Болжамдау функциялары

Келесі уақыт қатарына болжам жасау функцияларын тарихи деректерге негізделген болашақ мәндерді болжау үшін пайдалануға болады. Бұл функциялар Экспоненциалдық үштік тегістеу (ETS) сияқты жақсартылған компьютерлік оқыту алгоритмдерін пайдаланады.

Индекс

FORECAST.ETS

Болашақ мәнді Экспоненциалдық тегістеу (ETS) алгоритмінің AAA нұсқасын пайдалану арқылы бұрынғы (тарихи) мәндер негізінде есептейді немесе болжайды. Болжамдалған мән - көрсетілген мақсатты күндегі тарихи мәндердің жалғасы, ол уақыт шкаласының жалғасы болуы тиіс. Бұл функцияны болашақ сатылымдарды, қор талаптарын немесе тұтынушы трендтерін болжау үшін пайдалануға болады.

Ескерту : Бұл функция уақыт шкаласының түрлі нүктелер арасындағы тұрақты қадамымен реттелуін талап етеді. Мысалы, бұл мәндер әр айдың 1-іне шығатын айлық уақыт шкаласы, жылдық уақыт шкаласы немесе сандық индекстер уақыт шкаласы болуы мүмкін. Уақыт шкаласының бұл түрі үшін болжамды қолданбас бұрын өңделмеген толық деректерді жинау тиімді болып табылады, бұл аса дәл болжам нәтижелерін береді.

Синтаксис

FORECAST.ETS(мақсатты_күн, мәндер, уақыт шкаласы, [маусымдық], [деректер_аяқтау], [аггрегация])

FORECAST.ETS функциясының синтаксисінде келесі аргументтер бар:

 • Мақсатты_күн    талап етіледі. Мәнді болжау қажет деректер нүктесі. Мақсатты күн күндік/уақыт немесе сандық болуы мүмкін. Егер мақсатты күн тарихи уақыт шкаласы аяқталмас бұрын хронологиялық ретте болса, FORECAST.ETS функциясы #NUM! қатесін береді.

 • Мәндер    Міндетті. Мәндер келесі нүктелерді болжауды қажет ететін тарихи мәндер.

 • Уақыт шкаласы    Міндетті. Сандық деректердің тәуелсіз массиві немесе ауқымы. Уақыт шкаласындағы күндер арасында сәйкес қадам болуы қажет және нөл болмауы тиіс. Уақыт шкаласын сақтау қажет емес, себебі FORECAST.ETS функциясы оны есептеулер үшін айқын емес түрде сұрыптайды. Егер тұрақты қадамды берілген уақыт шкаласынан анықтау мүмкін болмаса, Forecast.ETS функциясы #NUM! қатесін қайтарады. Егер уақыт шкаласында көшірме мәндер болса, FORECAST.ETS функциясы #VALUE! қатесін береді. Егер уақыт шкаласы мен мәндер ауқымдарының өлшемі бірдей болмаса, FORECAST.ETS функциясы #N/A қатесін береді.

 • Маусымдылық     Міндетті емес. Сандық мән. 1 санының әдепкі мәні Excel бағдарламасының болжау үшін маусымдылықты автоматты түрде анықтайтынын және маусымдық үлгі ұзындығы үшін оң, бүтін сандарды пайдаланатынын білдіреді. 0 мәні маусымдықтың жоқ екенін, яғни болжамның сызықтық екенін білдіреді. Оң бүтін сандар осы ұзындық үлгілерін маусымдық ретінде пайдаланылатын алгоритмді көрсетеді. Басқа кез келген мән үшін FORECAST.ETS функциясы #NUM! қатесін береді.

  Ең көп қолдау көрсетілетін маусымдық 8,760 (жылдағы сағаттар саны). Сол саннан жоғары кез келген маусымдық #NUM! қатесімен аяқталады.

 • Деректерді аяқтау    Міндетті емес. Уақыт шкаласы деректер нүктелері арасында тұрақты қадамды қажет еткенімен, FORECAST.ETS функциясы 30% дейінгі жоқ деректерді қолдайды және сол үшін автоматты түрде реттейді. 0 мәні жоқ нүктелерді нөлдер ретінде есептейтін алгоритмді көрсетеді. 1 санының әдепкі мәні көршілес нүктелердің орташа мәні ретінде аяқтау арқылы жоқ нүктелерді есептейді.

 • Біріктіру    Міндетті емес. Уақыт шкаласы деректер нүктелері арасында тұрақты қадамды талап ететін болса, FORECAST.ETS функциясы бірдей уақыт белгісі бар бірнеше нүктелерді біріктіреді. Біріктіру параметрі - бірнеше уақыт белгісін біріктіру үшін пайдаланылатын әдісті көрсететін сандық мән. 0 әдепкі мәні AVERAGE функциясын пайдаланады, ал басқа параметрлер SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN болып табылады.

Беттің жоғары бөлігі

FORECAST.ETS.SEASONALITY

Көрсетілген уақыт қатары үшін Excel бағдарламасында анықталатын қайталанатын үлгі ұзындығын қайтарады. FORECAST.ETS.Seasonality функциясы FORECAST.ETS функциясынан кейін FORECAST.ETS функциясында анықталған және пайдаланылған автоматты маусымдықты табу үшін пайдаланылады. Оны FORECAST.ETS функциясынан тәуелсіз пайдаланған кезде де, осы функцияда анықталған маусымдық FORECAST.ETS тарапынан пайдаланылған маусымдықпен бірдей болғандықтан, деректердің аяқталуына ықпал ететін бірдей енгізу параметрлерін ескере отырып, функциялар байланыстырылады.

Синтаксис

FORECAST.ETS.SEASONALITY(мақсатты_күн, мәндер, уақыт шкаласы, [маусымдық], [деректер_аяқтау])

FORECAST.ETS.SEASONALITY функциясына арналған барлық аргументтер FORECAST.ETS функциясының семантикаларын орындайды.

Беттің жоғары бөлігі

FORECAST.LINEAR

Бар мәндерді пайдалану арқылы келешек мәнді есептейді немесе болжайды. Болжанған мән берілген х мәніне арналған y мәні болып табылады. Белгілі мәндер бұрыннан бар x мәндері мен y мәндері болып табылады, ал жаңа мән сызықтық регрессия арқылы болжанады. Келешек сауданы, инвенторлық қажеттіліктерді немесе тұтынушы трендтерін болжау үшін осы функцияны пайдалануға болады.

Синтаксис

FORECAST.LINEAR(x, белгілі_y_мәндері, белгілі_x_мәндері)

FORECAST.LINEAR функциясы келесі аргументтерді қамтиды:

 • X    Міндетті. Мәні болжалатын деректер нүктесі.

 • Белгілі_у_мәндері     Міндетті. Деректердің тәуелді жиымы немесе ауқымы.

 • Белгілі_x_мәндері     Міндетті. Деректердің тәуелсіз жиымы немесе ауқымы.

Беттің жоғары бөлігі

FORECAST.ETS.CONFINT

Көрсетілген мақсатты күніндегі болжам мәні үшін сенімді аралықты қайтарады 95% сенімді аралығы болашақ нүктелердің 95% болжанған FORECAST.ETS нәтижесінің берілген радиусі ішінде болады деп күтіледі (қалыпты үлестірумен). Сенімді аралықты пайдалану болжанған үлгінің дәлдігін қамтуға көмектесе алады. Кішірек аралық осы арнайы нүкте үшін болжамдағы сенімділіктің артығырақ екенін білдіреді.

Синтаксис

FORECAST.ETS.CONFINT(мақсатты_күн, мәндер, уақыт шкаласы, [сенімділік_деңгейі], [маусымдық], [деректер_аяқтау], [аггрегация])

FORECAST.ETS.CONFINT функциясына арналған барлық аргументтер FORECAST.ETS функциясының семантикаларын орындайды. Сондай-ақ, бұл функцияда қосымша аргумент бар:

 • Сенімділік_деңгейі    Міндетті емес. 0 және 1 (ерекше) арасындағы, есептелген сенім аралығына арналған сенім аралығын көрсететін сандық мән. Мысалы, 90% сенім аралығы үшін 90% сенім деңгейі есептеледі (болашақ нүктелердің 90% болжамның берілген радиусына кіреді). Әдепкі мән - 95%. (0,1) ауқымынан тыс жатқан сандар үшін FORECAST.ETS.CONFINT функциясы #NUM! қатесін қайтарады.

Беттің жоғары бөлігі

FORECAST.ETS.STAT

Статистикалық мәнді уақыт қатарының болжамы нәтижесі ретінде қайтарады.

Статистика түрі берілген функцияның сұрайтын статистикасын көрсетеді.

Синтаксис

FORECAST.ETS.STAT(мақсатты_күн, мәндер, уақыт шкаласы, [cенімділік_деңгейі], [маусымдық], [деректер_аяқтау], [аггрегация])

FORECAST.ETS.CONFINT функциясына арналған барлық аргументтер FORECAST.ETS функциясының семантикаларын орындайды. Сондай-ақ, бұл функцияда қосымша аргумент бар:

Статистика_түрі    Міндетті. 1 және 8 арасындағы, есептелген болжам үшін қайтарылатын статистиканы көрсететін сандық мән.

Келесі қосымша статистика қайтарылуы мүмкін:

 • ETS алгоритмінің альфа параметрі    Негізгі мән параметрін қайтарады—жоғарырақ мән соңғы деректер нүктелеріне қосымша мән береді.

 • ETS алгоритмінің бета параметрі    Тренд мәнінің параметрін береді—жоғарырақ мән соңғы трендке қосымша мән береді.

 • ETS алгоритмінің гамма параметрі    Маусымдық мәнінің параметрін береді—жоғарырақ мән соңғы маусым кезеңіне қосымша мән береді.

 • MASE метрикасы    Орташа абсолюттік масштабталған қате метрикасын береді—болжамдар дәлдігінің өлшемі.

 • SMAPE метрикасы    Симметриялық орташа абсолюттік пайыздық қате метиркасын береді—пайыздық қателер негізінде дәлдікті өлшеу.

 • MAE метрикасы    Симметриялық орташа абсолюттік пайыздық қате метиркасын береді—пайыздық қателер негізінде дәлдікті өлшеу.

 • RMSE метрикасы    Түбірлік орташа квадратты қате метрикасы —болжанған және бақыланған мәндер арасындағы өзгешеліктер өлшемі.

 • Анықталған қадам өлшемі    Тарихи уақыт шкаласында анықталған қадам өлшемін қайтарады.

Беттің жоғары бөлігі

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×