Adattípusok az adatmodellekben

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Egy adatmodellben mindegyik oszlophoz tartozik egy társított adattípus, amely megadja az oszlopban tárolható adatok típusát: egész számok, tizedes tört számok, szöveg, pénzügyi adatok, dátumok és időpontok stb. Az adattípus azt is meghatározza, hogy milyen műveletek végezhetők az oszlopon, és hogy mennyi memória szükséges az oszlopban levő értékek tárolásához.

Ha a Power Pivot beépülő modul használata esetén módosíthatja az oszlopok adattípusának. Szükség lehet a teendő, ha egy dátumot tartalmazó oszlopból karakterláncként importálta, de ha szüksége lenne rá kell mást. További tudnivalókért lásd oszlop adattípusának beállítása a Power Pivot.

Tartalom

Adattípusok összefoglalása

Táblázat adattípus

Adattípusok közötti implicit és explicit adattípus-konverziók a DAX-képletekben

Implicit adatkonverziók táblázata

Összeadás (+)

Kivonás (-)

Szorzás (*)

Osztás (/)

Összehasonlító operátorok

Üres adatok, üres karakterláncok és nulla értékek kezelése

Adattípusok összefoglalása

A következő táblázat felsorolja az adatmodellekben támogatott adattípusokat. Adatok importálásakor, vagy amikor egy képletben használ egy értéket, még ha az eredeti adatforrás eltérő adattípust is tartalmaz, az adatok ezen adattípusok egyikére lesznek átalakítva. A képletekből eredő értékek szintén ezeket az adattípusokat használják.

Az Excel adattípusai

A DAX rendszer adattípusai

Leírás

Egész szám

Egy 64 bites (nyolcbájtos) egész szám 1, 2

Olyan számok, amelyekhez nem tartoznak tizedes jegyek. Az egészek lehetnek pozitív vagy negatív számok, de -9 223 372 036 854 775 808 (-2^63) és 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1) közé eső egész számnak kell lenniük.

Tizedes tört

Egy 64 bites (nyolcbájtos) valós szám 1, 2

A valós számok olyan számok, amelyekhez tartozhatnak tizedesjegyek. A valós számok igen széles értéktartományt fednek le:

Negatív értékek -1,79E +308 és -2,23E -308 között

Nulla

Pozitív értékek 2,23E -308 és 1,79E + 308 között

Az értékes számjegyek száma azonban legfeljebb 15 tizedesjegy lehet.

IGAZ/HAMIS

Logikai

Igaz vagy Hamis érték

Szöveg

Karakterlánc

Egy Unicode-karakterekből álló karakterlánc. Lehetnek karakterláncok, számok vagy szöveges formátumban kifejezett dátumok.

A karakterláncok maximális hossza 268 435 456 Unicode-karakter (256 mega karakter) vagy 536 870 912 bájt.

Dátum

Dátum/idő

Dátumok és időpontok egy elfogadott dátum-/időábrázolás szerint.

Az érvényes dátumok az 1900. január 1. utáni dátumok.

Pénznem

Pénznem

A pénznem adattípus -922 337 203 685 477,5808 és 922 337 203 685 477,5807 közötti értékeket engedélyez, négy tizedesjegyes rögzített pontossággal.

N. a.

Üres adat

Az üres adat a DAX rendszerben az SQL null értékeknek megfelelő adattípus. Üres adat létrehozható a BLANK függvény használatával, üres adatok ellenőrzése pedig az ISBLANK logikai függvény használatával végezhető.

1 A DAX-képletek nem támogatják a táblázatban felsoroltaknál kisebb adattípusokat.

2 Ha nagyon nagy numerikus értékeket tartalmazó adatokat próbál importálni, előfordulhat, hogy az importálás a következő hibaüzenettel leáll:

Adatbázishiba a memóriában: A(z) „<tábla neve>” tábla „<oszlop neve>” oszlopa nem támogatott értéket („1.7976931348623157e+308”) tartalmaz. A művelet megszakadt.

A hiba azért történik, mert a Power Pivot null értéknek megfelelő értéket használ. A következő listán szereplő értékek a null érték szinonimái:

Érték

9223372036854775807

-9223372036854775808

1,7976931348623158e+308

2,2250738585072014e-308

Távolítsa el az értéket az adatok közül, és próbálja újból importálni az adatokat.

Táblázat adattípus

A DAX a táblázat adattípust használja a számos függvény, például az összesítések és időfüggvényei üzletiintelligencia. Egyes függvényekhez csak egy táblázatban; mutató hivatkozás egyéb funkciók vissza egy olyan táblát, majd más függvények bemeneti adataiként használhatók. Az egyes függvények bemeneti adataiként táblázat igénylő megadhatja a táblázat; kiértékelő kifejezés az egyes funkciók alap táblázat hivatkozás szükség. Adott függvények követelményeinek tudni olvassa el a DAX függvényeinek részletes ismertetésecímű témakört.

Adattípusok közötti implicit és explicit adattípus-konverziók a DAX-képletekben

Mindegyik DAX-függvénynek megvannak a maga követelményei a bemenetként és kimenetként használt adattípusok tekintetében. Egyes függvények esetében például bizonyos argumentumokhoz egész számot, mások esetében dátumot kell használni, míg más függvényeknél szöveg vagy dátum a követelmény.

Ha az argumentumként megadott oszlopban szereplő adatok nem kompatibilisek a függvény számára szükséges adatokkal, a DAX számos esetben hibát jelez. Ahol lehetséges azonban, a DAX implicit módon megpróbálja az adatokat a szükséges típusra konvertálni. Például:

  • Dátum beírható karakterláncként, a DAX pedig elemzi a karakterláncot, és megpróbálja a Windows valamelyik dátum- és időformátumára alakítani.

  • A TRUE + 1 összeadással kapott eredmény például 2, mivel a TRUE értékét a rendszer implicit módon az 1-es számmá alakítja, és elvégzi az 1 + 1 műveletet.

  • Ha két oszlopban szereplő értékeket ad összes, és az egyik érték esetleg szövegként ("12") van megadva, míg a másik számként (12), a DAX implicit módon számmá alakítja a karakterláncot, majd a numerikus eredmény érdekében elvégzi az összeadást. A következő kifejezés visszaadott értéke 44: = "22" + 22.

  • Ha megpróbál két számot összefűzni, az Excel karakterláncként jeleníti meg ezeket, majd elvégzi az összefűzést. A következő kifejezés visszaadott értéke "1234": = 12 & 34.

Az alábbi táblázat foglalja össze a képletekben implicit módon végzett adattípus-konverziókat. Az Excel mindig megpróbálja implicit módon elvégezni a konverziót, amennyiben ez lehetséges, és ha az adott művelethez szükséges.

Implicit adatkonverziók táblázata

A végrehajtott konverzió típusát a műveleti jel határozza meg, amely a kért művelet végrehajtása előtt megadja a szükséges értékeket. Ezekben a táblázatokban szerepelnek a műveleti jelek, valamint fel vannak tüntetve az oszlop egyes adattípusain az oszlopot metsző sorban szereplő adattípussal párban végrehajtott konverziók.

Megjegyzés: A szöveges adattípusok nem szerepelnek a táblázatokban. Amennyiben egy szám szöveges formátumban van megadva, a Power Pivot bizonyos esetekben megkísérli megállapítani a szám típusát, és azt számként megadni.

Összeadás (+)

Műveleti jel (+)

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

EGÉSZ

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

CURRENCY

CURRENCY

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Ha például egy összeadási műveletben egy valós szám pénznemadatokkal együtt szerepel, a rendszer mindkét értéket átalakítja VALÓS típusúra, és az eredményt VALÓS típusúként adja meg.

Kivonás (-)

A következő táblázatban a sorfejléc a kisebbítendő (bal oldal) és az oszlopfejléc a kivonandó (jobb oldal).

Műveleti jel (-)

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

INTEGER

INTEGER

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

PÉNZNEM

CURRENCY

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Dátum/idő

Ha például egy kivonási műveletben egy dátum bármely más típusú adattal együttesen szerepel, a rendszer mindkét értéket átalakítja dátummá, és az eredményt is dátumként adja meg.

Megjegyzés: Az adatmodellek támogatják az unáris operátort is: - (negatív), de az az operátor az operandus adattípusát nem módosítja.

Szorzás (*)

Műveleti jel (*)

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

INTEGER

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

EGÉSZ

CURRENCY

PÉNZNEM

REAL

PÉNZNEM

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

Ha például egy egész szám egy szorzási műveletben egy valós számmal együtt szerepel, a rendszer mindkét számot valós számmá alakítja, és a visszaadott érték is VALÓS típusú lesz.

Osztás (/)

A következő táblázatban a sorfejléc a számláló és az oszlopfejléc a nevező.

Műveleti jel (/)

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

EGÉSZ

REAL

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

PÉNZNEM

PÉNZNEM

REAL

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Dátum/idő

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Ha például egy egész szám egy osztási műveletben egy pénznemértékkel együtt szerepel, a rendszer mindkét értéket valós számmá alakítja, és az eredmény is valós szám lesz.

Összehasonlító operátorok

Az összehasonlítási kifejezésekben a logikai értékeket a rendszer nagyobbnak tekinti a karakterláncértékeknél, a karakterláncértékeket pedig nagyobbnak tekinti a numerikus vagy dátum-/időértékeknél; a számok és a dátum-/időértékek ugyanolyan rangúak. A rendszer nem végez implicit konverziót a logikai vagy karakterláncértékek esetén; a BLANK értéket vagy az üres értéket a rendszer 0/""/hamis értékre konvertálja a másik összehasonlított érték adattípusától függően.

A következő DAX-kifejezés ezt a működésmódot szemlélteti:

= Ha (hamis () > "true", "Kifejezés igaz", "Kifejezés hamis") ad vissza "kifejezés igaz"

= IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), függvény eredménye "kifejezés igaz".

= IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), eredménye "Kifejezés hamis"

A rendszer implicit módon végzi a konverziót a numerikus vagy dátum/idő adattípusok esetén, amint az a következő táblázatban látható:

Összehasonlító operátor

INTEGER

PÉNZNEM

REAL

Dátum/idő

INTEGER

INTEGER

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

PÉNZNEM

CURRENCY

PÉNZNEM

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Dátum/idő

VALÓS

VALÓS

VALÓS

Dátum/idő

Vissza a lap tetejére

Üres adatok, üres karakterláncok és nulla értékek kezelése

A DAX esetében a null értéket, az üres értéket, az üres cellát vagy a hiányzó értéket egyaránt egy új értéktípus, a BLANK képviseli. Üres adat létrehozható a BLANK függvény használatával, üres adatok ellenőrzése pedig az ISBLANK logikai függvény használatával végezhető.

Az üres értékek műveletekben – például összeadásban vagy összefűzésben – való kezelése az adott függvénytől függ. Az alábbi táblázat összefoglalja az üres adatok kezelése terén a DAX és a Microsoft Excel képletei között fennálló eltéréseket.

Kifejezés

DAX

Excel

ÜRES + ÜRES

ÜRES

0 (nulla)

ÜRES +5

5

5

ÜRES * 5

ÜRES

0 (nulla)

5/ÜRES

Végtelen

Hiba

0/ÜRES

NaN

Hiba

ÜRES/ÜRES

ÜRES

Hiba

HAMIS VAGY ÜRES

FALSE

FALSE

HAMIS ÉS ÜRES

FALSE

FALSE

IGAZ VAGY ÜRES

TRUE

TRUE

IGAZ ÉS ÜRES

FALSE

TRUE

ÜRES VAGY ÜRES

ÜRES

Hiba

ÜRES ÉS ÜRES

ÜRES

Hiba

Információt egy-egy függvényben vagy operátorral üres cellákat olvassa el a az egyes témakörök egyes DAX-függvényeket szakaszában A DAX függvényeinek részletes ismertetésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×