз.

 3. Тізім > Бағанды жасау тармақтарын таңдаңыз.

 4. Баған атауы жолағына баған атауын енгізіңіз.

 5. Осы бағандағы ақпарат түрі астындағы мыналардың бірін таңдаңыз:

  • Мәтіннің бір жолы

  • Мәтіннің бірнеше жолы

  • Таңдау

  • Сан

  • Валюта

  • Күн және уақыт

  • Иә/Жоқ.

  • Іздеу (бір мәнді).

  • Адам немесе топ (жалғыз мән).

 6. Бағанның қосымша параметрлері бөліміндегі Бірегей мәндерді мәжбүрлеу астынан Иә түймешігін басыңыз.
  Қолдау көрсетілмейтін деректер түрін немесе көптеген мәндерге рұқсат ететін қондырмалы баған жасалып жатқанын таңдасаңыз, мәжбүрлеу бірегей мәндері көрсетілмейді.

Ескерту : 

 • Бірегей баған индексін жоя алмайсыз. Индексті жою үшін бағанды бірегей бағаннан алдымен қайталанатын мәндерге рұқсат ететін бағанға ауыстырып, индексті жоюыңыз керек.

 • Бұрыннан бар бағанды қайталанатын мәндерден бірегей мәндерге ауыстыруға әрекет етсеңіз, бұрыннан бар бағанда қайталанатын мәндер болса, осы әрекет орындалмауы мүмкін. Мұндай жағдайда, алдымен барлық қайталанатын мәндерді жойып, бағанды қайталанатын мәндерге рұқсат беретін түрінен бірегей баған түріне ауыстырыңыз.

 • Бірегей бағанның деректер түрін өзгерту үшін мына әрекетті орындауыңыз керек: бағанды қайталанатын мәндерге рұқсат ететін түріне өзгертіңіз, индексті жойыңыз, бағанды басқа қолдау көрсетілетін деректер түріне өзгертіп, бағанды бірегей етіңіз.

Жоғарыға

Жолы: қондырмалы баған жасау

 1. Тізімді қамтитын сайтты шолу

 2. Жылдам іске қосу тақтасында тізім атауын таңдаңыз немесе Параметрлер мәзірінде «Office 365 параметрлері» түймешігі Барлық сайт мазмұнын қарау пәрменін таңдаңыз, одан кейін тізім бөлімінен тізім атауын таңдаңыз.

 3. Тізім > Бағанды жасау тармақтарын таңдаңыз.

 4. Баған атауы жолағына баған атауын енгізіңіз.

 5. Осы бағандағы ақпарат түрі: астынан Қондырмалы түймешігін басыңыз.

 6. Мәлімет алынатын жер жолағынан мақсатты тізімді таңдаңыз.

 7. Осы бағанда жолағынан бастапқы бағанды таңдаңыз.

 8. Осы қосымша өрістердің әрбірін көрсететін баған қосу астынан қосылатын әрбір екінші баған үшін баған атының қасындағы белгіні қойыңыз. Тізімде тек қолдау көрсетілетін деректер түрлері бар бағандар ғана көрсетіледі.

 9. Кейін екінші бағандарды қосу немесе жою үшін қондырмалы бағанды өзгертіп, қажет таңдауларды жасаңыз.

Ескерту :  Екінші бағанды индекстеуге немесе оны бірегей етуге болмайды.

 1. Әдепкі көріністе көрсетілетін бағандарды ауыстыру үшін Әдепкі көрініске қосу түймешігін басыңыз.

 2. Мәжбүрленген қатынас жасау үшін Қатынас әрекетін мәжбүрлеу параметрін таңдап, Жоюды шектеу немесе Қатарлап жою түймешігін басыңыз.

 3. OK түймешігін басыңыз.

Жоғарыға

Жолы: көрсету және өңдеу пішіндерінде қатынастарды жасау

Іздеу бағанын жасағаннан кейін бастапқы тізімінен қатысты деректер көрсетілетіндей мақсатты тізімнің пішіндерін көрсетуді өзгертуге және өңдеуге болады. Мысалы, қатысты элементтерді қосу үшін тапсырыстар тізіміне арналған бетті көрсетуге немесе өңдеуге болады және іздеу бағаны мәнін жіберу арқылы екі сәйкес тізімді қарау веб-бөліктерін автоматты түрде байланыстыруға болады.

 1. Мақсатты тізімде (мысалы, тапсырыстар) Тізім > Веб-бөліктерден өзгерту > Әдепкі көрсету пішімі немесе Әдепкі өңдеу пішімі түймешіктерін басыңыз.

 2. Негізгі веб-бөлік аймағында Веб-бөлікті қосу түймешігін басыңыз.

 3. Кірістіру > Қатысты тізім тармақтарын таңдап, қатысты тізімді басыңыз (мысалы, элементтер).

  Ескерту :  Тек қана Элементтерді қарап шығу рұқсаты бар тізімдер көрсетіледі.

Екі тізім автоматты түрде байланысады. Бетті сақтағаннан кейін тапсырыстар тізімінен элементті көрсеткен немесе өңдеген кезде элементтер тізіміндегі қатысты элементтер де көрсетіледі.

Жоғарыға

Ескерту : Machine Translation Disclaimer: This article has been translated by a computer system without human intervention. Microsoft offers these machine translations to help non-English speaking users enjoy content about Microsoft products, services and technologies. Because the article was machine translated, it may contain errors in vocabulary, syntax or grammar.

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×