Promjena jezika pomoću jezične trake

Važno    Ovaj je članak strojno preveden. Pogledajteizjavu o odricanju od odgovornosti. Verziju ovog članka na engleskom potražite ovdje.

Pomoću jezične trake prelazite s jezika koji koristi jedan raspored tipkovnice na jezik koji koristi drugačiji raspored tipkovnice. Kada promijenite jezik pomoću jezične trake, raspored tipkovnice mijenja se u matični raspored tipkovnice za taj jezik.

Jezičnu traku koristite kada želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • Želite prijeći s jezika koji se piše latinicom (engleski, španjolski, francuski) na jezik koji se ne piše latinicom (arapski ili kineski) i obratno.

 • Želite prijeći s jednog jezika koji se ne piše latinicom na drugi takav jezik (grčki ili ruski).

 • Želite koristiti izvorni raspored tipkovnice prilikom pisanja na drugim jezicima koji se pišu latinicom.

Ako želite pisati samo na jezicima koji se pišu latinicom, na primjer na engleskom ili španjolskom, simbole možete umetati bez promjene rasporeda tipkovnice.

Što vas zanima?

Promjena jezika pomoću jezične trake

Gdje se nalazi jezična traka?

Omogućivanje rasporeda tipkovnice

Promjena jezika pomoću jezične trake

Da biste mogli vidjeti i koristiti jezičnu traku, u operacijskom sustavu Windows morate omogućiti raspored tipkovnice za najmanje dva jezika. Ako niste omogućili rasporede tipkovnice za jezike koje želite koristiti, omogućite ih sada pomoću koraka opisanih u odjeljku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike. Kada omogućite raspored tipkovnice, jezična se traka u većini slučajeva automatski prikazuje na programskoj traci ili radnoj površini. Ako se jezična traka ne pojavi automatski kada omogućite tipkovnicu, pročitajte odjeljak Položaj jezične trake.

 1. Kada omogućite željeni jezik tipkovnice i jezičnu traku, otvorite dokument pa postavite pokazivač na mjesto u dokumentu na kojem želite započeti pisati tekst na drugom jeziku.

 2. Kliknite ikonu jezika Pokazatelj engleske tipkovnice na jezičnoj traci, a zatim kliknite jezik koji želite koristiti.

  Tipkovni prečac  Da biste prelazili s jednog rasporeda tipkovnice na drugi, pritisnite ALT + SHIFT.

  Napomena   Ikona Pokazatelj engleske tipkovnice prikazana je kao primjer i označava da je aktivan raspored tipkovnice na engleskom jeziku. Ikona koja se prikazuje na računalu ovisi o jeziku aktivnog rasporeda tipkovnice.

  Ako ste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, s jednog rasporeda na drugi možete prijeći tako da kliknete ikonu rasporeda tipkovnice Ogledni pokazivači tipkovnice jezične trake na jezičnoj traci, a zatim željeni raspored tipkovnice. Naziv na pokazivaču promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

 3. Da biste mijenjali jezike, ponovite prvi i drugi korak.

Savjet   Jezik alata za jezičnu provjeru koje koristi program možete vidjeti na traci stanja programa. Traka stanja dostupna je samo u sljedećim programima sustava Microsoft Office: PowerPoint, Visio i Word. Da biste uključili tu mogućnost, desnom tipkom miša kliknite traku stanja Traka stanja, a zatim kliknite Jezik. Kada je ta mogućnost uključena, kliknite taj dio trake stanja da bi vam se prikazao dijaloški okvir Jezik i da biste postavili jezik odabranog teksta.

Vrh stranice

Gdje se nalazi jezična traka?

U većini slučajeva jezična se traka prikazuje na radnoj površini ili programskoj traci kada u operacijskom sustavu Windows omogućite najmanje dva rasporeda tipkovnice. Jezičnu traku ne možete vidjeti ako je skrivena ili ako je u operacijskom sustavu Windows omogućen samo jedan raspored tipkovnice. Detaljne upute za omogućivanje rasporeda tipkovnica potražite u članku Omogućivanje rasporeda tipkovnice za druge jezike.

Ako ne vidite jezičnu traku, učinite sljedeće:

Provjerite je li jezična traka skrivena

U sustavima Windows 10 i Windows 8

 1. Istodobno pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i tipku X da biste vidjeli popis naredbi i mogućnosti (to je zapravo mogućnost za brz pristup upravljačkoj ploči).

  Office 2016 – upravljačka ploča sustava Windows 8

 2. Kliknite Upravljačka ploča.

 3. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni način unosa.

 4. Kliknite Napredne postavke.

 5. U odjeljku Promjena načina unosa potvrdite okvir Koristi jezičnu traku na radnoj površini kada je dostupna, a zatim kliknite Mogućnosti.

  Office 2016 – promjena načina unosa u sustavu Windows 8

 6. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka i provjerite jeste li kliknuli Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

  Office 2016 – tekstni servisi i ulazni jezici u sustavu Windows 8

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skriveno. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci. Ako je već odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci, pogledajte članak Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regionalne mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skriveno. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci. Ako je već odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci, pogledajte članak Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

U sustavu Windows XP

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke pa kliknite Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, zatim Regionalne i jezične odrednice, a potom Dodaj druge jezike

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite karticu Jezici, a zatim Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite gumb Jezična traka.

 5. U dijaloškom okviru Postavke jezične trake provjerite je li odabrana mogućnost Pokaži jezičnu traku na radnoj površini. Ako mogućnost nije odabrana, odaberite je, a zatim kliknite U redu. Jezična traka trebala bi se prikazati na radnoj površini. Ako je mogućnost već odabrana, kliknite Odustani i pogledajte Omogućivanje rasporeda tipkovnice.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

Vrh stranice

Omogućivanje rasporeda tipkovnice

Jezična traka prikazivat će se samo kada su u operacijskom sustavu Windows odabrana najmanje dva rasporeda tipkovnice.

Ako vam se, kada s popisa jezika odaberete neki jezik, prikaže poruka Nije omogućeno, morate omogućiti raspored tipkovnice.

U sustavu Windows 8

 1. Istodobno pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i tipku X da biste vidjeli popis naredbi i mogućnosti (to je zapravo mogućnost za brz pristup upravljačkoj ploči).

  Office 2016 – upravljačka ploča sustava Windows 8

 2. Kliknite Upravljačka ploča.

 3. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni način unosa.

 4. Za jezik za koji želite dodati jezik unosa kliknite Mogućnosti.

  Office 2016 – načini unosa u sustavu Windows 8

 5. U odjeljku Način unosa kliknite Dodavanje načina unosa. Možete kliknuti i Pretpregled da biste vidjeli kako izgleda uređaj za unos.

  Office 2016 – dodavanje načina unosa u sustavu Windows 8

 6. Kliknite željeni način unosa, a zatim Dodaj.

  Office 2016 – novi način unosa u sustavu Windows 8

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a potom Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija u odjeljku Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

  Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregled.

  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a potom Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik na kartici Tipkovnice i jezici kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do osmog.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. Proširite jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik, a zatim proširite popis Tipkovnica.

 7. Potvrdite okvir za tipkovnicu ili uređivač načina unosa (IME) koji želite koristiti, a zatim kliknite U redu. Jezik će se dodati na popis Zadani ulazni jezik.

  Da biste pretpregledali raspored tipkovnice, kliknite Pretpregled.

  Dijaloški okvir Dodavanje jezika za unos s ruskom tipkovnicom

 8. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

U sustavu Windows XP

Da biste omogućili tipkovnicama za kineski, japanski i korejski jezike, najprije morate instalirati datoteke istočnoazijskih jezika. Za jezike koji se čitaju zdesna nalijevo ili koji zahtijevaju kontekstualno oblikovanje, morate instalirati složene skripte za podršku tim jezicima. Informacije o tome kako instalirati datoteke za istočnoazijske jezike i složene skripte potražite omogućiti podršku sustava za istočnoazijski, jugoistočnoazijski, indijski, i zdesna nalijevo jezike.

 1. Kliknite Start, zatim Postavke, a potom Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Datum, vrijeme, jezik i regionalne odrednice, a zatim Regionalne i jezične odrednice.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične odrednice kliknite karticu Jezici, a zatim u odjeljku Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite Detalji.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici u odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani jezik.

  Dijaloški okvir Tekstni servisi i ulazni jezici

  Ako jezik koji želite koristiti kao zadani ulazni jezik nije naveden na popisu, provedite korake od petog do sedmog.

  Zadani jezik koji odaberete primjenjuje se na sve programe na računalu koji koriste tu postavku, uključujući programe drugih tvrtki.

 5. U odjeljku Instalirani servisi kliknite Dodaj.

 6. U dijaloškom okviru Dodavanje ulaznog jezika na popisu Ulazni jezik kliknite željeni jezik, a zatim kliknite U redu.

 7. U odjeljku Zadani ulazni jezik kliknite jezik koji želite koristiti kao zadani.

Dodatne informacije o poruci "Nije omogućeno" vezanoj uz raspored tipkovnice potražite u članku Što znače upozorenja "Nije omogućeno" i "Nije instalirano"? Dodatne informacije o omogućivanju rasporeda tipkovnice potražite u članku Omogućivanje rasporeda jezika za druge jezike.

Vrh stranice

Napomena   Izjava o odricanju od odgovornosti za strojni prijevod: ovaj je članak preveo računalni sustav bez ljudske intervencije. Microsoft nudi strojne prijevode da bi korisnicima koji ne razumiju engleski omogućio čitanje sadržaja o Microsoftovim proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je preveden strojno, članak možda sadrži pogreške u vokabularu, sintaksi ili gramatici.

Primjenjuje se na sljedeće: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, Project Professional 2013, OneNote 2007, Project Standard 2016, Word 2013, Project 2007, Word 2007, Access 2016, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2016, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010



Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Da Ne

Kako ga možemo poboljšati?

255 preostali broj znakova

Da biste zaštitili svoju privatnost, nemojte u povratnim informacijama navoditi podatke za kontakt. Pročitajte naš pravilnik o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promijeni jezik