Nyelvtani és írásstílus-beállítások meghatározása (magyar nyelven)

Nyelvtani és írásstílus-beállítások meghatározása (magyar nyelven)

Ez a cikk a Microsoft Word és a Microsoft Outlook Nyelvtani beállítások párbeszédpanelén az angol nyelvhez kiválasztható nyelvhelyességi és stilisztikai beállításokat ismerteti.

Megjegyzés:  A Word és az Outlook angoltól eltérő nyelvű szövegre vonatkozó beállításai az itt felsoroltaktól eltérhetnek.

Az Office 2016 telepítési módjától függően változó, hogy milyen nyelvtani és írásstílus-beállítások érhetők el, ezért az alábbiakban a következő két lapra osztva ismertetjük őket: Office Kattintásra és MSI. Mielőtt továbblépne az egyik lapra, ellenőrizze a telepítése típusát az alábbiak követésével:

 1. Nyisson meg egy tetszőleges Office 2016-appot.

 2. Válassza a Fájl menüben a Fiók lehetőséget.

 3. Az Office 2016 Office Kattintásra típusú telepítéseinél megjelenik egy Frissítési beállítások gomb.

  Az MSI-alapú telepítéseknek nincs Frissítési beállítások gombja. Csak A(z) <alkalmazásnév> névjegye gomb látható.

  Az Office Kattintásra-telepítések Fiók lapján található egy Frissítési beállítások gomb. Az MSI-alapú telepítéseknek nincs ilyen gombja.

A témakör tartalma:

A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel megjelenítése

Térköz

Írásjelek

Nyelvhelyesség

Az eredeti szabálybeállítások visszaállítása

A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel megjelenítése

Outlook

 1. Hozzon létre vagy nyisson meg egy elemet.

 2. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 3. Válassza a Levelek kategóriát, és kattintson a Szerkesztő beállításai gombra.

 4. Kattintson a Nyelvi ellenőrzés kategóriára.

 5. A Helyesírás-ellenőrzés Outlook alkalmazásbeli beállításai csoportban kattintson a Beállítások gombra.

Word

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Nyelvi ellenőrzés kategóriára.

 3. A Helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés Word alkalmazásbeli beállításai csoportban kattintson a Beállítások gombra.

  Nyelvtani beállítások párbeszédpanel

Térköz

 • Missing space before punctuation (Hiányzó szóköz írásjel előtt):    Észleli, ha hiányzik a szóköz egy írásjel előtt. A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek. Ha hiányzik a szóköz egy bizonyos írásjel előtt, ez a szabály felkínálja a szóköz beírását. Példa: A They were(about to leave) szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: They were (about to leave). A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek.

 • Unexpected space before punctuation (Felesleges szóköz írásjel előtt):    Észleli, ha felesleges szóköz található egy írásjel előtt. A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek. Ha felesleges szóköz található egy bizonyos írásjel előtt, ez a szabály felkínálja a szóköz eltávolítását. Példa: A Mary , still wondering about the photos szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: Mary, still wondering about the photos.

 • Unexpected space before and missing space after punctuation (Felesleges szóköz az írásjel előtt és hiányzó szóköz utána):    Észleli, ha felesleges szóköz található egy írásjel előtt, illetve ha hiányzik a szóköz egy írásjel után. Ha felesleges szóköz található egy írásjel előtt, illetve ha hiányzik a szóköz utána, ez a szabály felkínálja a felesleges szóköz eltávolítását, illetve a hiányzó szóköz beírását. Példa: A Mary ,still wondering about the photos szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: Mary, still wondering about the photos.

 • Missing space after punctuation (Hiányzó szóköz írásjel után):    Észleli, ha hiányzik a szóköz egy írásjel után. A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek. Ha hiányzik a szóköz egy bizonyos írásjel után, ez a szabály felkínálja a szóköz beírását. Példa: A He was up all night,and asleep all day szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: He was up all night, and asleep all day.

 • Unexpected space after punctuation (Felesleges szóköz írásjel után):    Észleli, ha felesleges szóköz található egy írásjel után. A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek. Ha felesleges szóköz található egy bizonyos írásjel után, ez a szabály felkínálja a szóköz eltávolítását. Példa: A There are ( brackets) szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: There are (brackets).

 • Unexpected space between words (Felesleges szóköz szavak között):    Észleli, ha felesleges szóköz található a szavak között. Ez a szabály értesíti, ha dupla szóköz található egy mondat két szava között vagy egy szó és egy írásjel között. Példa: A The final date is November 18th szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: The final date (is November) 18th.

Írásjelek

 • Punctuation marks in succession (Egymás utáni írásjelek):   Észleli, ha felesleges szóköz található a szavak között. Ez a szabály észleli, ha a szövegben kettő vagy több egyenlő vagy eltérő írásjel szerepel egymás után. Példa: A Mary,, still wondering about the photos szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: Mary, still wondering about the photos. A beállítás által vizsgált írásjelek nyelvenként eltérnek.

 • Semicolon Use (Pontosvessző használata):    Észleli, ha vessző helyett pontosvesszőt szükséges használni az olyan kapcsolódó, de egymástól független tagmondatokban, amelyek nincsenek kötőszóval (például „and” vagy „but”) összekapcsolva. Példa: A They don't have a discussion board, the website isn't big enough for one yet szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: They don't have a discussion board; the website isn't big enough for one yet.

 • Comma Use (Vessző használata):    Észleli, ha hiányzik a vessző egy olyan független tagmondat előtt, amely például „if” vagy „although” kötőszóval kezdődik. Példa: Az If you're like me you've already seen this movie szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: If you're like me, you've already seen this movie.

 • Comma After Introductory Phrases (Vessző a bevezető kifejezések után):     Észleli, ha hiányzik a vessző a rövid bevezetőszavak (például „however” és „for example”), illetve az azokat követő független tagmondat között. Példa: A First of all we must make sure the power is off szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: First of all, we must make sure the power is off.

 • Question Mark Missing (Hiányzó kérdőjel):    Észleli, ha hiányzik a kérdőjel egy kérdő mondat végéről. Írjon kérdőjelet minden kérdést feltevő mondat végére. Példa: A How many cats does he have. mondatot ez a beállítás például a következőre javítaná: How many cats does he have?

Nyelvhelyesség

A Misused Words (Hibás szóhasználat) csoport öt szabályt tartalmaz

 • Adjective Used Instead of Adverb (Melléknév használata határozószó helyett)    Észleli a „real” és a „really” szavak nem megfelelő használatát. A „real” szó főnév módosítására szolgál, míg a „really” szó ige módosítására. Példa: A He is driving real carefully szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: He is driving really carefully.

 • Comparative Use (Összehasonlító szavak használata):    Észleli a „more” és a „most” szó összehasonlító melléknévvel együttes használatát. Kerülje az összehasonlító szavak – például a „more”, a „most”, a „less” és a „least” szó – összehasonlító melléknevekkel együttes használatát. Példa: A This is more bigger than I thought szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: This is bigger than I thought.

 • Commonly Confused Words (Gyakran összekevert szavak):    Észleli azokat a szavak, amelyekre különleges figyelmet kell fordítani hasonló hangzás és potenciálisan hasonló jelentés miatt. Ezek gyakran a beszéd eltérő részeihez (szóosztályaihoz) tartoznak, és ezért eltérően kell írni őket. Észleli azt is, ha a „have” helyett „of” szerepel a módbeli segédigét tartalmazó szerkezetekben. Használja a „have” szót az „of” szó helyett a segédigét (például „could”, „can’t”, „may” vagy „will” – vagyis valószínűséget, képességet, lehetőséget vagy kötelességet kifejező igét) tartalmazó szerkezetekben. Példa: A Could you please advice me? szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: Could you please advise me? Az I could of known that szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: I could have known that.

 • Indefinite Article (Határozatlan névelő):    Észleli a magánhangzóval kezdődő szavak előtti „a” névelőt, illetve a mássalhangzóval kezdődő szavak előtti „an” névelőt. Példa: A We waited for at least a hour szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: We waited for at least an hour.

 • Too Many Determiners (Túl sok determináns):    Észleli a determinánsok (például névelők, birtokos névmások és mutató névmások) helytelen kombinációit. Példa: Az I gave her a the carrot szöveget ez a beállítást a következőre javítaná: I gave her a carrot.

A Noun Phrases (Névszói kifejezések) csoport két szabályt tartalmaz

 • Agreement within Noun Phrases (Egyeztetés a névszói kifejezésekben):     Észleli, ha a névszói kifejezéseket alkotó szavak számegyeztetése (egyes vagy többes szám) nem egységes. Példa: Az I would like to buy this apples szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: I would like to buy these apples vagy I would like to buy this apple.

 • Possessives and Plural Forms (Birtokos jelző és többes szám):    Észleli a birtokos jelző és a többes szám nem megfelelő használatát. A birtokos jelzős főneveknek aposztrófot kell tartalmaznia. Az „its” birtokos névmás nem tartalmaz aposztrófot; az „it's” alak mindig az „it is” (vagy „it has”) rövidítése. Példa: Az As long as its doing its job, we're happy szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: As long as it’s doing its job, we're happy.

Capitalization in Sentences (Nagy kezdőbetűk használata mondatokban):    Észleli a helytelenül nagy kezdőbetűvel írt szavakat. A névelőket, a rövid elöljárószavakat és az összekapcsolódó szavakat kis kezdőbetűvel kell írni a címekben. A címek első szava nagy kezdőbetűs kell, hogy legyen. Példa: Az „Of Mice And Men” címet ez a beállítás a következőképp javítaná: „Of Mice and Men”.

Hyphenation (Kötőjelezés):    A módosítószavak kötőjellel való összekapcsolását javasolja, ha egy főnév szófajú módosító egynél több szóból áll. Példa: Az Our five year old son is learning to read szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: Our five-year-old son is learning to read. Az „are to be” kifejezést is átírja a „should be” kifejezésre. Ez a szabály a számokat is kötőjelesre javítja huszonegytől („twenty-one”) kilencvenkilencig („ninety-nine”).

A Verb Phrases (Igei kifejezések) csoport két szabályt tartalmaz

 • Incorrect Verb Form after Auxiliary (Helytelen igealak segédige után):    Észleli, ha nem megfelelő igealak szerepel egy segédige után. Használja a megfelelő igealakot a segédigék (személyt, számot, igemódot vagy igeidőt leíró igék) után. Példa: A They had ate by the time she arrived szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: They had eaten by the time she arrived.

 • Verb Use (Igék használata):    Észleli, ha „have” helyett „of” szerepel a módbeli segédigét (például „could”, „can’t”, „may” vagy „will”) tartalmazó szerkezetekben. Példa: Az I could of known that szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: I could have known that.

Subject Verb Agreement (Tárgy-ige egyeztetés):    Észleli, ha eltér az egyeztetés a tárgy és az ige között. A tárgy és az ige számának meg kell egyeznie. Mindkettőnek egyesnek vagy többesnek kell lennie. Példa: A The teacher want to see him szöveget ez a beállítás a következőre javítaná: The teacher wants to see him.

Az eredeti szabálybeállítások visszaállítása

A beállítások eredeti állapotának visszaállításához kattintson a Nyelvtani beállítások párbeszédpanelen az Alaphelyzet gombra.

Ha visszajelzést kíván küldeni vagy javaslatai vannak a szerkesztő ellenőrzési funkcióival kapcsolatban, tegye őket közzé itt.

Kapcsolódó műveletek

A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel megjelenítése

A térközhibák észlelési módjának megadása

Az észlelni kívánt nyelvtani és írásjelhibák megadása

Az eredeti szabálybeállítások visszaállítása

A Nyelvtani beállítások párbeszédpanel megjelenítése

Outlook

 1. Hozzon létre vagy nyisson meg egy elemet.

 2. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 3. Válassza a Levelek kategóriát, és kattintson a Szerkesztő beállításai gombra.

 4. Kattintson a Nyelvi ellenőrzés kategóriára.

 5. A Helyesírás-ellenőrzés Outlook alkalmazásbeli beállításai csoportban kattintson a Beállítások gombra.

Word

 1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások gombra.

 2. Kattintson a Nyelvi ellenőrzés kategóriára.

 3. A Helyesírás- és nyelvtani ellenőrzés Word alkalmazásbeli beállításai csoportban kattintson a Beállítások gombra.

Vissza a lap tetejére

A térközhibák észlelési módjának megadása

Szóköz

Ez a beállítás az itt felsorolt térközhibákra terjed ki:

 • Törölje a szóközt az írásjelek után.

  Legalább egy szóköz használata írásjel után. Kezdő zárójel után szóköz nem szerepelhet.

  • Példa: Nem kapott jó jegyet a ( némileg plagizált) dolgozatára. -> (némileg

  • Példa: Holnap ( lehetőleg délelőtt) meg kéne csinálnod. -> (lehetőleg

 • Törölje az írásjel előtti szóközt.

  Az írásjelnek az azt megelőző szót szóköz nélkül kell követnie, kivéve a kezdő zárójelet.

  • Példa: A feljegyzés szerint a piknik (csak dolgozóknak ) más időpontban lesz. -> dolgozóknak)

  • Példa: Holnap (lehetőleg délelőtt ) meg kéne csinálnod. -> délelőtt)

 • Tegyen szóközt az írásjelek után.

  Legalább egy szóköznek követnie kell az írásjeleket. Ez alól kivétel a kezdő zárójel.

  • Példa: Nem kapott jó jegyet a (némileg plagizált)dolgozatára. -> plagizált) dolgozatára

  • Példa: Háromféle leves (gulyásleves, bableves, húsleves)is is volt az étlapon. -> húsleves) is

 • Cserélje meg a sorrendet szóköz és írásjel között.

  A legtöbb írásjelet az azt megelőző szó után közvetlenül kell írni. Kezdő zárójel elé ellenben szükséges szóközt tenni.

  • Példa: Mindenki szeretne könnyebb parkolást ,jobb ételeket. -> parkolást, jobb

  • Példa: Henrik, Zsolt ,Norbert és Amália nem érkezett még meg. -> Zsolt, Norbert

 • Tegyen szóközt az írásjel elé.

  A legtöbb írásjelet az azt megelőző szó után közvetlenül kell írni, kivéve a kezdő zárójelet.

  • Példa: A feljegyzés szerint a piknik( csak dolgozóknak) más időpontban lesz. -> piknik (csak

  • Példa: Holnap( lehetőleg délelőtt) meg kéne csinálnod. -> Holnap (lehetőleg

 • Törölje a felesleges szóközöket.

  Legtöbb esetben egy mondatban a szavak között csak egy szóköz szükséges.

  • Példa: A sor nagyon hosszú volt. -> nagyon hosszú

  • Példa: Tegnap elég későn mentem aludni. -> Tegnap

Vissza a lap tetejére

Az észlelni kívánt nyelvtani és írásjelhibák megadása

Egyeztetési hibák

Javítsa az egyeztetést (szám és/vagy eset).

Számban és/vagy személyben nem egyeztetett birtokos és birtok javítása. Határozottságban nem egyező tárgy és ige javítása. Számban és/vagy esetben nem egyeztetett mutató névmási determináns és főnév javítása. Számosságot jelentő kifejezéseket követő többes számú főnév javítása. Kettős (redundáns) egyeztetés.

 • Példa: A fiút nézek. -> nézem

 • Példa: A te kutyája. -> kutyád

Javítsa a névelőt.

Hibás alakban szereplő névelő.

 • Példa: A örömapa megérkezett. -> Az

 • Példa: A autó fenntartása költséges lehet. -> Az

Eltévesztett szavak

Javítsa a szótévesztést.

Hasonló alakú, de eltérő jelentésű szavak eltévesztésének javítása.

 • Példa: Démonok elöl menekült a szombathelyi zombi. -> elől

 • Példa: Tomi elől ment a sorban. -> elöl

Egybe- és különírási, kötőjelezési hibák

Írja egy szóba.

Helytelenül különírt szavak javítása, illetve javaslattétel az egybeírható szavakra.

 • Példa: Apa le küldte Xavért a boltba. -> leküldte

 • Példa: Xavér bab levest evett ebédre. -> bablevest

Javítsa a helytelen egybeírást vagy kötőjelezést.

Helytelenül egybeírt és helytelenül kötőjelezett szavak helyesírásának javítása.

 • Példa: Végülis időben hazaértem. -> Végül is

 • Példa: Egy non-profit egyesületnél dolgozom. -> nonprofit

Javítsa a kötőjelet követő toldalékot.

Kötőjellel kapcsolt toldalékok helyesírásának javítása.

 • Példa: Szerdától 4,3 Ft-al drágul az üzemanyag ára. -> Ft-tal

 • Példa: Folytatódnak a tárgyalások az MDF-el. -> MDF-fel

Nagy kezdőbetű

Ellenőrizze a cégnévrövidítések helyesírását.

Helytelenül nagy- vagy kisbetűvel írt cégnévrövidítések ellenőrzése.

 • Példa: Kovács úr számos Rt.-nek a tagja. -> rt.

 • Példa: A Budapesti Közlekedési Zrt. dolgozója. -> zrt.

Javítsa a dátumot kisbetűre.

Helytelenül nagy betűvel írt dátumok javítása.

 • Példa: Ma Március 31-e van. -> március

 • Példa: József nem tudott eljönni Kedden. -> kedden

Javítsa a nemzetiségnevet kisbetűre.

Helytelenül írt nemzetiségnevek javítása.

 • Példa: Ma este Zsidó táncházba megyünk. -> zsidó

Központozás

Törölje a vesszőt.

Feleslegesen kitett vesszők javítása.

 • Példa: Péter nyerni akar, aztán, hogy sikerül-e neki, majd kiderül. -> aztán

 • Példa: Vettem almát, körtét, és narancsot. -> körtét

Pótolja a hiányzó vesszőt.

Helytelenül kihagyott vesszők javítása.

 • Példa: Péter magasabb mint Xavér. -> magasabb,

 • Példa: Megmondtam hogy győzni fogunk! -> Megmondtam,

Törölje a felesleges írásjeleket.

Esetleg felesleges írásjel szerepel a mondatban, vagy hiányzik egy.

 • Példa: Mindenki szeretne könnyebb parkolást, jobb ételeket,, ingyen sört. -> ételeket,

 • Példa: Zsolt, Tihamér,, Amália és Örs nem érkezett meg. -> Tihamér,

Vissza a lap tetejére

Az eredeti szabálybeállítások visszaállítása

A beállítások eredeti állapotának visszaállításához kattintson a Nyelvtani beállítások párbeszédpanelen az Alaphelyzet gombra.

Lásd még

Nyelvtani és írásstílus-beállítások meghatározása az Office 2013-as és korábbi verzióiban

A helyesírás- és a nyelvhelyesség-ellenőrzés működésének beállítása a Mac Word 2016-ban

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés az Office 2010-es és újabb verzióiban

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés az Office 2007-ben

Helyesírás- és nyelvhelyesség-ellenőrzés a Mac Office 2016-ban

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×