Složena analiza podataka pomoću skupa alata za analizu

Napomena: Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku.

Trebate li razviti složene statističke ili tehničke analize, korištenjem paketa Analysis ToolPak možete uštedjeti korake i vrijeme. Navedite podatke i parametre za svaku analizu, i alat zatim koristi odgovarajuće statističke ili tehničke funkcije makronaredbi i prikazuje rezultate u izlaznoj tablici. Neki alati osim izlaznih tablica izrađuju i grafikone.

Funkcije analize podataka istodobno se mogu koristiti samo na jednom radnom listu. Prilikom izvođenja analize podataka na grupiranim radnim listovima rezultati će se pojaviti na prvome radnom listu, a na ostalima će se pojaviti prazno oblikovane tablice. Da biste analizirali podatke na preostalim radnim listovima, za svaki od njih pokrenite ponovni izračun alata za analizu.

Skup alata za analizu sadrži alate opisane u narednim odjeljcima. Da biste pristupili tim alatima, kliknite Analiza podataka u grupi Analiza na kartici Podaci. Ako naredba Analiza podataka nije dostupna, morate učitati programski dodatak skupa alata za analizu.

 1. Kliknite karticu Datoteka, zatim Mogućnosti, a potom kategoriju Dodaci.

  Ako koristite Excel 2007, kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , a zatim Mogućnosti programa Excel

 2. U okviru Upravljanje odaberite Dodaci programa Excel, a zatim kliknite Idi.

  Ako koristite Excel za Mac, na izborniku Datoteka otvorite Alati > Dodaj stavke programa Excel

 3. U okviru Dodaci potvrdite okvir Skup alata za analizu, a zatim kliknite U redu.

  • Ako Skup alata za analizu nije naveden u okviru Dostupni dodaci, kliknite Pregledaj da biste ga pronašli.

  • Ako primite obavijest da dodatak skupa alata za analizu trenutno nije instaliran na vašem računalu, kliknite Da da biste ga instalirali.

Napomena: Za uključivanje Visual Basic for Application (VBA) funkcija za Analysis ToolPak možete učitati dodatak Analysis ToolPak - VBA na isti način na koji ste učitali Analysis ToolPak. U okviru Dostupni dodaci odaberite potvrdni okvir Analysis ToolPak - VBA.

Alati za analizu Anova omogućuju različite vrste analize varijance. Alat koji trebate upotrijebiti ovisi o broju faktora i broju uzoraka iz populacije koje želite ispitati.

Anova: jednofaktorska analiza varijance

Ovaj alat izvodi na jednostavnu analizu varijance na podacima za dva ili više uzoraka. Analiza omogućuje testiranje pretpostavku da je svaki uzorak povlačiti iste osnovne distribucije vjerojatnosti u odnosu na druge pretpostavku da osnovne distribucije vjerojatnosti nisu iste za sve uzorke. Ako postoje samo dva uzorka, koristite funkciju radnog lista T.TEST. Više od dva uzorka je nema prikladne generalizacije T.TESTIRANJEi modela jedan faktor Anova možete pozvati nakon umjesto toga.

Anova: dvofaktorska analiza varijance s replikacijom

Ovaj alat za analizu koristi se kad se podaci mogu klasificirati u dvije različite dimenzije. Na primjer, u pokusu za mjerenje visine biljaka, biljkama se mogu dati različite vrste gnojiva (na primjer, A, B, C) i može ih se držati na različitim temperaturama (visokim, niskim). Za svaki od 6 mogućih parova (gnojiva, temperatura) postoji jednak broj opažanja u vezi s visinom biljke. Pomoću Anova alata može se testirati:

 • Jesu li visine biljaka za različite vrste gnojiva uzete iz iste osnovne populacije. Za ovu analizu se zanemaruju temperature.

 • Jesu li visine biljaka za različite razine temperatura uzete iz iste osnovne populacije. Za ovu analizu se zanemaruju vrste gnojiva.

Uzevši u obzir utjecaje razlika između vrsta gnojiva u prvoj stavci popisa s grafičkim oznakama i razlike u temperaturi u drugoj stavci popisa s grafičkim oznakama, predstavlja li šest uzoraka sve parove (gnojivo, temperatura) vrijednosti uzete iz iste populacije. Zamjenska hipoteza govori da postoje utjecaji nastali zbog specifičnih (gnojivo, temperatura) parova koji nadilaze razlike nastale ili samo zbog gnojiva ili samo zbog temperature.

Postavljanje ulaznog raspona alata Anova

Anova: dvofaktorska analiza varijance bez replikacije

Ovaj alat za analizu je koristan kad se podaci klasificiraju u dvije različite dimenzije, kao u slučaju dvofaktorske analize varijance s replikacijom. Međutim, za ovaj alat pretpostavljamo da postoji samo jedno opažanje za svaki par (na primjer, svaki par {gnojivo, temperatura} iz navedenog primjera).

CORREL i PEARSON funkcije radnog lista i izračunavaju koeficijent korelacije između dvije mjerne varijable kada se mjerenja na svakoj varijabli vrše za svaki od N subjekata. (Praktičan za bilo koju temu uzrokuje tu temu za analizu korelacije.) Alat za analizu korelacije osobito korisna je kad postoje više od dvije mjerne varijable za svaki od N subjekata. Pruža daje izlaznu tablicu, matricu korelacije koja prikazuje vrijednost funkcije CORREL (ili PEARSON) primijenjena na svaki mogući par mjernih varijabli.

Koeficijent korelacije, kao i kovarijanca, je mjera širine u mjeri u kojoj dvije mjerne varijable "razlikuju." Za razliku od kovarijancu, koeficijent korelacije je neproporcionalno tako da ne ovisi o jedinice u kojima su dvije mjerne varijable izražen njegovom vrijednošću. (Ako, na primjer, ako su dvije mjerne varijable težina i visina, vrijednost koeficijent korelacije se ne mijenja ako Debljina je pretvorena iz funtu u kilograme.) Vrijednost bilo kojeg koeficijenta korelacije mora biti između -1 i + 1 uključivo.

Alatom analize kovarijance možete ispitati svaki par mjernih varijabli za određivanje jesu li dva para mjernih varijabli blizu ,  odnosno, jesu li velike vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (pozitivna korelacija), jesu li male vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (negativna korelacija) ili vrijednosti u oba skupa nisu povezane (korelacija približno 0 (nula)).

Alati za korelacije i kovarijancu mogu obje se u istu postavku kada imate N različitih mjernih varijabli opaženih na skupu pojedinaca. Kovarijanca Alati dati daje izlaznu tablicu, matricu koji prikazuje koeficijent korelacije ili kovarijancu, odnosno između svakog para mjernih varijabli. Razlika je da korelacije su koeficijenti biti između -1 i + 1 uključivo. Odgovarajuće kovarijance nisu umjerene. Koeficijent korelacije i kovarijanca su mjere u mjeri u kojoj dvije varijable "razlikuju."

Alat za kovarijancu izračunava vrijednost funkcije radnog lista KOVARIJANCU. P za svaki par mjernih varijabli. (Izravni koristite KOVARIJANCU. P umjesto alat za kovarijancu je i kada postoje samo dvije mjerne varijable, tj., N = 2) Stavka koja se izlaznu tablicu kovarijanca alata u retku i stupcu je kovarijanca u i-tom varijablu sa samim sobom. To je samo varijanca populacije za tu varijablu, kao što je izračunati pomoću funkcije radnog lista VAR.P.

Alatom za analizu korelacije možete ispitati svaki par mjernih varijabli za određivanje jesu li dvije mjerne varijable blizu — odnosno, jesu li velike vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (pozitivna kovarijanca), jesu li male vrijednosti jedne varijable pridružene velikim vrijednostima druge varijable (negativna kovarijanca) ili vrijednosti obje varijable nisu povezane (kovarijanca približno nula).

Ovaj alat za analizu stvara statističko izvješće za podatke iz ulaznog raspona, dajući informacije o tendenciji gomilanja podataka oko sredine i njihovoj promjenjivosti.

Ovaj alat za analizu predviđa vrijednost na temelju prognoze iz prethodnog razdoblja, prilagođenu za pogrešku iz te prethodne prognoze. Alat koristi konstantu izglađivanja a čija veličina određuje u kojoj se mjeri prognoze odazivaju na pogreške iz prethodne prognoze.

Napomena: Vrijednosti 0,2 do 0,3 su prihvatljive konstante za izglađivanje. Te vrijednosti označavaju da se trenutna prognoza treba prilagoditi za 20 do 30 posto kod pogreške u prethodnoj prognozi. Veće konstante rezultiraju bržim odazivom, ali mogu dati pogrešne rezultate. Manje konstante mogu rezultirati u kašnjenjima vrijednosti prognoze.

Ovaj alat za analizu varijanci izvodi F-test s dva uzorka za usporedbu dviju varijanci populacija.

Na primjer, alat za F-test možete upotrijebiti na vremenskim uzorcima na plivačkim natjecanjima za svaki od dva tima. Alat daje rezultate testiranja nulte hipoteze prema kojoj ta dva uzorka dolaze iz distribucija s jednakim varijancama u odnosu na zamjensku hipotezu prema kojoj se varijance razlikuju od osnovnih distribucija.

Alat izračunava vrijednost f neke F-statistike (ili F-omjera). Ako je vrijednost f približno 1, to dokazuje da su varijance osnovne populacije jednake. Ako je u izlaznoj tablici f < 1 “P(F <= f) s jednim krakom” daje vjerojatnost opažanja vrijednosti F-statistike manju od f kad su varijance populacije jednake, a "F kritična s jednim krakom" daje kritičnu vrijednost manju od 1 za odabranu razinu značaja Alfa. Ako je f > 1, “P(F <= f) s jednim krakom” vjerojatnost opažanja vrijednosti F-statistike veća je od f kad su varijance populacije jednake, a “F kritična s dva kraka” daje kritičnu vrijednost veću od 1 za Alfa.

Ovaj alat za analizu rješava probleme u linearnim sustavima i analizira periodične podatke pomoću postupka brze Fourierove pretvorbe za pretvorbu podataka. Podržava i inverzne transformacije, u kojima inverz pretvorenih podataka prikazuje izvorne podatke.

Ulazni i izlazni rasponi za Fourierovu analizu

Ovaj alat za analizu računa pojedinačne i kumulativne frekvencije raspona ćelije podataka i paketa podataka. Alat stvara podatke o broju pojava vrijednosti u skupu podataka.

Na primjer, u razredu od 20 učenika se može odrediti raspodjela rezultata po kategorijama ocjena. Histogramska tablica označava granice ocjena i broj rezultata između najniže i trenutne granice. Najčešći rezultat je mod podataka.

Savjet: U programu Excel 2016 sada možete stvoriti histogram ili Paretov grafikon.

Ovaj alat za analizu predviđa vrijednosti u razdoblju prognoziranja na temelju prosječne vrijednosti varijable tijekom određenog broja prethodnih razdoblja. Pomični prosjek pruža informaciju o trendu koju bi obični prosjek svih proteklih podataka sakrio. Ovaj alat upotrijebite za prognoziranje prodaje, inventara i drugih trendova. Sve prognozirane vrijednosti temelje se na sljedećoj formuli.

Formula za izračun pomičnih prosjeka

pri čemu je:

 • N broj prethodnih razdoblja koja će se uvrstiti u pomični prosjek

 • A j stvarna vrijednost u vremenu j

 • F j predviđena vrijednost u vrijeme j

Ovaj alat ispunjava raspon nezavisnim slučajnim brojevima izvučenima iz jedne od nekoliko distribucija. Subjekti se u populaciji mogu karakterizirati raspodjelom vjerojatnosti. Na primjer, možete koristiti normalnu distribuciju za karakterizaciju populacije po visini pojedinaca ili možete koristiti Bernoullijevu distribuciju s dva moguća rezultata za karakterizaciju populacije prema rezultatima bacanja novčića.

Rangiranje i percentil alat za analizu stvara tablicu koja sadrži rang redni broj i postotak svake vrijednosti u skupu podataka. Možete analizirati relativnih vrijednosti u skupu podataka. Ovaj alat koristi funkcije radnog lista POLOŽAJ. EQ iPERCENTRANK. INK. Ako želite da bi se neodlučene vrijednosti, koristite POLOŽAJ. EQ funkcioniraju, neodlučene vrijednosti koje tretira kao da imaju isti rang ili koristite na RANG.Funkcija AVG koji vraća rang average za neodlučene vrijednosti.

Ovaj alat za analizu izvodi linearnu regresijsku analizu postupkom najmanjih kvadrata za prilagodbu pravca kroz skup opažanja. Moguće je analizirati kako vrijednosti jedne ili više nezavisnih varijabli utječu na običnu zavisnu varijablu. Na primjer, možete analizirati kako na izvedbu atletičara utječu čimbenici poput godina, visine i težine. Možete dodijeliti udio u mjerenju izvedbe za svaki od ova tri čimbenika na temelju skupa izvedbenih podataka i zatim koristiti rezultate za predviđanje izvedbe novog, neprovjerenog sportaša.

Alat za regresiju koristi funkciju radnog lista LINEST.

Ovaj alat za analizu stvara uzorak iz populacije odnoseći se prema ulaznom rasponu kao prema populaciji. Kad je populacija prevelika za obradu ili prikaz na grafikonu može se koristiti reprezentativni uzorak. Također, možete stvoriti uzorak koji sadrži samo vrijednosti iz određenog dijela ciklusa, vjerujete li da su ulazni podaci periodični. Na primjer, sadrži li ulazni raspon podatke o kvartalnoj prodaji, uzorkovanje s periodičnom stopom četiri smješta vrijednosti iz istog tromjesečja u izlazni raspon.

T-test za analizu s dva uzorka ispituje jesu li jednake srednje vrijednosti na kojima se temelje uzorci. Tri alata upotrebljavaju različite pretpostavke: da su varijance populacija jednake, da varijance populacija nisu jednake i da dva uzorka predstavljaju opažanja na istim subjektima prije postupka i poslije postupka.

Za sva tri alata navedena ispod vrijednost t-statistike izračunava se i u izlaznim tablicama prikazuje kao "t Stat". Ovisno o podacima, ova vrijednost može biti negativna ili ne-negativna. Pod pretpostavkom da su osnovne srednje vrijednosti populacije jednake ako je t < 0, “P(T <= t), s jednim krakom” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti negativnija od t. Ako je t >=0, “P(T <= t), s jednim krakom” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti pozitivnija od t. “t kritična s jednim krakom” daje umanjenu vrijednost, pa je vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike biti veća od ili jednaka vrijednosti "t kritična s jednim krakom" Alfa.

“P(T <= t) s dva kraka” daje vjerojatnost da će opažena vrijednost t-statistike po svojoj apsolutnoj vrijednosti biti veća od t. "P kritična s dva kraka" daje umanjenu vrijednost, pa je vjerojatnost opažene t-statistike po apsolutnoj vrijednosti većoj od "P kritična s dva kraka" Alfa

T-test: uparena dva uzorka za srednje vrijednosti

Ovaj test možete upotrijebiti kad u uzorcima dolazi do prirodnog uparivanja opažanja, na primjer kad se grupa uzoraka testira dvaput — prije i poslije pokusa. Taj alat za analizu i njegova formula izvode upareni studentski test na dva uzorka kako bi se utvrdilo dolaze li opažanja nakon pokusa i opažanja poslije pokusa iz distribucija s jednakim srednjim vrijednostima populacija. Ovaj oblik t-testa ne pretpostavlja da su varijance obje populacije jednake.

Napomena: Među rezultatima koje generira ovaj alat je i zajednička varijanca, skupljena mjera širenja podataka oko srednje vrijednosti, dobivena iz sljedeće formule.

Formula za izračun zajedničke varijance

T-test: dva uzorka s pretpostavkom jednakih varijanci

Ovaj alat za analizu izvodi studentov t-test s dva uzorka. Oblik t-testa pretpostavlja da oba skupa dolaze iz raspodjela s jednakim varijancama. To je poznato kao homoscedastični t-test. Možete ga koristiti za određivanje vjerojatnosti jesu li dva uzorka došla iz raspodjela s jednakim srednjim vrijednostima.

T-test: dva uzorka s pretpostavkom različitih varijanci

Ovaj alat za analizu izvodi studentov t-test na dva uzorka. Oblik t-testa pretpostavlja da su dva skupa podataka uzeta iz distribucija s različitim varijancama. To je heteroscedastični t-test. Kao i kad je riječ o prethodnim jednakim varijancama, ovaj t-test možete upotrijebiti za određivanje dolaze li dva uzorka iz distribucija s jednakim srednjim vrijednostima populacije. Ovaj test koristite kad u dva uzorka postoje različiti subjekti. Upareni test opisan u sljedećem primjeru koristite kad postoji jedan skup subjekata, a dva uzorka označavaju mjerenja za svaki subjekt prije i poslije postupka.

Za određivanje statističke vrijednosti t koristi se sljedeća formula.

Formula za izračun vrijednosti t

Sljedeća formula za izračun u stupnjeva slobode. Budući da rezultat izračuna obično nije cijeli broj, vrijednost df se zaokružuje na najbliži cijeli broj da biste dobili ključnih vrijednost iz tablice t. Funkcije radnog lista programa Excel T.TEST koristi izračunatu vrijednost df bez zaokruživanja, jer je moguće izračunati vrijednost za T.TESTIRAJ uz na koja nije cjelobrojna df. Zbog tih različitih pristupa u utvrđivanju stupnjeva slobode, rezultati T.TEST i alat za t-Test razlikovat će se u slučaju različitih varijanci.

Formula za aproksimaciju stupnjeva slobode

Z-Test: dva uzorka za srednje vrijednosti alat za analizu izvodi z-testa dva uzorka za srednje vrijednosti s srednje vrijednosti. Ovaj alat koristi se za test na da nema razlike između dva populacija u odnosu jednostranih ili dvostranih zamjensku hipotezu. Ako varijance nisu poznate, na radnom listu funkcionirati Z.TESTIRANJE umjesto toga treba koristiti.

Kod korištenja alata z-testa potrebno je razumjeti njegov izlaz. “P(Z <= z) s jednom krakom” je zapravo P(Z >= ABS(z)), vjerojatnost vrijednosti z udaljena od nule u istom pravcu kao i opažena vrijednost z kad nema razlike između srednjih vrijednosti populacija. “P(Z <= z) s dva kraka” je zapravo P(Z >= ABS(z) ili Z <= -ABS(z)), vjerojatnost vrijednosti z udaljene od 0 u bilo kojem pravcu od opažene vrijednosti z kad nema razlike između srednjih vrijednosti populacija. Rezultat s dva kraka je samo rezultat s jednim krakom pomnožen s 2. Alat z-test se može upotrijebiti i u slučaju nulte hipoteza prema kojoj postoji određena vrijednost različita od nule za razliku između dvije srednje vrijednosti populacija. Na primjer, ovaj test možete koristiti za utvrđivanje razlike u performansama dvaju modela automobila.

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Postavite pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel, zatražite podršku u zajednici za odgovore ili predložite novu značajku ili poboljšanje na forumu za Excel User Voice.

Pogledajte i sljedeće

Stvaranje histograma u programu Excel 2016

Stvaranje Paretova grafikona u programu Excel 2016

Učitavanje dodatka Analysis ToolPak u programu Excel

INŽENJERSKE funkcije (referenca)

STATISTIČKE funkcije (referenca)

Pregled formula u programu Excel

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×