Uvod u izvore podataka

Važno :  Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Sadržaj članka

Pregled izvora podataka

Glavni izvor podataka

Sekundarni izvori podataka

Upoznavanje s vezom između izvora podataka i XML sheme

Pregled izvora podataka

Sve podatke koji se pojavljuju u obrascu, radi li se podatke koje korisnik može odabrati u okvir s popisom, okvir padajućeg popisa ili kombiniranog okvira ili podatke koje korisnik dodaje u obrazac se pohranjuju u izvore podataka obrasca. Izvor podataka se sastoji od polja i grupe. Na isti način da mape na tvrdom disku sadrže i organiziranje datoteka, polja sadrže podatke koje korisnik unese na obrasce koji se temelje na vašem predlošku obrasca i grupe sadrže i organiziraju ta polja. Korisnik dodaje podatke u kontrolama na obrascu, a te kontrole su povezane s ta polja. Ako, na primjer, zamislite da dizajnirate predložak obrasca za izvješća o troškovima. Kada korisnik otvori obrazac koji se temelji na predlošku obrasca, mogu unijeti njihova imena, srednjeg, imena i prezimena u tri kontrole tekstnog okvira – svaki tekstni okvir je vezana uz polje u ime, polje u srednjeg imena i polja za ime i prezime. Ta polja Naziv nalaze se u grupu pod nazivom "naziv".

Možete vidjeti i raditi s poljima i grupama u izvoru podataka vašeg predloška obrasca u oknu zadataka Izvor podataka.

Okno zadataka u izvoru podataka u programu InfoPath

1. Polje

2. Grupa

Iako se struktura izvora podataka ne odgovara uvijek izgleda predloška obrasca, sličnosti su uobičajene, osobito za grupe i polja koja se povezuju s ponavljajućim tablicama, sekcije, a zatim ponavljajuće sekcije, i neobavezne sekcije. Na primjer, tablica ili sekcija povezane s grupom u izvoru podataka, a sve kontrole u tablici ili sekciji su povezane s poljima koja su dio grupe. Na sljedećoj slici detaljni popis troškova ponavljajuću tablicu u obrascu izvješća o troškovima sastoji se od tri stupca koji sadrže Odabir datuma, tekstni okvir Opis i tekstni okvir trošak. Te kontrole su povezane s polje datuma, opis i polje iznosa odnosno. Same tablice povezane s grupom za stavku.

Ponavljajuća tablica vezana na grupu i polja u izvoru podataka

Predložak obrasca može imati dvije vrste izvora podataka — jedan, glavni izvor podataka i, neobavezno, jedan ili više sekundarnih izvora podataka.

Vrh stranice

Glavni izvor podataka

Glavni izvor podataka sadrži sljedeće:

 • Podatke koje dodaju korisnici kada ispunjavaju obrazac koji se temelji na predlošku obrasca, kao što su podaci koje unose u tekstni okvir. Na primjer, korisnik upiše svoje ime, srednje ime i prezime u tekstne okvire koji se vežu na polja u glavnom izvoru podataka.

 • Podatke iz podatkovna veza u bazu podataka ili Web uslugu, kojom se određuje izvor podataka predloška obrasca.

Podaci u glavnom izvoru podataka su ono što korisnici spremaju ili šalju kada ispunjavaju obrazac. Kada korisnici spremaju obrazac kako bi ga mogli poslati kasnije, korisnici spremaju podatke u glavni izvor podataka.

Stvaranje glavnog izvora podataka

Kada stvarate predložak obrasca, Microsoft Office InfoPath automatski stvara glavni izvor podataka. Svi predlošci obrazaca u programu InfoPath se sastoje od jednog, glavnog izvora podataka. Polja i grupe se mogu dodati glavnom izvoru podataka, ovisno o vrsti predloška obrasca koju stvorite:

Prazni predložak obrasca    Polja i grupe dodajete glavnom izvoru podataka uz pomoć okna zadatka Izvor podataka ili povlačenjem kontrole iz okna zadatka Kontrole na prikaz u predlošku obrasca. Kada povučete kontrolu na prikaz, InfoPath dodaje polja i grupe glavnom izvoru podataka prema vrsti kontrole koju dodajete. Na primjer, ako povučete kontrolu tekstnog okvira u predložak obrasca, InfoPath dodaje polje glavnom izvoru podataka. Ako povučete kontrolu ponavljajuće sekcije u predložak obrasca, InfoPath dodaje grupu glavnom izvoru podataka. Ako povučete kontrolu ponavljajuće tablice u predložak obrasca, InfoPath dodaje dvije grupe glavnom izvoru podataka za ponavljajuće tablice i dodaje polje glavnom izvoru podataka za svaki stupac u tablici.

Predložak obrasca koji se temelji na XML dokumentu    InfoPath dodaje polja i grupe koja mapiraju u elemente koji su definirani u shemi ili u elemente u dokumentu.

Predložak obrasca koji se temelji na bazi podataka programa Microsoft Office Access ili bazi podataka programa Microsoft SQL Server     InfoPath dodaje polja i grupe glavnom izvoru podataka, na temelju načina na koji baza podataka sprema podatke.

Predložak obrasca koji se temelji na web-usluzi    InfoPath dodaje polja i grupe koja mapiraju u shemu osiguranu web-uslugom.

Ako izvor podataka — na primjer, web-usluga ili baza podataka — nije sadržana u predlošku obrasca, smatra se vanjskim izvorom podataka. InfoPath obrasci se povezuju na te vanjske izvore podataka podatkovnom vezom.

Izmjena glavnog izvora podataka

Možete dodati još polja i grupa glavnom izvoru podataka, ovisno o postojećim poljima ili grupama u glavnom izvoru podataka. Sljedeća tablica prikazuje što možete dodati postojećim poljima ili grupama, na temelju ikona koje se pojavljuju u oknu zadatka Izvor podataka.

Ikona

Što možete dodati

Ikona grupe

Ikona grupe    Ovoj grupi možete dodavati grupe i polja. Ova ikona predstavlja grupu koja je dodana glavnom izvoru podataka korištenjem okna zadatka Izvor podataka ili kontrolu vezanu uz ovu grupu koja je povučena iz okna zadatka Kontrole u prikaz praznog predloška obrasca.

Slika ikone

Ikona polja    Ovom polju možete dodati samo polja. Ova ikona predstavlja polje koje je dodano glavnom izvoru podataka korištenjem okna zadatka Izvor podataka ili kontrole vezane uz ovo polje koje je povučeno iz okna zadatka Kontrole na prikaz u praznom predlošku obrasca.

Ikona zaključane grupe

Ikona zaključane grupe    Ovoj grupi ne možete dodavati polja ili grupe. Ona se temelji na podatkovnoj vezi s vanjskim izvorom podataka.

Ikona zaključanog polja

Ikona zaključanog polja    Ovom polju ne možete dodavati polja. Ono se temelji na podatkovnoj vezi s vanjskim izvorom podataka.

Ako povučete kontrolu na prikaz predloška obrasca, a taj predložak obrasca sadrži polja i grupe koje se temelje na podatkovnoj vezi, morate vezati tu kontrolu na postojeća polja i grupe u glavnom izvoru podataka. InfoPath ne dodaje automatski polja i grupe predlošku obrasca koji sadrži polja i grupe koja se temelje na vanjskim izvorima podataka. Za dodatne informacije o dodavanju polja i grupa pogledajte sekciju Vidi također.

Napomena : Ako su vaši korisnici već ispunili obrasce koji se temelje na predlošku obrasca, sljedeće promjene na glavnom izvoru podataka predloška obrasca mogu uzrokovati gubitak podataka u tim obrascima:

 • Premještanje, brisanje ili preimenovanje polja ili grupe

 • Mijenjanje ponavljajućeg polja ili grupe u polje ili grupu koja se ne ponavlja

 • Mijenjanje vrste podataka Rich Text u drukčiju vrstu podataka

U poljima i grupama koje se mogu mijenjati, možete promijeniti sljedeća svojstva:

Naziv     Naziv polja ili grupe.

Zahtjevi za naziv

 • Svaki naziv u izvoru podataka mora biti jedinstven. Ako morate koristiti isti naziv za jedno ili više polja u grupi, možete stvoriti referencu na to polje ili grupu. Kada stvarate referencu na polje ili grupu InfoPath stvara novo, jednako polje ili grupu čija su svojstva vezana na svojstva prvog polja ili grupe. Bilo kakve promjene u jednom polju ili grupi automatski ažuriraju drugo, referentno polje ili grupu. Referentne grupe, kao i referentna polja, sadrže ista polja i grupe i dijele ista svojstva.

 • Nazivi ne smiju sadržavati razmake.

 • Nazivi moraju počinjati abecednim znakom ili donjom crtom (_) i smiju sadržavati samo alfanumeričke znakove, donje crte, crte (-) i točke (.).

Uz ove zahtjeve dobro je koristiti naziv koji opisuje sadržaj polja ili grupe. Na primjer, ako imate grupu koja sadrži detaljan popis troškova, grupi dajte naziv Detaljni popis troškova. Polju u grupi koja sadrži iznos troškova dajte naziv troškovi.

Vrsta     Određuje je li stavka u glavnom izvoru podataka polje ili grupa. Polje ima jedinstvenu vrijednost, a grupa sadrži druga polja.

Vrste polja i grupa

Vrsta

Kada koristiti

Polje (atribut)

Ovu vrstu polja koristite ako vrijedi nešto od sljedećeg:

 • Polje ne može sadržavati druge grupe ili polja.

 • Polje mora biti u polju elementa.

 • Polje se ne ponavlja.

 • Polje uvijek mora sadržavati vrijednost.

 • Polje je bilo koje vrste osim Rich Text (XHTML).

 • Baza podataka ili web-usluga zahtijeva polja atributa.

Polje (element)

Ovu vrstu polja koristite ako vrijedi nešto od sljedećeg:

 • Polje može sadržavati druge polja atributa.

 • Polje je dio grupe.

 • Polje se ponavlja u grupi.

 • Baza podataka ili web-usluga zahtijeva polje elementa.

Polja elementa mogu biti bilo koje vrste, a mogu i ne moraju imati zadanu vrijednost.

Grupa

Ovu vrstu koristite za grupe koje mogu sadržavati druga polja ili grupe.

Grupa (izbor)

Ovu vrstu koristite ako grupa smije sadržavati samo jednu od nekoliko različitih vrsta polja ili grupa polja.

Na primjer, zamislite da dizajnirate predložak obrasca koji će koristiti dobavljači u Sjedinjenim Američkim Državama i nekim zemljama i pokrajinama Europske Unije i da vaš predložak obrasca sadrži grupu izbora adrese. Grupa izbora adrese sadrži grupu s poljima za adrese u Sjedinjenim Američkim Državama ili grupu s poljima za adrese u zemlji ili području Europske Unije. Kad korisnik otvori obrazac koji se temelji na ovom predlošku obrasca, korisnik može unijeti adresu u SAD ili u drugu zemlju ili područje. Na obrascu se pojavljuju kontrole vezane na polja u odgovarajućoj grupi.

Dovrši XML shemu ili XML dokument

Ovaj element koristite kada želite dodati XML shemu ili XML dokument na određeno mjesto u izvoru podataka.

Vrsta podataka    Određuje vrstu podataka koje polje može spremiti.

Popis dostupnih vrsta podataka

Vrsta podataka

Kada je koristiti

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži brojeve bez decimalnih vrijednosti.

Decimalni

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži vrijednosti valuta ili brojeve s decimalnom vrijednošću.

Istinito/Neistinito

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži podatak koji može biti samo jedna od dviju vrijednosti.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarski datum.

Vrijeme

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži 24-satno vrijeme.

Datum i vrijeme

Ovu vrstu podataka koristite za polje elemenata ili polje atributa koje sadrži kalendarsko vrijeme i 24-satno vrijeme.

Slikovni ili datotečni privitak

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Napomena : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Podatka    Definira Uniform Resource Identifier (URI) da biste dodali polje naziva za prilagođene vrste podataka. Ovo svojstvo je dostupan za polja elementa ili atributa uz Prilagođeno svojstvo vrsta podataka. Kada dodate prilagođene kontrole u predložak obrasca, ovo svojstvo obično sadrži vrijednost koja definira autor prilagođene kontrole koja je povezana s poljem.

Zadana vrijednost    Određuje početnu vrijednost polja elementa ili atributa kada korisnik prvi put otvori obrazac. Možete dodati i formule na zadane vrijednosti, kao što je trenutni datum, matematički izračun ili referenca na neko drugo polje.

Ponavljanje    Određuje hoće li polje elemenata, polje atributa ili grupu se može pojaviti više puta u obrascu. Popis kontrole ponavljajuće sekcije, ponavljajuće tablice i kontrole koje su dio ponavljajuće sekcije ili ponavljajuće tablice su povezane s ponavljajućim poljima i ponavljajuće grupe.

Ne smije biti prazno     Određuje mora li polje elementa ili atributa sadržavati vrijednosti. Ako polje nema vrijednost, kontrola vezana za to polje se označava crvenom zvjezdicom ili, u nekim vrstama kontrola, iscrtanim crvenim obrubom. Ovo svojstvo je dostupno samo za polja. Nije dostupno za grupe.

Vrh stranice

Sekundarni izvori podataka

Sekundarni izvori podataka su izvori podataka u obrascu koji sadrže podatke dobavljene putem drugih podatkovnih veza na izvore vanjskih podataka. Na primjer, zamislite da stvarate predložak obrasca za izvješće o troškovima i da želite da obrasci temeljeni na predlošku obrasca prihvaćaju troškove u drugim valutama. Podaci o valutama su, međutim, spremljeni u bazi podataka. Za prikaz podataka o valutama dodajte podatkovnu vezu toj bazi podataka. Podaci o valutama se tada spremaju u sekundarni izvor podataka i prikazuju u kontroli okvira popisa u predlošku obrasca.

Podaci iz dodatnih podatkovnih veza su spremljeni u sekundarnim izvorima podataka i prikazani kao izbori u kontrolama, poput okvira popisa, kombiniranog okvira ili kontrole okvira padajućeg popisa, na odabir korisniku prilikom ispunjavanja obrasca. Kada korisnik odabere stavku u sekundarnom izvoru podataka odabir se kopira u polje u glavnom izvoru podataka.

Sekundarni izvori podataka se razlikuju od glavnih izvora podataka po sljedećem:

 • Sekundarni izvori podataka nisu obavezni u predlošku obrasca. Svi predlošci obrazaca moraju imati izvor glavnih podataka.

 • Predložak obrasca može imati jedan ili više sekundarnih izvora podataka, ali samo jedan glavni izvor podataka.

 • Polje i grupe u sekundarnom izvoru podataka se temelje na načinu na koji se podaci spremaju u vanjski izvor podataka, koji se uz pomoć podatkovne veze povezuju s obrascem. Ta polja i grupe se ne mogu mijenjati uz pomoć programa InfoPath.

 • Sekundarni izvori podataka se, za razliku od glavnih izvora podataka, ne spremaju s obrascem.

 • Podaci iz sekundarnih izvora podataka se, u pravilu, ne pošalju kada korisnik šalje ispunjen obrazac. Međutim, možete konfigurirati predložak obrasca za slanje obrazaca iz sekundarnih izvora podataka na web-uslugu pomoću pravila ili primatelju e-pošte pomoću prilagođenog koda.

Stvaranje sekundarnih izvora podataka

Kada dodajete podatkovnu vezu vanjskom izvoru podataka koji vraća podatke u obrazac, InfoPath automatski stvara sekundarni izvor podataka. Svaka podatkovna veza koju dodate predlošku obrasca stvara odgovarajući sekundarni izvor podataka. InfoPath dodaje polja i grupe sekundarnom izvoru podataka na isti način na koji se polja i grupe dodaju glavnom izvoru podataka. Polje i grupe se dodaju sekundarnom izvoru podataka kako bi mapirali na način na koji vanjski izvor podataka sprema podatke. Sekundarnu podatkovnu vezu možete stvoriti na sljedeće:

 • Web-uslugu

 • XML datoteku

 • Microsoft Office Access bazu podataka ili Microsoft SQL Server bazu podataka

 • Popis na web-mjestu koji pokreće Microsoft Windows SharePoint Services

Prilikom dodavanja podatkovne veze predlošku obrasca i stvaranja sekundarnog izvora podataka, polja i grupe sekundarnog izvora podataka su vidljive u oknu zadatka Izvor podataka. Svaki sekundarni izvor podataka se u ovom oknu zadatka prikazuje s nazivom podatkovne veze za kojom slijedi Sekundarno u zagradama.

sekundarni izvor podataka u oknu zadatka izvor podataka

Mijenjanje sekundarnih izvora podataka

Budući da se polja i grupe i sekundarnim izvorima podataka temelje na podatkovnim vezana s vanjskim izvorima podataka, ne možete mijenjati polja i grupe u sekundarnim izvorima podataka. Kada pregledavate sekundarni izvor podataka u oknu zadatka Izvor podataka, polja su prikazana pomoću ikone zaključanog polja Ikona zaključanog polja , a grupe pomoću ikone zaključane grupe Ikona zaključane grupe kao indikacija da ih ne možete mijenjati.

Vrh stranice

Upoznavanje s vezom između izvora podataka i XML sheme

Kada korisnik ispuni obrazac koji se temelji na predlošku obrasca, glavni i sekundarni izvori podataka obrasca spremaju se u obliku XML dokumenta na korisničko računalo. Struktura XML dokumenta je definirana XML shemom. XML shema je datoteka koja se temelji na XML jeziku koji definira strukturu i elemente XML dokumenta, u ovom slučaju obrazac i podatke koje elementi mogu sadržavati.

Kada stvarate predložak obrasca, InfoPath automatski stvara XML shemu koja se koristi za određivanje strukture obrazaca koje će korisnici ispuniti. Svako polje ili grupa u izvoru podataka odgovara elementu XML sheme. Svojstva svakog polja i grupe u izvoru podataka određuju strukturu odgovarajućih elemenata i podataka koje svaki element može sadržavati u rezultirajućem XML dokumentu. Detalje dodatne sheme možete pregledati na kartici Pojedinosti u dijaloškom okviru Svojstva polja ili grupe koji možete otvoriti dvostrukim pritiskom polja ili grupe u oknu zadatka Izvor podataka.

Vrh stranice

Napomena : Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×