A képletek áttekintése az Excelben

A képletek áttekintése az Excelben

Ha most kezdte az Excel használatát, hamarosan rá fog jönni, hogy az nem csak egy rács, amelynek oszlopaiba és soraiba számokat írhat. Az Excel valóban alkalmas egy sor vagy oszlop számainak összegzésére, de nemcsak erre, hanem törlesztőrészlet kiszámítására, matematikai és mérnöki problémák megoldására, illetve megadott változók alapján az optimális értékek meghatározására is használható.

Ezek a feladatok a cellákba írt képletekkel oldhatók meg az Excelben. A képletekkel számítások és más műveletek hajthatók végre a munkalap adatain. A képletek mindig egy egyenlőségjellel (=) kezdődnek, ezeket számok, matematikai operátorok (például + vagy - jel a hozzáadáshoz és a kivonáshoz), valamint beépített Excel-függvények követhetik, amelyek rendkívül hatékony eszközzé teszik a képleteket.

A következő képlet például megszorozza kettőt hárommal, majd hozzáad ötöt, így tizenegyet ad eredményül:

=2*3+5

Íme néhány további példa olyan képletekre, amelyek munkalapokon adhatók meg.

 • =A1+A2+A3    Összeadja az A1, A2 és A3 cellák értékét.

 • =SZUM(A1:A10)    A SZUM függvény használatával az A1–A10 cellákban szereplő értékek összegét adja vissza.

 • =MA()    Az aktuális dátumot adja vissza.

 • =NAGYBETŰS("hello")    A „hello” szöveget nagybetűssé alakítja a NAGYBETŰS függvény segítségével, így „HELLO” lesz belőle.

 • =HA(A1>0)    A HA függvény használatával megvizsgálja az A1 cella tartalmát annak meghatározásához, hogy az értéke nagyobb-e 0-nál.

A képlet a következők bármelyikét tartalmazhatja: függvények, hivatkozások, operátorok és állandók.

A képlet részei   

A képletek alkotórészei

1. Függvények: A PI() függvény a pi értékét (3,142...) adja vissza.

2. Hivatkozások: Az A2 az A2 cellában lévő értéket adja vissza.

3. Állandók: A képletbe közvetlenül beírt számok vagy karakterláncok, például 2.

4. Operátorok: A ^ (kalap) a hatványozás, a * (csillag) pedig a szorzás jele.

Az állandó olyan érték, amelyet nem kell kiszámítani, mindig változatlan marad. A 2008.10.09. dátum, a 210-es szám és a „Negyedévi bevétel” szöveg mind állandó. A kifejezések vagy a kifejezések eredményeként kapott értékek nem állandók. Ha a képletben cellahivatkozások helyett állandókat használ (például =30+70+110), az eredmény csak akkor változik, ha módosítja a képletet. Általában a legjobb módszer, ha állandókat helyez el az egyéni cellákban, ahol azok szükség esetén egyszerűen módosíthatók, majd a képletekben ezekre a cellákra hivatkozik.

Az operátorok a képlet elemein végrehajtani kívánt számítás típusát adják meg. Az Excel a számítások során az általános matematikai szabályokat követi, amelynek megfelelően a következő műveleti sorrendet használja: zárójelek, kitevők, szorzás és osztás és összeadás és kivonás (angol rövidítéssel PEMDAS). Zárójelek használatával megváltoztathatja a számítási sorrendet.

Operátorok típusai. Az Excel a következő négy operátortípust tartalmazza: aritmetikai, összehasonlító, szövegösszefűzőés hivatkozási operátor.

 • Aritmetikai operátorok

  A számtani alapműveletek (például összeadás, kivonás, szorzás és osztás) végrehajtására, számok kombinálására és számszerű eredmények kiszámítására az alábbi aritmetikai operátorokat használhatja:

  Számtani operátor

  Jelentés

  Példa

  + (pluszjel)

  Összeadás

  =3+3

  – (mínuszjel)

  Kivonás
  Ellentett képzése

  =3–3
  =-3

  * (csillag)

  Szorzás

  =3*3

  / (törtjel)

  Osztás

  =3/3

  % (százalékjel)

  Százalék

  30%

  ^ (kalap)

  Hatványra emelés

  =3^3

 • Összehasonlító operátorok

  Az alábbi operátorokkal két értéket hasonlíthat össze. Az összehasonlítás eredménye IGAZ vagy HAMIS logikai érték lesz.

  Összehasonlító operátor

  Jelentés

  Példa

  = (egyenlőségjel)

  Egyenlő

  =A1=B1

  > (nagyobb, mint jel)

  Nagyobb

  =A1>B1

  < (kisebb, mint jel)

  Kisebb

  =A1<B1

  >= (nagyobb vagy egyenlő jel)

  Nagyobb vagy egyenlő

  =A1>=B1

  <= (kisebb vagy egyenlő jel)

  Kisebb vagy egyenlő

  =A1<=B1

  <> (nem egyenlő jel)

  Nem egyenlő

  =A1<>B1

 • Szövegösszefűző operátor

  Az És-jel (ampersand) (&) szövegoperátorral két vagy több szöveget fűzhet össze (egyesíthet) egyetlen szövegrésszé.

  Szövegösszefűző

  Jelentés

  Példa

  & (és karakter)

  Két szöveges értéket kapcsol (fűz) össze, és folytonos szöveges értéket ad eredményül

  A ="North"&"wind" a „Northwind” értéket adja eredményül.
  Ahol az A1 cella a „Vezetéknév”, a B1 pedig az „Utónév” értékét tartalmazza, az =A1&", "&B1 eredménye a következő: „Vezetéknév, Utónév”.

 • Hivatkozási operátorok

  Az alábbi operátorokkal cellák tartományait egyesítheti számítások céljából.

  Hivatkozási operátor

  Jelentés

  Példa

  : (kettőspont)

  Tartományoperátor, amely a két hivatkozás közötti összes cellára (beleértve a két hivatkozást is) egyetlen hivatkozást eredményez

  B5:B15

  ; (pontosvessző)

  Egyesítő operátor, amely több hivatkozást egyesít egyetlen hivatkozásban

  =SZUM(B5:B15,D5:D15)

  (szóköz)

  Metszetoperátor, amely a két hivatkozás közös cellájára egyetlen hivatkozást hoz létre

  B7:D7 C6:C8

Vissza a lap tetejére

A számítások sorrendje egyes esetekben befolyásolhatja a képlet eredményét, ezért fontos annak megértése, hogy az alkalmazás hogyan állapítja meg a sorrendet, és ezt hogyan lehet módosítani úgy, hogy a kívánt eredményt kapja.

 • Számítási sorrend

  A képletekben a számítás adott sorrendben történik. Az Excelben a képlet mindig egyenlőségjellel (=) kezdődik. Az Excel az egyenlőségjel után következő karaktereket képletként értelmezi. Az egyenlőségjelet a számítandó elemek (operandusok) követik (például állandók vagy cellahivatkozások), amelyeket számítási operátorok választanak el egymástól. Az Excel a képletet balról jobbra haladva a matematikai szabályoknak megfelelően értékeli ki.

 • Operátorok végrehajtási sorrendje Excel-képletekben

  Ha egyetlen képletben több operátort ad meg, az Excel a műveleteket az alábbi táblázat szerinti sorrendben hajtja végre. A képlet azonos prioritású műveleteit (például szorzás és osztás) az Excel balról jobbra haladva értékeli ki.

  Operátor

  Leírás

  : (kettőspont)

  (szóköz)

  ; (pontosvessző)

  Hivatkozási operátorok

  Ellentett képzése (például –1)

  %

  Százalék

  ^

  Hatványra emelés

  * és /

  Szorzás és osztás

  + és –

  Összeadás és kivonás

  &

  Karaktersorozatok összefűzése

  =
  <>
  <=
  >=
  <>

  Összehasonlítás

 • Zárójelek használata Excel-képletekben

  A végrehajtási sorrend módosításához az elsőnek kiértékelni kívánt képletrészt írja zárójelek közé. A következő képlet eredménye például 11 lesz, mivel az Excel a szorzást az összeadás előtt hajtja végre. A képlet összeszorozza a 2-t a 3-mal, majd hozzáad 5-öt.

  =5+2*3

  Ha viszont a szintaxis módosításához zárójeleket használ, akkor az Excel összeadja az 5-öt és a 2-t, majd az eredményt megszorozza 3-mal, amelynek a végeredménye 21.

  =(5+2)*3

  Az alábbi példában a képlet első részét magába foglaló zárójel hatására az Excel először a B4+25 értékét számítja ki, és csak azután osztja el a D5, E5 és F5 cella összegével.

  =(B4+25)/SZUM(D5:F5)

  Vissza a lap tetejére

A függvények olyan előre definiált képletek, amelyek argumentumnak nevezett különleges értékek használatával számításokat hajtanak végre adott sorrendben vagy felépítés szerint. A függvények segítségével egyszerű vagy összetett számításokat is végezhet. Az Excel összes függvényét megtalálja a menüszalag Képletek lapján:

Az Excel Képletek lapja a menüszalagon
 • Az Excel függvényszintaxisa

  Az alábbi példa egy függvény szintaxisát szemlélteti. A példában a KEREKÍTÉS függvény az A10 cella értékét kerekíti.

  A függvény felépítése

  1. Struktúra. A függvény egyenlőségjellel (=) kezdődik, ezt követi a függvény neve, a nyitó zárójel, a függvény argumentumai egymástól pontosvesszővel elválasztva és a záró zárójel.

  2. A függvény neve. A függvények listájának megjelenítéséhez jelöljön ki egy cellát, és nyomja le a SHIFT+F3 billentyűkombinációt. Ezzel megnyitja a Függvény beszúrása párbeszédpanelt.

  Excel-képletek – Függvény beszúrása párbeszédpanel

  3. Argumentumok. Az argumentum lehet szám, szöveg, logikai érték (IGAZ vagy HAMIS), tömb, hibaérték (például #HIÁNYZIK) vagy cellahivatkozás. A megadott argumentumnak az adott argumentum számára érvényes értéket kell adnia. Az argumentumok lehetnek állandók, képletek vagy más függvények is.

  4. Argumentummagyarázat. A képlet beírásakor megjelenik a képlet szintaxisát és argumentumait összefoglaló elemleírás. A =KEREKÍTÉS( beírásakor például megjelenik az elemleírás. Az elemleírások csak a beépített függvényeknél jelennek meg.

  Megjegyzés: A függvényeket nem kell nagybetűvel beírnia (például =KEREKÍTÉS), mivel az Excel automatikusan nagybetűssé alakítja a függvény nevét, amint Ön lenyomja az Enter billentyűt. Ha elgépel valamit a függvény nevében, például a =SZUME(A1:A10) képletet írja be a =SZUM(A1:A10) helyett, az Excel #NÉV? hibát ad vissza.

 • Excel-függvények beírása

  Függvényt tartalmazó képlet létrehozásakor a Függvény beszúrása párbeszédpanel segítségével adhat meg munkalapfüggvényeket. Ha kiválaszt egy függvényt a Függvény beszúrása párbeszédpanelről, az Excel elindít egy függvényvarázslót, amely megjeleníti a függvény nevét, összes argumentumát, a függvény és argumentumai leírását, valamint a függvény és a teljes képlet aktuális eredményét.

  Az Excel függvényvarázslója

  A képletek egyszerűbb létrehozása és szerkesztése, illetve a beírási és szintaxishibák minimális szintre csökkentése érdekében érdemes bejelölni a Képletek automatikus kiegészítése jelölőnégyzetet. Amikor beír egy = jelet (egyenlőségjelet), majd megadja egy függvény kezdőbetűit, az Excel egy dinamikus legördülő listában megjeleníti a beírt betűknek megfelelő, érvényes függvényeket, argumentumokat és neveket. Ezután Ön választhat a legördülő listából egy elemet, amelyet az Excel beír Ön helyett.

  Az Excel automatikus képletkiegészítésének használata

 • Excel-függvények egymásba ágyazása

  Egyes esetekben a függvények argumentumaként más függvényeket is használhat. A következő képlet például beágyazott ÁTLAG függvényt használ, és az eredményt az 50 értékkel hasonlítja össze.

  Beágyazott függvény

  1. Az ÁTLAG és a SZUM függvény a HA függvénybe van ágyazva.

  Érvényes visszaadott értékek:    Amikor beágyazott függvényt argumentumként használ, a beágyazott függvénynek ugyanolyan típusú értéket kell adnia, amilyet az argumentum használ. Ha például az argumentum IGAZ vagy HAMIS értéket ad, a beágyazott függvénynek is IGAZ vagy HAMIS értéket kell visszaadnia. Ha a függvény nem ezt teszi, az Excel az #ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg.

  A beágyazási szint határértéke:    Egy képlet legfeljebb hét egymásba ágyazott függvényszintet tartalmazhat. Amikor az egyik függvényt (a továbbiakban: B függvény) egy másik függvény (a továbbiakban: A függvény) argumentumaként használja, akkor a B függvény második szintű függvényként viselkedik. Az ÁTLAG és a SZUM függvény például második szintű, ha mindkettő a HA függvény argumentuma. Az ÁTLAG függvénybe ágyazott újabb függvény ennek megfelelően harmadik szintű függvény, és így tovább.

  Vissza a lap tetejére

A hivatkozás azonosítja a munkalap celláját vagy tartományát, és meghatározza az Excel számára, hogy a képletben használni kívánt értékek vagy adatok hol találhatók. Hivatkozások segítségével egy képletben használhatja a munkalap különböző részein elhelyezkedő adatokat, és egy cella értéke több képletben is előfordulhat. Hivatkozhat ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra, vagy akár más munkafüzetek celláira is. A más munkafüzetek celláira mutató hivatkozást csatolásnak vagy külső hivatkozásnak nevezik.

 • Az A1 hivatkozási stílus:

  Alapértelmezés szerint az Excel az A1 hivatkozási stílust használja, amely az oszlopokra betűkkel (A-tól XFD-ig, összesen 16 384 oszlop), a sorokra számmal (1-től 1 048 576-ig) hivatkozik. Ezeket a betűket és számokat sor- és oszlopazonosítónak nevezik. Cellahivatkozásnál az oszlop betűjelét és a sor számát adja meg. Például a B2 hivatkozás a B oszlop és a 2-es sor metszéspontján található cellára mutat.

  Hivatkozás

  Használat

  Az A oszlop 10. sorában lévő cella

  A10

  Az A oszlop 10. és 20. sora által meghatározott cellatartomány

  A10:A20

  A B és az E oszlop 15. sora által meghatározott cellatartomány

  B15:E15

  Az 5. sor összes cellája

  5:5

  Az 5-10. sorban lévő összes cella

  05:10:00

  A H oszlop összes cellája

  H:H

  A H–J oszlop összes cellája

  H:J

  Az A és E oszlop között a 10. sortól a 20. sorig terjedő cellatartomány

  A10:E20

 • Hivatkozás ugyanazon munkafüzet másik munkalapján található cellára vagy cellatartományra

  A következő példában az ÁTLAG függvény az ugyanabban a munkafüzetben található Marketing nevű munkalap B1:B10 tartománya értékeinek átlagát számítja ki.

  Munkalap hivatkozása – példa

  1. A Marketing nevű munkalapra hivatkozik.

  2. A B1–B10 cellatartományra hivatkozik.

  3. A felkiáltójel (!) a munkalap hivatkozását elkülöníti a cellatartomány hivatkozásától.

  Megjegyzés: Ha a hivatkozott munkalap szóközöket vagy számokat tartalmaz, akkor a munkafüzetnév előtt és után aposztrófokat (') kell elhelyeznie (például: ='123'!A1 vagy ='Januári árbevétel'!A1).

 • A relatív, az abszolút és a vegyes hivatkozás közötti különbség

  1. Relatív hivatkozások:    Egy képlet relatív cellahivatkozása (például A1) a képletet tartalmazó és a hivatkozott cella egymáshoz képesti elhelyezkedésén alapul. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a hivatkozás is módosul. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, a hivatkozás automatikusan igazodik ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak. Ha például a B2 cellából a B3 cellába másol egy relatív hivatkozást, az =A1 képlet =A2 képletre módosul.

   Relatív hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Relatív hivatkozást tartalmazó másolt képlet

  2. Abszolút hivatkozások:    Egy képlet abszolút hivatkozása (például $A$1) mindig adott helyen található cellára mutat. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, az abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, az abszolút hivatkozás nem igazodik ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak, így szükség szerint Önnek kell beállítani az abszolút hivatkozást. Ha például a B2 cellából a B3 cellába másol egy abszolút hivatkozást, a képlet mindkét cellában ugyanaz lesz (=$A$1).

   Abszolút hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Abszolút hivatkozást tartalmazó másolt képlet
  3. Vegyes hivatkozások:    A vegyes hivatkozás tartalma abszolút oszlop és relatív sor, vagy abszolút sor és relatív oszlop. Az abszolút oszlophivatkozás alakja $A1, $B1 stb., míg az abszolút sorhivatkozásé A$1, B$1 stb. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a relatív hivatkozás módosul, míg az abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásolja, illetve több sort vagy oszlopot tölt ki vele, a relatív hivatkozás automatikusan igazodik ehhez, az abszolút hivatkozás viszont nem. Ha például a B2 cellából a C3 cellába másol egy vegyes hivatkozást, az =A$1 képlet =B$1 képletre módosul.

   Vegyes hivatkozást tartalmazó másolt képlet   

   Vegyes hivatkozást tartalmazó másolt képlet

 • A háromdimenziós hivatkozási stílus

  Egyszerű hivatkozás több munkalapra:    A háromdimenziós hivatkozások segítségével egy munkafüzeten belül több munkalap megfelelő celláinak vagy cellatartományának adatait elemezheti. A háromdimenziós hivatkozás cella- vagy tartományhivatkozásból, illetve azt megelőző munkalapnevekből áll. Az Excel a hivatkozás kezdő és záró neve közötti munkalapokat használja fel a számításhoz. A =SZUM(Munka2:Munka13!B5) például a Munka2 és a Munka13 közötti munkalapok (őket is beleértve) B5 cellájának értékét adja össze.

  • A következő függvények segítségével háromdimenziós hivatkozás használatával hivatkozhat más munkalapokon lévő cellákra, definiálhat neveket és létrehozhat képleteket: SZUM, ÁTLAG, ÁTLAGA, DARAB, DARAB2, MAX, MAX2, MIN, MIN2, SZÓR.S, SZÓRÁSA, SZÓRÁSPA, VAR.S, VAR.M, VARA és VARPA.

  • A tömbképletekben nem lehet háromdimenziós hivatkozásokat használni.

  • A metszet műveleti jel (operátor)t (szóköz), illetve az implicit metszetet használó képletekben nem lehet háromdimenziós hivatkozásokat használni.

  Munkalapok áthelyezésének, másolásának, beszúrásának, illetve törlésének következményei:    A következő példák bemutatják, mi történik, ha áthelyez, lemásol, beszúr vagy töröl háromdimenziós hivatkozásokban szereplő munkalapokat. A példa az =SZUM(Munka2:Munka6!A2:A5) képletet használja, amely a Munka2 és Munka6 munkalapok közötti valamennyi lap A2:A5 tartományában található értékeket összegzi.

  • Beszúrás vagy másolás:    Ha új lapokat szúr be vagy másol a Munka2 és a Munka6 lap közé, akkor az új lapokon a hivatkozott cellatartományban (A2:A5) lévő értékek is szerepelni fognak a számításban.

  • Törlés:    Ha lapokat töröl a Munka2 és a Munka6 lap közötti laptartományból, akkor ezek értékei nem vesznek részt a számításban.

  • Áthelyezés:    Ha a munkafüzet Munka2 és a Munka6 lap közötti laptartományából lapokat helyez át a hivatkozott laptartományon kívülre, akkor az azokon lévő értékek kimaradnak a számításból.

  • Zárólap áthelyezése:    Ha a Munka2 vagy a Munka6 lapot a munkafüzeten belül áthelyezi, akkor a számításban szereplő laptartományt az új helyzetű lapok határozzák meg.

  • Zárólap törlése:    Ha a Munka2 vagy a Munka6 lapot törli, akkor a számításban részt vevő terület az új laptartománynak megfelelő lesz.

 • Az S1O1 hivatkozási stílus

  Használhat olyan hivatkozási stílust is, ahol a munkalap sorai és oszlopai is számozva vannak. Az S1O1 hivatkozási stílus akkor hasznos, ha a sor- és oszloppozíciók számítását makrók végzik. Az S1O1 stílusban az Excel a következő sorrendben tünteti fel a cellák helyét: „S” + a sor száma + „O” + az oszlop száma.

  Hivatkozás

  Jelentés

  S[-2]O

  Relatív hivatkozás a két sorral feljebb és ugyanabban az oszlopban lévő cellára

  S[2]O[2]

  Relatív hivatkozás a két sorral lejjebb és két oszloppal jobbra lévő cellára

  S2O2

  Abszolút hivatkozás a második sorban és a második oszlopban lévő cellára

  S[-1]

  Relatív hivatkozás az aktív cella fölötti teljes sorra

  R

  Abszolút hivatkozás az aktuális sorra

  Amikor makrót rögzít, az Excel néhány parancsot S1O1 hivatkozási stílussal rögzít. Ha például az AutoSzum gombra kattintás parancsot rögzíti makróként olyan képlet beszúrására, amely cellatartományt összegez, az Excel a képletet az S1O1 (nem pedig az A1) hivatkozás segítségével rögzíti.

  Az S1O1 hivatkozási stílus be- és kikapcsolható: ehhez jelölje be az S1O1 hivatkozási stílus jelölőnégyzetet (vagy törölje annak jelölését) a Beállítások párbeszédpanel Képletek kategóriájának Képletekkel végzett munka csoportjában. A párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Fájl fülre.

  Vissza a lap tetejére

Létrehozhat definiált neveket, amelyek cellákat, cellatartományokat, képleteket, állandókat vagy Excel-táblázatokat jelölhetnek. A nevek leíró rövidítések, amelyekkel megkönnyíti a cellahivatkozások, az állandók, a képletek és a táblázatok céljának megértését, ami első pillantásra nem feltétlenül könnyű. Az alábbiakban néhány egyszerű példa található a nevekre és arra, hogy ezek használata a képletekben hogyan teheti világosabbá a tartalmat és egyszerűbbé a megértést.

1. példa

Példa típusa

Nevek helyett tartományokat alkalmazó példa

Neveket alkalmazó példa

Hivatkozás

=SZUM(A16:A20)

=SZUM(Eladások)

Állandó

=SZORZAT(A12;9,5%)

=SZORZAT(Ár,Adó)

Képlet

=SZÖVEG(FKERES(MAX(A16;A20);A16:B20;2;HAMIS);"yyyy/m/dd")

=SZÖVEG(FKERES(MAX(Eladások);ÉrtInfo;2;HAMIS);"yyyy/m/dd")

Tábla

A22:B25

=SZORZAT(Ár;Tábla1[@Áfa])

2. példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Megjegyzés:  A C és a D oszlopban szereplő képletek esetében a meghatározott „Eladások” név helyére az A9:A13 tartományra való hivatkozás, az „ÉrtInfó” helyére pedig az A9:B13 tartomány kerül. Ha nem hozza létre ezeket a neveket a tesztmunkafüzetben, akkor a D2:D3 cellákban szereplő képlet #NÉV? hibát fog visszaadni.

Példa típusa

Név nélküli példa

Nevet tartalmazó példa

Képlet és eredmény névvel

Hivatkozás

'=SZUM(A9:A13)

'=SZUM(Eladások)

=SZUM(Eladások)

Képlet

'=SZÖVEG(FKERES(MAX(A9:13);A9:B13;2;HAMIS);"yyyy/dd/m")

=SZÖVEG(FKERES(MAX(Eladások);ÉrtInfo;2;HAMIS);"yyyy/m/dd")

=SZÖVEG(FKERES(MAX(Eladások);ÉrtInfo;2;HAMIS);"yyyy/m/dd")

Ár

99500 Ft

Eladások

Eladás dátuma

24900 Ft

2011.03.17.

39900 Ft

2011.04.02.

64300 Ft

2011.04.23.

27500 Ft

2011.04.30.

44700 Ft

2011.05.04.

 • Névtípusok

  Többféle nevet hozhat létre és használhat.

  • Definiált név:    Cellát, cellatartományt, képletet vagy állandót azonosító név. Létrehozhat saját neveket, illetve bizonyos esetekben, például nyomtatási terület beállítása esetén maga az Excel hoz létre definiált nevet.

  • Táblanév:    Excel-tábla neve; a tábla rekordokban (sorokban) és mezőkben (oszlopokban) tárolt, konkrét témával kapcsolatos adatok gyűjteménye. Excel-tábla beillesztése esetén az Excel létrehozza a „Tábla1”, „Tábla2” stb. alapértelmezett nevek egyikét, ezt azonban módosíthatja, így érthetőbbé teheti őket.

   Az Excel-táblázatokról a Strukturált hivatkozások használata Excel-táblázatokban című témakör tartalmaz további tájékoztatást.

 • Nevek létrehozása és megadása

  Név létrehozásának lehetséges módjai:

  • A szerkesztőléc Név mezője:     Ez leginkább egy kijelölt tartomány munkafüzetszintű nevének létrehozására használható.

  • Név létrehozása kijelöléssel:     Egyszerűen létrehozhat neveket meglévő sor- és oszlopfeliratokból a cellák munkalapon való kijelölésével.

  • Új név párbeszédpanel:    Ezt akkor célszerű használni, ha több lehetőséget kíván kihasználni a név létrehozásakor, például helyi munkalapszintű beállításokat szeretne megadni vagy megjegyzést szeretne fűzni a névhez.

  Megjegyzés:  A nevek alapértelmezés szerint abszolút cellahivatkozásokat használnak.

  Név megadásának lehetséges módjai:

  • Begépeléssel:    A név beírása például egy képlet argumentumaként.

  • Az automatikus képletkiegészítés használatával:    Az automatikus képletkiegészítés legördülő listájában automatikusan megjelennek az alkalmazható nevek.

  • Kiválasztás a Felhasználás képletben listából:    Kiválaszthat egy definiált nevet a Képletek lap Definiált nevek csoportjának Felhasználás képletben parancsa alatt elérhető listából.

Erről a Nevek definiálása és használata képletekben című témakörben talál részletes információt.

Vissza a lap tetejére

A tömbképlet egy vagy több számítási művelet végrehajtása után egy vagy több eredményt ad vissza. A tömbképletek a műveleteket a tömbargumentumoknak nevezett kettő vagy több értékhalmazon hajtják végre. A tömbargumentumok mindegyikének azonos számú sort és oszlopot kell tartalmaznia. Tömbképleteket a többi képlethez hasonlóan lehet létrehozni azzal a különbséggel, hogy tömbképlet beviteléhez a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűket kell megnyomni. A beépített függvények némelyike tömbképlet, és hogy helyes eredményt kapjon, tömbként kell őket beírnia.

Tömbállandókat akkor használ hivatkozások helyett, ha ez célszerűbb, mint az állandó értékeknek a munkalapon külön cellákba történő beírása.

Tömbképlet használata egy vagy több eredmény kiszámítására

Megjegyzés: Egy tömbképlet beírásakor a Excel a képletet automatikusan kapcsos zárójelek közé helyezi. Ha kézzel próbálja megadni a zárójeleket, az Excel szövegként jeleníti meg a képletet.

 • Egyetlen eredményt adó tömbképlet:    Az ilyen típusú tömbképlet egyszerűbbé teszi a munkalapmodellt egyetlen tömbképlettel helyettesítve a különféle képleteket.

  A következő képlet például anélkül számolja ki a részvények mennyisége és egységára által megadott tömb teljes értékét, hogy egy külön sort használna az egyes részvények értékének kiszámolásához és megjelenítéséhez.

  Egyetlen eredményt adó tömbképlet

  Ha az ={SZUM(B2:C2*B3:C3)} képlet tömbképletként írja be, minden egyes részvényre megszorozza a Mennyiség és az Egységár értékét, majd összeadja a szorzatokat.

 • Több eredményt adó tömbképlet:    Bizonyos munkalapfüggvények az értékek tömbjét adják vissza eredményként, vagy argumentumukként igénylik az értékek tömbjét. Több eredmény tömbképlettel történő kiszámolásához a tömböt a cellák olyan tartományába kell beírni, amelybe a sorok és oszlopok száma azonos a tömb argumentumaival.

  Ha például adva van három hónap sorozatához (A oszlop) három forgalmi adat (B oszlop), a TREND függvény kiszámolja a forgalmi adatok lineáris trendjét. A képlet összes eredményének megjelenítéséhez a képletet a C oszlop három cellájába kell bevinni (C1:C3).

  Több eredményt adó tömbképlet

  Amikor a =TREND(B1:B3;A1:A3) képletet tömbképletként viszi be, a három forgalmi érték és a három hónap alapján három eredményt (22196, 17079 és 11962) kap.

Tömbállandók használata

Szokásos képletbe beírhatja az értéket tartalmazó cellára mutató hivatkozást vagy magát az értéket, utóbbi esetben az értéket állandónak nevezik. Ehhez hasonlóan a tömbképletbe beírhat tömbre mutató hivatkozást vagy magukat a cellákban lévő értékeket, ez utóbbit tömbállandónak is nevezik. A tömbképletek ugyanúgy fogadják az állandókat, mint a szokásos képletek, de a beírásuk adott formátumot igényel.

A tömbállandók számokat, szöveget, logikai értékeket (például IGAZ vagy HAMIS) és hibaértékeket (például #HIÁNYZIK) tartalmazhatnak. Ugyanabban a tömbállandóban lehetnek különböző típusú értékek is, például {1.3.4;IGAZ.HAMIS.IGAZ}. A tömbállandókban szereplő számok formátuma egész, tizedes tört vagy tudományos (normál alakú) lehet. A szöveget idézőjelek közé kell tenni, például "Kedd".

A tömbállandók nem tartalmazhatnak cellahivatkozást, eltérő hosszúságú oszlopokat és sorokat, képleteket, valamint $ (dollárjel) és % (százalékjel) karaktert.

Tömbállandók létrehozásakor ügyeljen az alábbiakra:

 • A tömbállandók kapcsos zárójelek ({ }) között helyezkednek el.

 • A különböző oszlopokban lévő értékeket pont használatával (.) kell elválasztani. A 10, 20, 30 és 40 például tömbként így írandó be {10.20.30.40}. Ez a tömbállandó egy 1x4-es tömbként ismert, és egyenértékű egy 1 soros és 4 oszlopos hivatkozással.

 • A különböző sorokban lévő értékeket pontosvessző használatával (;) kell elválasztani. Ha például a 10, 20, 30, 40 értéket szeretné ábrázolni az egyik sorban és a közvetlenül alatta lévő sorban az 50, 60, 70, 80 értéket, akkor egy 2x4-es tömbállandót írjon be: {10.20.30.40;50.60.70.80}.

Vissza a lap tetejére

Ha töröl egy képletet, a képlet eredményeként kapott értékek is törlődnek. Lehetősége van azonban csak a képletet törölni úgy, hogy a cellában megjelenített képlet eredményeként kapott érték megőrződik.

 • A képletek az eredményül kapott értékekkel együttes törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelölje ki a képletet tartalmazó cellát vagy cellatartományt.

  2. Nyomja le a DELETE billentyűt.

 • A képletek az eredményül kapott értékek nélküli törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelölje ki a képletet tartalmazó cellát vagy cellatartományt.

   Ha tömbképletet töröl, jelölje ki a tömbképletet tartalmazó cellatartományt.

   Tömbképletet tartalmazó cellatartományok kijelölése

   1. Kattintson a tömbképlet egyik cellájára.

   2. Kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Keresés és kijelölés menügombra, majd az Ugrás parancsra.

   3. Kattintson az Irányított gombra.

   4. Jelölje be az Aktuális tömb választókapcsolót.

  2. A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában kattintson a Másolás Gombkép gombra.
   Az Excel menüszalagja

   Billentyűparancs:    Ehelyett a CTRL+C billentyűkombinációt is használhatja.

  3. A Kezdőlap lap Vágólap csoportjában kattintson a Beillesztés Gombkép gomb alatti nyílra, és válassza az Értékek beillesztése parancsot.

Vissza a lap tetejére

Az alábbi táblázat a képletek bevitelekor leggyakrabban előforduló hibák közül foglal össze néhányat, és azt is ismerteti, hogy miként kerülheti el őket:

Ellenőrizendő szempont

További információ

A záró és nyitó zárójelek párosítása a képletben   

A képletben minden zárójelnek meg kell lennie a párjának. Amikor létrehoz egy képletet, az Excel a beíráskor színesen jeleníti meg a zárójeleket.

A képletbe beírt tartomány jelölése kettősponttal   

Kettősponttal (:) elválaszthatja a tartomány első és utolsó cellájának hivatkozását. Például: A1:A5.

Az összes szükséges argumentum megadása    

A függvényekhez kötelező és nem kötelező argumentumok is tartozhatnak (ezeket a szintaxisban szögletes zárójelek jelzik). Minden kötelező argumentumot meg kell adni. Ügyeljen azonban arra is, hogy ne írjon be túl sok argumentumot.

Egy képletbe legfeljebb 64 képlet ágyazható   

A képletekbe beágyazható függvények 64 szintre vannak korlátozva.

Munkafüzet- vagy munkalapnevek aposztrófok közé foglalása    

Ha olyan, más munkalapokon vagy munkafüzetekben szereplő értékekre hivatkozik, amelyek neve nem betűszerű karaktereket tartalmaz, a nevet aposztrófok (') között kell megadni.

A külső munkafüzetek elérési útjának feltüntetése    

Minden külső hivatkozásnak tartalmaznia kell a munkafüzet nevét és elérési útját.

A számok formázás nélküli beírása a képletbe    

A képletekbe beírt számokat ne formázza ezreselválasztóval vagy dollárjellel ($), mert az előbbiek argumentumelválasztókat, az utóbbiak pedig abszolút hivatkozásokat jelölnek a képletekben. Az 1000 $ helyett például az 1000 értéket írja be a képletbe.

Vissza a lap tetejére

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Kérdezzen az Excel közösségi fórumon

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Lásd még

Az Excel képleteinek áttekintése

Hibás képletek kiküszöbölése

Képletekben lévő hibák keresése és javítása

Az Excel billentyűparancsai és funkcióbillentyűi

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×