Promjena jezika tipkovnice radi slanja poruka e-pošte tijekom putovanja

Važno    Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Zrinka putuje u inozemstvo bez svog računala, a slanje poruka e-pošte pomoću računala u kafiću s pristupom internetu u stranoj zemlji komplicirano je. Srećom, Zrinka zna kako u dva koraka promijeniti jezik računalnog prikaza i tipkovnice da bi mogla slati poruke e-pošte iz bilo koje zemlje.

Ovisno o gdje ona je putovanja, što alate želi koristiti, poput provjere pravopisa i što je instaliran softver na računalu da ona koristi, Roxanne možda morati instalirati dodatni softver. Doznajte vidjeli što jezične pakete ili provjeru paketi su instalirani.

Napomene   

Koji su koraci?

Jezični paketi ili paketi za jezičnu provjeru koji su instalirani

Prvi korak: dodavanje jezika tipkovnice

Drugi korak: promjena jezika tipkovnice

Dodatno: promjena jezika prikaza

Jezični paketi ili paketi za jezičnu provjeru koji su instalirani

Ako na računalu želite koristiti alate za jezičnu provjeru, primjerice alat za provjeru pravopisa ili alat za provjeru gramatike, na računalo najprije morate instalirati alate za jezičnu provjeru za taj jezik.

Ako na računalo koje koristite nije instaliran nijedan drugi jezik osim lokalnog, svejedno možete promijeniti jezik tipkovnice i napisati poruku e-pošte, ali nećete moći provjeriti pravopis, gramatiku ili rastavljanje riječi u tekstu. Ako pokušate koristiti alate za jezičnu provjeru za jezik koji nije instaliran na računalo, prikazat će se poruka slična sljedećoj. Poruka o pogrešci s jezičnim paketom

Provjera koji su jezični paketi instalirani

 1. Kliknite Start, a potom Deinstalacija programa.

 2. Pomaknite se da biste vidjeli koji su jezici dostupni u odjeljku Microsoft Office Language Pack – naziv jezika.

Provjera koji su paketi za jezičnu provjeru instalirani

 1. Otvorite program sustava Microsoft Office, npr. Word.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. Kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. Ako se u dijaloškom okviru Postavljanje jezičnih preferenci sustava Office u odjeljku Odabir jezika za uređivanje na popisu Jezična provjera (pravopis, gramatika) pokraj željenog jezika nalazi ikona Pravopis i gramatika Slika gumba, instalirani su alati za jezičnu provjeru na tom jeziku.

Vrh stranice

Prvi korak: dodavanje jezika tipkovnice

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a potom Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija u odjeljku Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru usluge teksta i ulazni jezici pod zadani ulazni jezik, kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik, a zatim idite Promjena jezika tipkovnice s bar. jezik

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

  Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregled.
  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a potom Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične mogućnosti, a zatim kliknite karticu Tipkovnice i jezici.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru usluge teksta i ulazni jezici pod zadani ulazni jezik, kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik, a zatim idite Promjena jezika tipkovnice s jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

  Za pretpregled rasporeda tipkovnice, kliknite Pretpregled
  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom.

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani, a zatim prijeđite u odjeljak Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake.

U sustavu Windows XP

Važno   Da biste omogućili tipkovnice za jezike kao što su kineski, japanski i korejski, najprije morate instalirati datoteke za istočnoazijske jezike. Da biste omogućili podršku za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo ili za one za čiji je prikaz potrebno kontekstno oblikovanje, morate instalirati složena pisma. Dodatne informacije o tome kako instalirati datoteke za istočnoazijske jezike i složena pisma potražite u članku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

 1. Kliknite Start, zatim Postavke, a potom Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, a zatim Regionalne i jezične odrednice.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice kliknite karticu Jezici, a zatim u odjeljku Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru usluge teksta i ulazni jezici pod zadani ulazni jezik, kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik, a zatim idite Promjena jezika tipkovnice s jezične trake.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do sedmog.

  Napomena   Zadani jezik koji odaberete primjenjuje se na sve programe na računalu koji koriste tu postavku, uključujući programe drugih tvrtki.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. U dijaloškom okviru Dodavanje ulaznog jezika na popisu Ulazni jezik kliknite željeni jezik, a zatim kliknite U redu.

 7. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

Vrh stranice

Drugi korak: promjena jezika tipkovnice

Kada dodate jezik tipkovnice, tekst na drugom jeziku možete pisati pomoću nekoliko različitih alata:

Možete i jezik tipkovnice automatski prilagoditi jeziku okolnog teksta.

Pomoću ASCII ili Unicode znakovnih kodova upišite znakove

Pomoću znakovnih kodova možete upisivati kodove za željeni znak, primjerice pomoću ALT + 164 unosite znak ñ.

Dodatne informacije potražite u članku sukladno ASCII kodovima znaka ili umetati posebne znakove za popise posebnih znakova i kako ih umetnuti.

Koristite galeriju simbol za umetanje znakova

Za umetanje posebnih znakova ili simbola bez znajući znakovnih kodova pogledajte Umetanje simbola.

Promjena jezika tipkovnice pomoću jezične trake

Ako dodate željene jezike i omogućite jezičnu traku tako da se prikazuje na radnoj površini ili na programskoj traci, jezike možete promijeniti tako da kliknete jezičnu traku, a zatim odaberete željeni jezik tipkovnice, primjerice njemački (Njemačka).

Jezična traka

Ako jezična traka nije vidljiva na radnoj površini ili na programskoj traci, morate je prikazati tako da učinite sljedeće:

Da biste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, primjerice za japanski, s jednog rasporeda na drugi možete prijeći tako da kliknete pokazivač rasporeda tipkovnice Ogledni pokazivači tipkovnice jezične trake na jezičnoj traci, a zatim željeni raspored tipkovnice. Naziv na pokazivaču promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

Dodatne informacije o korištenju jezične trake potražite u članku Promjena jezika pomoću jezične trake.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka, a zatim odaberite Usidrena na alatnoj traci. Na programskoj traci prikazat će se jezična traka s trenutnim jezikom tipkovnice.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Kada kao ulazni jezik odaberete "njemački (Njemačka)", na programskoj se traci umjesto lokalnog jezika kao ulazni jezik prikazuje DE. Da biste promijenili jezik, kliknite jezičnu traku na programskoj traci i odaberite željeni jezik.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows Vista (prikaz kategorije)

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promjena tipkovnica i drugih načina unosa.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične mogućnosti.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka, a zatim odaberite Usidrena na alatnoj traci. Na programskoj traci prikazat će se jezična traka s trenutnim jezikom tipkovnice.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Kada kao ulazni jezik odaberete "njemački (Njemačka)", na programskoj se traci umjesto lokalnog jezika kao ulazni jezik prikazuje DE. Da biste promijenili jezik, kliknite jezičnu traku na programskoj traci i odaberite željeni jezik.

Prikaz jezične trake u sustavu Windows XP (prikaz kategorije)

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, kliknite Upravljačka ploča, a potom Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice.

  Napomena   U klasičnom prikazu dvokliknite Regionalne i jezične odrednice.

 2. U dijaloškom okviru Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice u odjeljku Odaberite zadatak kliknite Dodajte druge jezike.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice na kartici Jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Jezična traka.

 5. U dijaloškom okviru Postavke jezične trake provjerite je li odabrana mogućnost Prikaži jezičnu traku na programskoj traci. Jezična se traka prikazuje na programskoj traci.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Upišite znakove pomoću zaslonske tipkovnice (OSK)

Nakon što dodate ulazni jezik, možete Tipkanje bez korištenja tipkovnice s na zaslonskoj tipkovnici (OSK).

 1. Kliknite Start, zatim Pokreni, a potom u tekstni okvir upišite osk.

 2. Kliknite zaslonske “tipke” na zaslonskoj tipkovnici da biste unijeli tekst, naglaske ili posebne znakove.

  Zaslonska tipkovnica

Vrh stranice

Dodatno: promjena jezika prikaza

 1. Otvorite neku datoteku sustava Office, na primjer radnu knjigu u programu Excel.

 2. Kliknite karticu Datoteka.

 3. Kliknite Mogućnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. U dijaloškom okviru Postavljanje preferenci jezika u sustavu Office u odjeljku Odabir jezika za uređivanje na popisu Jezik za uređivanje odaberite jezik za uređivanje, a zatim kliknite Zadano.

  Napomena   Na taj ćete način promijeniti zadani jezik za uređivanje za sve programe sustava Microsoft Office.

Da biste mogli promijeniti jezik prikaza, drugi jezik mora biti instaliran i omogućen. Dodatne informacije potražite u odjeljcima Koji su jezični paketi ili paketi za jezičnu provjeru instalirani? i Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Dodatne informacije o promjeni jezika prikaza potražite u odjeljcima Promjena zadanog jezika programa iz sustava Office i Postavljanje preferenci jezika za uređivanje, prikaz ili pomoć.

Vrh stranice

Napomena   Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Primjenjuje se na sljedeće: ., Postavke računa u prikazu BackstageJesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik