Exchange 2003-as postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká

Egy szakaszos áttelepítés befejezése után levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja a postaládákat, így a postaládák automatikusan csatlakoznak majd a felhőpostaládákhoz.

Miért érdemes levelezési felhasználói fiókokká alakítani a postaládákat?

Ha szakaszos áttelepítés segítségével az Office 365-be telepítette szervezete Exchange 2003-as helyszíni postaládáit, és az Active Directory által a intézményi szervezetben szeretné kezelni a felhőalapú felhasználókat, érdemes levelezési felhasználói fiókokká alakítani a helyszíni postaládákat.

Ez a cikk tartalmaz egy Windows PowerShell-parancsfájlt a felhőpostaládák adatainak összegyűjtéséhez, illetve egy Visual Basic-parancsfájlt, melynek futtatásával elvégezheti az Exchange 2003-as postaládák levelezési felhasználói fiókokká történő alakítását. Ez utóbbi parancsfájl futtatásakor a program a felhőpostaládában található proxycímeket az Active Directoryban található levelezési felhasználói fiókba másolja. A levelezési felhasználói fiók tulajdonságai engedélyezik, hogy a Microsoft Online Services - Címtár-szinkronizáló eszköz összeigazítsa a levelezési felhasználói fiókot a hozzá tartozó felhőpostaládával.

Azt javasoljuk, hogy a helyszíni postaládákat áttelepítési kötegekben lévő levelezési felhasználói fiókokká alakítsa át. Miután létrehozta a szakaszos Exchange-áttelepítési köteget, valamint meggyőződött arról, hogy a kötegben található minden postaláda áttelepítése sikeresen megtörtént és befejeződött a postaládaelemek kezdeti szinkronizálása a felhővel, elvégezheti az áttelepítési kötegben található postaládák levelezési felhasználói fiókokká történő alakítását.

A felhőpostaládák adatainak összegyűjtéséhez használandó PowerShell-parancsfájl

Az alábbi parancsfájlokkal adatokat gyűjthet a felhőpostaládákról és levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja az Exchange 2007-es postaládákat.

A következő parancsfájl összegyűjti a felhőpostaládák adatait, majd egy CSV-fájlba menti azokat. Először ezt a parancsfájlt futtassa.

Másolja az alábbi parancsfájlt egy .txt fájlba, majd mentse ExportO365UserInfo.ps1 néven.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

A következő Visual Basic-parancsfájllal levelezési felhasználói fiókokká alakíthatja a helyszíni Exchange 2003-as postaládákat. Ezt a parancsfájlt csak azután futtassa, hogy elvégezte a felhőpostaládák adatainak összegyűjtésére szolgáló parancsfájl futtatását.

Másolja az alábbi parancsfájlt egy .txt fájlba, majd mentse Exchange2003MBtoMEU.vbs néven.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

A parancsfájlok feladatai

ExportO365UserInfo.ps1

Ezt a Windows PowerShell-parancsfájlt a felhőalapú szervezetben kell futtatnia, feladata pedig a szakaszos Exchange-áttelepítés során áttelepített felhőpostaládák adatainak összegyűjtése. A parancsfájl futtatásához a felhasználók adatait CSV-fájlban kell megadni. Ajánlott ugyanazt az áttelepítési CSV-fájlt használni, amelyet a felhasználócsoport áttelepítésekor használt.

Az ExportO365UserInfo-parancsfájl futtatásakor:

 • A parancsfájl a következő tulajdonságokat gyűjti össze a bemeneti CSV-fájlban felsorolt felhasználók felhőpostaládáiból:

  • Az elsődleges SMTP-cím

  • A postaládákhoz tartozó helyszíni postaládák elsődleges SMTP-címei

  • A felhőpostaládák egyéb proxycímei

  • LegacyExchangeDN

 • Az összegyűjtött tulajdonságokat a parancsfájl a Cloud.csv nevű CSV-fájlba menti.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Ezt a Visual Basic-parancsfájlt a helyszíni Exchange 2003-at használó szervezetben kell futtatnia, feladata pedig a postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká. Az ExportO365UserInfo parancsfájl futtatásakor eredményül kapott Cloud.csv fájlt használja.

Az Exchange2003MBtoMEU.vbs parancsfájl futtatás közben a következő műveleteket végzi el a bemeneti CSV-fájlban felsorolt postaládákon:

 • Összegyűjti a bemeneti CSV-fájl és a helyszíni postaláda adatait.

 • A helyszíni és a felhőpostaláda alapján létrehozza a levelezési felhasználói fiókhoz hozzáadandó proxycímek listáját.

 • Törli a helyszíni postaládát.

 • Létrehozza a levelezési felhasználói fiókot és megadja a következő beállításokat:

  • legacyExchangeDN – A helyszíni postaládából származó érték.

  • mail – A felhőpostaládához tartozó elsődleges SMTP.

  • msExchMailboxGuid – A helyszíni postaládából származó érték.

  • proxyAddresses – A helyszíni postaládából és a felhőpostaládából származó értékek.

  • targetAddress – A helyszíni postaládából beolvasott érték, a felhőpostaládához tartozó elsődleges SMTP.

   Fontos: Az Office 365-ből Exchange 2003-ba történő áttelepítés engedélyezéséhez a levelezési felhasználói fiókban található msExchMailboxGuid értéket helyettesítse a felhőpostaláda globálisan egyedi azonosítójával. A következő PowerShell-parancs futtatásával szerezheti be felhőalapú szervezeti postaládák globálisan egyedi azonosítóit és mentheti azokat egy CSV-fájlba:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   A parancs kinyeri az összes felhőpostaláda elsődleges SMTP-címét és globálisan egyedi azonosítóját, majd az így létrejött guid.csv nevű fájlt az aktuális könyvtárba menti.

Ahelyett, hogy a bemeneti CSV-fájlt használva egyszerre alakítaná át az összes postaládát, az Exchange2003MBtoMEU.vbs parancsfájlt manuális üzemmódban futtatva egyenként is elvégezheti a műveletet. Ehhez meg kell adnia az alábbi bemeneti paramétereket:

 • Megkülönböztető név (DN) a helyszíni postaláda számára.

 • A felhőpostaláda elsődleges SMTP-címe.

 • A felhőpostaládához tartozó örökölt Exchange-es megkülönböztető név.

 • Az Exchange 2003-at használó szervezet egyik tartományvezérlőjének a neve.

A helyszíni postaládák átalakítása levelezési felhasználói fiókokká

 1. Futtassa az ExportO365UserInfo parancsfájlt a felhőbeli szervezetben. Bemeneti fájlként használja az áttelepítési köteghez létrehozott CSV-fájlt. A parancsfájl létrehozza a Cloud.csv nevű CSV-fájlt.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Például:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  A példában abból indultunk ki, hogy a parancsmag és a bemeneti CSV-fájl ugyanabban a könyvtárban található.

 2. Másolja az Exchange2003MBtoMEU.vbs és a Cloud.csv fájlt a intézményi szervezet egyazon könyvtárába.

 3. Az intézményi szervezetben futtassa az alábbi parancsot:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Például:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Ha manuális üzemmódban szeretné futtatni a parancsfájlt, adja meg a következő parancsot. Az értékeket szóközzel válassza el egymástól.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Például:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Győződjön meg arról, hogy létrejöttek az új levelezési felhasználói fiókok. Az Active Directory - felhasználók és számítógépek eszközben végezze el az alábbi műveleteket:

  1. Válassza az Action > Find (Művelet > Keresés) lehetőséget.

  2. Kattintson az Exchange lapra.

  3. Jelölje be a Show only Exchange recipients (Csak az Exchange címzettek megjelenítése) és a Users with external email address (Külső e-mail-címmel rendelkező felhasználók) jelölőnégyzetet.

  4. Kattintson a Find Now (Keresés) gombra.

  Az új levelezési felhasználói fiókokká alakított postaládák a Search results (Találatok) területen vannak felsorolva.

 5. Az Active Directory - felhasználók és számítógépek, az ADSI-szerkesztő vagy az Ldp.exe segítségével győződjön meg arról, hogy a levelezési felhasználói fiókok következő tulajdonságai helyesen lettek megadva.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Ahogy azt már korábban említettük, az Exchange2003MBtoMEU.vbs parancsfájl megőrzi a helyszíni postaládából származó msExchMailboxGuid értéket. Az Office 365-ből Exchange 2003-ba történő áttelepítés engedélyezéséhez a levelezési felhasználói fiókban található msExchMailboxGuid értéket helyettesítse a felhőpostaláda globálisan egyedi azonosítójával.

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×