Postupna migracija e-pošte u Office 365

Pomoću postupne migracije možete s vremenom migrirati sadržaje poštanskih sandučića korisnika iz sustava Exchange 2003 ili Exchange 2007 na Office 365.

Ovaj vas članak vodi kroz postupak postupne migracije e-pošte. Članak Što trebate znati o postupnoj migraciji e-pošte u Office 365 donosi pregled postupka migracije. Kad se upoznate sa sadržajem tog članka, započnite migraciju poštanskih sandučića iz jednog sustava e-pošte u drugi pomoću uputa iz ovog članka.

Upute za Windows PowerShell potražite u članku Postupna migracija u Office 365 pomoću ljuske PowerShell.

Postupak migracije

Slijede zadaci koje ćete morati izvršiti kad budete spremni za početak postupne migracije:

 1. Priprema za postupnu migraciju

 2. Potvrda vlasništva nad domenom

 3. Dodavanje korisnika u Office 365 pomoću sinkronizacije direktorija

 4. Stvaranje popisa poštanskih sandučića koji će se migrirati

 5. Povezivanje sustava Office 365 sa sustavom e-pošte

 6. Migracija poštanskih sandučića

 7. Pokretanje grupe za postupnu migraciju

 8. Pretvaranje lokalnih poštanskih sandučića u korisnike s omogućenom e-poštom

 9. Usmjeravanje e-pošte izravno u Office 365

 10. Brisanje grupe za postupnu migraciju

 11. Dovršavanje poslijemigracijskih zadataka

Priprema za postupnu migraciju

Prije migriranja poštanskih sandučića u Office 365 pomoću postupne migracije postoji nekoliko promjena koje morate unijeti u svoje okruženje sustava Exchange Server.

Priprema za postupnu migraciju

 1. Konfiguracija komponente Outlook Anywhere u lokalnom sustavu Exchange Server     Servis za migriranje e-pošte koristi Outlook Anywhere (naziva se i protokol RPC over HTTP) da bi se povezao s lokalnim sustavom Exchange Server. Dodatne informacije o postavljanju komponente Outlook Anywhere za Exchange 2007 i Exchange 2003 potražite u sljedećim člancima:

  Važno: Za konfiguraciju komponente Outlook Anywhere nužan je certifikat koji je izdala pouzdana ustanova za izdavanje certifikata (CA). Outlook Anywhere nije moguće konfigurirati sa samopotpisanim certifikatom. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguracija SSL-a za Outlook Anywhere.

 2. Neobavezno: provjerite možete li se povezati sa sustavom Exchange u tvrtki ili ustanovi pomoću komponente Outlook Anywhere     Testirajte postavke veze jednom od sljedećih metoda.

 3. Postavljanje dozvola     Lokalni korisnički račun pomoću kojeg se spajate na lokalni sustav Exchange (naziva se i administrator migracije) mora imati potrebne dozvole da bi mogao pristupiti lokalnim poštanskim sandučićima koje želite migrirati u Office 365. Taj se korisnički račun koristi prilikom povezivanja sustava Office 365 s vašim sustavom e-pošte kasnije u ovom postupku.

 4. Da bi mogao migrirati poštanske sandučiće, administrator mora imati jedan od sljedećih skupova dozvola:

  • mora imati dodijeljenu dozvolu FullAccess za svaki lokalni poštanski sandučić i dozvolu WriteProperty za mijenjanje svojstva TargetAddress lokalnih korisničkih računa.

   ili

  • mora imati dodijeljenu dozvolu Receive As za lokalnu bazu podataka poštanskog sandučića u kojoj su pohranjeni poštanski sandučići korisnika i dozvolu WriteProperty za mijenjanje svojstva TargetAddress lokalnih korisničkih računa.

  Upute za postavljanja tih dozvola potražite u članku Dodjeljivanje dozvola sustava Exchange za migraciju poštanskih sandučića u Office 365.

 5. Onemogućivanje sjedinjenog komuniciranja porukama (UM)     Ako je UM uključen za lokalne poštanske sandučiće koje migrirate, isključite ga prije migracije. UM za poštanske sandučiće uključite nakon dovršetka migracije. Upute potražite u članku Onemogućivanje sjedinjenog komuniciranja.

Provjera vlasništva nad domenom

Za stvaranje adrese e-pošte svakog novog poštanskog sandučića u sustavu Office 365 tijekom migracije koristi se adresa protokola SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) lokalnog poštanskog sandučića. Da biste pokrenuli postupnu migraciju, vlasništvo nad lokalnom domenom mora biti potvrđeno u lokalnom sustavu Office 365.

Potvrđivanje vlasništva nad lokalnom domenom pomoću čarobnjaka za domene

 1. Napomena: Morate biti globalni administrator u sustavu Office 365 da biste mogli dovršiti te korake.

  Prijavite se u Office 365 koristeći račun tvrtke ili škole.

 2. Odaberite Postavljanje > Domene.

 3. Da biste pokrenuli čarobnjak za domene, na stranici Upravljanje domenama kliknite Dodavanje domene Ikona Dodaj .

 4. Na stranici Dodavanje domene u Office 365 odaberite Navedite naziv domene i potvrdite vlasništvo.

 5. Upišite naziv domene (primjerice Contoso.com) koju koristite za lokalni sustav Exchange, a zatim odaberite Dalje.

 6. Na stranici Potvrdite da ste vlasnik domene <naziv domene> na popisu odaberite svog davatelja usluge hostiranja DNS-a (Domain Name System) ili pak odaberite Opće upute ako je to moguće.

 7. Slijedite upute za svog davatelja usluge hostiranja DNS-a. Obično se za potvrdu vlasništva nad domenom odabire TXT zapis.

  TXT ili MX vrijednost za svoj klijent sustava Office 365 možete pronaći i slijedeći upute u članku Prikupljanje podataka potrebnih za stvaranje DNS zapisa sustava Office 365.

  Kad dodate TXT ili MX zapis, pričekajte petnaestak minuta prije prelaska na sljedeći korak.

 8. U čarobnjaku za domene sustava Office 365 odaberite gotovo, provjeri valjanost odmah i prikazat će vam se stranica za potvrdu. Odaberite Završi.

  Ako vam se ne prikaže stranica za potvrdu, pričekajte nekoliko minuta pa pokušajte ponovno.

  Nemojte krenuti na sljedeći korak u čarobnjaku za domene. Sada ste potvrdili vlasništvo nad domenom u lokalnom sustavu Exchange i možete nastaviti s migracijom e-pošte.

Dodavanje korisnika u Office 365 pomoću sinkronizacije direktorija

Pomoću sinkronizacije direktorija možete stvoriti sve lokalne korisnike u sustavu Office 365.

Kad korisnici budu stvoreni, morat ćete ih licencirati. Nakon stvaranja korisnika licence morate dodati u roku od 30 dana. Upute za dodavanje licenci potražite u članku Dovršavanje poslijemigracijskih zadataka.

Stvaranje novih korisnika

 • Pomoću alata za sinkronizaciju Microsoft Azure Active Directory ili sinkronizacije servisa Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync) u sustavu Office 365 možete sinkronizirati i stvoriti lokalne korisnike. Kad poštanske sandučiće migrirate u Office 365, korisničkim računima upravljate ćete u lokalnom okruženju i oni će biti sinkronizirani sa sustavom Office 365. Dodatne informacije potražite u članku Integracija direktorija.

Stvaranje popisa poštanskih sandučića koji će se migrirati

Kad odredite korisnike čije lokalne poštanske sandučiće želite migrirati u Office 365, pomoću datoteke s vrijednostima odvojenima zarezom (CSV) stvorit ćete grupu za migraciju. Svaki redak u CSV datoteci – pomoću koje Office 365 pokreće migraciju – sadrži informacije o lokalnim poštanskim sandučićima.

Napomena: Ne postoji ograničenje broja poštanskih sandučića koje možete migrirati u Office 365 pomoću postupne migracije. CSV datoteka grupe za migraciju može sadržavati najviše 2000 redaka. Da biste migrirali više od 2000 poštanskih sandučića, stvorite dodatne CSV datoteke i pomoću svake stvorite novu grupu za migraciju.

Podržani atributi

CSV datoteka namijenjena postupnoj migraciji podržava sljedeća tri atributa. Svaki redak u CSV datoteci odgovara poštanskom sandučiću i mora sadržavati vrijednost za svaki od tih atributa.

Atribut

Opis

Obavezno?

EmailAddress

Određuje primarnu SMTP adresu e-pošte, primjerice gabrijelad@contoso.com, za lokalni poštanski sandučić.

Za lokalne poštanske sandučiće koristi primarnu SMTP adresu, ne korisničke ID-jeve iz sustava Office 365. Primjerice, ako je naziv lokalne domene contoso.com, a naziv domene e-pošte sustava Office 365 service.contoso.com, kao adresu e-pošte u CSV datoteci koristit ćete naziv domene contoso.com.

Obavezno

Lozinka

Lozinka koju treba postaviti za novi poštanski sandučić u sustavu Office 365. Sva ograničenja lozinki u sustavu Office 365 vrijede i za lozinke u CSV datoteci.

Neobavezno

ForceChangePassword

Određuje hoće li prilikom prve prijave u novi poštanski sandučić sustava Office 365 korisnik morati promijeniti lozinku. Kao vrijednost ovog parametra koristite True ili False.

Napomena: Ako ste u lokalnoj organizaciji pomoću servisa Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) ili novijeg implementirali jedinstvenu prijavu, kao vrijednost atributa ForceChangePassword morate koristiti False.

Neobavezno

CSV oblik datoteke

Slijedi primjer oblika CSV datoteke. U ovom se primjeru u Office 365 migriraju tri lokalna poštanska sandučića.

U CSV datoteci prvi redak (redak zaglavlja) sadrži nazive atributa (polja) navedenih u idućim recima. Nazivi atributa odvojeni su zarezom.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Svaki redak ispod retka zaglavlja predstavlja jednog korisnika i sadrži informacije pomoću kojih će poštanski sandučić korisnika biti migriran. Vrijednosti atributa u svim se recima moraju nizati prema istom redoslijedu kao i nazivi atributa u retku zaglavlja.

CSV datoteku možete stvoriti pomoću bilo kojeg uređivača teksta ili aplikacije kao što je Excel. Datoteku spremite u .csv ili .txt obliku.

Napomena: Ako CSV datoteka sadrži posebne znakove ili znakove koji nisu ASCII, spremite je pomoću UTF-8 ili drugog Unicode kodiranja. Ovisno o aplikaciji, spremanje CSV datoteke pomoću UTF-8 ili drugog Unicode kodiranja bit će jednostavnije ako regionalna shema sustava odgovara jeziku koji se koristi u CSV datoteci.

Povezivanje sustava Office 365 sa sustavom e-pošte

Krajnja točka migracije sadrži postavke i vjerodajnice potrebne da bi se lokalni poslužitelj koji hostira poštanske sandučiće mogao povezati sa sustavom Office 365. U postupnoj migraciji stvorit ćete krajnju točku migracije za Outlook Anywhere. Za sve grupe za migraciju stvara se jedna krajnja točka migracije.

Stvaranje krajnje točke migracije

 1. Otvorite centar za administratore sustava Exchange.

 2. U programu Centar za administratore sustava Exchange idite na stavku Primatelji > Migracija.

 3. Odaberite Dodatno ikona više > Krajnje točke migracije.

  Odaberite krajnju točku migracije.
 4. Na stranici Krajnje točke migracije odaberite Novo Ikona Novo .

 5. Na stranici Odabir vrste krajnje točke migracije odaberite Outlook Anywhere > Dalje.

 6. Na stranici Unos vjerodajnica za lokalni račun unesite sljedeće podatke:

  • adresa e-pošte     Unesite adresu e-pošte svakog korisnika tvrtke ili ustanove u lokalnom sustavu Exchange koji će biti migriran. Office 365 testirat će povezivost s njegovim poštanskim sandučićem.

  • račun s ovlastima     Unesite korisničko ime (u obliku domena\korisničko ime ili adrese e-pošte) računa koji ima sve potrebne administratorske dozvole u lokalnom sustavu. Office 365 koristit će taj račun da bi otkrio krajnju točku migracije i testirao dozvole dodijeljene tom računu tako što će pokušati pristupiti poštanskom sandučiću s određenom adresom e-pošte.

  • lozinka računa s ovlastima     Unesite lozinku za administratorski račun s ovlastima.

 7. Odaberite Dalje i učinite nešto od sljedećeg:

  • Ako se Office 365 uspješno poveže s izvorišnim poslužiteljem, prikazat će se postavke veze. Odaberite Dalje.

   Potvrđena veza za krajnju točku komponente Outlook Anywhere.
  • Ako testiranje veze s izvorišnim poslužiteljem nije uspjelo, unesite sljedeće podatke:

   • poslužitelj sustava Exchange     Unesite puni naziv domene (FQDN) lokalnog sustava Exchange Server. To je naziv glavnog računala poslužitelja poštanskog sandučića. Primjerice, EXCH SRV 01.corp.contoso.com.

   • RPC proxy poslužitelj     Unesite FQDN za RPC proxy poslužitelj komponente Outlook Anywhere. Proxy poslužitelj obično je isti kao i URL komponente Outlook Web App. Primjerice, mail.contoso.com ujedno je i URL proxy poslužitelja koji Outlook koristi da bi se povezao sa sustavom Exchange Server.

 8. Na stranici Unesite opće informacije unesite Naziv krajnje točke migracije, primjerice Test5-endpoint. Preostala dva okvira ostavite praznima za zadane vrijednosti.

  Naziv krajnje točke migracije.
 9. Da biste stvorili krajnju točku migracije, odaberite Novo.

  Da biste provjerili je li Exchange Online povezan s lokalnim poslužiteljem, možete pokrenuti naredbu u primjeru četiri za Test-MigrationServerAvailability.

Migracija poštanskih sandučića

Stvorite i pokrenite grupu za migraciju da biste migrirali poštanske sandučiće u Office 365.

Stvaranje grupe za postupnu migraciju

Tijekom postupne migracije poštanske sandučiće migrirate u grupama – jedna grupa za svaku stvorenu CSV datoteku.

Stvaranje grupe za postupnu migraciju

 1. U odjeljku Centar za administratore sustava Exchange otvorite Primatelji > Migracija.

 2. Odaberite Novo Ikona Novo > Migriraj u Exchange Online.

  Odaberite Migriraj u Exchange Online
 3. Na stranici Odabir vrste migracije odaberite Postupna migracija > dalje.

 4. Na stranici Odabir korisnika odaberite Traženje, a zatim CSV datoteku namijenjenu grupi za migraciju.

  Kad odaberete CSV datoteku, Office 365 provjerit će jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • datoteka ne smije biti prazna

  • datoteka mora koristiti oblikovanje točke sa zarezom

  • datoteka ne smije sadržavati više od 2000 redaka

  • datoteka u retku zaglavlja mora sadržavati redak EmailAddress

  • svi reci moraju imati jednak broj stupaca kao i redak zaglavlja

  Ako jedan od tih uvjeta ne bude ispunjen, prikazat će vam se pogreška s opisom neuspješne provjere. U tom koraku morate ispraviti sve pogreške u CSV datoteci i ponovno je poslati radi stvaranja grupe za migraciju. Kad se potvrdi valjanost CSV datoteke, kao broj poštanskih sandučića koji će biti migrirani prikazivat će se broj korisnika navedenih u CSV datoteci.

 5. Odaberite dalje.

 6. Na stranici Potvrda krajnje točke migracije potvrdite navedene podatke o krajnjoj točki migracije pa odaberite dalje.

  Nova serija za migraciju s potvrđenom krajnjom točkom.
 7. Na stranici Premještanje konfiguracije unesite naziv (bez razmaka ili posebnih znakova) grupe za migraciju, a zatim odaberite dalje. Kad stvorite grupu za migraciju, njezin će se naziv prikazati na popisu grupa za migraciju na stranici Migracija.

 8. Na stranici Pokretanje grupe odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  • automatsko pokretanje grupe     Grupa za migraciju pokreće se čim spremite novu grupu za migraciju. Grupa se pokreće sa stanjem Sinkronizira se.

  • ručno pokretanje grupe     Grupa za migraciju stvorit će se, ali se neće pokrenuti. Stanje grupe bit će postavljeno na Stvoreno. Da biste pokrenuli grupu za migraciju, odaberite je na nadzornoj ploči za migraciju, a zatim odaberite Pokretanje.

 9. Da biste stvorili grupu za migraciju, odaberite novo.

  Nova grupa za migraciju prikazat će se na nadzornoj ploči za migraciju.

Pokretanje grupe za postupnu migraciju

Ako ste stvorili grupu za migraciju i konfigurirali je da se pokreće ručno, pokrenuti je možete u centru za administratore sustava Exchange.

Pokretanje grupe za postupnu migraciju

 1. U odjeljku Centar za administratore sustava Exchange otvorite Primatelji > Migracija.

 2. Na nadzornoj ploči za migraciju odaberite grupu, a zatim Pokretanje.

 3. Ako se grupa za migraciju uspješno pokrene, njezino će se stanje na nadzornoj ploči za migraciju promijeniti u Sinkroniziranje.

  Serija migracije se sinkronizira

Provjera uspješnosti migracije

Na nadzornoj ploči za migraciju moći ćete pratiti stanje sinkronizacije. Ako se pojave problemi, više detalja o pogreškama možete potražiti u datoteci zapisnika.

U odjeljku Centar za administratore sustava Office 365 možete provjeriti i stvaraju li se korisnici tijekom migracije.

Pretvaranje lokalnih poštanskih sandučića u korisnike s omogućenom e-poštom da bi migrirani korisnici mogli primati e-poštu

Kad uspješno migrirate grupu poštanskih sandučića, korisnicima morate omogućiti pristup pošti. Korisnik čiji je poštanski sandučić migriran sada ima i lokalni poštanski sandučić i sandučić u sustavu Office 365. Korisnicima s poštanskim sandučićima u sustavu Office 365 nova pošta više neće stizati u lokalne poštanske sandučiće.

Budući da migracije niste dovršili, još uvijek niste spremni usmjeriti sve korisnike u Office 365 radi primanja e-pošte. Što s korisnicima koji imaju oba sandučića? Lokalne poštanske sandučiće koje ste već migrirali možete promijeniti u korisnike s omogućenom e-poštom. Kada poštanski sandučić promijenite u korisnika s omogućenom e-poštom, tada korisnika možete usmjeriti u Office 365 radi primanja e-pošte tamo umjesto u lokalnom poštanskom sandučiću.

Drugi važni razlog pretvaranja lokalnih poštanskih sandučića u korisnike s omogućenom e-poštom jest zadržavanje proxy adresa iz poštanskih sandučića sustava Exchange Online njihovim kopiranjem korisnicima s omogućenom e-poštom. Na taj ćete način moći upravljati korisnicima u oblaku iz lokalnog sustava pomoću servisa Active Directory. Ako pak nakon migracije svih poštanskih sandučića u Exchange Online odlučite deaktivirati lokalni sustav Exchange, proxy adrese koje ste kopirali korisnicima s omogućenom e-poštom i dalje će ostati na lokalnom servisu Active Directory.

Dodatne informacije i skripte koje možete preuzeti pa pomoću njih pretvoriti poštanske sandučiće u korisnike s omogućenom e-poštom potražite u sljedećim člancima:

Neobavezno: ponavljanje koraka migracije

Grupe možete pokrenuti istovremeno ili pojedinačno. Vodite se onime što bolje odgovara vašem rasporedu i dostupnosti korisnicima kad završe svoje migracije. Imajte na umu da je svaka grupa za migraciju ograničena na najviše 2000 poštanskih sandučića.

Kad sve migrirate u Office 365, spremni ste započeti slanje e-pošte izravno u Office 365 i deaktivirati stari sustav za e-poštu.

Neobavezno: smanjenje kašnjenja e-pošte

Ovaj zadatak nije obavezan, no ako ga preskočite, možda će trebati malo više vremena da se vaša e-pošta počne prikazivati u novim poštanskim sandučićima sustava Office 365.

Kad vam osobe izvan tvrtke ili ustanove šalju e-poštu, njihovi sustavi e-pošte ne primjenjuju svaki put dvostruku provjeru njezina odredišta. Umjesto toga njihovi sustavi čuvaju lokaciju vašeg sustava e-pošte koja se temelji na postavci vremena važenja (TTL) DNS poslužitelja. Ako promijenite lokaciju sustava e-pošte prije isteka TTL-a, oni će e-poštu poslati na staru lokaciju prije nego otkriju da je ona promijenjena. To može uzrokovati kašnjenje isporuke pošte. Jedan od načina na koji to možete izbjeći jest skraćivanje TTL-a koji vaš DNS poslužitelj daje poslužiteljima izvan tvrtke ili ustanove. Tako će ostale tvrtke ili ustanove češće osvježivati lokaciju vašeg sustava e-pošte.

Korištenje kratkog intervala, kao što je 3600 sekundi (jedan sat), znači da većina sustava e-pošte traži ažuriranje lokacije svaki sat. Preporučujemo vam da prije migriranja e-pošte interval postavite barem na tu vrijednost. Ta postavka svim sustavima koji vam šalju e-poštu daje dovoljno vremena da otkriju promjenu. Kad potpuno prijeđete na Office 365, možete vrijednost TTL-a postaviti na dulji interval.

Postavku TTL-a, koja se još naziva i MX zapis, mijenjate u sistemskom zapisu za razmjenu pošte. On se nalazi u vašem javnom DNS sustavu. Ako imate više MX zapisa, vrijednost svakog od njih morate promijeniti u 3600 ili manje.

Ako vam je potrebna pomoć prilikom konfiguriranja postavki DNS-a, pročitajte Vodič za DNS u sustavu Office 365.

Usmjeravanje e-pošte izravno u Office 365

Da bi utvrdili odredište e-pošte, sustavi e-pošte koriste DNS zapis koji se naziva MX zapis. Tijekom migracije e-pošte MX zapis upućivao je na lokalni sustav e-pošte. Sad kad je migracija e-pošte u Office 365 dovršena za sve korisnike, vrijeme je da postavite MX zapis tako da upućuje na Office 365. Time se jamči isporuka e-pošte u poštanske sandučiće sustava Office 365. Premještanje MX zapisa omogućit će i isključivanje starog sustava e-pošte kad za to budete spremni.

Za mnoge su davatelje usluge DNS-a dostupne detaljne upute za promjenu MX zapisa. Ako vaš davatelj usluge DNS-a nije naveden ili ako želite općenitije upute, dostupan vam je i članak s općim uputama povezanima s MX zapisima.

Sustav e-pošte vaših korisnika i partnera prepoznat će promijenjeni MX zapis u roku od 72 sata. Pričekajte barem 72 sata prije nego što prijeđete na sljedeći zadatak.

Brisanje grupe za postupnu migraciju

Kad promijenite MX zapis i provjerite usmjerava li se sva e-pošta u poštanske sandučiće sustava Office 365, možete izbrisati grupe za postupnu migraciju. Prije nego izbrišete grupu za migraciju, provjerite sljedeće:

 • Svi korisnici u grupi koriste poštanske sandučiće sustava Office 365. Kad je grupa izbrisana, pošta poslana poštanskim sandučićima u lokalnom sustavu Exchange Server ne kopira se u odgovarajuće poštanske sandučiće sustava Office 365.

 • Poštanski sandučići sustava Office 365 sinkronizirani su barem jednom nakon usmjeravanje pošte izravno u njih. Da biste se uvjerili u to, provjerite je li vrijednost u okviru Vrijeme zadnje sinkronizacije grupe za migraciju novija od datuma usmjeravanja pošte izravno u poštanske sandučiće sustava Office 365.

Kad izbrišete grupu za postupnu migraciju, servis za migraciju očistit će sve zapise povezane s grupom za migraciju i potom je izbrisati. Grupa se uklanja s popisa grupa za migraciju na nadzornoj ploči za migraciju.

Brisanje grupe za postupnu migraciju

 1. U programu Centar za administratore sustava Exchange idite na stavku Primatelji > Migracija.

 2. Na nadzornoj ploči za migraciju odaberite grupu, a zatim Brisanje.

  Brisanje grupe može potrajati nekoliko minuta.

 3. U programu Centar za administratore sustava Exchange idite na stavku Primatelji > Migracija.

 4. Provjerite je li grupa za migraciju uklonjena s popisa na nadzornoj ploči za migraciju.

Dovršavanje poslijemigracijskih zadataka

Nakon migracije poštanskih sandučića u Office 365 morate dovršiti nekoliko migracijskih zadataka koji slijede nakon migracije.

Dovršavanje zadataka nakon migracije

 1. Aktivirajte korisničke račune sustava Office 365 za migrirane račune dodjeljivanjem licenci.    Ako ne dodijelite licence, poštanski sandučić onemogućit će se nakon isteka razdoblja mirovanja (30 dana). Da biste u odjeljku Centar za administratore sustava Office 365 dodijelili licencu, pročitajte članak Dodjela licence za korisnika u sustavu Office 365 za tvrtke.

 2. Stvorite DNS zapis za automatsko otkrivanje da bi korisnici mogli jednostavno ući u svoje poštanske sandučiće.    Kad svi lokalni poštanski sandučići budu migrirani u Office 365, možete konfigurirati DNS zapis za automatsko otkrivanje u sustavu Office 365 da biste korisnicima omogućili jednostavno povezivanje s njihovim poštanskim sandučićima u sustavu Office 365 pomoću programa Outlook te mobilnih klijenata. Ova nova značajka DNS zapisa za automatsko otkrivanje mora koristiti isto polje imena koje koristite za sustav Office 365. Primjerice, ako je vaše polje imena u oblaku cloud.contoso.com, morate stvoriti sljedeći DNS zapis za automatsko otkrivanje: autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 pomoću CNAME zapisa implementira uslugu automatskog otkrivanja za Outlook i mobilne klijente. CNAME zapis za automatsko otkrivanje mora sadržavati sljedeće podatke:

  • Pseudonim:autodiscover

  • Odredište:autodiscover.outlook.com

  Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje DNS zapisa za Office 365 kad njima upravljate sami.

 3. Deaktivacija lokalnih poslužitelja sustava Exchange    Kada potvrdite da se sva e-pošta usmjerava izravno u poštanske sandučiće sustava Office 365, dovršite migraciju i više vam nije potreban lokalni sustav e-pošte, Exchange možete deinstalirati.

  Dodatne informacije potražite u sljedećim člancima:

  Napomena: Isključivanje sustava Exchange može imati neželjene posljedice. Preporučujemo da se prije isključivanja lokalnog sustava Exchange obratite Microsoftovoj podršci.

Dodatni sadržaji

Što trebate znati o postupnoj migraciji e-pošte u Office 365

Načini migriranja e-pošte u Office 365

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×