Vodič kroz sintaksu izraza

Prilikom korištenja programa Microsoft Access ponekad ćete morati raditi s vrijednostima koje se ne nalaze izravno u vašim podacima. Možda ćete, primjerice, morati izračunati porez na narudžbu ili pak ukupnu vrijednost same narudžbe. Te vrijednosti možete izračunati pomoću izraza.

Da biste koristili izraze, morate ih napisati korištenjem pravilne sintakse. Sintaksa je skup pravila prema kojima se riječi i simboli u izrazu pravilno kombiniraju.

Razmislite o tome na ovaj način: da biste naredili programu Access da učini nešto, morate govoriti njegov jezik. Pretpostavimo da programu Access želite reći sljedeće: "Pogledaj polje DatumRodenja u tablici Kupci i reci mi godinu rođenja kupca". Taj izraz možete napisati kao DatePart("gggg",[Kupci]![DatumRodenja]). Izraz se sastoji od funkcije DatePart i dvaju vrijednosti argumenta – "gggg" i [Kupci]![DatumRodenja].

U nastavku ćemo detaljnije analizirati taj izraz.

Primjer izraza

1. DatePart je funkcija koja pregledava datum i vraća njegov određeni dio.

Savjet : Sastavljač izraza od programa Access 2010 ima IntelliSense koji vam daje do znanja koje argumente izraz zahtijeva.

2. Argument intervala određuje dio datuma koji će Access vratiti – u ovom slučaju "gggg" programu Access govori da vam je potreban samo dio datuma s godinom.

3. Argument datuma programu Access govori gdje pronaći vrijednost datuma – u ovom slučaju [Kupci]![DatumRodenja] upućuje Access da potraži datum u polju DatumRodenja u tablici Kupci.

Kao što vidite, za izraze u programu Access koristi se jezik koji je u početku malo teže pročitati. No uz dobro razumijevanje sintakse izraza i malo prakse, to postaje mnogo lakše.

Prije pisanja izraza morate shvatiti nekoliko ključnih koncepata. U ovom su članku opisani koncepti koje morate razumjeti da biste koristili pravilnu sintaksu, a spominje se i sintaksa koju koristite u izrazima.

U članku se ne spominje sintaksa jezika Structured Query Language (SQL) ni on ne služi kao vodič za Visual Basic for Applications (VBA).

Sadržaj članka

Uvod

Objekti, zbirke i svojstva

Identifikatori

Funkcije, operatori i konstante

Uvod

Da biste sastavili izraz, morate kombinirati identifikatore pomoću funkcija, operatora i konstanti. Da bi izraz bio valjan, mora sadržavati barem jednu funkciju i jedan identifikator, a može sadržavati i konstante ili operatore. Izraz možete koristiti i kao dio drugog izraza, obično kao argument funkcije.

 • Identifikatori u izrazima    Općeniti oblik identifikatora u izrazu jest [Naziv zbirke]![Naziv objekta].[Naziv svojstva].

  Napomena : Da bi identifikator bio jedinstven u kontekstu izraza, morate odrediti dovoljno njegovih dijelova. Identifikatori često imaju oblik [Naziv objekta].

 • Funkcije u izrazima    Općeniti oblik izraza u kojem se koristi funkcija jest Funkcija(argument, argument), s time da je jedan od argumenata obično identifikator ili izraz.

  Napomena : Za neke funkcije nisu potrebni argumenti.

  Prije korištenja određene funkcije pogledajte odgovarajući članak pomoći da biste saznali konkretne informacije o sintaksi te funkcije.

 • Operatori u izrazima    Općeniti oblik izraza u kojem se koristi operator jest Identifikator operator identifikator. Oblik ne mora uvijek biti točno takav, što je prikazano u tablicama u odjeljku Operatori.

 • Konstante u izrazima    Općeniti oblik izraza u kojem se koristi konstanta jest Identifikator operator_usporedbe konstanta.

Vrh stranice

Objekti, zbirke i svojstava

Sve tablice, upiti, obrasci, izvješća i polja u bazi podataka programa Access pojedinačno se nazivaju objekti. Svaki objekt ima svoj naziv. Nekim je objektima naziv već dodijeljen, primjerice tablici Kontakti u bazi podataka stvorenoj pomoću predloška Kontakti u programu Microsoft Office Access. Kada stvorite novi objekt, dodijelite mu naziv.

Skup svih članova određene vrste objekta naziva se zbirka. Zbirka je, primjerice, skup svih tablica u bazi podataka. Neki objekti koji su članovi zbirke u vašoj bazi podataka mogu i sami biti zbirke koje sadrže druge objekte. Na primjer, objekt tablice zbirka je koja sadrži objekte polja.

Objekti imaju svojstva koja opisuju karakteristike objekta i omogućuju njihovu promjenu. Objekt upita, primjerice, ima svojstvo Zadani prikaz koje opisuje izgled upita prilikom pokretanja i omogućuje vam promjenu tog izgleda.

Na sljedećem su dijagramu prikazani odnosi između zbirki, objekata i svojstava:

Odnosi između zbirki, objekata i svojstava

1. Zbirka

2. Objekt

3. Svojstvo

Vrh stranice

Identifikatori

Kada u izrazu koristite objekt, zbirku ili svojstvo, referencu na taj element stvarate pomoću identifikatora. Identifikator sadrži naziv samog elementa, kao i naziv elementa kojem pripada. Identifikator za polje primjerice sadrži naziv polja i naziv tablice kojoj polje pripada. Primjer takvog identifikatora možete pogledati u prethodnom primjeru izraza: [Kupci]![DatumRodenja].

U nekim slučajevima identifikator je sam naziv elementa. To vrijedi kada je naziv elementa jedinstven u kontekstu izraza koji stvarate. Ostatak identifikatora određuje se iz konteksta. Ako, primjerice, dizajnirate upit koji koristi samo jednu tablicu, nazivi polja funkcionirat će kao identifikatori jer nazivi polja u tablici moraju u toj tablici biti jedinstveni. Budući da koristite samo jednu tablicu, naziv tablice može se odrediti iz svakog identifikatora koji u upitu koristite radi referiranja na polje.

U drugim slučajevima morate točno navesti dijelove identifikatora da bi referenca funkcionirala. To vrijedi kada identifikator nije jedinstven u kontekstu izraza. Ako postoji dvosmislenost, morate eksplicitno navesti dovoljno dijelova identifikatora da bi on bio jedinstven u kontekstu. Pretpostavimo, primjerice, da dizajnirate upit koji koristi tablicu naziva Proizvodi i tablicu naziva Narudzbe, a obje tablice imaju polje naziva ID_proizvoda. U tom slučaju identifikator koji koristite u upitu da biste se referirali na polje ID_proizvoda mora osim naziva polja sadržavati i naziv tablice, primjerice [Proizvodi]![ID-proizvoda].

Operatori identifikatora    U identifikatoru možete koristiti tri operatora.

 • Operator uskličnika (!)

 • Operator točke (.)

 • Operator uglatih zagrada ([ ])

Te operatore koristite tako da svaki dio identifikatora stavite u uglate zagrade, a zatim ih povežete pomoću operatora uskličnika ili točke. Na primjer, identifikator polja s nazivom Prezime u tablici Zaposlenici može se izraziti kao [Zaposlenici]![Prezime]. Operator uskličnika programu Access govori da slijedi objekt koji pripada zbirci koja je navedena prije operatora uskličnika. U ovom je slučaju [Prezime] objekt polja koji pripada zbirci [Zaposlenici] koja pak je objekt tablice.

Napomena : Unos uglatih zagrada oko identifikatora ili djelomičnog identifikatora nije uvijek nužan. Ako u identifikatoru nema razmaka ni drugih posebnih znakova, Access prilikom čitanja izraza automatski dodaje uglate zagrade. Međutim, preporučujemo da sami unosite zagrade – time ćete izbjeći pogreške, a zagrade će vam koristiti i kao vizualni podsjetnik da je određeni dio izraza identifikator.

Vrh stranice

Funkcije, operatori i konstante

Da biste stvorili izraz, nisu dovoljni samo identifikatori – morate izvršiti i neku radnju. Da biste izvodili radnje u izrazu, koristite funkcije, operatore i konstante.

Funkcije

Funkcija je procedura koju možete upotrijebiti u izrazu. Neke funkcije, primjerice Datum, ne zahtijevaju ulazne podatke da bi funkcionirale. No većina funkcija ipak zahtijeva ulazne podatke, odnosno argumente. U primjeru s početka članka funkcija DatePart koristi dva argumenta: argument interval (s vrijednošću "gggg") i argument datum (s vrijednošću [Kupci]![DatumRodenja]). Funkcija DatePart zahtijeva barem ta dva argumenta (interval i datum), ali prihvaća i do četiri argumenta.

Napomena : Kada funkcija ima više od jednog argumenta, te je argumente potrebno odvojiti zarezima.

Na sljedećem su popisu navedene uobičajene funkcije koje se koriste u izrazima. Kliknite vezu za pojedinu funkciju da biste saznali sintaksu koju morate za nju koristiti.

 • Date Funkcija Date koristi se za umetanje trenutnog datuma sustava u izraz. Obično se koristi u kombinaciji s funkcijom Format ili pak s identifikatorima polja za polja koja sadrže podatke o datumu/vremenu.

 • DatePart Funkcija DatePart koristi se za utvrđivanje određenog dijela datuma – obično je to datum prikupljen iz identifikatora polja, ali vrijednost datuma ponekad može vratiti i druga funkcija, primjerice Date.

 • DateDiff Funkcija DateDiff koristi se za utvrđivanje razlike između dva datuma – obično između datuma prikupljenog iz identifikatora polja i datuma prikupljenog pomoću funkcije Date.

 • Format Funkcija Format koristi se za primjenu oblikovanja na identifikator, kao i za primjenu oblikovanja na rezultate druge funkcije.

 • IIf Funkcija IIf koristi se da bi se odredilo je li izraz istinit (true) ili neistinit (false) te da bi se u slučaju da je izraz istinit vratila jedna vrijednost, a u slučaju da je neistinit druga vrijednost.

 • InStr Funkcija InStr koristi se za traženje položaja znaka ili niza unutar drugog niza. Niz koji je potrebno pronaći obično se prikuplja iz identifikatora polja.

 • Left, Mid i Right Te se funkcije koriste za izuzimanje znakova iz polja, s početkom od znaka na krajnjem lijevom položaju (Left), znaka na određenom položaju u sredini (Mid) ili znaka na krajnjem desnom položaju (Right). Te se funkcije obično koriste zajedno s funkcijom InStr. Niz iz kojeg funkcije izuzimaju znakove obično se prikuplja iz identifikatora polja.

Popis funkcija razvrstanih po kategorijama potražite u članku Funkcije (poredane po kategoriji).

Operatori

Operator je riječ ili simbol koji označava specifičan aritmetički ili logički odnos između ostalih elemenata u izrazu. Operatori mogu biti:

 • aritmetički, primjerice znak plus (+).

 • operatori usporedbe, primjerice znak jednakosti (=).

 • logički operatori, primjerice Not.

Operatori se obično koriste za prikaz odnosa između dvaju identifikatora. U sljedećim su tablicama opisani operatori koje možete koristiti u izrazima programa Access.

Aritmetički operatori    

Aritmetičke operatore koristite za izračun vrijednosti pomoću dvaju ili više brojeva ili da biste promijenili predznak broja iz pozitivnog u negativni.

Operator

Svrha

Primjer

+

Zbrajanje dvaju brojeva.

[Podzbroj]+[ProdPorez]

-

Traženje razlike između dvaju brojeva ili označavanje negativne vrijednosti broja.

[Cijena]-[Popust]

*

Množenje dvaju brojeva.

[Količina]*[Cijena]

/

Dijeljenje prvog broja drugim.

[UkupniZbroj]/[BrojArtikala]

\

Zaokruživanje obaju brojeva na cijele brojeve, dijeljenje prvog broja drugim, a zatim skraćivanje rezultata na cijeli broj.

[Prijavljeni]\[Sobe]

Mod

Dijeljenje prvog broja drugim, a zatim prikaz samo ostatka dijeljenja.

[Prijavljeni] Mod [Sobe]

^

Potenciranje broja na eksponent.

Broj ^ Eksponent

Operatori usporedbe    

Operatore usporedbe koristite da biste usporedili vrijednosti i vratili rezultat koji je True, False ili Null (nepoznata vrijednost).

Operator

Svrha

<

Utvrđuje je li prva vrijednost manja od druge vrijednosti.

<=

Utvrđuje je li prva vrijednost manja ili jednaka drugoj vrijednosti.

>

Utvrđuje je li prva vrijednost veća od druge vrijednosti.

>=

Utvrđuje je li prva vrijednost veća ili jednaka drugoj vrijednosti.

=

Utvrđuje je li prva vrijednost jednaka drugoj vrijednosti.

<>

Utvrđuje je li prva vrijednost različita od druge vrijednosti.

U svakom slučaju, ako je prva ili druga vrijednost null, rezultat je također null. Budući da null predstavlja nepoznatu vrijednost, nepoznat je i rezultat bilo koje usporedbe s vrijednošću null.

Logički operatori    

Logičke operatore koristite za kombiniranje dvaju vrijednosti i vraćanje rezultata True, False ili Null. Logički operatori ponekad se nazivaju i Booleovi operatori.

Operator

Korištenje

Opis

And

Izraz1 And Izraz2

True kada su Izraz1 i Izraz2 istiniti.

Or

Izraz1 Or Izraz2

True ako je Izraz1 ili Izraz2 istinit.

Eqv

Izraz1 Eqv Izraz2

True kada su Izraz1 i Izraz2 istiniti ili kada su Izraz1 i Izraz2 neistiniti.

Not

Not Izraz

True ako Izraz nije istinit.

Xor

Izraz1 Xor Izraz2

True ako je Izraz1 ili Izraz2 istinit, ali ne ako su oba istinita.

Operatori povezivanja    

Operatori povezivanja koriste se za spajanje dvije tekstne vrijednosti u jedan niz.

Operator

Korištenje

Opis

&

niz1 & niz2

Spaja dva niza u jedan.

+

niz1 + niz2

Spaja dva niza u jedan uz prijenos null vrijednosti.

Posebni operatori    

Posebne operatore koristite u skladu s opisima u sljedećoj tablici.

Operator

Opis

Dodatne informacije

Is Null ili Is Not Null

Utvrđuje je li vrijednost Null ili nije Null.

Like "uzorak"

Povezuje vrijednosti niza pomoću zamjenskih operatora ? i *.

Operator Like

Between vrij1 And vrij2

Utvrđuje je li brojčana vrijednost ili vrijednost datuma unutar raspona.

Operator Between...And

In(niz1,niz2...)

Utvrđuje nalazi se vrijednost niza unutar skupa vrijednosti niza.

Operator In

Konstante

Konstanta je poznata vrijednost koji se ne mijenja i koju možete koristiti u izrazu. U programu Access najčešće se koriste četiri konstante:

 • True    Označava nešto što je logički istinito.

 • False    Označava nešto što je logički neistinito.

 • Null    Označava nedostatak poznate vrijednosti.

 • "" (prazan niz)    Označava vrijednost za koju je poznato da je prazna.

Konstante se mogu koristiti kao argumenti funkcije, a mogu se koristiti i u izrazima kao dio kriterija. Konstantu praznog niza ("") možete, primjerice, upotrijebiti kao dio kriterija za stupac u upitu da biste procijenili vrijednosti polja za taj stupac. Da biste to učinili, unesite sljedeće kao kriterij: <>"". U ovom je primjeru <> operator, a "" konstanta. Kada ih koristite zajedno, označavaju da je identifikator na koji ih primjenjujete potrebno usporediti s praznim nizom. Dobiveni je izraz istinit (true) kada je vrijednost identifikatora bilo što osim praznog niza.

Napomena : Budite oprezni prilikom korištenja konstante Null. Korištenje konstante Null zajedno s operatorom usporedbe u većini će slučajeva rezultirati pogreškom. Ako u izrazu želite usporediti vrijednost s konstantom Null, upotrijebite operator Is Null ili Is Not Null.

Dodatne informacije o korištenju izraza potražite u članku Stvaranje izraza.

Vrh stranice

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×