A Lekérdezéstervező elrendezése – áttekintés (ADP)

Megjegyzés : Az e témakörben közölt információk csak Microsoft Access projektekre (.adp) vonatkoznak.

A Lekérdezéstervező három ablaktáblából áll: Ábra, Rács és SQL.

A Lekérdezéstervező három ablaktáblája

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • Az Ábra ablaktábla a lekérdezésben szereplő táblákat, nézeteket és függvényeket jeleníti meg. Minden téglalap egy-egy táblát, nézetet vagy függvényt jelent, és a rendelkezésre álló adatoszlopokat mutatja, valamint ikonokat, amelyek az egyes oszlopok használati módját jelzik a lekérdezésben. Az illesztéseket a téglalapok közötti vonalak jelzik.

 • A Rács ablaktábla számolótáblához hasonló rácsot tartalmaz, amelyen beállítások adhatók meg, például a megjelenítendő adatoszlopok, a kijelölendő sorok, a sorok csoportosítása és így tovább.

 • Az SQL ablaktábla a lekérdezés SQL utasítását jeleníti meg. Itt a Lekérdezéstervezővel létrehozott SQL utasítás szerkeszthető, vagy saját SQL utasítás is beírható. Különösen hasznos olyan SQL utasítások bevitelére, amelyek nem hozhatók létre az Ábra vagy a Rács ablaktáblán (ilyen például az egyesítő lekérdezés).

Lekérdezés bármelyik ablaktáblán létrehozható: megadható a megjeleníteni kívánt oszlop az Ábra ablaktáblán való kiválasztásával, ez beírható a Rács ablaktáblán, vagy az SQL ablaktáblán egy SQL utasítás részévé tehető. Az Ábra, a Rács és az SQL ablaktábla összhangban van egymással: ha az egyiken módosítást hajtunk végre, ez automatikusan megjelenik a másik kettőn is.

Az Ábra ablaktábla

Az Ábra ablaktábla használata

Az Ábra ablaktábla grafikusan jeleníti meg a táblákat, nézeteket, felhasználói függvényeket és allekérdezéseket. Bemutatja az objektumok közötti kapcsolatokat is.

Az Ábra ablaktáblán végrehajtható műveletek:

 • Táblák, nézetek, felhasználói függvények vagy allekérdezések felvétele vagy eltávolítása, a kimeneti adatoszlopok megadása.

 • Oszlopok megadása a lekérdezés rendezéséhez.

 • Az eredményhalmaz sorainak csoportosítása.

 • A táblák, nézetek, felhasználói függvények vagy allekérdezések közötti illesztések létrehozása vagy módosítása.

Az Ábra ablaktáblában végrehajtott változtatások megjelennek a Rács és az SQL ablaktáblában is. Ha például az Ábra ablaktáblában tábla, nézet, felhasználói függvény vagy allekérdezés ablakában a kimenetre jelölünk egy oszlopot, a Lekérdezéstervező az adatoszlopot a Rács és az SQL ablaktábla utasításában is felveszi a kimenetre.

Az Ábra ablaktábla ikonjai, jelölőnégyzetei és szimbólumai

Minden tábla, nézet, felhasználói függvény vagy allekérdezés külön ablakban jelenik meg az Ábra ablaktáblán. A címsor ikonja minden téglalapnál jelzi az objektum típusát, amint ezt a következő táblázat mutatja.

Ikon

Objektum típusa

icon image

Tábla

icon image

Nézet

icon image

Függvény

icon image

Allekérdezés (a FROM záradékban)


Minden téglalapon láthatók a tábla, nézet vagy felhasználói függvény adatoszlopai. Az oszlopok neve melletti jelölőnégyzet és szimbólum az oszlop használatát jelzi a lekérdezésben. Az elemleírás (helyi súgó) további adatokat jelenít meg, ilyen például az oszlopok adattípusa és mérte.

Input source window

A következő táblázat az egyes táblákat, nézeteket vagy felhasználói függvényeket jelképező téglalapokban használt jelölőnégyzeteket és szimbólumokat foglalja össze.

Jelölőnégyzet vagy szimbólum

Leírás

check box
icon image
icon image
icon image

Azt jelzi, hogy az adatoszlop megjelenik-e a lekérdezés eredményhalmazában (választó lekérdezés), vagy része-e a frissítő, hozzáfűző, táblakészítő vagy hozzáfűző lekérdezésnek. Az oszlop kiválasztásához jelöljük be a négyzetet. A * (Minden oszlop) elem választásakor az összes adatoszlop a kimenetre kerül.

A jelölőnégyzettel használt ikon a létrehozott lekérdezés típusának megfelelően változik. Törlő lekérdezésnél nem jelölhetők ki egyedi oszlopok.

icon image
icon image

Azt jelzi, hogy az adatoszlop szerepel a lekérdezés eredményének rendezésében (azaz része az ORDER BY záradéknak). Növekvő rendezésnél az ikon felirata A-Z, míg csökkenő rendezésnél Z-A.

icon image

Azt jelzi, hogy az adatoszlop szerepel a csoportosított eredményhalmaz létrehozásában (azaz része a GROUP BY záradéknak) összesítő lekérdezésnél.

icon image

Azt jelzi, hogy az adatoszlop szerepel a lekérdezés keresési feltételében (azaz része a WHERE vagy a HAVING záradéknak).

icon image

Azt jelzi, hogy az adatoszlop tartalma összesítve jelenik meg a kimeneten (azaz a SUM, az AVG vagy más összesítő függvény része).

Megjegyzés : A Lekérdezéstervező nem jeleníti meg olyan tábla, nézet vagy felhasználói függvény adatoszlopait, amelyhez nincs megfelelő hozzáférési engedélyünk, vagy ha az adatbázis nem szolgáltat megfelelő információt az objektumról. Ebben az esetben a Lekérdezéstervező csak a tábla, nézet vagy felhasználói függvény címsorát jeleníti meg.

Illesztett táblák az Ábra ablaktáblán

Ha a lekérdezés illesztést tartalmaz, illesztővonal jelenik meg a megfelelő adatoszlopok között. Ha az összekapcsolt adatoszlopok nem láthatók (például a táblát, nézetet, függvényt vagy allekérdezést megjelenítő téglalap kis méretre van állítva, illetve a kapcsolat kifejezést tartalmaz), a Lekérdezéstervező a táblát, nézetet, függvényt vagy allekérdezést megjelenítő téglalapok címsorához helyezi az illesztővonalat. A Lekérdezéstervező minden egyes illesztési feltételhez egy illesztővonalat jelenít meg.

A single join line between two tables

Az illesztővonal közepén látható ikon alakja a táblák, nézetek vagy függvények illesztésének módját jelzi. Ha az illesztési feltétel nem az egyenlő (=) operátort használja, az operátor megjelenik az illesztővonal ikonján. A következő táblázat az illesztővonalon megjelenő ikonokat mutatja be.

Illesztővonal ikonja

Leírás

icon image

Szoros illesztés (létrehozásakor az egyenlőségjel használata).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

A "nagyobb, mint" operátoron alapuló szoros illesztés. (Az illesztővonalon megjelenő operátor az illesztés létrehozásakor használt operátornak megfelelő lesz.)

icon image

Laza illesztés, amelyben a bal oldali táblából az összes sor megjelenik a kimeneten, még akkor is, ha nincs egyező adat a kapcsolódó táblában.

icon image

Laza illesztés, amelyben a jobb oldali táblából az összes sor megjelenik a kimeneten, még akkor is, ha nincs egyező adat a kapcsolódó táblában.

icon image

Teljes laza illesztés, amelyben mindkét táblából az összes sor megjelenik a kimeneten, még akkor is, ha nincs egyező adat a kapcsolódó táblában.


Az illesztővonal végén lévő ikonok az illesztés típusát jelzik. A következő táblázat az illesztéstípusokat és az illesztővonal végein megjelenített ikonokat mutatja be.

Ikon az illesztővonal végén

Leírás

icon image

Egy-az-egyhez kapcsolat

icon image

Egy-a-többhöz kapcsolat

icon image

A Lekérdezéstervező nem tudja meghatározni az illesztés típusát

A Rács ablaktábla

A Rács ablaktábla használata

A Rács ablaktábla a lekérdezés beállításainak megadását teszi lehetővé (így a megjelenített adatoszlopokat, az eredmény rendezésének módját, a kijelölt sorokat) a számolótáblához hasonló rácson. A Rács ablaktáblán a következők adhatók meg:

 • A megjelenítendő oszlopok és az oszlop hivatkozási neve (alias).

 • Az a tábla, amelyhez az oszlop tartozik.

 • Kifejezések számított oszlopoknál.

 • A rendezési sorrend a lekérdezéshez.

 • Keresési feltételek.

 • Csoportosítási feltételek, így összesítő függvények is.

 • Frissítő és hozzáfűző lekérdezésnél az új értékeke.

 • Hozzáfűző lekérdezésnél a céloszlop neve.

A Rács ablaktáblán végrehajtott változtatások automatikusan megjelennek az Ábra és az SQL ablaktáblán is. Ugyanígy a Rács ablaktáblán is láthatók lesznek a másik két ablaktáblán végzett módosítások.

A Rács ablaktábla oszlopai

A Rács ablaktábla sorai a lekérdezésben használt adatoszlopokat jelenítik meg, míg a Rács ablaktábla oszlopai a lekérdezés beállításait mutatják.

Grid pane

A Rács ablaktáblán megjelenő adatok a létrehozott lekérdezés típusától függően változnak. Más oszlopokat tartalmaz a Rács ablaktábla választó, és más oszlopokat frissítő lekérdezésnél.

A következő táblázat a Rács ablaktáblán megjelenő rácsoszlopokat mutatja be.

Oszlop

Lekérdezés típusa

Leírás

Oszlop

Bármilyen

A lekérdezésben használt adatoszlop nevét, illetve számított oszlopnál a kifejezést jeleníti meg. Ez az oszlop rögzített, így a vízszintes görgetésnél mindig látható.

Alias

Választó, hozzáfűző, frissítő, táblakészítő

Az oszlop hivatkozási nevét, illetve a számított oszlopnál használható nevet jeleníti meg.

Tábla

Választó, hozzáfűző, frissítő, táblakészítő

Annak a táblának, nézetnek, felhasználói függvénynek vagy allekérdezésnek a neve, amelyhez az adatoszlop tartozik. Számított oszlopoknál üres.

Kimenet

Választó, hozzáfűző, táblakészítő

Azt jelzi, hogy az adatoszlop megjelenik-e a lekérdezés kimenetén.

Megjegyzés :  Ha az adatbázis lehetővé teszi, olyan adatoszlop is használható rendezési vagy keresési záradékban, amely nem jelenik meg az eredményhalmazban.

Rendezés típusa

Választó, hozzáfűző

Azt jelzi, hogy az adatoszlop részt vesz a lekérdezés eredményének rendezésében, és megadja a rendezés irányát is.

Rendezési sorrend

Választó, hozzáfűző

A lekérdezés eredményhalmazának rendezésére használt adatoszlopok rendezési prioritását adja meg. Valamelyik adatoszlop beállításának módosításakor a többi adatoszlop értéke is megfelelően változik.

Csoportosítás

Választó, hozzáfűző, táblakészítő

Azt jelzi, hogy az adatoszlop összesítő lekérdezés része. Ez a rácsoszlop csak akkor látható, ha a Lekérdezés menü Csoportosítás parancsát választottuk, vagy GROUP BY záradékot vettünk fel az SQL ablaktáblán.

Alapértelmezés szerint az oszlop beállítása a Csoportosítás, és az adatoszlop a GROUP BY záradék része lesz.

Ha az oszlop másik cellájában összesítő függvényt választunk, alapértelmezés szerint az eredményül kapott kifejezés kimeneti oszlopként bekerül az eredményhalmazba.

Feltételek

Bármilyen

Keresési feltétel (szűrő) megadása az adatoszlophoz. Írjuk be az operátort (ez alaphelyzetben az "=") és a keresett értéket. A szöveges értéket aposztrófok közé kell tenni.

Ha a kapcsolódó adatoszlop GROUP BY záradék része, a megadott kifejezés a HAVING záradékba kerül.

Ha a Feltételek rácsoszlop egynél több cellájába írunk értékeket, az eredményül kapott keresési kifejezéseket automatikusan a logikai AND művelettel kapcsolja össze a rendszer.

Ha ugyanahhoz az adatoszlophoz szeretnénk AND művelettel összekapcsolt keresési feltételt megadni, például (név > 'A') AND (név < 'M'), vegyük fel az adatoszlopot a Rács ablaktáblán kétszer, és írjuk be a feltételeket a Feltételek rácsoszlopba az adatoszlop egyes példányainál.

Vagy...

Bármilyen

További keresési feltételek megadása az adatoszlophoz, amely az előző kifejezéshez a logikai OR művelettel kapcsolódik. További Vagy... rácsoszlop is felvehető, ha a jobb szélső Vagy... oszlopnál megnyomjuk a TAB billentyűt.

Hozzáfűzés

Hozzáfűző

A kapcsolódó adatoszlop céladatoszlopának nevét adja meg. Hozzáfűző lekérdezés létrehozásakor a Lekérdezéstervező megkísérli egyeztetni a forrás- és a céloszlopot. Ha a Lekérdezéstervező nem tud dönteni, nekünk kell megadni az oszlop nevét.

Új érték

Frissítő, értékhozzáfűző

Az elhelyezni kívánt érték a kapcsolódó adatoszlopnál. Literális érték vagy kifejezés adható meg.

Az SQL ablaktábla

Az SQL ablaktábla használata

Az SQL ablaktábla az aktuális lekérdezés SQL utasítását jeleníti meg. A lekérdezés készítése közben az SQL ablaktábla automatikusan frissül, és formátuma is megfelelően változik a könnyebb olvashatóság érdekében.

Az SQL ablaktáblán végrehajtható műveletek:

 • SQL utasítások beírásával új lekérdezések létrehozása.

 • Az Ábra és a Rács ablaktábla beállításai alapján a Lekérdezéstervező által létrehozott SQL utasítás módosítása.

 • A Microsoft SQL Server különleges szolgáltatásait kihasználó utasítások bevitele.

Utasítások az SQL ablaktáblán

Az aktuális lekérdezés közvetlenül szerkeszthető az SQL ablaktáblán. Amikor másik ablaktáblára lépünk, a Lekérdezéstervező automatikusan formázza az utasítást, majd megfelelően módosítja az Ábra és a Rács ablaktáblát.

Megjegyzés :  Az SQL utasításokhoz megjegyzéseket írhatunk be, de a Lekérdezéstervező ezeket átformázhatja.

Ha az utasítás nem jeleníthető meg az Ábra és a Rács ablaktáblán, és ezek az ablaktáblák láthatók, a Lekérdezéstervező hibaüzenetet jelenít meg, és két választási lehetőséget kínál:

 • visszatérés az SQL ablaktáblára és az utasítás szerkesztése;

 • a változtatások elvetése, és az SQL utasítás legutóbbi verziójának visszaállítása.

Ha visszatérünk az SQL ablaktáblába és az utasítást szerkesztjük, a Lekérdezéstervező halványan jeleníti meg a másik két ablaktáblát, így jelezve, hogy azok már nem felelnek meg az SQL ablaktábla tartalmának.

Az SQL ablaktáblán olyan SQL utasítások is beírhatók, amelyek nem jeleníthetők meg grafikusan a Lekérdezéstervezőben. Az ilyen esetekben a Lekérdezéstervező ugyanúgy viselkedik, mint hiba esetén: halványan jeleníti meg a másik két ablaktáblát, így jelezve, hogy azok már nem felelnek meg az SQL ablaktábla tartalmának. Folytatható az utasítás szerkesztése, és más SQL utasításokhoz hasonlóan végrehajtható.

Megjegyzés :  Ha SQL utasítást írunk be, majd az Ábra és a Rács ablaktáblán módosítjuk a lekérdezést, a Lekérdezéstervező megfelelően átalakítja és újból megjeleníti az SQL utasítást. Bizonyos esetekben a művelet eredménye olyan SQL utasítás, amelynek felépítése eltér az eredetileg bevitt alaktól (de mindig ugyanazt az eredményt adja). Ez az eltérés különösen gyakori az AND és az OR művelettel összekapcsolt összetettebb keresési feltételek megadásakor.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×