Az XML-fájl áttekintése az Excelben

A Microsoft Excel használatával egyszerűen importálhatók a más adatbázisokban és alkalmazásokban létrehozott XML-adatok, megfeleltethetők az XML-séma XML-elemei a munkafüzetek celláinak, valamint exportálhatók az ellenőrzött XML-adatok, amelyeket így más adatbázisokban és alkalmazásokban is használni lehet. Ezeknek az XML-szolgáltatásoknak köszönhetően az Office Excel egy ismerős felhasználói felülettel rendelkező XML-adatfájlkészítő alkalmazássá változik.

Tartalom

Miért hasznos az XML az Excelben?

XML-adatfájlok és -sémafájlok

Az XML és az Excel főbb felhasználási területei

XML-adatok használata az Excel alkalmazásban – alapfolyamatok

XML-megfeleltetések használata

Az XML-forrás munkaablak használata

Elemtípusok és ikonjaik

Egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cellák használata

Ismétlődő cellák használata XML-táblázatokban

XML-megfeleltetések biztonsági kérdései

XML-adatok importálása

Kikövetkeztetett séma használata

XML-adatok exportálása

Az Excel makróbarát Office Open XML fájlformátumának használata

Miért hasznos az XML az Excelben?

Az XML technológiával strukturált adatok kezelhetők és oszthatók meg olvasható szövegfájlokban. Az XML széles körben elfogadott iparági szabályokra épül, és számos adatbázis és alkalmazás képes a feldolgozására. XML használatával az alkalmazástervezők elkészíthetik saját testre szabott címkéiket, adatstruktúráikat és sémáikat. Összefoglalva elmondható, hogy az XML nagyban megkönnyíti az adatok alkalmazások, adatbázisok és szervezetek közötti definiálását, átvitelét, érvényesítését és értelmezését.

XML-adatfájlok és -sémafájlok

Az Excel elsősorban kétféle XML-fájltípust használ:

 • Egyéni címkéket és a strukturált adatokat tartalmazó, .xml kiterjesztésű XML-adatfájlokat.

 • Sémafájl (. xsd), mely olyan séma-címkéket tartalmaz, amelyek szabályokat (például adattípus és érvényesítés) tartalmaznak.

Az XML szabvány XSLT-fájlokat is definiál, amelyekkel stílusok alkalmazhatók és XML-adatok alakíthatók különböző bemutatóformátumokba. Ezek az átalakítások végrehajthatók az XML-fájlok Excelbe importálása előtt, de akár azt követően is, hogy exportálta az XML-fájlokat az alkalmazásból. Ha az XSLT-fájlok az Excelbe importált XML-adatfájlokhoz kapcsolónak, eldöntheti azt is, hogy alkalmazza-e a formázást még azt megelőzően, hogy az adatokat felvette volna a munkalapra, de csak abban az esetben, ha a kérdéses XML-fájlt az Excelből nyitja meg a Megnyitás paranccsal. Ha meg szeretné tekinteni az XML-fájlokat a mappában, jelölje ki az XML-fájlok (*.xml) fájltípust a Megnyitás gombra való kattintás előtt.

Az XML és az Excel főbb felhasználási területei

Az XML és az Excel együttes használatával olyan módon kezelhetők a munkafüzetek és az adatok, amely korábban lehetetlen vagy nagyon nehézkes volt. Az XML-megfeleltetések használatával az üzleti adatok könnyen felvehetők, azonosíthatók és kinyerhetők az Excel-dokumentumokból. Az ügyfelek nevét és címét tartalmazó számlák vagy az utolsó negyedév pénzügyi eredményeit tartalmazó összefoglalók immár nem statikus jelentések. Ezek az információk egyszerűen importálhatók az adatbázisokból és alkalmazásokból, majd módosítás után exportálhatók a forrásként használt vagy más adatbázisokba, illetve alkalmazásokba.

Az alábbiakban XML-szolgáltatásokkal megoldható esetek találhatók:

 • A meglévő Excel-sablonok funkcióit kiterjesztheti az XML-elemek meglévő cellákba való hozzárendelésével. Ez megkönnyíti az XML-adatforrások és a sablonok kiolvasását anélkül, hogy újra meg kellene tervezni őket.

 • Az XML-elemek meglévő munkafüzeteknek való megfeleltetésével az XML-adatok a meglévő számítási modellek bemeneti adataiként használhatók.

 • XML-adatfájlok importálhatók új munkafüzetekbe.

 • XML-adatok importálhatók webszolgáltatásokból Excel-munkafüzetbe.

 • A megfeleltetett cellákban lévő adatok XML-adatfájlokba exportálhatók a munkafüzet egyéb adataitól függetlenül.

Vissza a lap tetejére

XML-adatok használata az Excel alkalmazásban – alapfolyamatok

A következő diagramon az látható, hogy miként működnek együtt a különböző fájlok és műveletek az XML Excelben történő használata során. A folyamat lényegében öt fázisból áll:

XML-adatok használata az Excelben – áttekintés

egy. xsd kiterjesztésű XML-sémafájl (. xsd) 1. felirat felvétele a munkafüzetbe

XML-séma elemeinek Gombkép megfeleltetése egyes celláknak vagy XML-táblázatoknak

XML-adatfájl (. xml) importálása és az XML-elemek megfeleltetett cellákhoz kötése Callout 3

adatbevitel, megfeleltetett cellák áthelyezése és az Excel funkcióinak kihasználása, valamint az XML-struktúra és-definíciók megőrzése 4. lépés

a megfeleltetett cellákból egy XML-adatfájlba átdolgozott átdolgozott tartalom exportálása 5. lépés

XML-megfeleltetések használata

Létrehozhat vagy megnyithat egy munkafüzetet az Excelben, csatolhat egy XML-sémafájl (. xsd) fájlt a munkafüzethez, majd az XML-forrás munkaablak segítségével a séma XML-elemeinek megfeleltetését különálló cellákra vagy táblázatokra állíthatja be. Ezt követően XML-adatok importálhatók és exportálhatók a megfeleltetett cellákba, illetve cellákból.

Ha XML-sémafájl (. xsd) hozzáadása a munkafüzethez, létrehoz egy XML-megfeleltetést. Az XML-megfeleltetések általában a megfeleltetett cellák létrehozásához és a megfeleltetett cellák és az XML-séma egyes elemei közötti kapcsolat kezeléséhez használhatók. Emellett ezek az XML-megfeleltetések az XML-adatfájlok (. xml) importálásakor és exportálásakor a séma elemeihez kötődő megfeleltetett cellák tartalmát használják.

Kétféle megfeleltetett cella hozható létre: egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cellák és (XML-táblázatokként megjelenő) ismétlődő cellák. A munkalap hatékonyabb kialakítása érdekében a megfeleltetett cellák bárhová húzhatók a munkalapon, és sorrendjük sem kötött – a sorrend még az XML-sémáétól is különbözhet. Megadható az is, hogy a program mely elemeket képezze le.

Az XML-megfeleltetések használatakor az alábbi szabályokat kell szem előtt tartani:

 • A munkafüzetben több XML-megfeleltetés is lehet.

 • Egyszerre csak egy elem képezhető le egy adott helyre a munkafüzetben.

 • Az egyes XML-megfeleltetések még akkor is önálló egységek, ha a munkafüzet több XML-megfeleltetése utal ugyanarra a sémára.

 • Az XML-megfeleltetések csak egy gyökérelemet tartalmazhatnak. Ha olyan sémát ad hozzá, amely több gyökérelemet határoz meg, akkor a program kéri, hogy válassza ki az új XML-megfeleltetéshez használandó gyökérelemet.

Az XML-forrás munkaablak használata

Az XML-forrás munkaablakkal az XML-megfeleltetések kezelhetők. Megnyitásához kattintson a Fejlesztőeszközök lap XML csoportjának Forrás gombjára. Az alábbi ábra e munkaablak fő funkcióit szemlélteti.

XML-forrás munkaablak

1.  A munkafüzethez adott XML-megfeleltetések listája

2.  Az aktuális XML-megfeleltetés XML-elemeinek hierarchikus listája

3.  Az XML-forrás munkaablak és az XML-tartalom beállításainak megadása (például az adatok megtekintésének és a fejlécek ellenőrzésének módja)

4.  Az XML-megfeleltetések hozzáadásához, törléséhez és átnevezéséhez használható XML-megfeleltetések párbeszédpanel megnyitása

5.  Annak ellenőrzése, hogy az XML-adatok exportálhatók-e az aktuális XML-megfeleltetésen keresztül

Vissza a lap tetejére

Elemtípusok és ikonjaik

Az alábbi táblázat az Excelben használható XML-elemtípusokat foglalja össze, és megjeleníti az egyes elemtípusokat jelző ikonokat is.

Elemtípus

Ikon

Szülőelem

Gombkép

Kötelező szülőelem

Gombkép

Ismétlődő szülőelem

Ikonkép

Kötelező ismétlődő szülőelem

Ikonkép

Gyermekelem

Gombkép

Ismétlődő gyermekelem

Ikonkép

Ismétlődő gyermekelem

Ikonkép

Kötelező ismétlődő gyermekelem

Ikonkép

Attribútum

Ikonkép

Kötelező attribútum

Ikonkép

Egyszerű tartalom összetett struktúrában

Ikonkép

Kötelező egyszerű tartalom összetett struktúrában

Gombkép

Vissza a lap tetejére

Egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cellák használata

Az egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cella olyan cella, amely egy nem ismétlődő XML-elemhez van rendelve. Ilyen cella létrehozásához nem ismétlődő XML-elemeket kell az XML-forrás munkaablakból a munkalap egy adott cellájára húzni.

Nem ismétlődő XML-elem munkalapra húzásakor az elem nevét intelligens címkével címsorként az egy hozzárendeléssel rendelkező cella fölé vagy attól balra írhatja. Címsorként használhat egy meglévő cellaértéket is.

Egyetlen hozzárendeléssel rendelkező cellákban képlet is használható, feltéve, hogy a cella olyan XML-sémadefinícióval kapcsolódik egy XML-elemhez, amelyet az Excel számként, dátumként vagy időpontként értelmez.

Vissza a lap tetejére

Ismétlődő cellák használata XML-táblázatokban

Az XML-táblázatok megjelenése és működése hasonlít az Excel-táblázatokhoz. Az XML-táblázat egy Excel-táblázat, amely egy vagy több XML-ismétlődő elemhez van társítva. Az XML-táblázat minden oszlopa egy XML-elemnek felel meg.

XML-táblázat az alábbi esetekben jön létre:

 • XML-adatfájl importálása az Importálás paranccsal (Fejlesztőeszközök lap XML csoport).

 • Nyissa meg az Excel programban a Megnyitás parancsot az XML-adatfájl megnyitásához, majd válassza az XML- táblázatként lehetőséget az XML megnyitása párbeszédpanelen.

 • Az XML-adatimportálásból parancs használata (Adatok lap, Külső adatok átvétele csoport, Egyéb adatforrásból gomb) XML-adatfájl importálásához, majd az Adatok importálása párbeszédpanel Meglévő munkalap XML-táblázatába vagy Új munkalapra választógombjának bejelölése.

 • Legalább egy ismétlődő elem húzása az XML-forrás munkaablakból a munkalapra.

XML-táblázat létrehozásakor a rendszer automatikusan oszlopfejlécekként használja az XML-elemek nevét. Ezek bármelyikét tetszés szerint módosíthatja. Az eredeti XML-elemek neve azonban mindig használatos, ha a megfeleltetett cellákból exportál adatot.

XML-táblázatok használatakor az XML-forrás munkaablak Beállítások menügombjának két eleme lehet hasznos:

 • Elemek automatikus egyesítése megfeleltetéskor:     Ha be van jelölve, a mezők munkalapra húzásakor az Excel több mezőből hoz létre egy XML-táblázatot. Mindez csak akkor érvényes, ha a több mezőt ugyanarra a sorra húzza, egyiket a másik mellé. Ha nincs bejelölve ez a beállítás, valamennyi elem külön XML-táblázatként jelenik meg.

 • Az adatok címsorokkal rendelkeznek:     Ha be van jelölve, az Excel már meglévő fejlécadatokat használ oszlopfejlécekként a munkalapnak megfeleltetett ismétlődő elemekhez. Ha nincs bejelölve, az Excel az XML-elemneveket használja oszlopfejlécekként.

XML-táblázatokkal egyszerűen importálhatók, exportálhatók, rendezhetők, szűrhetők és nyomtathatók az XML-adatforrásokon alapuló adatok. Az XML-táblázatok munkalapon történő elrendezésével kapcsolatban azonban figyelembe kell venni néhány korlátozást.

 • Az XML-táblázatok sorokra épülnek, tehát a fejlécsortól kezdődnek, és azoktól lefelé helyezkednek el. A már meglévő sorok fölé nem adhatók hozzá új bejegyzések.

 • XML-táblázat nem alakítható át úgy, hogy az új bejegyzések a jobb oldalra kerüljenek.

Az XML-elemeknek megfeleltetett oszlopokban képletek is használhatók olyan XML-sémadefiníció (XSD) szerinti adattípussal, amelyet az Excel számként, dátumként vagy időpontként értelmez. Új sorok táblázathoz adásakor az Excel-táblázatokhoz hasonlóan az XML-táblázatokban lévő képletek is kitöltik lefelé az oszlopokat.

XML-megfeleltetések biztonsági kérdései

Az XML-megfeleltetések és az adatforrások adatai az Excel-munkafüzetben kerülnek mentésre, nem pedig egy adott munkalapra. A rosszindulatú felhasználók a Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makrók használatával tekinthetik meg ezt a megfeleltetési információkat. Ezenkívül ha a munkafüzetet Makróbarát Excel-Office Open XML formátumú fájlként menti, a megfeleltetési adatok a Microsoft Jegyzettömbben vagy egy másik szövegszerkesztőben is megtekinthetők.

Ha a megfeleltetési információra továbbra is szüksége van, de az adatforrásra vonatkozó, esetleg bizalmas adatokat el szeretné távolítani, törölheti az XML-séma adatforrás-definícióját a munkafüzetből – az XML-adatok ettől függetlenül továbbra is exportálhatók maradnak: ehhez törölje az Adatforrás-definíció mentése a munkafüzetbe jelölőnégyzet jelölését az XML-megfeleltetés tulajdonságai párbeszédpanelen (a párbeszédpanel a Fejlesztőeszközök lap XML csoportjának Tulajdonságok leképezése parancsára kattintva nyitható meg).

Ha a hozzá tartozó megfeleltetés törlése előtt törli a munkalapot, az Excel ettől még menti az adatforrás megfeleltetési adatait a munkafüzetbe, és valószínűleg az egyéb bizalmas adatokkal is így tesz. Ha a bizalmas adatok eltávolításához frissíti a munkafüzetet, győződjön meg arról, hogy a munkalap törlése előtt törli az XML-megfeleltetést, így a rendszer véglegesen el tudja távolítani a megfeleltetés adatait a munkafüzetből.

Vissza a lap tetejére

XML-adatok importálása

XML-adatot importálhat egy meglévő XML-megfeleltetésbe a munkafüzetben. Az adatimportáláskor a fájlból származó adatot egy olyan XML-megfeleltetéshez köti, amely a munkafüzetben van tárolva. Ez azt jelenti, hogy az XML-adatfájl minden adateleme rendelkezik az XML-sémafájl vagy a halasztott séma által megfeleltetett megfelelő elemmel. Az egyes XML-megfeleltetések csak egy XML-adatkötést tartalmazhatnak, és egy XML-adatkötés az egyetlen XML-megfeleltetésből létrehozott összes megfeleltetéshez van kötve.

Megjelenítheti az XML-megfeleltetés tulajdonságai párbeszédpanelt (Fejlesztőeszközök lap, XML csoport, Tulajdonságok leképezése), amelynek három, alapértelmezés szerint mindig aktív beállításával (vagy jelölésük törlésével) szabályozható az XML-adatkötések viselkedése:

 • Adatok érvényesítése a séma alapján importáláshoz és exportáláshoz:    Azt adja meg, hogy az adatok importálásakor az Excel érvényesíti-e az adatokat az XML-megfeleltetés alapján. Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy az importált XML-adatok megfeleljenek az XML-sémának.

 • Meglévő adatok felülírása az újakkal:    Azt szabja meg, hogy az Excel felülírja-e az adatokat az adatimportálás során. Ezt a választógombot akkor kell bejelölni, ha felül szeretné írni a jelenlegi adatokat az újakkal (ha például az új XML-adatfájlban naprakész adatok találhatók).

 • Új adatok hozzáfűzése a meglévő XML-táblázatokhoz:    Ez a választógomb azt szabja meg, hogy a program az adatforrás tartalmát a munkalapon már meglévő adatokhoz fűzze-e. Akkor kell például bejelölni, ha több hasonló XML-adatfájlból egy XML-táblázatba egyesít adatokat, vagy nem szeretné felülírni valamely, függvényt tartalmazó cella tartalmát.

XML-tartalom importálásakor szükség lehet arra, hogy bizonyos megfeleltetett cellákat felülírjon, másokat viszont nem. E cellák némelyike például képleteket tartalmazhat, amelyeket nem szeretne felülírni az XML-fájl importálásakor. Két lehetőség közül választhat:

 • Az XML-adatok importálását megelőzően szüntesse meg azoknak az elemeknek a megfeleltetését, amelyeket nem szeretne felülírni. Az XML-adatok importálása után újra leképezheti az XML-elemet a képleteket tartalmazó cellákra annak érdekében, hogy a képletek eredményét exportálni lehessen az XML-adatfájlba.

 • Hozzon létre két XML-megfeleltetést ugyanabból az XML-sémából. XML-megfeleltetés használata az XML-adatfájlok importálásához. Ebben az "importálási" XML-megfeleltetésben az elemeket nem szeretné felülírni a képleteket vagy más adatokat tartalmazó cellákban. Az adatexportáláshoz használjon másik XML-megfeleltetést. Az "Exportálás" XML-megfeleltetésben az XML-fájlba exportálni kívánt elemek megfeleltetése

Megjegyzés: Az Excel 2003 alkalmazásnál későbbi verziókban a felhasználói felületen keresztül már nem lehetséges XML-adatokat importálni webszolgáltatásból Adatszolgáltató-kapcsolatok típusú (.uxdc kiterjesztésű) fájlok használatával az adatforrásokhoz történő csatlakozáshoz. Az Excel 2003 alkalmazással létrehozott munkafüzet megnyitásakor az adatok ugyan megtekinthetők, de a forrásadatok módosítására vagy frissítésére nincs mód.

Kikövetkeztetett séma használata

Ha az XML-megfeleltetések nélkül importál egy megfelelő XML-sémát az XML-megfeleltetés létrehozásához, az Excel megkísérli a séma létrehozását az XML-adatfájlban definiált címkék alapján. A Kikövetkeztetett séma a munkafüzettel van tárolva, és a Kikövetkeztetett séma lehetővé teszi, hogy XML-adatokkal működjön, ha a munkafüzethez nincs társítva XML-sémafájl.

Kikövetkeztetett sémával rendelkező importált XML-adatok használatakor az XML-forrás munkaablak testre is szabható. Jelölje be az adatok megtekintése a munkaablakban választógombot a Beállítások gombra kattintva, ha az XML-megfeleltetéshez társított XML-adatok importálásakor az Excel jelenlegi munkamenetében az XML-megfeleltetéshez társított XML-adatok jelennek meg.

Az Excel által kikövetkeztetett séma nem exportálható (.xsd kiterjesztésű) külön XML-sémaadatfájlként. Bár XML-sémafájlokat XML-sémaszerkesztőkkel és egyéb módszerekkel is készíthet, nem biztos, hogy kellő hozzáférése lesz hozzájuk, és ismeri a használatukat. Áthidaló megoldásként használhatja az Excel 2003 XML-eszközeinek 1.1-es verzióját, amellyel sémafájlt készíthet az XML-megfeleltetésekből. További információ: az Excel 2003 XML-eszközök bővítmény 1,1-es verziójának használata.

XML-adatok exportálása

Az XML-adatok exportálása a munkalapon lévő megfeleltetett cellák tartalmának exportálásával történik. Adatok exportálásakor az Excel a következő szabályok alkalmazásával határozza meg a mentendő adatok körét és a mentés módját:

 • A program nem hoz létre üres elemeket, ha üres cellák léteznek valamely választható elemhez, ám akkor igen, ha egy kötelező elemhez léteznek üres cellák.

 • Az adatok írásához a program UTF-8 kódolást használ.

 • Minden névtér az XML-gyökérelemben lesz definiálva.

 • Az Excel felülírja a meglévő névtér-előtagokat. Az alapértelmezett névtér a ns0 előtagjának van társítva. Az egymást követő névterek a kijelölt ns1, a ns2 NS<a count> ahol a <Count> az XML-fájlba írt névterek száma.

 • A megjegyzéscsomópontokat nem őrzi meg a rendszer.

Megjelenítheti az XML-megfeleltetések tulajdonságai párbeszédpanelt (a Fejlesztőeszközök lap XML csoportjában a Tulajdonságok megfeleltetése gombra kattintva).) majd az adatérvényesítés a séma alapján az Importálás és exportálás beállításnál (alapértelmezés szerint aktív) beállítással megadhatja, hogy az Excel az XML-megfeleltetést az adatexportáláskor ellenőrzi-e. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha gondoskodni szeretne arról, hogy az exportált XML-adatforrások az XML-sémában legyenek.

Az Excel makróbarát Office Open XML fájlformátumának használata

Az Excel-munkafüzeteket többféle fájlformátumban is mentheti, például az Excel Makróbarát Office Open XML formátumú fájljából (. xlsm). Az Excelhez egy olyan definiált XML-séma tartozik, amely meghatározza az Excel-munkafüzetek tartalmát, például az adatokat és a tulajdonságokat tároló XML-címkéket, valamint meghatározhatja a munkafüzet általános szerkezetét. Az egyéni alkalmazások használhatják az Excel Makróbarát Office XML formátumú fájlját. Előfordulhat például, hogy a fejlesztők létrehozhatnak egy egyéni alkalmazást, hogy több munkafüzetben keressenek olyan adatot, amely az adott formátumban lett mentve, és a talált adatok alapján jelentéskészítési rendszert hoz létre.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Lásd még

XML-adatfájlok importálása

XML-elemek megfeleltetése celláknak egy XML-megfeleltetésben

XML-adatexportálás

Megfeleltetett XML-adatforrások hozzáfűzése vagy felülírása

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×