Exchange 2007-es postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká

A szakaszos áttelepítés befejezése után levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja a postaládákat, így a postaládák automatikusan csatlakoznak majd a felhőpostaládákhoz.

Miért érdemes levelezési felhasználói fiókokká alakítani a postaládákat?

Ha szakaszos áttelepítés segítségével az Office 365-be telepítette szervezete Exchange 2007-es helyszíni postaládáit, és ha a helyi szervezetből, az Active Directory segítségével szeretné kezelni a felhőbeli felhasználókat, akkor javasolt levelezési felhasználói fiókokká alakítani a helyszíni postaládákat. Hogy ez mire jó? Két dolog történik, miután áttelepít egy postaládát a felhőbe szakaszos Exchange-áttelepítéssel:

 • A felhasználónak lesz egy helyszíni postaládája és egy felhőbeli postaládája.

 • A felhasználó helyszíni postaládájába küldött e-maileket a rendszer továbbítja a felhőbeli postaládába. Ez azért történik, mert az áttelepítés során a helyszíni postaláda TargetAddress tulajdonságát átállítja a rendszer a felhőbeli postaláda távoli útválasztási címére. Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak a felhőbeli postaládájukhoz kell csatlakozniuk az e-mailek eléréséhez.

Ez a működési mód két problémát okoz:

 • Ha egy személy a Microsoft Outlook segítségével megnyitja a postaládáját, az Autodiscover szolgáltatás továbbra is a helyszíni postaládához próbál kapcsolódni, és a felhasználó nem fog tudni csatlakozni a felhőbeli postaládájához. Ha vannak olyan felhasználók, amelyek nem lettek áttelepítve a felhőbe, akkor nem tudja átállítani az Autodiscover CNAME rekordot a felhőbeli helyre. Ezt csak az összes felhasználó áttelepítése után tudja megtenni.

 • Ha egy szervezet leállítja az Exchange-kiszolgálóját az összes helyi postaláda felhőbe való áttelepítése után, akkor az üzenetküldésre vonatkozó felhasználói adatok elvesznek a felhőbeli postaládában. A Microsoft Online Services címtár-szinkronizáló eszköz (DirSync) eltávolítja az adatokat (például proxycímeket) a felhőbeli postaláda-objektumokból, mert a helyszíni postaláda nem létezik többé, és így a DirSync nem tudja azt összekötni a megfelelő felhőbeli postaládával.

A megoldás az, hogy átalakítja a helyszíni postaládát levelezési felhasználóvá a helyszíni szervezetében, miután áttelepítette a felhőbe a felhasználó postaládáját. A helyszíni postaládák levelezési felhasználóvá alakításakor:

 • A felhőbeli postaláda proxycímeit a rendszer átmásolja az új levelezési felhasználóba. Ezután, ha a szervezet leállítja az Exchange-kiszolgálóját, akkor ezeket a proxycímeket az Active Directory továbbra is megőrzi.

 • A levelezési felhasználók tulajdonságai lehetővé teszik a DirSync eszköz számára, hogy összekösse a levelezési felhasználót a megfelelő felhőbeli postaládával.

 • Az Autodiscover szolgáltatás a levelezési felhasználó segítségével csatlakoztatja az Outlookot a felhőbeli postaládához, miután a felhasználó létrehozott egy új Outlook-profilt.

Levelezési felhasználó létrehozása PowerShell-parancsfájlokkal

Az alábbi parancsfájlokkal adatokat gyűjthet a felhőpostaládákról, és levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja az Exchange 2007-es postaládákat.

A következő parancsfájl összegyűjti a felhőpostaládák adatait, majd egy CSV-fájlba menti azokat. Először ezt a parancsfájlt futtassa.

Másolja az alábbi parancsfájlt egy új fájlba, és mentse ExportO365UserInfo.ps1 néven.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

A következő parancsfájllal levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja a helyszíni Exchange 2007-es postaládákat. Ezt a parancsfájlt csak azután futtassa, hogy elvégezte a felhőpostaládák adatainak összegyűjtésére szolgáló parancsfájl futtatását.

Másolja az alábbi parancsfájlt egy .txt fájlba, és mentse Exchange2007MBtoMEU.ps1 néven.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Lépések a helyszíni postaládák levelezési felhasználói fiókokká alakításához

Kövesse az alábbi lépéseket a folyamat befejezéséhez.

 1. Másolja az ExportO365UserInfo.ps1 fájlt, az Exchange2007MBtoMEU.ps1 fájlt, illetve az áttelepítési köteg futtatásához használt CSV-fájlt a helyszíni kiszolgáló egy mappájába.

 2. Nevezze át az áttelepítési CSV-fájlt migration.csv névre.

 3. . Futtassa az alábbi parancsot az Exchange Management Shell eszközben. A parancsfájl feltételezi, hogy a CSV-fájl ugyanabban a mappában található, migration.csv néven.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  A rendszer meg fogja kérdezni, hogy a meglévő munkamenetet szeretné-e használni, vagy új munkamenetet nyit meg.

 4. Írja be az n betűt, és nyomja le az Enter billentyűt egy új munkamenet megnyitásához.

  A parancsfájl ekkor lefut, és menti a Cloud.csv fájlt az aktuális munkamappába.

 5. Írja be a felhőbeli szervezet rendszergazdai hitelesítő adatait, és kattintson az OK gombra.

 6. Futtassa az alábbi parancsot egy új Exchange Management Shell-munkamenetben. Ez a parancs feltételezi, hogy az ExportO365UserInfo.ps1 és a Cloud.csv fájl ugyanabban a mappában található.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Például:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Ez a parancsfájl átkonvertálja a Cloud.csv fájlban szereplő összes felhasználó helyszíni postaládáját levelezési felhasználóvá.

 7. Győződjön meg arról, hogy létrejöttek az új levelezési felhasználói fiókok. Az Active Directory - felhasználók és számítógépek eszközben végezze el az alábbi műveleteket:

  1. Válassza a Művelet > Keresés lehetőséget.

  2. Kattintson az Exchange lapra.

  3. Jelölje be a Show only Exchange recipients (Csak az Exchange-címzettek megjelenítése) és a Users with external email address (Külső e-mail-címmel rendelkező felhasználók) jelölőnégyzetet.

  4. Kattintson a Find Now (Keresés) gombra.

  Az új levelezési felhasználói fiókokká alakított postaládák a Search results (Találatok) területen vannak felsorolva.

 8. Az Active Directory - felhasználók és számítógépek, az ADSI Edit vagy az Ldp.exe eszköz segítségével győződjön meg arról, hogy a levelezési felhasználói fiókok következő tulajdonságai helyesen lettek megadva.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×