Uvod u izračune podataka

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Formula i funkcija u popise ili biblioteke možete koristiti za izračun podataka na različite načine. Dodavanjem izračunatog stupca na popis ili biblioteku, možete stvoriti formulu koja sadrži podatke iz drugih stupaca i izvodi funkcijama za izračunavanje datuma i vremena, izvršavati matematičke jednadžbe ili Postupanje s tekstom. Ako, na primjer, na popisu zadataka, stupac možete koristiti da biste izračunali broj dana koje je potrebno za dovršetak svakog zadatka na temelju stupaca datum početka i datum dovršetka.

Napomena: U ovom se članku opisuju osnovni koncepti vezani za korištenje formula i funkcija. Za posebne informacije o pojedinoj funkciji pogledajte članak o toj funkciji.

U ovom članku

Pregled formula

Pregled funkcija

Korištenje reference stupca u formuli

Korištenje konstanti u formuli

Korištenje operatora za izračun u formuli

Pregled formula

Formule su jednadžbe koje izvršavaju izračune nad vrijednostima na popisu ili u biblioteci. Formula započinje znakom jednakosti (=). Na primjer, sljedeća formula množi 2 s 3, a zatim dodaje 5 na rezultat.

=5+2*3

Formulu možete koristiti u izračunatom stupcu i za izračunavanje zadanih vrijednosti za stupac. Formula može sadržavati funkcije, reference, operatore i konstante, kao u sljedećem primjeru.

=PI()*[Result]^2

Element

Opis

Funkcija

Funkcija PI() vraća vrijednost pi: 3,141592654.

Referenca (ili naziv stupca)

[Result] predstavlja vrijednost u stupcu Result za trenutni redak.

Konstanta

Brojevne ili tekstualne vrijednosti izravno unesene u formulu, na primjer 2.

Operator

Operator * (zvjezdica) množi, a operator ^ povisuje broj na potenciju.

Formula može koristiti jedan ili više elemenata iz prethodne tablice. Evo nekoliko primjera formula (redoslijedom složenosti).

Jednostavne formule (kao =128+345)

Sljedeće formule sadrže konstante i operatore.

Primjer

Opis

=128+345

Zbraja 128 i 345

=5^2

Računa 5 na kvadrat

Formule koje sadrže reference stupca (kao =[Prihod] >[Trošak])

Sljedeće formule odnose se na ostale stupce istog popisa ili biblioteke.

Primjer

Opis

=[Prihod]

Koristi vrijednost stupca Prihod.

=[Prihod]*10/100

10% od vrijednosti u stupcu Prihod.

=[Prihod] > [Trošak]

Vraća Da ako je vrijednost u stupcu Prihod veća od vrijednosti u stupcu Trošak.

Formule koje mogu pozivati funkcije (kao =AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5))

Sljedeće formule mogu pozivati ugrađene funkcije.

Primjer

Opis

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Vraća prosječnu vrijednost skupa vrijednosti.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Vraća najveću vrijednost u skupu vrijednosti.

=IF([Trošak]>[Prihod], "Nije u redu", "U redu")

Vraća Nije u redu ako je trošak veći od prihoda. Inače vraća U redu.

=DAY("15. tra. 2008.")

Vraća dio dana u datumu. Ova formula vraća broj 15.

Formule s ugniježđenim funkcijama (kao =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Sljedeće formule određuju jednu ili više funkciju kao argumente funkcije.

Primjer

Opis

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Funkcija IF vraća razliku između vrijednosti u stupcima A i B, ili 10.

Funkcija SUM zbraja vraćenu vrijednost funkcije IF i vrijednost u stupcu C.

=DEGREES(PI())

Funkcija PI vraća broj 3,141592654.

Funkcija DEGREES pretvara vrijednost navedenu u radijanima u stupnjeve. Ova formula vraća vrijednost 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stupac1]))

Funkcija FIND traži niz BD u stupcu Stupac1 i vraća početni položaj niza. Ako ne pronađe niz, vraća vrijednost pogreške.

Funkcija ISNUMBER vraća Da ako funkcija FIND vrati brojevnu vrijednost. U suprotnom vraća Ne.

Vrh stranice

Pregled funkcija

Funkcije su unaprijed definirane formule koje izvršavaju izračune koristeći određene vrijednosti, pod nazivom argumenti, određenim redoslijedom ili strukturom. Funkcije se mogu koristiti za jednostavne ili složene izračune. Na primjer, sljedeća instanca funkcije ROUND zaokružuje broj u stupcu Cost na dvije decimale.

=ROUND([Cost], 2)

Sljedeći je rječnik od pomoći kad učite funkcije i formule:

Struktura     Struktura funkcije počinje sa znakom jednakosti (=), slijedi ga naziv funkcije, otvorena zagrada, argumenti funkcije odvojeni zarezima i zatvorena zagrada.

Naziv funkcije     Ovo je naziv funkcije podržan na popisima ili u bibliotekama. Svaka funkcija uzima određen broj argumenata, obrađuje ih i vraća vrijednost.

Argumenti     Argumenti mogu biti brojevi, tekst, logičke vrijednosti kao što su Točno ili Netočno ili reference stupca. Argument koji naznačite mora proizvesti valjanu vrijednost za taj argument. Argumenti također mogu biti konstante, formule ili ostale funkcije.

U određenim slučajevima možda ćete trebati koristiti funkcije kao jedan od argumenata druge funkcije. Na primjer, sljedeća formula koristi ugniježđenu funkciju AVERAGE i uspoređuje rezultat sa zbrojem vrijednosti dvaju stupaca.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Valjane vraćene vrijednosti     Kad se funkcija koristi kao argument, mora vratiti istu vrstu vrijednosti koju koristi argument. Na primjer, ako argument koristi Da ili Ne, ugniježđena funkcija mora vratiti Da ili Ne. Ako ne vrati, popis ili biblioteka prikazuju vrijednost pogreške #VRIJ!.

Ograničenja razine gniježđenja     Formula može sadržavati do osam razina ugniježđenih funkcija. Kad se funkcija B koristi kao argument u funkciji A, funkcija B je funkcija druge razine. Na primjer u gornjem primjeru funkcija SUM je funkcija druge razine jer je ona argument funkcije AVERAGE. Funkcija ugniježđena unutar funkcije SUM bila bi funkcija treće razine i tako dalje.

Napomene: 

 • Popisi i biblioteke ne podržavaju funkcije RAND i NOW.

 • Funkcije TODAY i ME nisu podržane u izračunatim stupcima, ali su podržane u postavci zadane vrijednosti stupca.

Vrh stranice

Korištenje reference stupca u formuli

Referenca identificira ćeliju u trenutnom retku i naznačuje popisu ili biblioteci gdje da traže vrijednosti ili podatke koje želite koristiti u formuli. Na primjer [Trošak] se odnosi na vrijednost u stupcu Trošak u trenutnom retku. Ako u trenutnom retku stupac Trošak ima vrijednost 100, onda =[Trošak]*3 vraća 300.

Pomoću referenci možete koristiti podatke iz različitih stupaca popisa ili biblioteke u jednoj ili više formula. Stupci sljedećih vrsta podataka mogu se referencirati u formuli: jedan redak teksta, broj, valuta, datum i vrijeme, odabir, da/ne i izračunato.

Za referenciranje u formuli koristite naziv stupca iz prikaza. Ako naziv uključuje razmak ili poseban znak, morate ga zatvoriti u uglate zagrade ([ ]). Reference ne razlikuju velika i mala slova. Na primjer referencirati se u formuli na stupac Jedinična Cijena možete kao [Jedinična Cijena] ili [jedinična cijena].

Napomene: 

 • Na vrijednost u retku ne možete se referencirati ako nije u trenutnom retku.

 • Ne možete se referencirati na vrijednost s drugog popisa ili biblioteke.

 • Ne možete se referencirati na ID novo umetnutog retka. ID još ne postoji kad se izvršava izračunavanje.

 • Ne možete se referencirati na druge stupce u formuli koja stvara zadanu vrijednost stupca.

Vrh stranice

Korištenje konstanti u formuli

Konstanta je vrijednost koja se ne izračunava. Na primjer datum 09.10.2008., broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" su sve konstante. Konstante mogu biti sljedeće vrste podataka:

 • Niz (Primjer: =[Prezime] = "Smith")

  Nizovne konstante zatvorene su u navodnike i uključuju do 255 znakova.

 • Broj (Primjer: =[Trošak] >= 29.99)

  Brojevne konstante mogu uključivati decimalna mjesta i mogu biti pozitivne ili negativne.

 • Datum (Primjer: =[Datum] > DATE(2007,7,1))

  Datumske konstante zahtijevaju korištenje funkcije DATE(year,month,day).

 • Booleovi izrazi (Primjer: =IF([Trošak]>[Prihod], "Gubitak", "Nema gubitka")

  Da i Ne Booleove su konstante. Možete ih koristiti u uvjetnim izrazima. U gornjem primjeru, ako je trošak veći od prihoda, funkcija IF vraća Da, a formula vraća niz "Gubitak". Ako je trošak jednak ili veći od prihoda, funkcija vraća Ne, a formula vraća niz "Nema gubitka".

Vrh stranice

Korištenje operatora za izračunavanje u formuli

Operatori određuju vrstu izračuna koje želite izvesti nad elementima u formuli. Popisi i biblioteke podržavaju tri različite vrste operatora za izračunavanje: aritmetički, za uspoređivanje i tekst.

Aritmetički operator

Sljedeće aritmetičke operatore koristite za izvođenje osnovnih matematičkih operacija kao što su zbrajanje, oduzimanje ili množenje; za sastavljanje brojeva; ili za stvaranje brojevnih rezultata.

Aritmetički operator

Značenje (primjer)

+ (znak plus)

Zbrajanje (3+3)

– (znak minus)

Oduzimanje (3–1)
Negacija (–1)

* (zvjezdica)

Množenje (3*3)

/ (kosa crta)

Dijeljenje (3/3)

% (znak postotka)

Postotak (20%)

^ (karet)

Računanje potencije (3^2)

Operatori za uspoređivanje

Dvije vrijednosti možete uspoređivati sljedećim operatorima. Kad se vrijednosti uspoređuju koristeći ove operatore, rezultat je logička vrijednost Da ili Ne.

Operator za uspoređivanje

Značenje (primjer)

= (znak jednakosti)

Jednako (A=B)

> (znak veće od)

Veće od (A>B)

< (znak manje od)

Manje od (A<B)

>= (znak veće od ili jednako)

Veće od ili jednako (A>=B)

<= (znak manje od ili jednako)

Manje od ili jednako (A<=B)

<> (znak nije jednako)

Nije jednako (A<>B)

Tekstni operator

Koristite znak i (&) za pridruživanje ili povezivanje jednog ili više tekstualnih nizova radi nastanka jednodijelnog teksta.

Tekstni operator

Značenje (primjer)

&

Spaja ili ulančava dvije vrijednosti kako bi nastala jedna vrijednost kontinuiranog teksta ("sjeverni"&"vjetar")

Redoslijed kojim popis ili biblioteka izvršavaju operacije u formuli

Formule računaju vrijednosti posebnim redoslijedom. Formula može započeti znakom jednakosti (=). Elementi koji slijede znak jednakosti su oni koji se računaju (operandi) i odvojeni su operatorima za izračunavanje. Popisi i biblioteke izračunavaju formulu slijeva nadesno u skladu sa specifičnim redoslijedom za svaki operator u formuli.

Prednost operatora

Ako u jednoj formuli kombinirate nekoliko operatora, popisi i biblioteke izvode operacije redoslijedom prikazanim u sljedećoj tablici. Ako formula sadrži operatore jednake prednosti — na primjer, formula sadrži i operator množenja i operator dijeljenja — popisi i biblioteke vrednuju operatore slijeva nadesno.

Operator

Opis

negativni broj (kao u -1)

%

postotak

^

potencija

* i /

množenje i dijeljenje

+ i -

zbrajanje i oduzimanje

&

Ulančavanje (spaja dva niza teksta)

= < > <= >= <>

usporedba

Korištenje zagrada

Kako biste promijenili redoslijed vrednovanja, zatvorite u zagrade dio formule koji želite da se prvi izračuna. Na primjer, sljedeća formula proizvodi 11 jer popis ili biblioteka računaju množenje prije zbrajanja. Formula množi 2 s 3, a zatim dodaje 5 na rezultat.

=5+2*3

U suprotnom, ako upotrijebite zagrade kako biste promijenili sintaksu, popis ili biblioteka zbrajaju 5 i 2 zajedno, a zatim množe rezultat s 3 kako bi se dobilo 21.

=(5+2)*3

U donjem primjeru zagrade oko prvog dijela formule nameću popisu ili biblioteci prvo računanje [Cost]+25, a zatim dijeljenje rezultata zbrojem vrijednosti u stupcima EC1 i EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×