Oblikovanje

Stvaranje i brisanje prilagođenog oblika brojeva

Stvaranje ili brisanje prilagođenog oblika brojeva

Excel sadrži razne mogućnosti za prikaz brojeva kao postotaka, valute, datuma i dr. Ako ti ugrađeni oblici ne zadovoljavaju vaše potrebe, ugrađeni oblik broja možete prilagoditi i stvoriti vlastiti. Da biste se dodatno informirali o promjeni koda oblika brojeva, prije početka možete pregledati smjernice za prilagodbu oblika broja.

Što vas zanima?

Pregled smjernica za prilagodbu oblika brojeva

Stvaranje prilagođenog oblika brojeva

Brisanje prilagođenog oblika brojeva

Pregled smjernica za prilagodbu oblika brojeva

Da biste stvorili prilagođeni oblik brojeva, najprije kao početnu točku morate odabrati jedan od ugrađenih oblika brojeva. Zatim promijenite bilo koji dio koda tog oblika da biste stvorili vlastiti prilagođeni oblik brojeva.

Oblik brojeva može sadržavati do četiri dijela koda koji su odijeljeni točkama sa zarezima. Ti dijelovi koda redom određuju oblik pozitivnih brojeva, negativnih brojeva, nultih vrijednosti i teksta.

<POZITIVNO>;<NEGATIVNO>;<NULA>;<TEKST>

Pomoću tih dijelova koda možete, primjerice, stvoriti sljedećih prilagođeni oblik:

[Plavo]###0,00_);[Crveno](###0,00);0,00;"prodaja "@

Prilagođeni oblik brojeva ne mora sadržavati sve dijelove koda. Ako za prilagođeni oblik brojeva odredite samo dva dijela koda, prvi se dio koristi za pozitivne brojeve i nule, a drugi za negativne brojeve. Ako odredite samo jedan dio koda, taj se oblik koristi za sve brojeve. Ako želite preskočiti neki dio koda te odrediti sljedeći, morate upisati završnu točku sa zarezom dijela koji preskačete.

Pomoću sljedećih smjernica jednostavnije ćete prilagoditi sve dijelove koda oblika brojeva.

Smjernice za umetanje teksta i dodavanje razmaka

 • Prikaz teksta i brojeva    Da bi se u ćeliji prikazali tekst i brojevi, tekstne znakove stavite u dvostruke navodnike (" ") ili, ako želite samo jedan znak, ispred njega upišite obrnutu kosu crtu (\). Znakove umetnite u odgovarajući dio koda oblika. Primjerice, upišite oblik 0,00 kn" više";-0,00 kn" manje"da bi se pozitivni iznos prikazao kao "125,74 kn više", a negativni kao "-125,74 kn manje". Prije riječi "više" i "manje" u svakom je dijelu koda umetnut jedan razmak.

  Sljedeći se znakovi prikazuju bez navodnika.

$

znak dolara

+

znak plus

(

lijeva zagrada

:

dvotočka

^

cirkumfleks (karet)

'

apostrof

{

lijeva vitičasta zagrada

<

znak "manje od"

=

znak jednakosti

-

znak minus

/

kosa crta

)

desna zagrada

!

uskličnik

&

ampersand

~

tilda

}

desna vitičasta zagrada

>

znak "veće od"

Znak razmaka

 • Umetanje dijela za unos teksta    Ako se umetne dio za tekst, on je uvijek zadnji dio oblika brojeva. Znak "at" (@) umetnite na ono mjesto na kojem želite prikazati tekst koji upišete u ćeliju. Ako u dio za tekst ne umetnete znak @, tekst koji upišete u ćeliju neće se prikazivati. Ako želite da se uz upisani tekst uvijek prikazuju i određeni znakovi, dodatni tekst stavite u dvostruke navodnike (" "). Na primjer: "bruto primici za "@

  Ako oblik ne sadrži dio za tekst, na nenumeričke vrijednosti koje upišete u ćeliju na koju je primijenjen taj oblik neće utjecati oblikovanje i cijela će se ćelija pretvoriti u tekst.

 • Dodavanje razmaka    Da biste u obliku brojeva stvorili razmak širine jednog znaka, umetnite podvlaku (_), a zatim znak koji želite koristiti. Kada nakon podvlake, primjerice, umetnete desnu zagradu, npr. _), pozitivni brojevi poravnat će se s negativnim brojevima u zagradama.

 • Ponavljanje znakova    Da biste ponovili sljedeći znak u obliku radi ispunjavanja širine stupca, umetnite zvjezdicu (*) u oblik brojeva. Upišite, primjerice, 0*- da bi se nakon broja umetnulo dovoljno crtica za popunjavanje ćelije ili pak upišite *0 prije bilo kojeg oblika da bi se umetnule nule na početak broja.

Smjernice za korištenje decimalnih mjesta, razmaka, boja i uvjeta

 • Prikaz decimalnih mjesta i bitnih znamenki    Da biste oblikovali razlomke ili brojeve koji sadrže decimalne znakove, u dio koda umetnite sljedeća rezervirana mjesta za znamenke, decimalne zareze i razdjelnike tisućica.

0 (nula)

To rezervirano mjesto za znamenke prikazuje nebitne nule ako broj sadrži manje znamenaka no što je nula u obliku. Ako, primjerice, upišete 8,9, a želite da se taj broj prikazuje kao 8,90, koristite oblik #,00.

#

To rezervirano mjesto za znamenke slijedi ista pravila kao 0 (nula), ali Excel ne prikazuje dodatne nule kada upišete broj koji ima manje znamenki na svakoj strani decimalnog zareza no što u obliku ima simbola #. Ako je, primjerice, prilagođeni oblik #,##, a u ćeliju upišete 8,9, prikazuje se broj 8,9.

?

To rezervirano mjesto za brojeve slijedi ista pravila kao 0 (nula), ali Excel dodaje razmak za nebitne nule sa svake strane decimalnog zareza da bi decimalni zarezi u stupcu bili poravnati. Prilagođeni oblik 0,0?, primjerice, u stupcu poravnava decimalne zareze brojeva 8,9 i 88,99.

, (zarez)

To rezervirano mjesto za brojeve prikazuje decimalni zarez u broju.

 • Ako s desne strane decimalnog zareza u broju ima više znamenki no što u obliku ima rezerviranih mjesta, broj se zaokružuje na onoliko decimalnih mjesta koliko ima rezerviranih mjesta. Ako s lijeve strane decimalnog zareza postoji više znamenki no što ima rezerviranih mjesta, dodatne se znamenke prikazuju. Ako oblik s lijeve strane decimalnog zareza sadrži samo znakove broja (#), brojevi manji od jedan započinju decimalnim zarezom, primjerice ,47.

Upisani broj

Prikazani broj

Potreban kod

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(s poravnatim decimalnim zarezima)

???,???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(s poravnatim razlomcima)

# ???/???

 • Prikaz razdjelnika tisućica    Da biste prikazali točku kao razdjelnik tisućica ili skalirali broj višekratnikom od tisuću, uvrstite sljedeći razdjelnik u oblik broja.

; (točka sa zarezom)

Prikazuje se razdjelnik tisućica u broju. Excel odjeljuje tisućice točkama ako oblik sadrži točku omeđenu znakovima brojeva (#) ili nulama. Točka koja slijedi nakon rezerviranog mjesta za znamenku skalira broj za tisuću. Primjerice, ako je oblik #,0. a vi u ćeliju upišete 12.200.000, prikazat će se broj 12200,0.

Kategorija za prikaz

Prikazani broj

Potreban kod

12000

12.000

#.###

12000

12

#.

12200000

12,2

0,0..

 • Određivanje boja    Da biste odredili boju za neki dio oblika, naziv neke od sljedećih osam boja upišite u uglate zagrade i umetnite u taj dio. Kod boje mora biti prva stavka dijela koda.

[Crna]

[Zelena]

[Bijela]

[Plava]

[Magenta]

[Žuta]

[Cijan]

[Crvena]

 • Određivanje uvjeta    Da biste odredili oblike brojeva koji će se primijeniti samo ako broj ispunjava navedeni uvjet, uvjet omeđite uglatim zagradama. Uvjet se sastoji od operator usporedbe i vrijednosti. Sljedeći oblik, primjerice, brojeve manje ili jednake sto prikazuje crvenim fontom, a brojeve veće od sto plavim fontom.

  [Crvena][<=100];[Plava][>100]

  Da biste na ćelije primijenili uvjetna oblikovanja (npr. sjenčanje u boji ovisno o vrijednosti ćelije), na kartici Polazno u grupi Stilovi kliknite Uvjetno oblikovanje.

Smjernice za oblik valuta, postotaka i znanstvene notacije

 • Umetanje simbola valute    Da biste neki od sljedećih simbola valuta upisali u brojčanom obliku, pritisnite tipku NUM LOCK pa pomoću numeričke tipkovnice upišite ANSI kod tog simbola.

Unos simbola

Potreban kod

¢

ALT + 0162

£

ALT + 0163

¥

ALT + 0165

euro

ALT + 0128

 • Napomena: Prilagođeni oblici spremaju se s radnom knjigom. Da bi Excel uvijek koristio navedeni simbol za valutu, prije pokretanja programa Excel morate promijeniti simbol valute odabran u regionalnim mogućnostima na upravljačkoj ploči.

 • Prikaz postotaka    Da bi se brojevi prikazivali kao postoci – primjerice, da bi se 0,08 prikazalo kao 8% ili 2,8 kao 280% – u oblik brojeva umetnite znak postotka (%).

 • Prikaz znanstvene notacije    Da bi se brojevi prikazivali u znanstvenom (eksponencijalnom) obliku, u dio koda umetnite sljedeće kodove za eksponente.

E (E-, E+, e-, e+)

Prikazuje broj u znanstvenom (eksponencijalnom) obliku. Excel s desne strane znaka "E" ili "e" prikazuje broj koji odgovara broju mjesta za koji je pomaknut decimalni zarez. Ako je oblik, primjerice 0,00E+00, a u ćeliju upišete 12.200.000, prikazat će se broj 1,22E+07. Ako oblik brojeva promijenite u #0,0E+0, prikazat će se broj 12,2E+6.

Smjernice za oblike datuma i vremena

 • Prikaz dana, mjeseci i godina    Da bi se brojevi prikazali u obliku datuma (s danom, mjesecom i godinom), koristite sljedeće kodove.

m

Prikazuje mjesec kao broj bez početne nule.

mm

Prikazuje mjesec kao broj s početnom nulom prema potrebi.

mmm

Prikazuje mjesec kao skraćenicu (od "sij" do "pro").

mmmm

Prikazuje puni naziv mjeseca (od siječnja do prosinca).

mmmmm

Prikazuje mjesec kao jedno slovo (od s do p).

d

Prikazuje dan kao broj bez početne nule.

dd

Prikazuje dan kao broj s početnom nulom prema potrebi.

ddd

Prikazuje dan kao skraćenicu (od "pon" do "ned").

dddd

Prikazuje puni naziv dana (od ponedjeljka do nedjelje).

yy

Prikazuje godinu kao dvoznamenkasti broj.

yyyy

Prikazuje godinu kao četveroznamenkasti broj.

Upisani broj

Prikazani broj

Potreban kod

Mjeseci

1 – 12

m

Mjeseci

01 – 12

mm

Mjeseci

sij – pro

mmm

Mjeseci

siječanj – prosinac

mmmm

Mjeseci

s – p

mmmmm

Dani

1 – 31

d

Dani

01 – 31

dd

Dani

pon – ned

ddd

Dani

ponedjeljak – nedjelja

dddd

Godine

00 – 99

yy

Godine

1900 – 9999

yyyy

 • Prikaz sata, minuta i sekundi    Da biste prikazali oblike vremena (kao što su sati, minute i sekunde), koristite sljedeće kodove.

h

Prikazuje sat kao broj bez početne nule.

[h]

Prikazuje proteklo vrijeme u satima. Ako radite s formulom koja kao rezultat daje vrijeme u kojem broj sati premašuje 24, koristite oblik broja koji izgleda otprilike ovako: [h]:mm:ss.

hh

Prikazuje sat kao broj s početnom nulom prema potrebi. Ako oblik sadrži oznaku AM (prije podne) ili PM (poslije podne), sati se prikazuju u 12-satnom obliku. U suprotnom se prikazuju u 24-satnom obliku.

m

Prikazuje minute kao broj bez početne nule.

Napomena: Kôd m ili mm potrebno je umetnuti odmah nakon koda h ili hh ili pak odmah prije koda ss jer će Excel u suprotnom umjesto minuta prikazati mjesece.

[m]

Prikazuje proteklo vrijeme u minutama. Ako radite s formulom koja kao rezultat daje vrijeme u kojem broj minuta prelazi 60, koristite oblik broja koji izgleda otprilike ovako: [mm]:ss.

mm

Prikazuje minute kao broj s početnom nulom prema potrebi.

Napomena: Kôd m ili mm potrebno je umetnuti odmah nakon koda h ili hh ili pak odmah prije koda ss jer će Excel u suprotnom umjesto minuta prikazati mjesece.

s

Prikazuje sekunde kao broj bez početne nule.

[s]

Prikazuje proteklo vrijeme u sekundama. Ako radite s formulom koja kao rezultat daje vrijeme u kojem broj sekundi premašuje 60, koristite oblik broja koji izgleda otprilike ovako: [ss].

ss

Prikazuje sekunde kao broj s početnom nulom prema potrebi. Ako želite prikazati dijelove sekunde, koristite oblik broja koji izgleda otprilike ovako: s:mm:ss.00.

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

Prikazuje sate u 12-satnom obliku. Za razdoblje od ponoći do podneva Excel prikazuje oznaku AM, am, A ili a, a za razdoblje od podneva do ponoći oznaku PM, pm, P ili p.

Kategorija za prikaz

Prikazani broj

Potreban kod

Sati

0 – 23

h

Sati

00 – 23

hh

Minute

0 – 59

m

Minute

00 – 59

mm

Sekunde

0 – 59

s

Sekunde

00 – 59

ss

Vrijeme

4 AM

h AM/PM

Vrijeme

4.36 PM

h.mm AM/PM

Vrijeme

4.36:03 P

h.mm:ss A/P

Vrijeme

4.36:03,75

h.mm:ss,00

Proteklo vrijeme (u satima i minutama)

01:02:00

[h]:mm

Proteklo vrijeme (u minutama i sekundama)

62:16

[mm]:ss

Proteklo vrijeme (u sekundama i stotinkama)

3735,80

[ss],00

Vrh stranice

Stvaranje prilagođenog oblika brojeva

 1. Otvorite radnu knjigu u kojoj želite stvoriti i pohraniti prilagođeni oblik brojeva.

 2. Na kartici Polazno kliknite pokretač dijaloškog okvira pokraj mogućnosti Broj.

  slika vrpce

 3. U okviru Kategorija kliknite Prilagođeno.

 4. Na popisu Vrsta odaberite oblik brojeva koji želite prilagoditi.

  Odabrani oblik brojeva pojavit će se u okviru Vrsta iznad popisa Vrsta.

  Napomena: Kada na popisu Vrsta odaberete ugrađeni oblik brojeva, Excel stvara kopiju tog oblika koju zatim možete prilagoditi. Izborni oblik brojeva s popisa Vrsta nije moguće promijeniti ni izbrisati.

 5. U okvir Vrsta unesite potrebne promjene odabranog oblika brojeva.

  Savjet: Dodatne informacije o dostupnim promjenama potražite u odjeljku Pregled smjernica za prilagodbu oblika brojeva ovog članka.

Napomena: Prilagođeni oblik brojeva pohranjuje se u radnu knjigu u kojoj je stvoren te nije dostupan u drugim radnim knjigama. Da biste taj prilagođeni oblik brojeva koristili u novoj radnoj knjizi, trenutnu radnu knjigu možete spremiti kao predložak programa Excel te je koristiti kao temelj za stvaranje nove radne knjige.

Vrh stranice

Brisanje prilagođenog oblika brojeva

 1. Otvorite radnu knjigu koja sadrži prilagođeni oblik brojeva koji želite izbrisati.

 2. Na kartici Polazno kliknite pokretač dijaloškog okvira pokraj mogućnosti Broj.

  slika vrpce

 3. U okviru Kategorija kliknite Korisnička.

 4. Na popisu Vrsta odaberite prilagođeni oblik brojeva koji želite izbrisati.

  Napomena: Ugrađene oblike brojeva na popisu Vrsta nije moguće izbrisati.

 5. Kliknite Izbriši.

  Napomena: Ćelije radne knjige koje su oblikovane pomoću izbrisanog prilagođenog oblika prikazivat će se u zadanom obliku Općenito.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×