Tipkovni prečaci za Microsoft Office Word

Tipkovni prečaci opisani u ovoj temi pomoći odnose se na tipkovnice sa američkim rasporedom tipki. Tipke u drugim rasporedima možda neće točno odgovarati tipkama na američkoj tipkovnici.

U temama pomoći programa Microsoft Office Word 2007, za prečace koji zahtijevaju pritisak dvije ili više tipki zajedno razdjelnik je znak plus (+). Za prečace koji zahtijevaju pritisak jedne a zatim druge tipke, razdjelnik je zarez (,).

Za ispisivanje ove teme, pritisnite tipku TAB da odaberete Prikaži sve, zatim tipku ENTER, pa pritisnite CTRL+P.

Sadržaj članka

Osnove paketa Microsoft Office

Navigacija na Vrpci Office Fluent

Brzi vodič kroz program Microsoft Office Word

Upute za funkcijske tipke

Osnove paketa Microsoft Office

Prikaz i korištenje prozora

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prelazak u sljedeći prozor.

ALT+TAB

Vraćanje u prethodni prozor.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine prozora na onu na kojoj je bio prije maksimiziranja.

ALT+F5

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru kretanja kazaljke na satu. Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.

F6

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa, u smjeru obrnutom od kretanja kazaljke na satu.

SHIFT+F6

Prelazak na sljedeći prozor kada je otvoreno više prozora.

CTRL+F6

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimiziranje ili vraćanje prozora na početnu veličinu.

CTRL+F10

Kopiranje slike zaslona u međuspremnik.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike odabranog prozora u međuspremnik.

ALT+PRINT SCREEN

Upotreba dijaloških okvira

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Za dijaloške okvire koji podržavaju takvo ponašanje, poput okvira Traži i zamijeni, prijeđite iz otvorenog dijaloškog okvira natrag u dokument.

ALT+F6

Prelazak na sljedeću mogućnost u grupi mogućnosti.

TAB

Vraćanje na prethodnu mogućnost u grupi mogućnosti.

SHIFT+TAB

Prelazak na sljedeću karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodnu karticu u dijaloškom okviru.

CTRL+SHIFT+TAB

Kretanje između mogućnosti u otvorenom padajućem popisu, ili grupi mogućnosti.

Tipke sa strelicom

Izvršavanje radnje dodjeljene označenom gumbu; uključivanje ili isključivanje označenog potvrdnog okvira.

RAZMAKNICA

Odabiranje mogućnosti; uključivanje ili isključivanje potvrdnog okvira.

ALT+ podcrtano slovo u mogućnosti

Otvaranje odabranog padajućeg popisa.

ALT+DOWN ARROW

Odabiranje mogućnosti iz padajućeg popisa.

Prvo slovo mogućnosti u padajućem popisu.

Zatvaranje padajućeg popisa; otkazivanje naredbe i zatvaranje dijaloškog okvira.

ESC

Pokretanje odabrane naredbe.

ENTER

Upotreba okvira za uređivanje u dijaloškom okviru

Okvir za uređivanje je prazan okvir u koji upisujete ili umećete stavku, poput korisničkog imena ili puta do mape.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Vraćanje na početak unosa.

HOME

Prelazak na kraj unosa.

END

Prelazak na znak lijevo ili desno.

LIJEVA ili DESNA STRELICA

Prelazak na riječ ulijevo.

CTRL+LIJEVA STRELICA

Prelazak na riječ udesno.

CTRL+DESNA STRELICA

Označavanje znaka s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa njega.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Označavanje znaka s desne strane ili uklanjanje označavanja sa njega.

SHIFT+STRELICA DESNO

Označavanje riječi s lijeve strane ili uklanjanje označavanja sa nje.

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Označavanje riječi s desne strane ili uklanjanje označavanja sa nje.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Označavanje od mjesta umetanja do početka unosa.

SHIFT+HOME

Označavanje od mjesta umetanja do kraja unosa.

SHIFT+END

Upotreba dijaloških okvira Otvori ili Spremi kao.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prikazivanje dijaloškog okvira Otvori.

CTRL+F12 ili CTRL+O

Prikazivanje dijaloškog okvira Spremi kao.

F12

Vraćanje na prethodnu mapu. Slika gumba

ALT+1

Gumb Vraćanje na nivo iznad Slika gumba: Otvara mapu iznad nivoa sadašnje mape.

ALT+2

Gumb Briši Slika gumba: Briše odabranu mapu ili datoteku.

DELETE

Gumb Napravi novu mapu Slika gumba: Stvara novu mapu.

ALT+4

Gumb Prikazi Slika gumba: Prelazak iz jednog prikaza mape u drugi.

ALT+5

Prikaz trake prečaca za odabranu stavku kao što je mapa ili datoteka.

SHIFT+F10

Kretanje između mogućnosti ili područja u dijaloškom okviru.

TAB

Otvaranje popisa Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Ažuriranje popisa datoteka.

F5

Poništavanje ili ponavljanje

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Otkazivanje akcije.

ESC

Poništavanje akcije.

CTRL+Z

Ponavljanje akcije.

CTRL+Y

Pristupanje oknima zadatka i galerijama

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Micanje na okno zadatka sa drugog okna u prozoru programa. (Morat ćete pritisnuti tipku F6 više puta.)

F6

Prelazak na okno zadatka u aktivnom izborniku. (Morat ćete pritisnuti CTRL+TAB više puta.)

CTRL+TAB

Prelazak sa jedne na drugu mogućnost u aktivnom oknu zadatka.

TAB ili SHIFT+TAB

Prikazivanje seta naredbi na izborniku okna zadatka.

CTRL+RAZMAKNICA

Izvršavanje naredbe dodijeljene odabranom gumbu.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje padajućeg izbornika za odrabranu galeriju stavaka.

SHIFT+F10

Odabiranje prve ili zadnje stavke u galeriji.

HOME ili END

Klizanje prema dolje ili prema gore u odabranom popisu galerije.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Zatvaranje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom pritisnite Zatvori, a zatim pritisnite ENTER.

Premještanje okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Premjesti, zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom premjestite okno zadatka, zatim pritisnite ENTER.

Promjena veličine okna zadatka

 1. Ako je potrebno, pritisnite F6 za prelazak na okno zadatka.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Veličina, zatim pritisnite ENTER.

 4. Pomoću tipki sa strelicom promijenite veličinu okna zadatka, zatim pritisnite ENTER.

Pristupanje pametnim oznakama i njihova upotreba

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prikaz izbornika prečaca za odabranu stavku.

SHIFT+F10

Prikaz izbornika ili poruke za pametnu oznaku, ili za gumb Mogućnosti samoispravka Slika gumba ili gumb Mogućnosti lijepljenja Slika gumba. Ako ima više od jedne pametne oznake, prelazak sa jedne pametne oznake na drugu, te prikazivanje njenog izbornika ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Odabir sljedeće stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA DOLJE

Odabir prethodne stavke na izborniku pametne oznake.

STRELICA GORE

Izvršavanje radnje za odabranu stavku na izborniku pametne oznake.

ENTER

Zatvaranje izbornika ili poruke pametne oznake.

ESC

Savjeti

 • Možete postaviti zvukovnu dojavu pri svakom pojavljivanju pametne oznake. Kako biste mogli čuti zvukovna upozorenja, morate imati zvučnu karticu. Također morate na računalo instalirati dodatak Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup na World Wide Web, možete preuzeti dodatak Microsoft Office Sounds sa web-mjesta Microsoft Office Online. Nakon instalacije zvukovnih datoteka, učinite sljedeće u programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, ili programu Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT+F za otvaranje izbornika pod gumbom Microsoft Office Slika gumba, zatim pritisnite I za otvaranje Mogućnosti programa.

  2. Pritisnite A za odabir značajke Napredno, zatim pritisnite TAB za prelazak na Napredne mogućnosti za rad sa programom.

  3. Dvaput pritisnite ALT+S za prelazak na potvrdni okvir Zvučna povratna informacija, koji se nalazi pod Općenito, a zatim pritisnite RAZMAKNICU.

  4. Pritisnite TAB više puta za odabir gumba U redu, a zatim pritisnite ENTER.

   Napomena   Kada uključite ili isključite ovaj potvrdni okvir, to će utjecati na sve programe paketa Office koji podržavaju zvuk.

Vrh stranice

Navigacija na Vrpci Office Fluent

Pristupanje bilo kojoj naredbi pomoću nekoliko pritisaka tipki

Napomena   Vrpca je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Fluent za Microsoft Office.

Pristupne tipke omogućavaju brzu upotrebu naredbi pritiskom na nekoliko tipki, bez obzira gdje se u programu nalazili. Svakoj naredbi u programu Office Word 2007 može se pristupiti pristupnom tipkom. Možete pristupiti većini naredbi upotrebom dvije do pet tipki. Upotreba pristupne tipke:

 1. Pritisnite ALT.

  Savjeti za tipke bit će prikazani preko svake značajke u trenutnom prikazu.

  Traka s prikazanim Savjetima tipki

  Gornja slika uzeta je sa Osposobljavanja na web-mjestu Microsoft Office Online.

 2. Pritisnite slovo prikazano u savjetu za tipke iznad značajke koju želite upotrijebiti.

 3. Ovisno o slovu koje pritisnete mogu se prikazati dodatni savjeti. Na primjer, ako je kartica Početna aktivna a vi pritisnete I, prikaže se kartica Umetni, zajedno sa savjetima za grupe na kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnite slovo naredbe ili kontrole koju želite upotrijebiti. U nekim slučajevima, morate najprije pritisnuti slovo grupe koja sadrži naredbu.

  Napomena   Za otkazivanje radnje i skrivanje savjeta, pritisnite ALT.

Promjena žarišta tipkovnice bez upotrebe miša

Drugi način upotrebe tipkovnice s programima koji imaju značajku Vrpce Office Fluent je premještanje žarišta između kartica i naredbi sve dok ne nađete značajku koju želite upotrijebiti. Sljedeća tablica prikazuje načine mijenjanja žarišta tipkovnice bez upotrebe miša.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Odabir aktivne kartice sa Vrpce i aktiviranje pristupne tipke.

ALT ili F10. Ponovno pritisnite bilo koju od ovih tipki za vraćanje na dokument i otkazivanje pristupnih tipki.

Prelazak na sljedeću karticu Vrpce.

F10 za odabir aktivne karticu, zatim LIJEVA ili DESNA STRELICA.

Skrivanje ili prikaz Vrpce.

CTRL+F1

Prikaz izbornika prečaca za odabranu naredbu.

SHIFT+F10

Premještanje žarišta za odabir nekog od sljedećih područja prozora.

 • Aktivna kartica Vrpce.

 • Bilo koje otvoreno okno zadatka.

 • Traka stanja na dnu prozora.

 • Vaš dokument.

F6

Premještanje žarišta na neku od naredbi na Vrpci, naprijed ili natrag tim redosljedom.

TAB ili SHIFT+TAB

Kretanje dolje, gore lijevo ili desno, tim redosljedom, kroz stavke na Vrpci.

STRELICA DOLJE, STRELICA GORE, STRELICA LIJEVO ili STRELICA DESNO

Aktiviranje odabrane naredbe ili kontrole na Vrpci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje odabranog izbornika ili galerije na Vrpci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje naredbe ili kontrole na Vrpci, radi uređivanja vrijednosti.

ENTER

Završetak uređivanja vrijednosti kontrole na Vrpci, i povratak žarišta na dokument.

ENTER

Traženje pomoći o odabranoj naredbi ili kontroli sa Vrpce. (Ako nema teme pomoći povezane sa odabranom naredbom, prikaže se općenita tema pomoći vezana za program)

F1

Vrh stranice

Brzi vodič kroz program Microsoft Office Word

Uobičajeni zadaci u programu Microsoft Office Word

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje nerastavljajućeg rezmaka

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Umetanje nerastavljajuće spojnice

CTRL+POVLAKA

Podebljanje slova.

CTRL+B

Kurziv slova.

CTRL+I

Podcrtavanje slova.

CTRL+U

Smanjivanje veličine slova za jednu vrijednost.

CTRL+SHIFT+<

Povećanje veličine slova za jednu vrijednost.

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+[

Povećanje veličine slova za jednu točku

CTRL+]

Uklanjanje oblikovanja znakova ili odlomaka.

CTRL+RAZMAKNICA

Kopiranje označenog teksta ili objekta.

CTRL+C

Izrezivanje označenog teksta ili objekta.

CTRL+X

Lijepljenje teksta ili objekta

CTRL+V

Posebno lijepljenje.

CTRL+ALT+V

Lijepljenje samog oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poništavanje posljednje radnje.

CTRL+Z

Ponavljanje poništenje radnje.

CTRL+Y

Otvorite dijaloški okvir Brojanje riječi.

CTRL+SHIFT+G

Rad sa dokumentima i web-stranicama

Izrada, pregledavanje i spremanje dokumenta

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Stvaranje novog dokumenta iste vrste kao trenutni ili zadnji korišten dokument.

CTRL+N

Otvaranje dokumenta.

CTRL+O

Zatvaranje dokumenta.

CTRL+W

Podjela prozora dokumenta.

ALT+CTRL+S

Uklanjanje podjele prozora dokumenta.

ALT+SHIFT+C

Spremanje dokumenta.

CTRL+S

Pronalaženje, zamjena i pregledavanje unutar teksta

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Pronalaženje teksta, oblikovanja i posebnih stavaka.

CTRL+F

Ponavljanje traženja (nakon zavaranja prozora traži i zamijeni).

ALT+CTRL+Y

Zamjena teksta, određenog oblikovanja i posebnih stavaka.

CTRL+H

Odlazak na na stranicu, knjižnu oznaku, fusnotu, tablicu, komentar, grafiku, ili neku drugu lokaciju.

CTRL+G

Prelazak između zadnje četiri lokacije na kojima ste bili.

ALT+CTRL+Z

Otvaranje popisa mogućnosti pregleda. Pritisnite strelice za odabir mogućnost, a zatim ENTER za pregledavanje dokumenta pomoću odabrane mogućnosti.

ALT+CTRL+HOME

Idite na prethodnu uređivanu lokaciju.

CTRL+STRANICA GORE

Idite na sljedeću lokaciju za uređivanje

CTRL+STRELICA DOLJE

Prelaženje u drugi prikaz

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prelaženje na prikaz izgleda ispisa.

ALT+CTRL+P

Prelaženje na strukturni prikaz.

ALT+CTRL+O

Prelaženje na prikaz skice.

ALT+CTRL+N

Strukturni prikaz

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Dizanje razine odlomka.

ALT+SHIFT+LEFT ARROW

Spuštanje razine odlomka.

ALT+SHIFT+RIGHT ARROW

Spuštanje na razinu tijela teksta.

CTRL+SHIFT+N

Pomicanje označenih odlomaka prema gore.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Pomicanje označenih odlomaka prema dolje.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ ZNAK PLUS

Sužavanje teksta ispod naslova.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Proširivanje ili sužavanje cijelog teksta ili naslova.

ALT+SHIFT+A

Skrivanje ili prikaz oblikovanja znakova.

Tipka kosa crta (/) na numeričkoj tipkovnici

Prikazivanje prvog reda tijela teksta ili svog tijela teksta.

ALT+SHIFT+L

Prikazivanje svih naslova oblikovanih stilom Naslov 1.

ALT+SHIFT+1

Prikazivanje naslova do naslova n.

ALT+SHIFT+n

Umetanje tabulatora

CTRL+TAB

Ispisivanje i pregled dokumentata

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Ispisi dokumenta.

CTRL+P

Odabir ili izlaz iz pretpregleda ispisa.

ALT+CTRL+I

Kretanje po uvećanoj stranici pretpregleda.

Tipke sa strelicom

Kretanje po smanjenim stranicama pretpregleda.

PAGE UP ili PAGE DOWN

Prelaženje na prvu smanjenu stranicu pretpregleda.

CTRL+HOME

Prelaženje na zadnju smanjenu stranicu pretpregleda.

CTRL+END

Pregledavanje dokumenata

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje komentara.

ALT+CTRL+M

Uključivanje ili isključivanje evidentiranja promjena.

CTRL+SHIFT+E

Zatvaranje okna za pregled, ako je otvoren.

ALT+SHIFT+C

Prikaz za čitanje preko cijelog zaslona

Napomena   Neki čitači zaslona možda nisu kompatibilni sa prikazom za čitanje preko cijelog zaslona.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Odlazak na početak dokumenta.

HOME

Odlazak na kraj dokumenta.

END

Idi na stranicu broj n.

n, ENTER

Izlaz iz prikaza izgleda za čitanje.

ESC

Reference, fusnote i krajnje bilješke

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Označavanje unosa tablice sadržaja.

ALT+SHIFT+O

Označavanje unosa tablice izvora (citata).

ALT+SHIFT+I

Označavanje unosa indeksa

ALT+SHIFT+X

Umetanje fusnote.

ALT+CTRL+F

Umetanje krajnje bilješke.

ALT+CTRL+D

Rad sa web-stranicama

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje hiperveze.

CTRL+K

Vraćanje na prethodnu stranicu.

ALT+LEFT ARROW

Prelaženje na sljedeću stranicu.

ALT+RIGHT ARROW

Osvježavanje.

F9

Uređivanje i premještanje teksta i grafike

Brisanje teksta i grafika

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Brisanje jednog znaka ulijevo

BACKSPACE

Brisanje jedne riječi ulijevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka udesno

DELETE

Brisanje jedne riječi udesno

CTRL+DELETE

Izrezivanje označenog teksta u međuspremnik programa Office.

CTRL+X

Poništavanje posljednje akcije.

CTRL+Z

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Kopiranje i premještanje teksta i grafike

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje međuspremnika programa Office.

Pritisnite ALT+H da se pozicionirate na karticu Početna, zatim pritisnite F,O.

Kopiranje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office.

CTRL+C

Izrezivanje i premještanje označenog teksta ili grafike u međuspremnik programa Office.

CTRL+X

Lijepljene stavke koja je posljednja dodana u međuspremnik programa Office.

CTRL+V

Jednokratno premještanje teksta ili grafike.

F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)

Jednokratno kopiranje teksta ili grafike.

SHIFT+F2 (zatim premjestite pokazivač i pritisnite ENTER)

Kada ste označili tekst ili grafiku, otvorite dijaloški okvir Stvaranje novog sastavnog bloka.

ALT+F3

Kada je označen sastavni blok — na primjer, SmartArt grafika — prikazivanje izbornika prečaca vezanog uz nju.

SHIFT+F10

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Lijepljenje sadržaja šiljka.

CTRL+SHIFT+F3

Kopiranje zaglavlja ili podnožja korištenog u prethodnoj sekciji dokumenta.

ALT+SHIFT+R

Umetanje posebnih znakova

Da bi umetnuli sljedeće

Pritisnite

Polje.

CTRL+F9

Prijelom retka.

SHIFT+ENTER

Prijelom stranice.

CTRL+ENTER

Prijelom stupca.

CTRL+SHIFT+ENTER

Duga crtica.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS

Kratka crtica.

CTRL+ZNAK MINUS

Neobavezna spojnica.

CTRL+POVLAKA

Nerastavljajuća spojnica.

CTRL+SHIFT+POVLAKA

Nerastavljajući razmak.

CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

Simbol autorskih prava.

ALT+CTRL+C

Simbol registriranog zaštitnog znaka.

ALT+CTRL+R

Simbol zaštitnog znaka.

ALT+CTRL+T

Elipsa.

ALT+CTRL+PERIOD

Jednostruki lijevi navodnik.

CTRL+`(jednostruki navodnik), `(jednostruki navodnik)

Jednostruki desni navodnik.

CTRL+' (jednostruki navodnik), ' (jednostruki navodnik)

Dvostruki lijevi navodnik.

CTRL+` (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Dvostruki desni navodnik

CTRL+' (jednostruki navodnik), SHIFT+' (jednostruki navodnik)

Unos Automatskog teksta

ENTER (nakon što ste upisali prvih nekoliko znakova naziva unosa Automatskog teksta, te kad što se pojavi Zaslonski opis)

Umetanje znakova pomoću znakovnih kodova

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje Unicode znakova za odabrani Unicode (hexadecimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro (Simbol valute euro), upišite 20AC, te držite ptitisnuto ALT i pritisnite X.

Znakovni kod, ALT+X

Pronalaženje Unicode znakovnog koda za odabrani znak

ALT+X

Umetanje ANSI znaka za odabran ANSI (decimalni) znakovni kod. Na primjer, umetanje simbola valute Euro, držite pritisnuto ALT te pritisnite brojeve 0128 na numeričkoj tipkovnici.

ALT+znakovni kod (na numeričkoj tipkovnici)

Označavanje teksta i grafika

Označavanje teksta držanjem tipke SHIFT dok koristite strelice za označavanje željenog teksta.

Proširivanje odabira

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Uključivanje načina proširivanja.

F8

Označavanje najbližeg znaka.

F8, a zatim pritisnite STRELICU LIJEVO ili STRELICU DESNO

Povećavanje veličine označenog.

F8 (pritisnite jednom za označavanje riječi, dvaput za označavanje rečenice itd.)

Smanjivanje veličine označenog.

SHIFT+F8

Isključivanje načina proširivanja.

ESC

Proširivanje odabira na jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA DESNO

Proširivanje odabira na jedan znak ulijevo.

SHIFT+STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja riječi.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DESNO

Proširivanje odabira do početka riječi.

CTRL+SHIFT+ STRELICA LIJEVO

Proširivanje odabira do kraja retka.

SHIFT+END

Proširivanje odabira do početka retka.

SHIFT+HOME

Proširivanje odabira na sljedeći redak.

SHIFT+STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira na prethodni redak.

SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira do kraja odlomka.

CTRL+SHIFT+ STRELICA DOLJE

Proširivanje odabira do početka odlomka.

CTRL+SHIFT+ STRELICA GORE

Proširivanje odabira na sljedeći zaslon.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na prethodni zaslon.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje odabira do početka dokumenta.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje odabira do kraja dokumenta.

CTRL+SHIFT+END

Proširivanje odabira do kraja prozora.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje odabira na cijeli dokument.

CTRL+A

Odabiranje okomitog bloka teksta

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Proširivanje odabira do određenog mjesta u dokumentu.

F8+tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Označavanje teksta ili grafike u tablici

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Označavanje sadržaja sljedeće ćelije

TAB

Označavanje sadržaja prethodne ćelije

SHIFT+TAB

Proširivanje označenog na susjedne ćelije

Držite pritisnuto SHIFT i pritisnite nekoliko puta tipku sa strelicom

Označavanje stupca

Upotrijebite strelice da bi se pozicionirali u ćeliju na vrhu ili dnu stupca, a zatim učinite jedno od sljedećeg:

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE DOWN za označavanje stupca od vrha do dna.

 • Pritisnite SHIFT+ALT+PAGE UP za označavanje stupca od dna do vrha.

Proširivanje označenog (ili bloka)

CTRL+SHIFT+F8, a zatim koristite tipke sa strelicama; pritisnite ESC za izlaz iz načina označavanja

Odabir cijele tablice

ALT+5 na brojčanom dijelu tipkovnice (s isključenim NUM LOCK)

Kretanje dokumentom

Za premještanje

Pritisnite

Jedan znak ulijevo.

LEFT ARROW

Jedan znak udesno.

RIGHT ARROW

Riječ ulijevo.

CTRL+LIJEVA STRELICA

Riječ udesno.

CTRL+DESNA STRELICA

Na prethodni odlomak.

CTRL+UP ARROW

Na sljedeći odlomak.

CTRL+DOWN ARROW

Ćeliju ulijevo (u tablici).

SHIFT+TAB

Ćeliju udesno (u tablici).

TAB

Redak iznad.

STRELICA GORE

Redak ispod.

STRELICA DOLJE

Do kraja retka

END

Do početka retka

HOME

Do vrha prozora.

ALT+CTRL+PAGE UP

Do dna prozora.

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Na prethodni zaslon (klizanjem).

PAGE UP

Na sljedeći zaslon (klizanjem).

PAGE DOWN

Na vrh sljedeće stranice.

CTRL+STRELICA DOLJE

Na vrh prethodne stranice.

CTRL+STRANICA GORE

Do kraja dokumenta

CTRL+END

Do početka dokumenta

CTRL+HOME

Do prethodno pregledanog

SHIFT+F5

Nakon otvaranja dokumenta, na mjesto zadnje promjene.

SHIFT+F5

Pomicanje po tablici

Za premještanje

Pritisnite

Na sljedeću ćeliju u retku.

TAB

Na prethodnu ćeliju u retku.

SHIFT+TAB

Na prvu ćeliju u retku.

ALT+HOME

Na zadnju ćeliju u retku.

ALT+END

Na prvu ćeliju u stupcu.

ALT+PAGE UP

Na posljednju ćeliju u stupcu.

ALT+PAGE DOWN

Na prethodni redak.

STRELICA GORE

Na sljedeći redak.

STRELICA DOLJE

Redak iznad.

ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Redak ispod.

ALT+SHIFT+STRELICA DOLJE

Umetanje odlomaka i tabulatora u tablicu

Za umetanje

Pritisnite

Novog odlomka u ćeliji.

ENTER

Tabulatora u ćeliji.

CTRL+TAB

Oblikovanje znakova i odlomaka

Kopiranje odlomaka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja iz teksta.

CTRL+SHIFT+C

Primjena kopiranog oblikovanja na tekst.

CTRL+SHIFT+V

Promjena fonta ili njegove veličine.

Napomena   Sljedeći tipkovni prečaci ne rade u prikazu za čitanje preko cijelog zaslona.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje fonta.

CTRL+SHIFT+F

Povećanje veličine fonta.

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta.

CTRL+SHIFT+<

Povećanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+]

Smanjivanje veličine slova za jednu točku.

CTRL+[

Primjenjivanje oblikovanja znakova

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje dijaloškog okvira Font za mijenjanje oblikovanja znakova.

CTRL+D

Promjena velikih i malih slova.

SHIFT+F3

Oblikovanje svih slova kao velikih slova.

CTRL+SHIFT+A

Primjena podebljanog oblikovanja.

CTRL+B

Primjenjivanje podcrtanog.

CTRL+U

Podcrtavanje riječi ali ne i razmaka.

CTRL+SHIFT+W

Dvostruko podcrtan tekst

CTRL+SHIFT+D

Primjenjivanje skrivenog oblikovanja teksta.

CTRL+SHIFT+H

Primjena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Oblikovanje slova kao malih velikih slova

CTRL+SHIFT+K

Primjena oblikovanja indeks (automatsko podešavanje razmaka).

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primjena oblikovanja eksponent (automatsko podešavanje razmaka).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova.

CTRL+RAZMAKNICA

Promjena označenog u font Symbol.

CTRL+"<>"

Prikaz i kopiranje tekstnih oblika

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prikaz neispisivih znakova.

CTRL+SHIFT+* (zvjezdica na numeričkom dijelu tipkovnice ne radi)

Pregled oblikovanja teksta.

SHIFT+F1 (pritisnite na tekst sa oblikovanjem koje želite pregledati)

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lijepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Postavljanje proreda

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Jednostruki prored.

CTRL+1

Dvostruki prored.

CTRL+2

Prored od 1.5 jednostrukog proreda.

CTRL+5

Uklanjanje ili dodavnaje jednostrukog proreda ispred odlomaka.

CTRL+0 (nula)

Poravnanje odlomaka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prelazak između centriranog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+E

Prelazak između obostranog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+J

Prelazak između desnog i lijevog poravnanja odlomka.

CTRL+R

Lijevo poravnanje odlomka.

CTRL+L

Lijeva uvlaka odlomka.

CTRL+M

Uklanjanje lijeve uvlake.

CTRL+SHIFT+M

Stvaranje viseće uvlake.

CTRL+T

Smanjivanje viseće uvlake.

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja odlomka.

CTRL+Q

Primjena stilova odlomaka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Otvaranje okna zadatka Primjeni stilove.

CTRL+SHIFT+S

Otvaranje okna zadatka Stilovi.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Pokretanje automatskog oblikovanja.

ALT+CTRL+K

Primjena običnog stila.

CTRL+SHIFT+N

Primjena stila Naslov 1.

ALT+CTRL+1

Primjena stila Naslov 2.

ALT+CTRL+2

Primjena stila Naslov 3.

ALT+CTRL+3

Zatvori okno zadatka Stilovi.

 1. Ako okno zadatka Stilovi nije odabrano, pritisnite F6 da bi ga odabrali.

 2. Pritisnite CTRL+RAZMAKNICA.

 3. Pomoću tipki sa strelicom odaberite Zatvori, zatim pritisnite ENTER.

Umetanje i uređivanje objekata

Umetanje objekta

 1. Pritisnite ALT, N, J, a zatim J za otvaranje dijaloškog okvira Objekt.

 2. Učinite jedno od sljedećeg:

  • Pritisnite STRELICU DOLJE za odabir vrste objekta, a zatim pritisnite ENTER za stvaranje objekta.

  • Pritisnite CTRL+TAB da bi prešli na karticu Stvori iz datoteke, a zatim upišite naziv datoteke objekta koji želite umetnuti ili idite do datoteke.

Uređivanje objekta

 1. Postavite pokazivač lijevo od objekta iz vašeg dokumenta, odaberite objekt pritiskom na SHIFT+DESNA STRELICA.

 2. Pritisnite SHIFT+F10.

 3. Pritisnite tipku TAB da bi došli do objekta Naziv objekta, dvaput pritisnite ENTER.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite M za odabir SmartArt.

 2. Upotrijebite strelice za odabir vrste grafike koju želite.

 3. Pritisnite TAB, a zatim strelice za odabir grafike koju želite.

 4. Pritisnite ENTER.

Umetanje WordArt stila

 1. Pritisnite i pustite ALT, N, a zatim pritisnite W kako biste odabrali WordArt.

 2. Upotrijebite strelice za odabir željenog WordArt stila, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

 4. Pritisnite TAB, a zatim ENTER.

Cirkularna pisma i polja

Rad na cirkularnom pismu

Napomena   Morate se nalaziti na kartici Pošta za upotrebu sljedećih tipkovnih prečaca.

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Pretpregled cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+K

Spajanje dokumenta

ALT+SHIFT+N

Ispis spojenog dokumenta

ALT+SHIFT+M

Uređivanje podatkovnog dokumenta cirkularnog pisma

ALT+SHIFT+E

Umetanje spojnog polja

ALT+SHIFT+F

Rad sa poljima

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje polja DATE

ALT+SHIFT+D

Umetanje polja LISTNUM

ALT+CTRL+L

Umetanje polja PAGE

ALT+SHIFT+P

Umetanje polja TIME

ALT+SHIFT+T

Umetanje praznog polja.

CTRL+F9

Ažuriranje povezanih informacija u izvornom dokumentu programa Microsoft Office Word

CTRL+SHIFT+F7

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prekidanje veze s poljem.

CTRL+SHIFT+F9

Prelazak između odabranog koda polja i njegovog rezultata.

SHIFT+F9

Prelazak između svih kodova polja i njihovih rezultata.

ALT+F9

Pokretanje GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.

ALT+SHIFT+F9

Prelazak na sljedeće polje.

F11

Prelazak na prethodno polje.

SHIFT+F11

Zaključavanje polja.

CTRL+F11

Otključavanje polja.

CTRL+SHIFT+F11

Jezična traka

Prepoznavanje rukopisa

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prelaženje sa jezika na jezik i između različitih postavki tipkovnice.

Left ALT+SHIFT

Prikazivanje popisa alternativnih ispravaka.

slika gumba+C

Uključivanje/isključivanje rukopisa.

slika gumba+H

Uključivanje/isključivanje japanskog Uređivača unosne metode (IME) na tipkovnici 101.

ALT+~

Uključivanje/isključivanje korejskog IME na tipkovnici 101.

desni ALT

Uključivanje/isključivanje kineskog IME na tipkovnici 101.

CTRL+RAZMAKNICA

Savjeti

 • Možete odabrati kombinaciju tipki za prelazak iz jezika na jezik ili sa jedne postavke tipkovnice na drugu u dijaloškom okviru Napredne postavke tipki. Za otvaranje dijaloškog okvira Napredne postavke tipki, pritisnite desnom tipkom miša na traku Jezik, a zatim pritisnite Postavke. Pod Osobne postavke, pritisnite Postavke tipki.

 • Tipka sa logom sustava Windows slika gumba dostupna je na većini tipkovnica, a nalazi se u zadnjem redu tipki.

Vrh stranice

Upute za funkcijske tipke

Funkcijske tipke

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Traženje pomoći ili posjeta web-mjestu Microsoft Office Online.

F1

Pomicanje teksta ili grafike

F2

Poništavanje posljednje akcije.

F4

Odabiranje naredbe Idi na (kartica Početno).

F5

Idi na sljedeće okno ili okvir.

F6

Odabiranje naredbe Pravopis (na kartici Pregledaj).

F7

Proširivanje odabira.

F8

Ažuriranje odabranih polja

F9

Prikazivanje savjeta za tipke.

F10

Prelazak na sljedeće polje.

F11

Odabir naredbe Spremi kao (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

F12

SHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Pokretanje pomoći vezane uz sadržaj ili otkrivanje oblikovanja.

SHIFT+F1

Kopiranje teksta

SHIFT+F2

Promjena velikih i malih slova.

SHIFT+F3

Ponavljanje naredbe Nađi ili Idi na.

SHIFT+F4

Pomicanje na zadnju promjenu.

SHIFT+F5

Vraćanje na prethodno okno ili okvir (poslije pritiska na F6).

SHIFT+F6

Odabiranje naredbe Tezaurus (na kartici Pregled, u grupi Provjera).

SHIFT+F7

Sužavanje odabira.

SHIFT+F8

Prelaženje između kodnog polja i njegovog rezultata.

SHIFT+F9

Prikazivanje izbornika prečaca.

SHIFT+F10

Prelazak na prethodno polje.

SHIFT+F11

Odabir naredbe Spremi kao (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

SHIFT+F12

CTRL+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Odabir naredbe Pretpregled ispisa (Gumb Microsoft Office Slika gumba).

CTRL+F2

Izrezivanje do šiljka.

CTRL+F3

Zatvaranje aktivnog prozora.

CTRL+F4

Prelaženje u sljedeći prozor.

CTRL+F6

Umetanje praznog polja.

CTRL+F9

Maksimiziranje prozora dokumenta.

CTRL+F10

Zaključavanje polja.

CTRL+F11

Odabir naredbe Otvori (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Umetanje sadržaja šiljka.

CTRL+SHIFT+F3

Uređivanje knjižne oznake.

CTRL+SHIFT+F5

Vraćanje u prethodni prozor.

CTRL+SHIFT+F6

Ažuriranje povezane informacije sa izvornim dokumentom programa Office Word 2007.

CTRL+SHIFT+F7

Proširivanje označene stavke ili bloka

CTRL+SHIFT+F8, a zatim pritisnite stralicu

Prekidanje veze s polja.

CTRL+SHIFT+F9

Otključavanje polja.

CTRL+SHIFT+F11

Odabir naredbe Ispis (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Idite na sljedeće polje.

ALT+F1

Stvaranje novog Sastavnog bloka.

ALT+F3

Izlaz iz programa Office Word 2007.

ALT+F4

Vraćanje veličine programskog prozora.

ALT+F5

Za dijaloške okvire koji podržavaju takvo ponašanje, poput okvira Traži i zamijeni prijeđite iz otvorenog dijaloškog okvira natrag u dokument.

ALT+F6

Nalaženje sljedeće pravopisne ili gramatičke greške.

ALT+F7

Pokretanje makronaredbe

ALT+F8

Prelaženje između svih kodova polja i njihovih rezultata.

ALT+F9

Maksimiziranje programskog prozora.

ALT+F10

Prikazivanje Microsoft Visual Basic koda.

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Vraćanje na prethodno polje.

ALT+SHIFT+F1

Odabir naredbe Spremi (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

ALT+SHIFT+F2

Prikazivanje okna zadatka Istraživanje.

ALT+SHIFT+F7

Pokrenite GOTOBUTTON ili MACROBUTTON iz polja koje prikazuje rezultate polja.

ALT+SHIFT+F9

Prikazivanje izbornika ili poruke pametne oznake.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+funkcijska tipka

Kako bi učinili sljedeće

Pritisnite

Prikazivanje Microsoft Informacija o sustavu.

CTRL+ALT+F1

Odabir naredbe Otvori (Gumb Microsoft OfficeSlika gumba).

CTRL+ALT+F2

Vrh stranice

Primjenjuje se na sljedeće: Word 2007Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik