Stvaranje tablice

Kada stvorite bazu podataka programa Access, podatke pohranjujete u tablice – predmetne popise koji sadrže retke i stupce. Primjerice, možete stvoriti tablicu Kontakti u kojoj ćete pohraniti popis imena, adresa i telefonskih brojeva ili tablicu Proizvodi u kojoj će biti pohranjeni podaci o proizvodima.

Ovaj članak opisuje kako stvoriti tablicu, dodati joj polja i postaviti njezin primarni ključ. U njemu se objašnjava i postavljanje svojstava polja i tablice.

Budući da se drugi objekti baze podataka ponajviše temelje na tablicama, dizajniranje baze podataka započnite najprije sa stvaranjem svih tablica, a potom i ostalih objekata. Prije stvaranja tablica razmislite što vam treba i odredite sve potrebne tablice. Uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Sadržaj članka

Pregled

Stvaranje nove tablice

Dodavanje polja u tablicu

Spremanje tablice

Pregled

Tablica je objekt baze podataka u kojem pohranjujete podatke o određenom predmetu, primjerice o zaposlenicima ili proizvodima. Tablica se sastoji od zapisa i polja.

Svaki zapis sadrži podatke o jednoj instanci predmeta tablice, primjerice o određenom zaposleniku. Zapis se često naziva i retkom ili instancom.

Svako polje sadrži podatke o jednom aspektu predmeta tablice, primjerice ime ili adresu e-pošte. Polje se često naziva i stupcem ili atributom.

Zapis se sastoji od vrijednosti polja, npr. Contoso, Ltd. ili netko@example.com. Vrijednost polja često se naziva i činjenicom.

Tablica Korisnici u programu Access u kojoj je prikazan raspored zapisa i polja

1. Zapis

2. Polje

3. Vrijednost polja

Baza podataka programa Access može sadržavati velik broj tablica, od kojih svaka može pohraniti podatke o različitom predmetu. Svaka tablica može sadržavati velik broj polja s različitim vrstama podataka, primjerice tekstom, brojevima, datumima i hipervezama.

Svojstva tablice i polja

Tablice i polja sadrže i svojstva pomoću kojih možete prilagoditi i nadzirati njihove karakteristike ili ponašanje.

listovi svojstava tablice i polja
Tablica se otvara u prikazu dizajna.

1. Svojstva tablice

2. Svojstva polja

U bazi podataka programa Access, svojstva su tablice atributi koji utječu na izgled ili ponašanje tablice u cjelini. U prikazu dizajna svojstva tablice postavljena su na popisu svojstava tablice. Primjerice, možete postaviti svojstvo tablice Zadani prikaz i odrediti zadani prikaz tablice.

Svojstvo polja odnosi se na određeno polje u tablici i definira jednu od karakteristika polja ili aspekt ponašanja polja. prikaz podatkovnog lista sadrži neka svojstva polja koja možete prilagoditi. Putem okna Svojstva polja u prikazu dizajna možete postaviti bilo koje svojstvo polja.

Vrste podataka

Svako polje ima svoju vrstu podataka. Vrsta podataka za polje označava vrstu podataka koju polje pohranjuje, primjerice velike količine teksta ili priložene datoteke.

Postavka vrste podataka

Vrsta podataka svojstvo je polja, ali se razlikuje od ostalih svojstava polja:

 • Vrstu podataka za polje postavljate u rešetki dizajna tablice, ne u oknu Svojstva polja.

 • Vrsta podataka za polje određuje ostala svojstva polja.

 • Prilikom stvaranja polja morate postaviti vrstu podataka za polje.

  Novo polje u programu Access možete stvoriti tako da podatke unesete u novi stupac u prikazu podatkovne tablice. Kada stvarate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access na temelju unesene vrijednosti automatski dodjeljuje vrstu podataka za to polje. Ako unos ne sadrži druge vrste podataka, Access postavlja vrstu podataka na Tekst. Po potrebi možete promijeniti vrstu podataka pomoću vrpce.

Primjeri automatskog otkrivanja vrste podataka

Sljedeća tablica prikazuje na koji način automatsko otkrivanje vrste podataka funkcionira u prikazu podatkovne tablice.

Ako unesete sljedeće:

Access stvorit će polje sa sljedećom vrstom podataka:

Gordan

Tekst

http://www.contoso.com

Možete upotrijebiti bilo koji valjani IP prefiks. Primjerice, valjani su prefiksi http://, https:// i mailto:.

Hiperveza

1

Broj, dugi cijeli broj

50 000

Broj, dugi cijeli broj

50 000,99

Broj, dvostruko

50000,389

Broj, dvostruko

12/67

Prepoznat će se oblici datuma i vremena iz vaše korisničke regionalne sheme.

Datum/vrijeme

31. prosinca 2016.

Datum/vrijeme

10.50:23

Datum/vrijeme

10.50

Datum/vrijeme

17.50

Datum/vrijeme

12,50 USD

Prepoznat će se simbol valute iz vaše korisničke regionalne sheme.

Valuta

21,75

Broj, dvostruko

123,00 %

Broj, dvostruko

3,46E + 03

Broj, dvostruko

Odnosi između tablica

Premda svaka tablica pohranjuje podatke o različitim predmetima, tablice u bazi podataka programa Access obično pohranjuju podatke o međusobno povezanim predmetima. Primjerice, baza podataka može sadržavati sljedeće:

 • tablicu korisnika koja sadrži popis klijenata tvrtke i njihove adrese

 • tablicu proizvoda koja sadrži popis proizvoda koje prodajete te cijenu i sliku svakog artikla

 • tablicu narudžbi u kojoj su evidentirane narudžbe korisnika

Budući da pohranjujete podatke o različitim predmetima u zasebnim tablicama, treba vam neki način njihova povezivanja radi jednostavnijeg kombiniranja povezanih podataka iz tih zasebnih tablica. Da biste mogli povezati podatke pohranjene u različitim tablicama, morate stvoriti odnose. Odnos je logička veza između dvije tablice koja određuje zajednička polja.

Ključevi

Polja koja su dio odnosa između tablica nazivaju se ključevi. Ključ obično sadrži jedno polje, no može ih sadržavati i više. Postoje dvije vrste ključeva:

 • Primarni ključ    Tablica može imati samo jedan primarni ključ. Primarni ključ sastoji se od jednog ili više polja koje na jedinstven način identificiraju svaki zapis pohranjen u tablici. U tu je svrhu često prisutan jedinstveni identifikacijski broj, npr. ID broj, serijski broj ili kod koji služi kao primarni ključ. Primjerice, možda imate tablicu Korisnici u kojoj svaki korisnik ima jedinstveni ID broj korisnika. Polje ID-ja korisnika primarni je ključ tablice Korisnici. Ako primarni ključ sadrži više od jednog polja, obično se sastoji od već postojećih polja koja zajedno sadrže jedinstvene vrijednosti. Primjerice, možda koristite kombinaciju prezimena, imena i datuma rođenja kao primarni ključ za tablicu o osobama.

 • Vanjski ključ    Tablica može sadržavati jedan ili više vanjskih ključeva. Vanjski ključ sadrži vrijednosti koje odgovaraju vrijednostima primarnog ključa druge tablice. Primjerice, u tablici Narudžbe svaka narudžba sadrži ID korisnika koji odgovara zapisu u tablici Korisnici. Polje s ID-jem korisnika vanjski je ključ tablice Narudžbe.

Podudaranje vrijednosti između ključnih polja stvara osnovu odnosa između tablica. Odnos između tablica koriste se za kombiniranje podataka iz povezanih tablica. Pretpostavimo da imate tablice Korisnici i Narudžbe. U tablici Korisnici svaki se zapis utvrđuje prema ID-ju polja primarnog ključa.

Da biste povezali narudžbu s kupcem, polje vanjskog ključa dodajete u tablicu Narudžbe, koja odgovara polju s ID-jem tablice Korisnici, a zatim stvarate odnos između ta dva ključa. Pri dodavanju zapisa u tablicu Narudžbe koristite vrijednost ID-ja korisnika iz tablice Korisnici. Kada želite prikazati informacije o kupcu narudžbe, koristite odnos da biste utvrdili koji se podaci iz tablice Korisnici podudaraju s kojim zapisima u tablici Narudžbe.

Odnos između tablica prikazan u prozoru Odnosi u programu Access
Odnos između tablica prikazan u prozoru Odnosi.

1. Primarni ključ, označen ikonom ključa uz naziv polja.

2. Vanjski ključ  – nema ikone ključa.

Prednosti korištenja odnosa

Odvojeno čuvanje podataka u povezanim tablicama ima sljedeće prednosti:

 • Dosljednost    Budući da se svaki podatak zapisuje samo jedanput u jednoj tablici, manja je vjerojatnost nedosljednosti i dvosmislenosti. Tako ime korisnika pohranjujete samo jedanput u tablicu o korisnicima, umjesto da ga uvijek iznova pohranjujete u tablicu koja sadrži podatke o narudžbi, pri čemu postoji mogućnost nedosljednosti.

 • Učinkovitost    Zapisivanje podataka samo na jednom mjestu zauzima manje prostora na disku. Osim toga, iz manjih se tablica podaci brže dohvaćaju. Ako za zasebne entitete ne koristite odvojene tablice, u tablice uvodite vrijednosti null (nema podataka), dakle stvarate redundantnost, čime se usporavaju performanse i nepotrebno zauzima prostor.

 • Preglednost    Dizajn baze podataka pregledniji je ako su entiteti ispravno razdvojeni u tablicama.

Savjet: Isplanirajte svoje tablice imajući na umu odnose među njima. Uz pomoć čarobnjaka za dohvaćanje vrijednosti možete stvoriti polje vanjskog ključa ako tablica koja sadrži odgovarajući primarni ključ već postoji. Čarobnjak za dohvaćanje vrijednosti stvorit će odnose umjesto vas.

Vrh stranice

Stvaranje nove tablice

Jednostavna baza podataka, npr. popis kontakata, može koristiti samo jednu tablicu. No, većina baza podataka koristi nekoliko tablica. Prilikom stvaranje nove baze podataka na računalu ćete stvoriti novu bazu podataka koja će funkcionirati kao spremnik za sve objekte baze podataka, uključujući tablice.

Tablicu možete stvoriti stvaranjem nove baze podataka, umetanjem tablice u postojeću bazu podataka ili uvozom tablice odnosno povezivanjem s tablicom iz drugog izvora podataka – primjerice iz radne knjige programa Microsoft Excel, dokumenta programa Microsoft Word, tekstne datoteke ili druge baze podataka. Kada stvarate novu, praznu bazu podataka, automatski se umeće nova, prazna tablica. Zatim u nju možete unijeti podatke radi definiranja polja.

Što vas zanima?

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

Uvoz ili povezivanje radi stvaranja tablice

Stvaranje tablice putem web-mjesta sustava SharePoint

Postavljanje primarnog ključa tablice

Postavljanje svojstava tablice

Stvaranje nove tablice u novoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka > Novo. Ako koristite Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office > Novo.

 2. U okvir Naziv datoteke upišite naziv datoteke nove baze podataka.

 3. Da biste bazu podataka spremili na drugo mjesto, kliknite ikonu mape.

 4. Kliknite Stvori.

  Otvorit će se nova baza podataka i stvoriti nova tablica naziva Tablica1 te otvoriti u prikazu podatkovne tablice.

Stvaranje nove tablice u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite Datoteka > Otvaranje. Ako koristite Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office > Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite željenu bazu podataka i kliknite Otvori.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Tablica.

  U bazu podataka umetnut će se nova tablica i otvoriti u prikazu podatkovne tablice.

Uvoz ili povezivanje radi stvaranja tablice

Tablicu možete stvoriti uvozom ili povezivanjem podataka pohranjenih na nekom drugom mjestu. Možete uvoziti ili povezati podatke s radnog lista programa Excel, s popisa komponente SharePoint, iz XML datoteke, iz druge baze podataka programa Access, iz mape programa Microsoft Outlook te iz mnogih drugih izvora.

Kad uvozite podatke, stvarate kopiju tih podataka u novoj tablici u trenutnoj bazi podataka. Daljnje promjene izvornih podataka neće utjecati na uvezene podatke, a promjene uvezenih podataka neće utjecati na izvorne podatke. Nakon što se povežete s izvorom podataka i uvezete podatke iz njega, možete koristiti uvezene podatke bez povezivanja s izvorom. Možete promijeniti dizajn uvezene tablice.

Kada povezujete podatke, stvarate povezanu tablicu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja živu vezu s postojećim podacima koji su pohranjeni na nekom drugom mjestu. Kada promijenite podatke u povezanoj tablici, mijenjate ih u izvoru. Prilikom svake promjene podataka u izvoru promjena se prikazuje u povezanoj tablici. Morate biti u mogućnosti povezati se s izvorom podataka prilikom svakog korištenja povezane tablice. Nije moguće promijeniti dizajn povezane tablice.

Napomena: Putem povezane tablice ne možete uređivati podatke na radnom listu programa Excel. Kao zaobilazno rješenje uvezite izvorne podatke u bazu podataka programa Access, a zatim se s njom povežite iz programa Excel.

Stvaranje nove tablice uvozom vanjskih podataka ili povezivanjem s njima

 1. Kliknite Datoteka > Otvaranje. Ako koristite Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office > Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvaranje odaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite stvoriti novu tablicu.

 3. Na kartici Vanjski podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite jedan od dostupnih izvora podataka. Ako koristite Access 2007, izvori podataka nalaze se u grupi Uvoz.

  Dodaj aplikaciju

 4. Slijedite upute u dijaloškim okvirima koji se pojavljuju u svakom koraku.

  Access stvara novu tablicu i prikazuje je u navigacijskom oknu.

Možete uvesti i popis sustava SharePoint ili se povezati s njime pomoću naredbe na kartici Stvaranje.

Vrh stranice

Stvaranje tablice putem web-mjesta sustava SharePoint

Tablicu možete stvoriti u bazi podataka koja uvozi s popisa sustava SharePoint ili se povezuje s njim. Možete i stvoriti novi popis sustava SharePoint putem unaprijed definiranog predloška. Unaprijed definirani predlošci u programu Access obuhvaćaju sljedeće predloške: Kontakti, Zadaci, Problemi i Događaji.

 1. Kliknite Datoteka > Otvaranje. Ako koristite Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office > Otvori.

 2. U dijaloškom okviru Otvori odaberite i otvorite bazu podataka u kojoj želite stvoriti novu tablicu, a zatim kliknite Otvori.

 3. Na kartici Stvaranje u grupi Tablice kliknite Popisi sustava SharePoint.

 4. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Stvaranje popisa sustava SharePoint utemeljenog na predlošku

   1. Kliknite nešto od sljedećeg: Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

   2. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa unesite URL web-mjesta sustava SharePoint na kojem želite stvoriti popis.

   3. U okvir Navedite naziv novog popisa i Opis unesite naziv i opis novog popisa.

   4. Da biste povezanu tablicu otvorili nakon njezina stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (po zadanom je potvrđen).

  • Stvaranje novog prilagođenog popisa

   1. Kliknite Prilagođeno.

   2. U dijaloškom okviru Stvaranje novog popisa unesite URL web-mjesta sustava SharePoint na kojem želite stvoriti popis.

   3. U okvir Navedite naziv novog popisa i Opis unesite naziv i opis novog popisa.

   4. Da biste povezanu tablicu otvorili nakon njezina stvaranja, potvrdite okvir Otvori popis nakon završetka (po zadanom je potvrđen).

  • Uvoz podataka s postojećeg popisa

   1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

   2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka unesite URL web-mjesta sustava SharePoint koje sadrži podatke koje želite uvesti.

   3. Kliknite Uvezi izvorišne podatke u novu tablicu u trenutnoj bazi podataka, a zatim Dalje.

   4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint koje želite uvesti.

  • Povezivanje s postojećim popisom

   1. Kliknite Postojeći popis sustava SharePoint.

   2. U dijaloški okvir Dohvaćanje vanjskih podataka – web-mjesto sustava SharePoint unesite URL za web-mjesto sustava SharePoint koje sadrži popis s kojim želite stvoriti vezu.

   3. Kliknite Poveži s izvorom podataka stvaranjem povezane tablice, a zatimDalje.

   4. Potvrdite okvire uz sve popise sustava SharePoint na koje želite stvoriti vezu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa tablice

Osim ako ne postoji neki određen razlog da to ne učinite, odredite primarni ključ tablice. Access će automatski stvoriti indeks za primarni ključ koji može pridonijeti boljim performansama baze podataka. Access će se pobrinuti i za to da svaki zapis sadrži vrijednost u polju primarnog ključa te da te vrijednosti uvijek budu jedinstvene. Važno je da vrijednosti budu jedinstvene jer inače nema načina pouzdanog razlikovanja određenog retka od ostalih.

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu, Access će automatski stvoriti primarni ključ i dodijeliti mu naziv polja ID-ja i vrstu podataka s automatskim numeriranjem.

U prikazu dizajna možete promijeniti ili ukloniti primarni ključ odnosno postaviti ga za tablicu ako ga već nema.

Određivanje polja koja će se koristiti kao primarni ključ

Ponekad već imate podatke koje želite koristiti kao primarni ključ. Primjerice, imate postojeće ID brojeve svojih zaposlenika. Ako stvorite tablicu za praćenje podataka o zaposlenicima, možete koristiti postojeći ID zaposlenika kao primarni ključ za tablicu. Moguć je i slučaj u kojem je ID zaposlenika jedinstven samo u kombinaciji s ID-jem odjela – tada morate koristiti oba polja kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sljedeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrijednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikad nije prazna niti ne sadrži vrijednost null – uvijek postoji vrijednost.

 • Vrijednost se ne mijenja.

Ako nema prikladnih podataka koji bi služili kao primarni ključ, u tu svrhu možete stvoriti novo polje. Kada stvorite novo polje koje će služiti kao primarni ključ, postavite njegovu vrstu podataka na automatsko numeriranje da biste bili sigurni da ispunjava navedene tri karakteristike s popisa.

Postavljanje ili promjena primarnog ključa

 1. Odaberite tablicu za koju želite postaviti ili promijeniti primarni ključ.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na rešetki dizajna tablice odaberite polje ili polja koja želite koristiti kao primarni ključ.

  Da biste odabrali polje, kliknite birač retka za željeno polje.

  Da biste odabrali više polja, pritisnite i držite CTRL, a zatim kliknite birač retka za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Primarni ključ.

  Grupa Alati na kartici Dizajn

  Lijevo od odabranih polja koja ste naveli kao primarni ključ prikazivat će se oznaka ključa.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Odaberite tablicu za koju želite ukloniti primarni ključ.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Kliknite birač retka za trenutni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, pritisnite i držite CTRL, a zatim kliknite birač retka za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn u grupi Alati kliknite Primarni ključ.

  Grupa Alati na kartici Dizajn

  Oznaka ključa se uklanja s polja koja ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Napomena: Prilikom spremanja nove tablice bez postavljenog primarnog ključa, Access će od vas zatražiti da stvorite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete Da, Access će stvoriti ID polje koje koristi vrstu podataka s automatskim numeriranjem radi određivanja jedinstvene vrijednosti za svaki zapis. Ako tablica već sadrži polje s automatskim numeriranjem, Access će ga koristiti kao primarni ključ. Ako kliknete Ne, Access neće dodati polje pa primarni ključ neće biti postavljen.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tablice

Osim postavljanja polja svojstava, možete postaviti i svojstva koja će se primijeniti na čitavu tablicu ili na sve zapise.

 1. Odaberite tablicu čija svojstva želite postaviti.

 2. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn u grupi Prikaz/sakrivanje kliknite Popis svojstava.

  Grupa Prikaz/sakrivanje na kartici Dizajn u programu Access

  Prikazat će se tablica s popisom svojstava.

 4. Na popisu svojstava kliknite karticu Općenito.

 5. Kliknite okvir s lijeve strane svojstva koje želite postaviti pa unesite postavku za to svojstvo.

  Dostupna svojstva tablice

  Svojstvo tablice

  Učinak

  Prikaži prikaze na web-mjestu sustava SharePoint

  Određivanje mogućnosti prikazivanja prikaza utemeljenih na tablici na web-mjestu sustava SharePoint.

  Napomena: Rezultat te postavke ovisi o postavci svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na web-mjestu sustava SharePoint.

  Proširena podređena podatkovna tablica

  Proširivanje svih podređenih podatkovnih tablica prilikom otvaranja tablice

  Visina podređene podatkovne tablice

  Učinite jedno od sljedećeg:

  • Ako želite da se prozor podređene podatkovne tablice proširi da bi se prikazali svi reci, svojstvo ostavite postavljeno na 0".

  • Ako želite odrediti visinu podređene podatkovne tablice, željenu visinu unesite u inčima.

  Usmjerenje

  Postavljanje usmjerenja prikaza, u skladu s jezičnim postavkama (čitanje slijeva nadesno ili zdesna nalijevo).

  Opis

  Pruža opis tablice. Opis se prikazuje u opisu elemenata tablice.

  Zadani prikaz

  Postavljanje zadanog prikaza Podatkovna tablica, Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon prilikom otvaranja tablice. Mogućnosti Bilješka, Zaokretna tablica i Zaokretni grafikon uklonjeni su iz programa Access već od programa Access 2013.

  Pravilo za provjeru valjanosti

  Unos izraza koji mora biti istinit prilikom dodavanja ili mijenjanja zapisa.

  Tekst provjere valjanosti

  Unos poruke koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo provjere valjanosti.

  Filtar

  Definiranje kriterija za prikazivanje samo podudarnih redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Sortiraj po

  Odabir jednog ili više polja za određivanje zadanog redoslijeda sortiranja redaka u prikazu podatkovne tablice.

  Naziv podređene podatkovne tablice

  Određivanje hoće li se u prikazu podatkovne tablice pojaviti podatkovni podlist i, ako je to slučaj, iz koje će se tablice ili upita dohvaćati reci u podatkovnoj podtablici.

  Poveži podređena polja

  Navodi polja u tablici ili upitu koja se koriste za podređenu podatkovnu tablicu i koja odgovaraju svojstvu Poveži glavna polja navedenom za tu tablicu.

  Poveži glavna polja

  Određivanje polja u tablici koja odgovaraju svojstvu Poveži podređena polja koje je navedeno za tu tablicu.

  Filtriraj prilikom učitavanja

  Automatska primjena kriterija filtra u svojstvu Filtar (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Prilikom učitavanja poredaj prema

  Automatska primjena kriterija sortiranja u svojstvu Poredaj prema (postavljanjem na Da) ako je tablica otvorena u prikazu podatkovne tablice.

  Savjet: Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke u okviru sa svojstvima, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za provjeru valjanosti postavljate na neki izraz i želite sudjelovati u njegovu sastavljanju, klikom na Gumb sastavljača uz okvir svojstva Pravilo za provjeru valjanosti otvorite sastavljač izraza.

 6. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

Vrh odjeljka

Vrh stranice

Umetanje, dodavanje i stvaranje novog polja u tablici

Pohranjujete sve dijelove podataka koje želite evidentirati u polju. Tako u tablici s kontaktima možete stvoriti polja za prezime, ime, telefonski broj i adresu. U tablici s proizvodima možete stvoriti polja za naziv proizvoda, ID proizvoda i cijenu.

Prije nego što stvorite polja, pokušajte razdvojiti podatke na najmanje upotrebljive dijelove. Jednostavnije je podatke kasnije kombinirati nego ih rastavljati. Tako umjesto polja Puno ime razmislite o stvaranju zasebnih polja za prezime i ime. Potom možete lako pretraživati ili sortirati po imenu, prezimenu ili oboje. Ako namjeravate izvršiti izvješćivanje, sortiranje, pretraživanje ili izračunavanje na stavki podataka, stavku smjestite u zasebno polje.

Kada stvorite polje, možete i postaviti svojstva polja da biste odredili izgled i ponašanje tog polja.

Što vas zanima?

Dodavanje polja unosom podataka

Kada u prikazu podatkovne tablice stvorite novu tablicu ili otvorite postojeću, u nju možete dodati polje tako da unesete podatke u stupac podatkovne tablice Dodaj novo polje.

Podatkovna tablica sa stupcem Dodaj novo polje u programu Access

1. Unesite podatke u stupac Dodaj novo polje.

 1. Da biste stvorili ili otvorili tablicu u prikazu Podatkovna tablica, desnom tipkom miša kliknite željenu tablicu u navigacijskom oknu, a zatim na izborničkom prečacu kliknite Prikaz podatkovne tablice.

 2. U stupac Dodaj novo polje unesite naziv polja koje želite stvoriti.

  Upotrijebite opisni naziv da bi polje bilo prepoznatljivo.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Dodavanje polja pomoću predloška polja

Ponekad je jednostavnije odabrati na unaprijed definiranom popisu polja koja odgovaraju vašim potrebama nego ručno stvoriti polje. Možete upotrijebiti popis Više polja u programu Access 2010, 2013 ili 2016 ili u oknu zadataka Predlošci polja u programu Access 2007 da biste odabrali na popisu predložaka polja. Predložak polja skup je unaprijed definiranih karakteristika i svojstava koji opisuju polje. Definicija predloška polja obuhvaća naziv polja, vrstu podataka, postavku za svojstvo polja Oblik i ostala svojstva polja.

Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, pratite sljedeće upute.

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz podatkovne tablice.

 2. Na kartici Polja u grupi Dodavanje i brisanje kliknite Više polja.

  Snimka zaslona grupe Dodavanje i brisanje na kartici Polja na vprci.

 3. Na popisu Više polja odaberite polje radi umetanja novog stupca. Access polja postavlja s desne strane stupca u kojemu se pokazivač trenutno nalazi. Ako odaberete jednu od mogućnosti polja s naslovom Brzi početak, kao što je Adresa, Access će stvoriti više polja u tablici da bi obuhvaćao različite dijelove adrese.

Ako koristite Access 2007, pratite sljedeće upute.

 1. Na kartici Polazno u grupi Prikazi kliknite Prikaz, a zatim Prikaz podatkovne tablice.

 2. Na kartici Podatkovna tablica u grupi Polja i stupci kliknite Novo polje.

  Dodaj aplikaciju

 3. Odaberite jedno ili više polja u oknu Predlošci polja, a zatim ih povucite u tablicu na mjesto gdje želite umetnuti novi stupac.

Postavljanje svojstava polja

Kada stvorite polje, možete postaviti svojstva polja da biste odredili njegov izgled i funkciju.

Na primjer, postavljanjem svojstava polja možete učiniti sljedeće:

 • odrediti izgled podataka u polju

 • spriječiti unos netočnih podataka u polje

 • navesti zadane vrijednosti polja

 • ubrzati pretraživanje polja i sortiranje na polju

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice možete postaviti neka od dostupnih svojstava polja. Da biste imali pristup cjelokupnom popisu svojstava polja i da biste ih mogli postavljati, morate koristiti prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu podatkovne tablice

Tijekom rada u prikazu podatkovne tablice polje možete preimenovati te mu promijeniti vrstu podataka, svojstvo Oblik i neka od ostalih svojstava.

Otvaranje tablice u prikazu podatkovne tablice

 1. U navigacijskom oknu dvokliknite tablicu koju želite otvoriti.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz podatkovne tablice.

Preimenovanje polja

Kada dodate polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access polju automatski dodjeljuje generički naziv. Access prvom novom polju dodjeljuje naziv Polje1, drugom novom polju naziv Polje2 i tako dalje. Naziv polja po zadanom se koristi kao njegova oznaka prilikom svakog prikazivanja polja, kao što je naslov stupca u podatkovnoj tablici. Preimenovanje polja opisnim nazivima pojednostavnjuje njihovo korištenje prilikom prikaza i uređivanja zapisa.

 1. Desnom tipkom miša kliknite naslov polja koje želite preimenovati (npr. Polje1).

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Preimenuj stupac. Ako koristite Access 2007, na izborničkom prečacu Preimenuj stupac.

 3. U naslov polja unesite novi naziv.

  Nazivi polja mogu sadržavati do 64 znaka (brojki ili slova), što obuhvaća razmake.

Promjena vrste podataka polja

Kada stvorite polje unosom podataka u prikazu podatkovne tablice, Access provjerava te podatke da bi utvrdio odgovarajuću vrstu podataka za polje. Ako unesete 1. 1. 2017., Access prepoznaje taj zapis kao datum te kao vrstu podataka za to polje postavlja Datum/vrijeme. Ako Access ne može sa sigurnošću utvrditi vrstu podataka, ona se po zadanom postavlja na Tekst (Kratki tekst ako koristite Access 2016).

Vrsta podataka polja utvrđuje koja svojstva drugog polja možete postaviti. Tako za polje koje ima vrstu podataka Hiperveza i Dopis možete postaviti samo svojstvo Dodaj samo (Dugi tekst ako koristite Access 2016).

Postoje slučajevi kada želite ručno promijeniti vrstu podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji su slični datumima, kao što je 10/2017. Ako u prikazu podatkovne tablice u novo polje unesete 10/2017, značajka automatskog prepoznavanja vrste podataka za to polje odabire vrstu podataka Datum/vrijeme. Budući da su brojevi soba oznake, a ne datumi, morate koristiti vrstu podataka Tekst. Vrstu podataka polja promijenite pomoću sljedećeg postupka.

 1. Na vrpci kliknite karticu Polja. Ako koristite Access 2007, kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popisu Vrsta podataka u grupi Oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka. Ako koristite Access 2007, na popisu Vrsta podataka u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željenu vrstu podataka.

  Koje su vrste podataka dostupne?

  Vrste podataka za baze podataka programa Access za stolna računala obuhvaća popis dostupnih vrsta podataka u bazama podataka programa Access.

  Napomena: Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Da biste optimizirali performanse, koristite odgovarajuću veličinu polja pri stvaranju tekstnog ili numeričkog polja. Ako ćete, na primjer, pohraniti poštanske brojeve predvidljive duljine, navedite tu duljinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete odrediti postavljanjem vrijednosti u okviru svojstva Veličina polja. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje ostalih svojstava polja.

  • Ako radite s telefonskim brojevima, brojevima dijelova i ostalim brojevima koje ne kanite koristiti u matematičkim izračunima, umjesto vrste podataka Broj odaberite Tekst. Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati.

Promjena oblika polja

Osim utvrđivanja vrste podataka za novo polje, Access za polje može postaviti i svojstvo Oblik, ovisno o tome što unesete. Ako unesete 10.50, Access vrstu podataka postavlja na Datum/vrijeme, a svojstvo Oblik na srednje vrijeme. Da biste ručno promijenili svojstvo polja Oblik, učinite sljedeće:

 1. Na vrpci kliknite karticu Polja. Ako koristite Access 2007, kliknite karticu Podatkovna tablica.

 2. Na popis Oblik u grupi Oblikovanje unesite željeni oblik. Ako koristite Access 2007, na popis Oblik u grupi Vrsta podataka i oblikovanje unesite željeni oblik.

  Napomena: Popis Oblik možda nije dostupan za neka polja (npr. Tekst), ovisno o vrsti podataka u polju.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U prikazu podatkovne tablice kliknite polje čije svojstvo želite postaviti.

 2. Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, na kartici Polja u grupi Svojstva, Oblikovanje ili Provjera valjanosti polja odaberite željena svojstva.

 3. Ako koristite Access 2007, na kartici Podatkovna tablica u grupi Vrsta podataka i oblikovanje odaberite željena svojstva.

Postavljanje svojstava polja u prikazu dizajna

Dok radite s tablicom u prikazu dizajna, možete postaviti bilo koje svojstvo polja. U prikazu dizajna vrstu podataka za polje možete postaviti u rešetki dizajna tablice, a ostala svojstva u oknu Svojstva polja.

Otvaranje tablice u prikazu dizajna

 1. U navigacijskom oknu desnom tipkom miša kliknite tablicu.

 2. Na izborničkom prečacu kliknite Prikaz dizajna.

Promjena vrste podataka polja

 1. U rešetki dizajna tablice pronađite polje za koje želite postaviti vrstu podataka.

 2. U stupcu Vrsta podataka s popisa odaberite vrstu.

  Koje su vrste podataka dostupne?

  Vrste podataka za baze podataka programa Access za stolna računala obuhvaća popis dostupnih vrsta podataka u bazama podataka programa Access.

  Napomena: Maksimalna je veličina datoteke baze podataka programa Access 2 GB.

  Savjeti o vrstama podataka

  • Ako radite s telefonskim brojevima, brojevima dijelova i ostalim brojevima koje ne kanite koristiti u matematičkim izračunima, umjesto vrste podataka Broj odaberite Tekst. Numeričku vrijednost pohranjenu u obliku teksta moguće je sortirati i logičnije filtrirati, ali nije praktična za korištenje u izračunima.

  • Ako radite s tekstnim i numeričkim vrstama podataka, možete preciznije navesti veličinu polja ili vrstu podataka postavljanjem vrijednosti u okviru svojstva Veličina polja.

Postavljanje ostalih svojstava polja

 1. U rešetki dizajna tablice odaberite polje za koje želite postaviti svojstvo. Access će prikazati svojstva za to polje u oknu Svojstva polja.

  Vrsta podataka za polje određuje svojstva koja je moguće postaviti.

 2. U oknu Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite F6 pa pomoću tipki sa strelicama odaberite svojstvo.

  Koja su dostupna svojstva polja?

  Potpuni popis dostupnih svojstava polja za svaki vrstu podataka u bazama podataka programa Access potražite u članku Uvod u vrste podataka i svojstva polja.

  Napomena: Za svako polje nisu dostupna sva svojstva. Vrsta podataka za polje određuje njegova svojstva.

 3. Da biste omogućili dodatni prostor za unos ili uređivanje postavke svojstva u okviru svojstva, pritisnite SHIFT + F2 da bi vam se prikazao okvir Zumiranje.

  Savjet: Ako unosite masku za unos ili izraz za provjeru valjanosti i želite pomoć pri njegovu stvaranju, kliknite Gumb sastavljača uz okvir svojstva da bi vam se prikazao odgovarajući sastavljač.

 4. Da biste spremili promjene, pritisnite CTRL + S.

Spremanje tablice

Kada stvorite ili promijenite tablicu, spremite njezin dizajn. Kada tablicu spremate prvi put, dodijelite joj naziv koji opisuje podatke u njoj. Možete iskoristiti najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući razmake. Primjerice, tablici možete dodijeliti naziv Korisnici, Inventar dijelova ili Proizvodi.

Savjet: Odredite konvenciju imenovanja objekata u bazi podataka i dosljedno je koristite.

 1. Ako koristite Access 2010, 2013 ili 2016, kliknite Datoteka > Spremi ili pritisnite CTRL + S.

 2. Ako koristite, Access 2007, kliknite gumb Microsoft Office, a zatim Spremi ili pritisnite CTRL + S.

 3. Ako tablicu spremate prvi put, unesite njezin naziv pa kliknite U redu.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×