Primjeri izraza

U ovom su članku navedeni mnogi primjeri izraza u programu Access. Izraz je kombinacija matematičkih ili logičkih operatora, konstanti, funkcija, polja tablice, kontrola te svojstava koja kao rezultat daje jednu vrijednost. Pomoću izraza u programu Access možete izračunati vrijednosti, provjeriti valjanost podataka i postaviti zadanu vrijednost.

Sadržaj članka

Obrasci i izvješća

Tablice u ovom odjeljku sadrže primjere izraza koji izračunavaju vrijednost u kontroli koja se nalazi u obrascu ili izvješću. Da biste stvorili izračunatu kontrolu, izraz umjesto u polje tablice ili upit unesite u svojstvo kontrole ControlSource.

Napomena    Izraze u obrascu ili izvješću možete koristiti i kada istaknete podatke uvjetnim oblikovanjem.

Operacije s tekstom

Izrazi u tablici u nastavku koriste operatore & i + (plus) radi objedinjavanja nizova teksta, ugrađene funkcije radi upravljanja nizom teksta i druge načine upravljanja tekstom radi stvaranja kontrole izračuna.

Izraz

Rezultat

="N/A"

Prikazuje Nije dostupno.

=[FirstName] & " " & [LastName]

Prikazuje vrijednosti koje se nalaze u poljima tablice FirstName i LastName. U ovom se primjeru pomoću operatora & objedinjuju polje FirstName, razmak (koji se nalazi unutar navodnika) i polje LastName.

=Left([ProductName], 1)

Pomoću funkcije Left prikazuje prvi znak vrijednosti polja ili kontrole ProductName.

=Right([AssetCode], 2)

Pomoću funkcije Right prikazuje zadnja dva znaka vrijednosti u polju ili kontroli AssetCode.

=Trim([Address])

Pomoću funkcije Trim prikazuje vrijednost kontrole Address i pritom uklanja razmake ispred i iza vrijednosti.

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Pomoću funkcije IIf prikazuje vrijednosti kontrola Grad i PoštanskiBroj ako kontrola Regija ima vrijednost null. U suprotnom prikazuje vrijednosti kontrola Grad, Regija i PoštanskBroj razdvojene razmakom.

=[City] & (" " + [Region]) & " " & [PostalCode]

Pomoću operatora + i prijenosa vrijednosti null prikazuje vrijednosti kontrola Grad i PoštanskiBroj ako polje ili kontrola Regija ima vrijednost null. U suprotnom prikazuje vrijednosti polja ili kontrola Grad, Regija i PoštanskiBroj razdvojene razmakom.

Prijenos vrijednosti null znači da će cijeli izraz imati vrijednost null ako neka njegova komponenta ima vrijednost null. Operator + podržava prijenos vrijednosti null, dok ga operator & ne podržava.

Vrh stranice

Zaglavlja i podnožja

Svojstva Stranica i Stranice omogućuju prikaz i ispis brojeva stranica u obrascima i izvješćima. Svojstva Stranica i Stranice dostupna su samo tijekom ispisa i pretpregleda ispisa, pa se ne prikazuju na popisu svojstava za obrazac ili izvješće. Ta se svojstva obično koriste tako da se u zaglavlje ili podnožje obrasca ili izvješća doda tekstni okvir, a zatim upotrijebi odgovarajući izraz, npr. neki od izraza navedenih u tablici u nastavku.

Dodatne informacije o korištenju zaglavlja i podnožja u obrascima i izvješćima potražite u članku Umetanje brojeva stranica u obrazac ili izvješće.

Izraz

Rezultat

=[Page]

1

="Page " & [Page]

Stranica 1

="Page " & [Page] & " of " & [Pages]

Stranica 1 od 3

=[Page] & " of " & [Pages] & " Pages"

1 od 3 str.

=[Page] & "/" & [Pages] & " Pages"

1/3 str.

=[Country/region] & " - " & [Page]

Hrvatska – 1

=Format([Page], "000")

001

="Printed on: " & Date()

Ispisano: 12/31/17

Vrh stranice

Aritmetičke operacije

Pomoću izraza možete zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti vrijednosti u dva ili više polja ili kontrola. Pomoću izraza možete i izvoditi aritmetičke operacije s datumima. Recimo da imate polje tablice za datum/vrijeme naziva RequiredDate. Izraz =[RequiredDate] - 2 u polju ili u kontroli povezanoj s njim vraća vrijednost datuma/vremena koja dva dana prethodi trenutnim vrijednostima u polju RequiredDate.

Izraz

Rezultat

=[Subtotal]+[Freight]

Zbroj vrijednosti polja ili kontrola Subtotal i Freight.

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Interval između vrijednosti datuma polja ili kontrola RequiredDate i ShippedDate.

=[Price]*1.06

Umnožak vrijednosti polja ili kontrole Price i broja 1,06 (povećava vrijednost polja Price za 6 %).

=[Quantity]*[Price]

Umnožak vrijednosti polja ili kontrola Quantity i Price.

=[EmployeeTotal]/[CountryRegionTotal]

Kvocijent vrijednosti polja ili kontrola EmployeeTotal i CountryRegionTotal.

Napomena    Kada u izrazu koristite aritmetičke operatore (+, -, * i /), a jedna od kontrola u izrazu ima vrijednost null, rezultat cijelog izraza bit će null – to je takozvani prijenos vrijednosti null. Ako bi neki zapis u nekoj kontroli koju koristite u izrazu mogao imati vrijednost null, prijenos vrijednosti null možete spriječiti tako da vrijednost null pretvorite u nulu pomoću funkcije Nz – npr. =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

Vrh stranice

Vrijednosti u drugim kontrolama

Katkad vam je potrebna vrijednost koja se nalazi negdje drugdje, npr. u polju ili kontroli u nekom drugom obrascu ili izvješću. Pomoću izraza možete vratiti vrijednost iz nekog drugog polja ili kontrole.

U tablici u nastavku navedeni su primjeri izraza koje možete koristiti u kontrolama izračuna u obrascima.

Izraz

Rezultat

=Forms![Orders]![OrderID]

Vrijednost kontrole OrderID u obrascu Orders.

=Forms![Orders]![Orders Subform].Form![OrderSubtotal]

Vrijednost kontrole OrderSubtotal u podobrascu Orders Subform u obrascu Orders.

=Forms![Orders]![Orders Subform]![ProductID].Column(2)

Vrijednost trećeg stupca u okviru s popisom s više stupaca IDproizvoda u podobrascu Podobrazac narudžbi u obrascu Narudžbe. (Imajte na umu da se 0 odnosi na prvi stupac, 1 na drugi itd.)

=Forms![Orders]![Orders Subform]![Price] * 1.06

Umnožak vrijednosti kontrole Cijena u podobrascu Podobrazac narudžbi u obrascu Narudžbe i broja 1,06 (vrijednost kontrole Cijena povećava za 6 %).

=Parent![OrderID]

Vrijednost kontrole OrderID u glavnom ili nadređenom obrascu trenutnog podobrasca.

Izrazi u tablici u nastavku pokazuju neke od načina korištenja kontrola izračuna u izvješćima. Izrazi se pozivaju na svojstvo Report.

Izraz

Rezultat

=Report![Invoice]![OrderID]

Vrijednost kontrole "OrderID" u izvješću "Invoice".

=Report![Summary]![Summary Subreport]![SalesTotal]

Vrijednost kontrole SalesTotal u podizvješću Summary Subreport u izvješću Summary.

=Parent![OrderID]

Vrijednost kontrole OrderID u glavnom ili nadređenom obrascu trenutnog podizvješća.

Vrh stranice

Vrijednosti funkcija Count, Sum i Average

Funkcije zbrajanja omogućuju izračunavanje vrijednosti za jedno ili više polja ili kontrola. Možete, primjerice, izračunati ukupni zbroj grupe za podnožje grupe u izvješću ili podzbroj narudžbe za stavke u obrascu. Možete i utvrditi broj stavki u jednom ili više polja ili pak izračunati prosječnu vrijednost.

Izrazi u tablici u nastavku pokazuju neke od načina korištenja funkcija kao što su Avg, Count i Sum.

Izraz

Opis

=Avg([Freight])

Pomoću funkcije Avg prikazuje prosjek vrijednosti polja tablice ili kontrole "Freight".

=Count([OrderID])

Pomoću funkcije Count prikazuje broj zapisa u kontroli OrderID.

=Sum([Sales])

Pomoću funkcije Sum prikazuje zbroj vrijednosti kontrole Sales.

=Sum([Quantity]*[Price])

Pomoću funkcije Sum prikazuje zbroj umnoška vrijednosti kontrola Quantity i Price.

=[Sales]/Sum([Sales])*100

Prikazuje postotak prodaje utvrđen dijeljenjem vrijednosti kontrole Prodaja zbrojem svih vrijednosti kontrole Prodaja.

Ako svojstvo kontrole Format postavite na postotak, u izraz nemojte uvrstiti *100.

Dodatne informacije o korištenju funkcija zbrajanja i zbrajanju vrijednosti u polju i stupcima potražite u člancima Zbrajanje podataka pomoću upita, Brojanje podataka pomoću upita, Prikaz ukupnih zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici pomoću retka ukupnog zbroja i Prikaz ukupnih zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Vrh stranice

SQL funkcije zbrajanja

SQL ili domenske funkcije zbrajanja koristite kada morate selektivno zbrojiti ili prebrojiti vrijednosti. "Domena" se sastoji od jednog ili više polja u jednoj tablici ili pak u više njih ili od jedne ili više kontrola u jednom obrascu ili izvješću ili pak u više njih. Vrijednosti u polju tablice, primjerice, možete usporediti s vrijednostima u kontroli u obrascu.

Izraz

Opis

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms("Suppliers")("[SupplierID]"))

Pomoću funkcije DLookup vraća vrijednost polja ImeKontakta u tablici Dobavljači kada se vrijednost polja IDdobavljača u tablici podudara s vrijednošću kontrole IDdobavljača u obrascu Dobavljači.

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms![New Suppliers]![SupplierID])

Pomoću funkcije DLookup vraća vrijednost polja ImeKontakta u tablici Dobavljači kada se vrijednost polja IDdobavljača podudara s vrijednošću kontrole IDdobavljača u obrascu Novi dobavljači.

=DSum("[OrderAmount]", "[Orders]", "[CustomerID] = 'RATTC'")

Pomoću funkcije DSum vraća ukupni zbroj vrijednosti u polju IznosNarudžbe u tablici Narudžbe kada je IDkupca RATTC.

=DCount("[Retired]","[Assets]","[Retired]=Yes")

Pomoću funkcije DCount vraća broj vrijednosti Da u polju Retired (polje Da/ne) u tablici Assets.

Vrh stranice

Operacije s datumom

Praćenje datuma i vremena osnovna je aktivnost baze podataka. Možete, primjerice, izračunati koliko je dana prošlo od datuma ispostave fakture radi ažuriranja popisa potraživanja. Datume i vremena možete oblikovati na brojne načine navedene u tablici u nastavku.

Izraz

Opis

=Date()

Pomoću funkcije Date prikazuje trenutni datum u obliku mm-dd-yy, pri čemu je mm mjesec (od 1 do 12), dd dan (od 1 do 31), a yy zadnje dvije znamenke godine (od 1980 do 2099).

=Format(Now(), "ww")

Pomoću funkcije Format prikazuje broj tjedna u godini za trenutni datum, pri čemu ww predstavlja tjedne od 1 do 53.

=DatePart("yyyy", [OrderDate])

Pomoću funkcije DatePart prikazuje četveroznamenkastu godinu vrijednosti kontrole OrderDate.

=DateAdd("y", -10, [PromisedDate])

Pomoću funkcije DateAdd prikazuje datum koji 10 dana prethodi vrijednosti kontrole PromisedDate.

=DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Pomoću funkcije DateDiff prikazuje razliku u danima između vrijednosti kontrola OrderDate i ShippedDate.

=[InvoiceDate] + 30

Pomoću aritmetičkih operacija s datumima izračunava datum koji nastupa 30 dana nakon datuma u polju ili kontroli InvoiceDate.

Vrh stranice

Uvjeti sa samo dvije vrijednosti

Ogledni izrazi u tablici u nastavku pomoću funkcije IIf vraćaju jednu od dviju mogućih vrijednosti. Funkciji IIf prosljeđuju se tri argumenta: prvi je argument izraz koji mora vratiti vrijednost True ili False. Drugi je argument vrijednost koja će se vratiti ako izraz bude imao vrijednost True, a treći je argument vrijednost koja će se vratiti ako izraz bude imao vrijednost False.

Izraz

Opis

=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Pomoću funkcije IIf (Immediate If) prikazuje poruku "Order Confirmed" (Narudžba je potvrđena) ako je vrijednost kontrole Confirmed Yes. U suprotnom prikazuje poruku "Order Not Confirmed.".

=IIf(IsNull([Country/region]), " ", [Country])

Pomoću funkcija IIf i IsNull prikazuje prazan niz ako kontrola Država/regija ima vrijednost null. U suprotnom prikazuje vrijednost kontrole Država/regija.

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Pomoću funkcija IIf i IsNull prikazuje vrijednosti kontrola Grad i PoštanskiBroj ako kontrola Regija ima vrijednost null. U suprotnom prikazuje vrijednosti polja ili kontrola Grad, Regija i PoštanskiBroj.

=IIf(IsNull([RequiredDate]) Or IsNull([ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Pomoću funkcija IIf i IsNull prikazuje poruku "Provjerite ne nedostaje li datum" ako je rezultat oduzimanja vrijednosti DatumOtpreme od vrijednosti TraženiDatum null. U suprotnom prikazuje interval između vrijednosti datuma kontrola TraženiDatum i DatumOtpreme.

Vrh stranice

Upiti i filtri

Ovaj odjeljak sadrži primjere izraza pomoću kojih možete stvoriti izračunato polje u upitu i dodati kriterij u upit. Izračunato je polje stupac u upitu koji proizlazi iz izraza. Možete, primjerice, izračunati vrijednost, objediniti tekstne vrijednosti kao što su imena i prezimena ili oblikovati dio datuma.

Pomoću kriterija u upitu možete ograničiti zapise s kojima radite. Pomoću operatora Between, primjerice, možete odrediti datum početka i datum završetka te ograničiti rezultate upita na narudžbe koje su otpremljene između tih datuma.

Sljedeći odjeljci sadrže primjere izraza koji se koriste u upitima.

Operacije s tekstom

Izrazi u tablici u nastavku koriste operatore & i + za objedinjavanje nizova teksta, ugrađene funkcije za upravljanje nizom teksta i druge načine upravljanja tekstom za stvaranje izračunatog polja.

Izraz

Opis

FullName: [FirstName] & " " & [LastName]

Stvara polje FullName koje prikazuje vrijednosti u poljima FirstName i LastName razdvojene razmakom.

Address2: [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode]

Stvara polje Address2 koje prikazuje vrijednosti u poljima City, Region i PostalCode razdvojene razmakom.

ProductInitial: Left([ProductName], 1)

Stvara polje PrvoSlovoProizvoda, a zatim pomoću funkcije Left u polju PrvoSlovoProizvoda prikazuje prvi znak vrijednosti u polju NazivProizvoda.

TypeCode: Right([AssetCode], 2)

Stvara polje VrstaKoda, a zatim pomoću funkcije Right prikazuje posljednja dva znaka vrijednosti u polju ŠifraImovine.

AreaCode: Mid([Phone],2,3)

Stvara polje PozivniBroj, a zatim pomoću funkcije Mid prikazuje tri znaka počevši od drugog znaka vrijednosti u polju Telefon.

ExtendedPrice: CCur([Order Details].[Unit Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100

Navodi izračunato polje ExtendedPrice i koristi funkciju CCur za izračun ukupnih zbrojeva za stavke u retku s primijenjenim popustom.

Vrh stranice

Aritmetičke operacije

Pomoću izraza možete zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti vrijednosti u dva ili više polja ili kontrola. Osim toga, možete i izvoditi aritmetičke operacije s datumima. Recimo da imate polje datuma/vremena pod nazivom RequiredDate. Izraz =[RequiredDate] - 2 vraća vrijednost datuma/vremena koja dva dana prethodi vrijednosti u polju RequiredDate.

Izraz

Opis

PrimeFreight: [Freight] * 1.1

Stvara polje PrimeFreight, a zatim u njemu prikazuje trošak vozarine uvećan za 10 %.

OrderAmount: [Quantity] * [UnitPrice]

Stvara polje OrderAmount, a zatim prikazuje umnožak vrijednosti u poljima Quantity i UnitPrice.

LeadTime: [RequiredDate] - [ShippedDate]

Stvara polje LeadTime, a zatim prikazuje razliku između vrijednosti u poljima RequiredDate i ShippedDate.

TotalStock: [UnitsInStock]+[UnitsOnOrder]

Stvara polje TotalStock i prikazuje zbroj vrijednosti u poljima UnitsInStock i UnitsOnOrder.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Stvara polje PostotakVozarine, a zatim prikazuje postotak troškova vozarine u svakom podzbroju. Izraz pomoću funkcije Sum izračunava ukupne zbrojeve vrijednosti u polju Vozarina, a zatim te ukupne zbrojeve dijeli zbrojem vrijednosti u polju Podzbroj.

Da biste koristili taj izraz, upit odabiranja morate pretvoriti u upit o ukupnim zbrojevima jer morate koristiti redak Ukupni zbroj u rešetki dizajna i ćeliju Ukupni zbroj za to polje postaviti na Izraz.

Dodatne informacije o stvaranju upita o ukupnim zbrojevima potražite u članku Zbrajanje podataka pomoću upita.

Ako svojstvo polja Format postavite na postotak, nemojte uvrstiti *100.

Dodatne informacije o korištenju funkcija zbrajanja i zbrajanju vrijednosti u polju i stupcima potražite u člancima Zbrajanje podataka pomoću upita, Brojanje podataka pomoću upita, Prikaz ukupnih zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici pomoću retka ukupnog zbroja i Prikaz ukupnih zbrojeva stupaca u podatkovnoj tablici.

Vrh stranice

Operacije s datumom

Gotovo sve baze podataka pohranjuju i prate datume i vrijeme. S datumima i vremenom u programu Access radite tako da datumsko-vremenska polja u tablicama postavite na vrstu podataka Datum/vrijeme. Access može izvoditi aritmetičke operacije s datumima. Možete, primjerice, izračunati koliko je dana prošlo od datuma ispostave fakture radi ažuriranja popisa potraživanja.

Izraz

Opis

LagTime: DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Stvara polje Kašnjenje, a zatim pomoću funkcije DateDiff prikazuje broj dana između datuma narudžbe i datuma otpreme.

YearHired: DatePart("yyyy",[HireDate])

Stvara polje YearHired, a zatim pomoću funkcije DatePart prikazuje godinu zapošljavanja svakog zaposlenika.

MinusThirty: Date( )- 30

Stvara polje MinusThirty, a zatim pomoću funkcije Date prikazuje datum koji nastupa 30 dana prije trenutnog datuma.

Vrh stranice

SQL funkcije zbrajanja

Izrazi u tablici u nastavku koriste SQL (Structured Query Language) funkcije koje zbrajaju ili broje podatke. Takve se funkcije (npr. funkcije Sum, Count i Avg) često nazivaju funkcijama zbrajanja.

Osim funkcija zbrajanja Access nudi i "domenske" funkcije zbrajanja, pomoću kojih možete selektivno zbrajati i brojati vrijednosti. Možete, primjerice, prebrojiti samo vrijednosti unutar određenog raspona ili potražiti vrijednost iz druge tablice. Skup domenskih funkcija zbrajanja obuhvaća funkciju DSum, funkciju DCount i funkciju DAvg.

Za izračunavanje ukupnih zbrojeva često je potrebno stvoriti upit o ukupnim zbrojevima. Za zbrajanje po grupi, primjerice, potrebno je stvoriti upit o ukupnim zbrojevima. Da biste omogućili upit o ukupnim zbrojevima iz rešetke dizajna upita, na izborniku Prikaz kliknite Ukupni zbrojevi.

Izraz

Opis

RowCount: Count(*)

Stvara polje BrojRedaka, a zatim pomoću funkcije Count utvrđuje broj zapisa u upitu, uključujući polja s vrijednošću null (prazna).

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Stvara polje PostotakVozarine, a zatim izračunava postotak troškova vozarine dijeljenjem zbroja vrijednosti u polju Vozarina zbrojem vrijednosti u polju Podzbroj. (U ovom se primjeru koristi funkcija Sum.)

Ovaj se izraz mora koristiti s upitom o ukupnim zbrojevima. Ako svojstvo polja Format postavite na postotak, nemojte uvrstiti *100.

Dodatne informacije o stvaranju upita o ukupnim zbrojevima potražite u članku Zbrajanje podataka pomoću upita.

AverageFreight: DAvg("[Freight]", "[Orders]")

Stvara polje ProsječnaVozarina, a zatim pomoću funkcije DAvg izračunava prosječnu vozarinu za sve narudžbe objedinjene u upitu o ukupnim zbrojevima.

Vrh stranice

Polja u kojima nedostaju podaci

Ovdje prikazani izrazi funkcioniraju s poljima s potencijalno nedostajućim podacima, npr. s poljima koja sadrže vrijednosti null (nepoznate ili nedefinirane vrijednosti). Često možete naići na vrijednosti null, npr. na nepoznatu cijenu za novi proizvod ili na vrijednost koju je suradnik zaboravio dodati u narudžbu. Mogućnost pronalaženja i obrade vrijednosti null ključan je dio operacija baze podataka, a izrazi u tablici u nastavku pokazuju neke uobičajene načine postupanja s vrijednostima null.

Izraz

Opis

CurrentCountryRegion: IIf(IsNull([CountryRegion]), " ", [CountryRegion])

Stvara polje TrenutnaDržavaIliRegija, a zatim pomoću funkcija IIf i IsNull u njemu prikazuje prazan niz kada polje DržavaIliRegija sadrži vrijednost null. U suprotnom prikazuje sadržaj polja DržavaIliRegija.

LeadTime: IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Stvara polje Trajanje, a zatim pomoću funkcija IIf i IsNull prikazuje poruku "Provjerite ne nedostaje li datum" ako polje TraženiDatum ili polje DatumOtpreme ima vrijednost null. U suprotnom prikazuje razliku između datuma.

SixMonthSales: Nz([Qtr1Sales]) + Nz([Qtr2Sales])

Stvara polje ProdajaUšestMjeseci, a zatim prikazuje ukupan zbroj vrijednosti u poljima ProdajaUprvomTromjesečju i ProdajaUdrugomTromjesečju tako što najprije pomoću funkcije Nz sve vrijednosti null pretvori u nulu.

Vrh stranice

Izračunata polja s podupitima

Izračunato polje možete stvoriti pomoću ugniježđenog upita, koji se još naziva i podupit. Izraz u tablici u nastavku primjer je izračunatog polja nastalog iz podupita.

Izraz

Opis

Cat: (SELECT [CategoryName] FROM [Categories] WHERE [Products].[CategoryID]=[Categories].[CategoryID])

Stvara polje Kategorija, a zatim prikazuje NazivKategorije ako je IDkategorije iz tablice Kategorije Categories isti kao IDkategorije iz tablice Proizvodi.

Vrh stranice

Podudaranje s vrijednosti teksta

Ogledni izrazi u ovoj tablici pokazuju kriterij koji traži podudaranja s cijelim ili djelomičnim tekstnim vrijednostima.

Polje

Izraz

Opis

ShipCity

"London"

Prikazuje narudžbe poslane u London.

OdredišniGrad

"London" Or "Hedge End"

Pomoću operatora Or prikazuje narudžbe poslane u London ili Hedge End.

ShipCountryRegion

In("Canada", "UK")

Pomoću operatora In prikazuje narudžbe poslane u Kanadu ili Veliku Britaniju.

ShipCountryRegion

Not "USA"

Pomoću operatora Not prikazuje narudžbe poslane u sve druge države ili regije osim SAD-a.

ProductName

Not Like "C*"

Pomoću operatora Not i zamjenskog znaka * prikazuje proizvode čiji nazivi ne počinju slovom C.

CompanyName

>="N"

Prikazuje narudžbe poslane tvrtkama čini nazivi počinju slovima od N do Z.

ProductCode

Right([ProductCode], 2)="99"

Pomoću funkcije Right prikazuje narudžbe s vrijednostima ProductCode koje završavaju s 99.

ShipName

Like "S*"

Prikazuje narudžbe poslane klijentima čini nazivi počinju slovom S.

Vrh stranice

Podudaranje s kriterijem datuma

Izrazi u tablici u nastavku pokazuju kako se datumi i povezane funkcije koriste u izrazima s kriterijem. Dodatne informacije o unosu i korištenju vrijednosti datuma potražite u članku Unos vrijednosti datuma ili vremena.

Polje

Izraz

Opis

ShippedDate

#2/2/2017#

Prikazuje narudžbe poslane 2. veljače 2017.

ShippedDate

Date()

Prikazuje narudžbe poslane danas.

TraženiDatum

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Pomoću operatora Between...And i funkcija DateAdd i Date prikazuje potrebne narudžbe između današnjeg datuma i datuma koji nastupa tri mjeseca nakon današnjeg datuma.

OrderDate

< Date( ) - 30

Pomoću funkcije Date prikazuje narudžbe starije od 30 dana.

OrderDate

Year([OrderDate])=2017

Pomoću funkcije Year prikazuje narudžbe s datumom u 2017. godini.

OrderDate

DatePart("q", [OrderDate])=4

Pomoću funkcije DatePart prikazuje narudžbe za četvrto tromjesečje u godini.

OrderDate

DateSerial(Year ([OrderDate]), Month([OrderDate])+1, 1)-1

Pomoću funkcija DateSerial, Year i Month prikazuje narudžbe za zadnji dan svakog mjeseca.

OrderDate

Year([OrderDate])= Year(Now()) And Month([OrderDate])= Month(Now())

Pomoću funkcija Year i Month te operatora And prikazuje narudžbe za trenutnu godinu i mjesec.

ShippedDate

Between #1/5/2017# And #1/10/2017#

Pomoću operatora Between...And prikazuje narudžbe poslane između 5. siječnja 2017. i 10. siječnja 2017.

RequiredDate

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Pomoću operatora Between...And prikazuje potrebne narudžbe između današnjeg datuma i datuma koji nastupa tri mjeseca nakon današnjeg datuma.

BirthDate

Month([BirthDate])=Month(Date())

Pomoću funkcija Month i Date prikazuje zaposlenike koji imaju rođendan ovog mjeseca.

Vrh stranice

Pronalaženje podataka koji nedostaju

Izrazi u tablici u nastavku rade s poljima koji sadrže potencijalno nedostajuće podatke – s onima koji možda sadrže vrijednost null ili niz nulte duljine. Vrijednost null predstavlja nepostojanje podataka. Ne predstavlja nulu ni bilo koju drugu vrijednost. Access podržava ideju o nedostajućim podacima jer je taj koncept ključan za integritet baze podataka. Podaci u praksi često nedostaju, ponekad samo privremeno (npr. cijena novog proizvoda koja još nije određena). Zato baza podataka koja modelira entitet iz prakse, kao što je tvrtka, mora imati mogućnost evidentiranja podataka kao nedostajućih. Pomoću funkcije IsNull možete utvrditi sadrži li polje ili kontrola vrijednost null, a pomoću funkcije Nz vrijednost null možete pretvoriti u nulu.

Polje

Izraz

Opis

ShipRegion

Is Null

Prikazuje narudžbe za klijente čije polje OdredišnaRegija sadrži vrijednost null (ne sadrži nijednu vrijednost).

OdredišnaRegija

Is Not Null

Prikazuje narudžbe za klijente čije polje OdredišnaRegija sadrži vrijednost.

Faks

""

Prikazuje narudžbe za klijente koji nemaju faks-uređaj, na što upućuje vrijednost niza nulte duljine u polju Faks umjesto vrijednosti null (nedostajuće vrijednosti).

Vrh stranice

Podudaranje uzoraka zapisa s operatorom Like

Operator Like nudi veliku fleksibilnost prilikom traženja podudaranja s recima koji slijede određeni uzorak jer operator Like možete koristiti sa zamjenskim znakovima te definirati uzorke na temelju kojih će Access tražiti podudaranja. Zamjenski znak * (zvjezdica), primjerice, omogućuje traženje podudaranja s nizom znakova bilo koje vrste i pojednostavnjuje pronalaženje svih naziva koji počinju određenim slovom. Pomoću izraza Like "S*", primjerice, možete pronaći sve nazive koji počinju slovom S. Dodatne informacije potražite u članku Operator Like.

Polje

Izraz

Opis

ShipName

Like "S*"

Pronalazi sve zapise u polju NazivOdredišta koji počinju slovom S.

NazivOdredišta

Like "*Imports"

Pronalazi sve zapise u polju NazivOdredišta koji završavaju riječju "Uvoz".

NazivOdredišta

Like "[A-D]*"

Pronalazi sve zapise u polju NazivOdredišta koji počinju slovom A, B, C ili D.

NazivOdredišta

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise u polju NazivOdredišta koji sadrže niz slova "ar".

NazivOdredišta

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise u polju NazivOdredišta koji sadrže riječ "Maison" u prvom dijelu vrijednosti i niz od pet slova u kojem su prva četiri slova "Dewe", a posljednje slovo nije poznato.

NazivOdredišta

Not Like "A*"

Pronalazi sve zapise u polju ShipName koji ne počinju slovom A.

Vrh stranice

Podudaranje redaka sa SQL zbrajanjima

SQL ili domensku funkciju zbrajanja koristite kada morate selektivno zbrojiti ili prebrojiti vrijednosti ili pak izračunati njihov prosjek. Možda ćete, primjerice, htjeti prebrojiti samo vrijednosti unutar određenog raspona ili vrijednosti koje se vrednuju kao Da. U drugim ćete situacijama možda htjeti potražiti određenu vrijednost iz druge tablice da biste je mogli prikazati. U oglednim primjerima u tablici u nastavku koriste se funkcije zbrajanja za izvođenje izračuna na skupu vrijednosti, a rezultat se koristi kao kriterij za upit.

Polje

Izraz

Opis

Freight

> (DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Pomoću funkcija DStDev i DAvg prikazuje sve narudžbe za koje je trošak vozarine veći od prosječne vrijednosti uvećane za standardnu devijaciju troška vozarine.

Quantity

> DAvg("[Quantity]", "[Order Details]")

Pomoću funkcije DAvg prikazuje proizvode naručene u količinama većim od prosječne naručene količine.

Vrh stranice

Poudaranje polja s podupitima

Pomoću podupita, koji se naziva i ugniježđeni upit, možete izračunati vrijednost koja će se koristiti kao kriterij. Ogledni izrazi u tablici u nastavku traže podudarne retke na temelju rezultata koje je vratio podupit.

Polje

Izraz

Prikazuje

UnitPrice

(SELECT [UnitPrice] FROM [Products] WHERE [ProductName] = "Aniseed Syrup")

Proizvodi s istom cijenom kao sirup od anisa.

JediničnaCijena

>(SELECT AVG([UnitPrice]) FROM [Products])

Proizvodi s jediničnom cijenom većom od prosječne.

Plaća

> ALL (SELECT [Salary] FROM [Employees] WHERE ([Title] LIKE "*Manager*") OR ([Title] LIKE "*Vice President*"))

Plaća svakog prodajnog predstavnika koja je veća od plaće svih zaposlenika čije je radno mjesto "Upravitelj" ili "Potpredsjednik".

UkupnaNarudžba: [JediničnaCijena] * [Količina]

> (SELECT AVG([UnitPrice] * [Quantity]) FROM [Order Details])

Narudžbe s ukupnim zbrojevima većim od prosječne vrijednosti narudžbe.

Vrh stranice

Upiti s ažuriranjem

Pomoću upita s ažuriranjem možete izmijeniti podatke u jednom ili više postojećih polja u bazi podataka. Možete, primjerice, zamijeniti vrijednosti ili ih u potpunosti izbrisati. Ova tablica pokazuje neke načine korištenja izraza u upitima s ažuriranjem. Ove izraze koristite u retku Ažuriraj u rešetki dizajna upita za polje koje želite ažurirati.

Dodatne informacije o stvaranju upita s ažuriranjem potražite u članku Stvaranje i pokretanje upita s ažuriranjem.

Polje

Izraz

Rezultat

Title

"Salesperson"

Mijenja tekstnu vrijednost u Prodavač.

PočetakProjekta

#8/10/17#

Mijenja vrijednost datuma u 10-kol-17.

Retired

Yes

Vrijednost Ne u polju Da/Ne mijenja u Da.

BrojDijela

"PN" & [PartNumber]

Dodaje BD na početak svakog navedenog serijskog broja dijela.

UkupnaCijenaStavkiUretku

[UnitPrice] * [Quantity]

Izračunava umnožak vrijednosti JediničnaCijena i Količina.

Vozarina

[Freight] * 1.5

Povećava trošak vozarine za 50 %.

Prodaja

DSum("[Quantity] * [UnitPrice]", "Order Details", "[ProductID]=" & [ProductID])

Kada se vrijednosti IDproizvoda u trenutnoj tablici podudaraju s vrijednostima IDproizvoda u tablici Detalji o narudžbi, ažurira ukupnu prodaju na temelju umnoška vrijednosti Količina i JediničnaCijena.

PoštanskiBrojOdredišta

Right([ShipPostalCode], 5)

Odbacuje krajnje lijeve znakove tako da ostane pet krajnjih desnih znakova.

JediničnaCijena

Nz([UnitPrice])

Vrijednost null (nedefiniranu ili nepoznatu vrijednost) u polju UnitPrice pretvara u nulu (0).

Vrh stranice

SQL naredbe

SQL (Structured Query Language) jezik je za upite koji koristi Access. Svaki upit koji stvorite u prikazu dizajna može se izraziti i pomoću SQL-a. Da biste pogledali SQL naredbu za bilo koji upit, na izborniku Prikaz kliknite SQL prikaz. U tablici u nastavku prikazane su ogledne SQL naredbe koje koriste izraz.

SQL naredba koja koristi izraz

Rezultat

SELECT [FirstName],[LastName] FROM [Employees] WHERE [LastName]="Danseglio";

Prikazuje vrijednosti u poljima FirstName i LastName za zaposlenike čije je prezime Vukelić.

SELECT [ProductID],[ProductName] FROM [Products] WHERE [CategoryID]=Forms![New Products]![CategoryID];

Prikazuje vrijednosti u poljima IDproizvoda i NazivProizvoda u tablici Proizvodi za zapise u kojima se vrijednost IDkategorije podudara s vrijednošću IDkategorije navedenom u otvorenom obrascu Novi proizvodi.

SELECT Avg([ExtendedPrice]) AS [Average Extended Price] FROM [Order Details Extended] WHERE [ExtendedPrice]>1000;

Izračunava prosječnu proširenu cijenu za narudžbe za koje je vrijednost u polju ProširenaCijena veća od 1000 i prikazuje je u polju Prosječna proširena cijena.

SELECT [CategoryID], Count([ProductID]) AS [CountOfProductID] FROM [Products] GROUP BY [CategoryID] HAVING Count([ProductID])>10;

U polju BrojIDovaProizvoda prikazuje ukupan broj proizvoda za kategorije s više od 10 proizvoda.

Vrh stranice

Izrazi tablice

Dva su najčešća načina korištenja izraza u tablicama dodjela zadane vrijednosti i stvaranje pravila provjere valjanosti.

Zadane vrijednosti polja

Prilikom osmišljavanja baze podataka preporučuje se da polju ili kontroli dodijelite zadanu vrijednost. Access će nakon toga koristiti zadanu vrijednost prilikom stvaranja novog zapisa koji sadrži to polje ili pak prilikom stvaranja objekta koji sadrži tu kontrolu. Izrazi u tablici u nastavku predstavljaju ogledne zadane vrijednosti za polje ili kontrolu. Ako je kontrola vezana uz polje u tablici, a to polje ima zadanu vrijednost, zadana vrijednost kontrole ima prednost.

Polje

Izraz

Zadana vrijednost za polje

Quantity

1

1

Regija

"MT"

SDŽ

Regija

"New York, N.Y."

Zagrebačka županija, ZGŽ (Imajte na umu da vrijednost morate navesti unutar navodnika ako sadrži interpunkciju.)

Faks

""

Niz nulte duljine, koji upućuje na to da bi polje po zadanom trebalo biti prazno, a ne sadržavati vrijednost null

Datum narudžbe

Date( )

Današnji datum

KrajnjiRok

Date() + 60

Datum 60 dana nakon današnjeg

Vrh stranice

Pravila provjere valjanosti polja

Pomoću izraza možete stvoriti pravilo provjere valjanosti za polje ili kontrolu. Access nakon toga primjenjuje to pravilo prilikom unosa podataka u to polje ili kontrolu. Da biste stvorili pravilo provjere valjanosti, izmijenite svojstvo ValidationRule polja ili kontrole. Možete i postaviti svojstvo ValidationText, koje sadrži tekst koji Access prikazuje kada se prekrši pravilo provjere valjanosti. Ako ne postavite svojstvo ValidationText, Access prikazuje zadanu poruku o pogrešci.

Primjeri u tablici u nastavku pokazuju izraze za pravila provjere valjanosti za svojstvo ValidationRule i pridruženi tekst za svojstvo ValidationText.

Svojstvo ValidationRule

Svojstvo ValidationText

<> 0

Unesite vrijednost koja nije nula.

0 Or > 100

Vrijednost mora biti 0 ili veća od 100.

Like "K???"

Vrijednost mora sadržavati četiri znaka i počinjati slovom K.

< #1/1/2017#

Unesite datum prije 1. siječnja 2017.

>= #1/1/2017# And < #1/1/2008#

Datum mora biti u 2017.

Dodatne informacije o provjeri valjanosti podataka potražite u članku Stvaranje pravila za provjeru valjanosti za provjeru valjanosti podataka u polju.

Vrh stranice

Makroizrazi

U nekim je slučajevima u makronaredbi potrebno izvesti akciju ili niz akcija samo ako se ispuni određeni uvjet. Ako, na primjer, želite da se akcija izvede samo ako je vrijednost u tekstnom okviru Counter jednaka 10, pomoću izraza definirajte uvjet u stupcu Uvjet sljedeće makronaredbe:

[Counter]=10

Kao i za svojstvo ValidationRule, izraz stupca Uvjet uvjetni je izraz. Njegov rezultat mora biti vrijednost True ili False. Akcija se izvršava samo kada se ispuni uvjet.

Savjet    Da biste programu Access naredili da privremeno zanemari akciju, kao uvjet upišite False. To može biti korisno kada pokušavate pronaći probleme u makronaredbi.

Uvjet koji se koristi za izvršavanje akcije

If

[City]="Paris"

Pariz je vrijednost u polju City u obrascu iz kojeg je pokrenuta makronaredba.

DCount("[OrderID]", "Orders") > 35

Postoji više od 35 stavki u polju OrderID u tablici Orders.

DCount("*", "[Order Details]", "[OrderID]=" & Forms![Orders]![OrderID]) > 3

Postoji više od tri stavke u tablici Detalji o narudžbi u kojoj se polje IDnarudžbe podudara s poljem IDnarudžbe u obrascu Narudžbe.

[ShippedDate] Between #2-Feb-2017# And #2-Mar-2017#

Vrijednost polja ShippedDate u obrascu iz kojeg je pokrenuta makronaredba predstavlja datum između 2. veljače 2017. i 2. ožujka 2017.

Forms![Products]![UnitsInStock] < 5

Vrijednost polja UnitsInStock u obrascu Products manja je od 5.

IsNull([FirstName])

Polje FirstName u obrascu iz kojeg je pokrenuta naredba ima vrijednost null (nema vrijednost). Taj je izraz istovjetan izrazu [Ime] Is Null.

[CountryRegion]="UK" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds] > 100

Vrijednost u polju DržavaIliRegija u obrascu iz kojeg je makronaredba pokrenuta jest Velika Britanija i vrijednost polja UkupanBrojNarudžbi u obrascu UkupnaProdaja veća je od 100.

[CountryRegion] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([PostalCode])<>5

Vrijednost u polju DržavaIliRegija u obrascu iz kojeg je makronaredba pokrenuta jest Francuska, Italija ili Španjolska i poštanski broj nije dugačak pet znakova.

MsgBox("Confirm changes?",1)=1

Kliknuli ste OK u dijaloškom okviru koji prikazuje funkcija MsgBox. Ako u dijaloškom okviru kliknete Odustani, Access zanemaruje akciju.

Vrh stranice

Dodatni sadržaji

Korištenje sastavljača izraza

Uvod u izraze

Sastavljanje izraza

Vodič za sintaksu izraza

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×