Felhasználókezelési esetek az Office 365 PowerShellhez

Az alábbi PowerShell-esetekkel gyorsan adhat hozzá felhasználói fiókokat egy fájlból, oszthat ki licenceket, kezelheti a terjesztési listák tagságát, illetve beállíthatja a jelszavakat.

Több felhasználó importálása automatizáltan

A felhasználók Office 365-be való importálásának automatizálásával rengeteg időt takaríthat meg. Nagyszámú felhasználó importálásához először elő kell készítenie a szükséges felhasználói adatokat tartalmazó CSV-fájlt. A felhasználói fiókok létrehozásához minimálisan szükség van a megjelenítendő névre és az egyszerű felhasználónévre (UPN).

Az egyszerű felhasználónév, vagyis UPN, a felhasználó neve e-mail-címhez hasonló formátumban. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónév („felhasznalonev”) után egy kukac (@) jel következik, melyet az Office 365-előfizetése internetes tartományának neve követ. Például: TundeV@contoso.com. Adhat meg emellett adatot a felhasználói fiók bármelyik írható tulajdonságához is, például a helyhez, a kapcsolatfelvételi telefonszámokhoz és a címekhez.

A felhasználói fiókok alapvető tulajdonságainak (UPN és megjelenítendő név) megadásához készítsen elő egy CSV-fájlt az alábbi két oszlopfejléccel:

 • UserPrincipalName,DisplayName

Ezután adja hozzá a CSV-fájlhoz az új felhasználói fiókokat soronként, az UPN és a megjelenítendő név beírásával, a kettőt vesszővel elválasztva egymástól.

Megjegyzés: Mivel nem ad meg jelszót az új fiókokhoz, az Office 365 automatikusan fog létrehozni egyet.

Mentse a CSV-fájlt egy könnyen elérhető helyre, például C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Ezzel készen is áll a felhasználói fiókok létrehozására.

Első lépésként csatlakoznia kell az Office 365-höz a Windows PowerShellhez készült Windows Azure Active Directory-modullal. Erről bővebben a Csatlakozás az Office 365-höz PowerShell használatával című témakörben olvashat.

Ezután helyettesítse be az elérési utat és a fájlnevet a dupla idézőjelek között, eltávolítva az utasítás szövegét, valamint a < és a > karaktert.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Futtassa a kapott parancsot a Windows PowerShellhez készült Windows Azure Active Directory-modul egy ablakában.

Ha több adatot szeretne megadni a felhasználói fiókokhoz, készítsen elő egy CSV-fájlt az alábbi oszlopfejlécekkel, és töltse ki a kívánt oszlopokat:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Megjegyzés: Az oszlopfejlécek között ne legyen szóköz, mert az Import-Csv parancs $_. elemével fogunk hivatkozni minden egyes oszlopfejlécre. Egyedül a UserPrincipalName és a DisplayName mezőhöz szükséges értéket megadni, a többi mezőnél az üres értékeket kihagyja a rendszer. A UsageLocation kód a felhasználó régiójának két karakterből álló ISO-kódja.

Mentse a CSV-fájlt egy könnyen elérhető helyre, például C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Ezzel készen is áll az adatok felhasználói fiókként való importálására.

Helyettesítse be a CSV-fájlja nevét, és futtassa az így kapott parancsot.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Licencek társítása az Office 365-ben

Ahhoz, hogy a felhasználók elérhessék az Office 365 összes funkcióját, rendelkezniük kell egy Office 365-licenccel. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan társíthat licenceket a felhasználói fiókokhoz.

Első lépésként csatlakoznia kell az Office 365-höz a Windows PowerShellhez készült Windows Azure Active Directory-modullal. Erről bővebben a Csatlakozás az Office 365-höz PowerShell használatával című témakörben olvashat.

Mielőtt licencet tudna társítani egy felhasználóhoz, be kell állítania a felhasználói fiók „Felhasználás helye” tulajdonságát a régiónak megfelelő kétkarakteres ISO-kód megadásával. A „Felhasználás helye” tulajdonság adja meg a szolgáltatás használatának helyét, mely meghatározza, hogy mely licencelt szolgáltatások érhetők el. Az Amerikai Egyesült Államok kódja például „US”. Az alábbi példa bemutatja, hogyan állíthatja be a „Felhasználás helye” tulajdonságot a felhasználói fiók UPN tulajdonsága alapján:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Az elérhető licencek, a termékváltozataik és a még társítható licencmennyiségek listájának megtekintéséhez futtassa az alábbi parancsot:

Get-MsolAccountSku

Ezután helyettesítse be a licencet és a felhasználói fiók nevét, és futtassa a kapott parancsot a Windows PowerShellhez készült Windows Azure Active Directory-modul egy ablakában.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Licenc társítása több felhasználóhoz

Az előző szakaszban egyetlen felhasználóhoz társított licencet. Ha több felhasználóhoz szeretne licencet társítani, ahhoz el kell végeznie néhány további lépést, de ez az időráfordítás megtérül nagyszámú felhasználói fiók esetén.

Első lépésként csatlakoznia kell az Office 365-höz a Windows PowerShellhez készült Windows Azure Active Directory-modullal. Erről bővebben a Csatlakozás az Office 365-höz PowerShell használatával című témakörben olvashat.

Jelenítse meg az elérhető licencek, a termékváltozataik és a még társítható licencmennyiségek listáját az alábbi parancs futtatásával:

Get-MsolAccountSku

A licenccel nem rendelkező felhasználók listázásához használja a következő parancsot:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Ha a licenccel nem rendelkező felhasználók listáját CSV-fájlba szeretné menteni, hogy a fájlból kimásolhassa a felhasználói fiókok nevét a licenc társításához, helyettesítse be a kívánt elérési utat és fájlnevet, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

A Where parancsot is használhatja, ha a licenccel nem rendelkező felhasználói fiókokat több feltétel alapján szeretné szűrni, például ha csak az egyesült államokbeli fiókokra kíváncsi. Lásd a következő példát:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Ezekkel a parancsokkal megadhatja a felhasználói fiók egy tulajdonságát és annak szükséges értékét, és megjelenítheti a licenccel nem rendelkező felhasználók listájának egy bizonyos alcsoportját:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Ha szeretné megkapni egy felhasználói fiók tulajdonságainak listáját, helyettesítse be egy tetszőleges felhasználói fiók nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat:

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Az alábbi példa megjeleníti az összes, licenccel nem rendelkező felhasználót Londonból:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Miután előállította a felhasználói fiókok kívánt listáját, kombinálhatja azt a Set-MsolUserLicense parancsmaggal, mellyel licenceket társíthat az egyes fiókokhoz. Helyettesítse be a licencet, valamint a tulajdonság nevét és értékét, és futtassa az így kapott parancsokat.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

A következő példa a Contoso vállalat Office 365 E5-licencét társítja az összes olyan, licenccel nem rendelkező felhasználói fiókhoz, amelyhez London van beállítva városként:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Terjesztési csoport címzettjeinek kezelése

A terjesztési csoportokkal e-mail-terjesztési listákat hozhat létre. A terjesztési csoportokat csak a levelezőprogramok (például a Microsoft Outlook) tudják használni abból a célból, hogy a felhasználók egy csoportjának küldjenek üzeneteket. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan tudja a PowerShell segítségével kezelni egy terjesztési csoport címzettjeit.

Első lépésként csatlakoznia kell az Exchange Online-hoz. Ha az Exchange Online-hoz egy felhasználónévvel és jelszóval szeretne csatlakozni, tanulmányozza a Csatlakozás az Exchange Online-hoz PowerShell használatával című cikket. Ha telepíteni szeretné a Microsoft Exchange Online Remote PowerShell-modult, és többtényezős hitelesítéssel csatlakozna, tanulmányozza a Csatlakozás az Exchange Online PowerShellhez többtényezős hitelesítéssel című cikket.

Ha címzettet kíván hozzáadni egy terjesztési csoporthoz, helyettesítse be a terjesztési csoport nevét és a felhasználói fiók nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Ha címzettet kíván eltávolítani egy terjesztési csoportból, helyettesítse be a terjesztési csoport nevét és a felhasználói fiók nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Jelszó beállítása több felhasználói fiókhoz

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állíthat be jelszót a felhasználói fiókok egy csoportjához. Tegyük fel például, hogy egy új önkéntescsoport hetente egyszer segít a szervezetében, vagy hogy demonstrációs célú munkaállomásokat szolgáltat egy konferencián.

A jelszavak tömeges módosításával gyorsan átállíthatja rendszeresen az ilyen újrahasználható fiókok jelszavát. Miután listázta a felhasználók egy csoportját részleg vagy más feltétel megadásával, tömeges jelszómódosítást is végezhet ugyanazon feltétel alapján. Első lépésként CSV-fájlba kell exportálnia az Office 365-ös felhasználói fiókok nevét.

Ha a felhasználói fiók egy tulajdonsága és annak bizonyos értéke alapján szeretné exportálni a fiókok listáját egy CSV-fájlba, helyettesítse be a tulajdonság nevét, a tulajdonság értékét, valamint a CSV-fájl nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Az alábbi példa exportálja a „Volunteers” részleg összes tagját a C:\O365admin\volunteerslist.csv fájlba:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

A jelszavak módosítása előtt ellenőrizze a CSV-fájlban található neveket, hogy biztos legyen abban, hogy a megfelelő felhasználókat listázta. Miután meggyőződött a CSV formátumú felhasználólista helyességéről, három egyszerű módszer közül választhat a felhasználók jelszavának átállításához.

 1. Adjon meg egy új jelszót, és társítsa ugyanazt a jelszót a CSV-fájlban felsorolt összes felhasználóhoz.

  Helyettesítse be az új jelszót és a CSV-fájl nevét, majd futtassa az így kapott parancsokat.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Definiáljon manuálisan új jelszót a CSV-fájlban lévő összes felhasználónak.

  Ehhez módosítania kell a CSV-fájlt. Adjon hozzá egy Password nevű oszlopot a UserPrincipalName oszlop mellé, majd írjon be egy jelszót a listában lévő összes felhasználóhoz. Helyettesítse be a CSV-fájl nevét, és futtassa az így kapott parancsokat.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Utasítsa az Office 365-öt új jelszó automatikus létrehozására a CSV-fájlban szereplő összes felhasználói fiókhoz.

  Helyettesítse be a CSV-fájl nevét, és futtassa az így kapott parancsokat.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Megjegyzés: Mindhárom módszer jelszómódosításra kényszeríti a felhasználót, amikor először jelentkezik be a felhasználói fiókjába. Ennek elkerüléséhez távolítsa el a -ForceChangePassword $True részt a Set-MSolUserPassword parancsból.

Lásd még

Office 365 PowerShell rendszergazdáknak

Office 365 PowerShell-esetek

Telepítési esetek az Office 365 PowerShellhez

Jelentéskészítési esetek az Office 365 PowerShellhez

További működési esetek az Office 365 PowerShellhez

Közösségi források az Office 365 PowerShellhez

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×