Басып шығарғыш күйі сипаты

Бұл сипат төмендегідей нысандарға қолданылады

Пішін нысаны

Есеп нысаны

Басып шығару тілқатысу терезесіндегі пішін немесе есеп үшін көрсетілген басып шығарғыш күйіне қатысты ақпаратты орнату немесе қайтару үшін Басып шығарғыш күйі сипатын пайдалана аласыз. Оқу және жазу үшін Вариант.

өрнек.Басып шығарғыш күйі

өрнек Міндетті. Бұл Қолдану тізіміндегі нысандардың біреуін қайтаратын өрнек.

Ескерімдер

Басып шығарғыш күйі, Басып шығарғыш атаулары және PrtMip сипаттарына қатысты толық құжаттама алу үшін Win32 SDK бумасын оқу ұсынылады.

Басып шығарғыш күйі сипатының параметрі Win32 SDK бумасында белгіленген ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымына ұқсас 94-биттік құрылым болып табылады. Басып шығарғыш күйі сипаты мүшелеріне қатысты толық ақпарат алу үшін, Win32 SDK бумасын оқыңыз.

Басып шығарғыш күйі сипаты төмендегі мүшелерді пайдаланады.

Мүше

Сипаттама

Құрылғы аты

Ең көп 32-биттік жол драйвер қолдайтын құрылғының атын белгілейді — мысалы, егер Hewlett-Packard LaserJet IIISi көрсетілген басып шығарғыш болса, "HP LaserJet IIISi" деген жол көрінеді. Әрбір басып шығарғыштың драйверінің бір мәнді жолы бар.

Белгілі нұсқа

Бұл Win32 SDK бумасында көрсетілген ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымының нұсқа нөмірін белгілейтін бүтін сан деректер түрі.

Драйвер нұсқасы

Бұл басып шығарғыш драйверін өндіруші тағайындайтын басып шығарғыш драйверінің нұсқа нөмірін белгілейтін Бүтін сан.

Өлшем

Бұл ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымының байттағы өлшемін белгілейтін Бүтін сан. (Аталған құрылымнан келе алатын құрылғыға қатысты ақпарат үшін арналған қосымша dmДрайвер деректері мүшесі бұл мәнге енбейді.) Бағдарлама басып шығарғышқа байланысты емес деректер бөлігін ғана пайдаланса, басқа нұсқаларды есепке алмастан, бұл құрылымның ұзындығын анықтау үшін аталған мүшені пайдалана аласыз.

Драйвер экстра

Бұл аталған құрылымнан келе алатын құрылғыға қатысты ақпарат үшін арналған қосымша dmДрайвер деректері мүшесін белгілейтін Бүтін сан. Бағдарлама құрылғыға байланысты ақпаратты пайдаланбаса, бұл мүшені 0 деген мәнге орнатасыз.

Өрістер

Бұл ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымындағы басқа да мүшелердің қайсысының баптандырылғандығын белгілейтін Ұзын деректер түрі мән.

Бағдар

Бұл қағаз бағдарын белгілейтін Бүтін сан. Бұл бүтін сан 1 (кітаптық) немесе 2 (альбомдық) деген мәнге тең болуы мүмкін.

Қағаз өлшемі

Бұл басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз өлшемін белгілейтін Бүтін сан. Аталған мүше 0 немесе 256 деген мәнге орнатылған болса, сәйкесінше, Қағаз ұзындығы және Қағаз ені мүшелері қағаздың ұзындығы мен енін белгілейді. Ондай болмаған жағдайда, Қағаз өлшемі мүшесін алдын ала белгіленген мәнге орната аласыз.

Қағаз ұзындығы

Бұл қағаз ұзындығын миллиметрдің 1/10 өлшемін құрайтын бірліктерде белгілейтін Бүтін сан. Бұл мүше Қағаз өлшемі мүшесі таңдаулы қағаз өлшемі немесе кең ауқымды қағаз өлшемдерінде баса алатын матрицалық басып шығарғыштар сияқты құрылғылар үшін белгілейтін қағаз ұзындығын елемейді.

Қағаз ені

Бұл қағаз енін миллиметрдің 1/10 өлшемін құрайтын бірліктерде белгілейтін Бүтін сан. Бұл мүше Қағаз өлшемі мүшесі белгілейтін қағаз енін елемейді.

Кеңейту

Бұл басылатын құжатты кеңейту факторын белгілейтін Бүтін сан. Нақты қағаз өлшемі физикалық бет өлшемінен кеңейту 100-ге бөлінген фактор бойынша кеңейтіледі. Мысалы, Кеңейту мәні 50-ге тең 8.5 х 11 дюйм өлшеміндегі қағаз парағында, 17 х 22 дюйм өлшеміндегі қағаз парағында сияқты, көп ақпарат орналастырылады, өйткені басылатын мәтін және сызбалықтардың өлшемі олардың бастыпқы өлшемінің бір жартысын құрайды.

Көшірмелер

Бұл басып шығарғыш көпбетті көшірмелер параметрін қолдайтын құрылғы болса, басылатын көшірмелер санын белгілейтін Бүтін сан.

Әдепкі қағаз көзі

Бұл қағазды берудің әдепкі көзін белгілейтін Бүтін сан.

Басып шығару сапасы

Бұл басып шығарғыш ажыратымдылығын белгілейтін Бүтін сан. Ажыратымдылық мәндері –4 (жоғары), –3 (орташа), –2 (төмен), and –1 (жоба жазба).

Түс

Бүтін сан. Түсті басып шығарғышқа қатысты болса, бұл мән басылатын құжаттың түсті болатындығын белгілейді. Мүше мәндері - 1 (түсті) және 2 (біртүсті).

Екі жақты басу

Бүтін сан. Екі жақты баса алатын басып шығарғышқа қатысты болса, бұл мән құжатты екі жақта басып шығаруды белгілейді. Мүше мәндері - 1 (біржақты), 2 (көлденеңінен) және 3 (тігінен).

Y-ажыратымдылығы

Бұл басып шығарғыштың у-ажыратымдылығын нүкте/дюйм (dpi) деген мөлшерде белгілейтін Бүтін сан. Басып шығарғыш бұл мүшені баптандырған болса, Басып шығару сапасы мүшесі басып шығарғыштың х-ажыратымдылығын нүкте/дюйм (dpi) деген мөлшерде белгілейді.

TT параметрі

Бұл TrueType қаріптерін басып шығару тәсілін белгілейтін Бүтін сан.

Реттеу

Бұл бірнеше көшірмелерді басып шығару кезінде реттеу параметрінің қажеттігін белгілейтін Бүтін сан. Реттелмеген көшірмелер пайдаланылса, басып шығару нәжелері тезірек әрі жоғары сапалы болады, өйткені деректер басып шығарғышқа бір рет қана жіберіледі.

Пішін аты

Бұл 16 таңбадан тұратын жол пайдаланылатын қағаз өлшемін белгілейді, мысалы, «Хат» немесе «Заңды».

Блокнот

Бұл келешек нұсқалар үшін арнап, аралықтар, таңбалар немесе мәндерді сақтау үшін пайдаланылатын Ұзын мән.

Биттер

Бұл бейнебеттің түс ажыратымдылығын бит/пиксель деген бірлікте белгілейтін Ұзын мән.

PW

Бұл көрінетін құрылғының бетінің (бейнебет немесе басып шығарғыштың) пиксельдегі енін белгілейтін Ұзын мән.

PH

Бұл көрінетін құрылғының бетінің (бейнебет немесе басып шығарғыштың) пиксельдегі енін белгілейтін Ұзын мән.

DFI

Бұл құрылғының бейнелеу күйін белгілейтін Ұзын мән.

DFR

Бұл белгілі бір күйдегі құрылғының герцтегі (айналым/с) жиілігін белгілейтін Ұзын мән.


Ескерту : Бағдарламаларға арналған Visual Basic (VBA) кодын пайдалана отырып, Басып шығарғыш күйі сипатын орната аласыз.

Бұл сипат Құрастырушы көрінісінде немесе Құрылым көрінісінде оқу және жазу режимінде, басқа көріністерде аталған сипат тек оқу үшін пайдаланылады.

ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымының 94 битін пайдалана отырып, басып шығарғыш драйверлері құрылғыға қатысты деректерді дереу қоса алады.

Сыртқы құрылғы күйі функциясын экспорттайтын басып шығарғыш драйверлері ғана ҚҰРЫЛҒЫКҮЙІ құрылымын пайдаланады.

Құрылғы мүмкіншіліктері функциясын шақыру үшін ҚМ_ҚАҒАЗДАР, ҚМ_ҚАҒАЗӨЛШЕМІ ЖӘНЕ ҚМ_ҚАҒАЗАТТАРЫ пайдалана отырып, бағдарлама басып шығарғыштың қолдайтын қағаз өлшемдері мен аттарын шығарып ала алады.

TT параметрі мүшесінің мәні орнатылмас бұрын, бағдарламалар Құрылғы мүмкіншіліктері функциясын шақыру үшін ҚМ_TRUETYPE мәнін пайдалана отырып, басып шығарғыштың TrueType қаріптерін пайдалана алатындығын тексергені жөн.

Мысалы

Төмендегі мысалда Басып шығарғыш күйі сипаты пайдаланушы белгілеген есепке арналған қағаз өлшемін тексеру үшін пайданылады:

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Төмендегі мысалда есеп бағдарын өзгерту тәсілі көрсетіледі. Бұл мысалда есеп бағдары, оның ағымдық бағдарына байланысты, кітаптықтан альбомдыққа немесе альбомдықтан кітаптыққа ауысады.

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub
Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×