Pregled obrazaca, kontrola obrazaca i ActiveX kontrola na radnom listu

Primjeri obrazaca radnog lista Da, istina je. U programu Microsoft Excel možete stvoriti odlične obrasce pomoću malo ili nimalo koda programskog jezika Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Pomoću obrazaca i brojnih kontrola i objekata koje možete dodati u njih možete znatno pojednostavniti unos podataka na radne listove te poboljšati prikaz radnih listova.

Sadržaj članka

Što je obrazac?

Vrste obrazaca programa Excel

Obrazac podataka

Radni list s kontrolama obrasca i ActiveX kontrolama

Kontrole obrasca

ActiveX kontrole

Objekti alata za crtanje

Rad s kontrolama i objektima na obrascu radnog lista

Određivanje vrste kontrole koja se nalazi na radnom listu

VBA korisnički obrasci

Što je obrazac?

Obrazac, neovisno o tome je li ispisan ili je u mrežnom obliku, dizajnirani je dokument sa standardnom strukturom i oblikom koji pojednostavnjuje prikupljanje, organiziranje i uređivanje informacija.

 • Ispisani obrasci sadrže upute, oblikovanje, oznake i prazne prostore za ručno ili strojno upisivanje podataka. Ispisane obrasce moguće je stvoriti pomoću programa Excel i njegovih predložaka.

  Dodatne informacije o predlošcima programa Excel potražite u odjeljku Vidi također.

 • Mrežni obrasci sadrže iste značajke kao i ispisani. Mrežni obrasci, k tome, sadrže kontrole. Kontrole su objekti koji prikazuju podatke i korisnicima olakšavaju unos i uređivanje podataka, izvođenje akcije ili odabir. Općenito, kontrole olakšavaju korištenje obrazaca. Primjeri često korištenih kontrola uključuju okvire s popisima, gumbe mogućnosti i gumbe naredbi. Kontrole mogu pokretati i dodijeljene makronaredba te odgovarati na događaje, npr. klikove mišem, pokretanjem Visual Basic for Applications (VBA) koda.

Ispisane i mrežne obrasce u programu Excel možete stvoriti na nekoliko načina.

Vrh stranice

Vrste obrazaca programa Excel

Nekoliko je vrsta obrazaca koje možete stvoriti u programu Excel: obrasci podataka, radni listovi koji sadrže kontrole obrasca i ActiveX kontrole te VBA korisnički obrasci. Svaku vrstu obrazaca možete koristiti pojedinačno, ali možete ih i kombinirati na različite načine da biste stvorili rješenje koje vam najbolje odgovara.

Obrazac podataka

obrazac podataka omogućuje vam praktičan unos ili prikaz cijelog retka podataka u rasponu ili tablici bez potrebe za vodoravnim listanjem. Kada imate više stupaca podataka koji se mogu prikazati na zaslonu, podatke je lakše unijeti pomoću obrasca podataka nego pomicanjem iz stupca u stupac. Obrazac podataka koristite kada je dovoljan jednostavan obrazac s tekstnim okvirima u kojima se nalaze zaglavlja stupaca kao oznake te nisu potrebne sofisticirane ili prilagođene značajke obrasca, kao što su okvir popisa ili okretni gumb.

Primjer najčešćeg obrasca podataka Excel može automatski generirati ugrađeni obrazac podataka u raspon ili tablica. Na obrascu podataka sva se zaglavlja stupaca prikazuju kao oznake u jednom dijaloškom okviru. Svaka oznaka ima susjedni prazni tekstni okvir u koji možete unijeti podatke za svaki stupac, do maksimalno 32 stupca. Na obrazac podataka retke možete unositi, tražiti tako da se kroz njih pomičete ili (na temelju sadržaja ćelija) ažurirati i brisati. Ako ćelija sadrži formula, rezultat formule prikazuje se na obrascu podataka, no pomoću obrasca podataka formulu ne možete promijeniti.

Vrh stranice

Radni list s kontrolama obrasca i ActiveX kontrolama

Radni list vrsta je obrasca koji omogućuje unos i prikaz podataka na rešetki, a u radne listove programa Excel već su ugrađene neke značajke slične kontrolama, npr. komentari i provjera valjanosti podataka. Ćelije podsjećaju na tekstne okvire po tome što u njih možete unositi podatke te ih oblikovati na razne načine. Ćelije se često koriste kao oznake, a prilagodbom visine i širine ćelija te spajanjem ćelija obrazac može predstavljati jednostavan obrazac za unos podataka. Pomoću drugih značajki sličnih kontrolama, npr. komentara u ćelijama, hiperveza, slika u pozadini, provjere valjanosti podataka, uvjetnog oblikovanja, ugrađenih grafikona i automatskog filtriranja, od radnog lista moguće je napraviti složeni obrazac.

Radi dodatne fleksibilnosti kontrole i druge objekte crteža možete dodati u područje crtanja na radnom listu te ih kombinirati i uskladiti s ćelijama radnog lista. Pomoću kontrole tekstnog okvira, primjerice, korisniku možete olakšati odabir s popisa stavki. A pomoću kontrole okretnog gumba korisniku možete olakšati unos broja.

Budući da se kontrole i objekti pohranjuju u području za crtanje, kontrole i objekte možete prikazati ili pregledati uz pridruženi tekst koji je neovisan o granicama retka i stupca ne mijenjajući izgled rešetke ili tablice podataka na radnom listu. U većini slučajeva mnoge se od tih kontrola mogu povezati s ćelijama na radnom listu i za funkcioniranje im nije potreban VBA. Možete postaviti svojstva koja određuju pluta li kontrola slobodno ili se premješta i mijenja veličinu zajedno s ćelijom. Trebali biste, primjerice, predvidjeti potvrdni okvir koji se pri sortiranju raspona premješta zajedno s ćelijom u podlozi. No ako imate okvir popisa koji želite uvijek držati na određenom mjestu, vjerojatno ga ne želite premještati zajedno s ćelijom u pozadini.

Excel sadrži dvije vrste kontrola: kontrole obrasca i ActiveX kontrole. Uz te skupove kontrola možete dodavati i objekte iz alata za crtanje, npr. samooblici, WordArt, SmartArt grafiku i tekstne okvire.

U sljedećim se odjeljcima opisuju te kontrole i objekti crteža te detaljno objašnjava način rada s tim kontrolama i objektima.

Vrh stranice

Kontrole obrasca

Kontrole obrasca izvorne su kontrole koje su kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel, počevši od programa Excel 5.0. Kontrole obrasca dizajnirane su za i za korištenje na listovima XLM makronaredbi.

Kontrole obrasca koristite ako se želite jednostavno referirati na podatke u ćelijama i raditi s njima ne koristeći VBA kod te ako kontrole želite dodati na list grafikona. Kada, primjerice, kontrolu okvira s popisom dodate na radni list i povežete ga s ćelijom, brojčanu vrijednost možete vratiti za trenutno mjesto odabrane stavke u kontroli. Zatim pomoću te brojčane vrijednosti i funkcije INDEX možete odabrati različite stavke s popisa.

Makronaredbe možete pokrenuti i pomoću kontrola obrasca. Kontroli možete priložiti postojeću makronaredbu, a možete napisati ili snimiti novu makronaredbu. Kada korisnik obrasca klikne kontrolu, kontrola pokreće makronaredbu.

Te kontrole, međutim, nije moguće dodati u korisničke obrasce koji se koriste za kontroliranje događaja ili one koji su izmijenjeni tako da pokreću web-skripte na web-stranicama.

Sažetak kontrola obrazaca

Naziv gumba

Primjer

Opis

Slika gumba

Oznaka

Primjer oznake kontrole obrasca

Određuje svrhu ćelije ili tekstnog okvira ili prikazuje opisni tekst (npr. naslove, opise, slike) ili kratke upute.

Slika gumba

Grupni okvir

Primjer kontrole grupnog okvira na alatnoj traci obrasca

Grupira povezane kontrole u jednu vizualnu jedinicu u pravokutniku s neobaveznom oznakom. Obično se grupiraju gumbi mogućnosti, potvrdni okviri ili blisko povezani sadržaji.

Slika gumba

Gumb

Primjer kontrole gumba na alatnoj traci obrasca

Pokreće makronaredbu koja izvodi akciju kada je korisnik klikne. Gumb se naziva i gumbom za pritiskanje.

Slika gumba

Potvrdni okvir

Primjer kontrole potvrdnog okvira na alatnoj traci obrasca

Uključuje ili isključuje vrijednost koja naznačuje suprotan ili jednoznačan odabir. Možete potvrditi više okvira na radnom listu ili u grupnom okviru. Potvrdni okvir može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira).

Slika gumba

Gumb mogućnosti

Primjer kontrole gumba mogućnosti na alatnoj traci obrasca

Omogućuje jedan odabir unutar ograničenog skupa međusobno isključivih odabira; gumb mogućnosti obično sadrži grupni okvir ili okvir. Gumb mogućnosti može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira). Gumb mogućnosti naziva se i izbornim gumbom.

Slika gumba

Okvir popisa

Primjer kontrole okvira popisa obrasca

Prikazuje popis stavki teksta koje korisnik može odabrati. Okvir popisa koristite za prikazivanje velikog broja odabira koji se razlikuju brojem ili sadržajem. Tri su vrste okvira popisa:

 • Okvir popisa s jednim odabirom omogućuje samo jedan odabir. U tom slučaju okvir popisa predstavlja grupu gumba mogućnosti, osim što je okvir popisa pogodniji za rukovanje velikim brojem stavki.

 • Okvir popisa za višestruki odabir omogućuje jedan odabir ili neprekinute (susjedne) odabire.

 • Okvir popisa za prošireni odabir omogućuje jedan odabir, neprekinute odabire i odabire koji nisu uzastopni (susjedni).

Slika gumba

Kombinirani okvir

Primjer kontrole kombiniranog okvira obrasca

Kombinira tekstni okvir s okvirom popisa radi stvaranja okvira s padajućim popisom. Kombinirani je okvir kompaktniji od okvira popisa, no korisnik mora kliknuti strelicu dolje da bi prikazao popis stavki. Kombinirani okvir koristite da biste korisniku omogućili da upiše unos ili da s popisa odabere samo jednu stavku. Kontrola prikazuje trenutnu vrijednost u tekstnom okviru, bez obzira na to kako je vrijednost unesena.

Slika gumba

Klizač

Primjer kontrole klizača na alatnoj traci obrasca

Kreće se kroz raspon vrijednosti kada kliknete strelice klizača ili povučete okvir klizača. Kroz stranicu s vrijednostima (unaprijed postavljeni interval), k tome, možete se pomicati tako da kliknete područje između okvira klizača i bilo koje njegove strelice. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Okretni gumb

Primjer kontrole okretnog gumba na alatnoj traci obrasca

Povećava ili smanjuje vrijednost, npr. brojevni interval, vrijeme ili datum. Da biste povećali vrijednost, kliknite strelicu gore, a da biste smanjili vrijednost, kliknite strelicu dolje. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Napomena : Sljedeće kontrole nisu dostupne u radnim knjigama programa programa Excel 2010. Te se kontrole mogu koristiti samo na listovima s dijaloškim okvirima u programu Excel 5.0.

Naziv gumba

Slika gumba Tekstno polje

Slika gumba Kombinirani popis – uređivanje

Slika gumba Uređivanje kombiniranog padajućeg izbornika

Slika gumba Pokretanje dijaloškog okvira

Vrh stranice

ActiveX kontrole

ActiveX kontrola mogu se koristiti na obrascima radnog lista, s VBA kodom i bez njega, te na VBA korisničkim obrascima. Općenito, ActiveX kontrole koristite kada trebate fleksibilnije uvjete dizajna od onih koje omogućuju kontrole obrasca. ActiveX kontrole imaju dodatna svojstva koja možete koristiti za prilagodbu njihova izgleda, ponašanja, fontova i drugih karakteristika.

Možete, k tome, kontrolirati i razne događaje koji se pojavljuju pri aktivaciji ActiveX kontrola. Možete, primjerice, izvoditi razne akcije, ovisno o tome koju stavku korisnik odabere na kontroli okvira popisa, a možete i poslati upit u bazu podataka radi ponovnog ispunjavanja kombiniranog okvira stavkama kada korisnik klikne gumb. Također, možete pisati makronaredbe koje odgovaraju događaju pridruženom ActiveX kontrolama. Kada korisnik obrasca aktivira kontrolu, pokretanjem VBA koda obrađuju se svi događaji koji se pojavljuju za tu kontrolu.

Računalo, k tome, sadrži brojne ActiveX kontrole koje su instalirali Excel i drugi programi, npr. Calendar Control 12.0 i Windows Media Player.

Važno : Na radnim listovima nije moguće izravno koristiti sve ActiveX kontrole; neke se mogu koristiti samo u Visual Basic for Applications (VBA) korisničkim obrascima. Ako neku od tih ActiveX kontrola pokušate dodati u radni list, Excel prikazuje poruku "Objekt nije moguće umetnuti".

ActiveX kontrole, međutim, nije moguće dodavati u listove grafikona iz korisničkog sučelja ili u listove XLM makronaredbi. Osim toga, makronaredbu nije moguće dodijeliti tako da se izravno pokreće iz ActiveX kontrole na isti način kao i iz kontrole obrasca.

Sažetak ActiveX kontrola

Naziv gumba

Primjer

Opis

Slika gumba

Potvrdni okvir

Primjer ActiveX kontrole potvrdnog okvira

Uključuje ili isključuje vrijednost koja naznačuje suprotan ili jednoznačan odabir. Istovremeno možete potvrditi više okvira na radnom listu ili u grupnom okviru. Potvrdni okvir može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira).

Slika gumba

Tekstni okvir

Primjer ActiveX kontrole tekstnog okvira

U pravokutnom okviru omogućuje prikaz, unos ili uređivanje teksta vezanog uz ćeliju. Tekstni okvir može biti i statično tekstno polje koje predstavlja informacije samo za čitanje.

Slika gumba

Naredbeni gumb

Primjer ActiveX kontrole naredbenog gumba

Pokreće makronaredbu koja izvodi akciju kada je korisnik klikne. Naredbeni gumb naziva se i gumbom za pritiskanje.

Slika gumba

Gumb mogućnosti

Primjer ActiveX kontrole gumba mogućnosti

Omogućuje jedan odabir unutar ograničenog skupa međusobno isključivih odabira koji se obično nalaze u grupnom okviru ili okviru. Gumb mogućnosti može imati jedno od tri stanja: potvrđeno (uključeno), poništeno (isključeno) i miješano, odnosno kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kod višestrukog odabira). Gumb mogućnosti naziva se i izbornim gumbom.

Slika gumba

Okvir popisa

Primjer ActiveX kontrole okvira popisa

Prikazuje popis stavki teksta koje korisnik može odabrati. Okvir popisa koristite za prikazivanje velikog broja odabira koji se razlikuju brojem ili sadržajem. Tri su vrste okvira popisa:

 • Okvir popisa s jednim odabirom omogućuje samo jedan odabir. U tom slučaju okvir popisa predstavlja grupu gumba mogućnosti, osim što je okvir popisa pogodniji za rukovanje velikim brojem stavki.

 • Okvir popisa za višestruki odabir omogućuje jedan odabir ili neprekinute (susjedne) odabire.

 • Okvir popisa za prošireni odabir omogućuje jedan odabir, neprekinute odabire i odabire koji nisu uzastopni (susjedni).

Slika gumba

Kombinirani okvir

Primjer ActiveX kontrole kombiniranog okvira

Kombinira tekstni okvir s okvirom popisa, čime se stvara okvir s padajućim popisom. Kombinirani je okvir kompaktniji od okvira popisa, no korisnik mora kliknuti strelicu dolje da bi prikazao popis stavki. Koristite ga da biste korisniku omogućili da upiše unos ili da s popisa odabere samo jednu stavku. Kontrola prikazuje trenutnu vrijednost u tekstnom okviru, bez obzira na to kako je vrijednost unesena.

Slika gumba

Gumb za uključivanje i isključivanje

Primjer ActiveX kontrole gumba za uključivanje i isključivanje

Naznačuje stanje, npr. Da/Ne, ili način, npr. Uključeno/isključeno. Kada se klikne, gumb se prebacuje između omogućenog i onemogućenog stanja.

Slika gumba

Okretni gumb

Primjer ActiveX kontrole okretnog gumba

Povećava ili smanjuje vrijednost, npr. brojevni interval, vrijeme ili datum. Da biste povećali vrijednost, kliknite strelicu gore, a da biste smanjili vrijednost, kliknite strelicu dolje. Korisnik obično može i unijeti tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Klizač

Primjer ActiveX kontrole klizača

Kreće se kroz raspon vrijednosti kada kliknete strelice klizača ili povučete okvir klizača. Kroz stranicu s vrijednostima (unaprijed postavljeni interval), k tome, možete se pomicati tako da kliknete područje između okvira klizača i bilo koje njegove strelice. Korisnik obično može i izravno upisati tekstnu vrijednost u pridruženu ćeliju ili tekstni okvir.

Slika gumba

Oznaka

Primjer ActiveX kontrole oznake

Određuje svrhu ćelije ili tekstnog okvira, prikazuje opisni tekst (npr. naslove, opise, slike) ili pruža kratke upute.

Slika gumba

Slika

Primjer ActiveX kontrole slike

Ugrađuje sliku, npr. bitmapa, JPEG ili GIF.

Kontrola okvira

Primjer ActiveX kontrole grupnog okvira

Pravokutni objekt s neobaveznom oznakom koji grupira povezane kontrole u jednu vizualnu jedinicu. Obično se u kontroli okvira grupiraju gumbi mogućnosti, potvrdni okviri ili blisko povezani sadržaji.

Napomena : ActiveX kontrola okvira nije dostupna u odjeljku ActiveX kontrole naredbe Umetni. Kontrolu, međutim, možete dodati iz dijaloškog okvira Dodatne kontrole tako da odaberete Okvir programa Microsoft Forms 2.0.

Slika gumba

Dodatne kontrole

Prikazuje popis dodatnih ActiveX kontrola dostupnih na vašem računalu koje možete dodati u prilagođeni obrazac, npr. Calendar Control 12.0 i Windows Media Player. Osim toga, u ovom dijaloškom okviru možete registrirati prilagođenu kontrolu.


Vrh stranice

Objekti alata za crtanje

Primjeri oblika U obrascu možete prikazati SmartArt grafiku, oblike, WordArt i tekstne okvire. Tim objektima možete promijeniti veličinu, možete ih rotirati, zrcaliti, bojati i kombinirati radi stvaranja još složenijih oblika. Kada tekst unesete izravno u oblik ili objekt tekstnog okvira, on postaje dio tog objekta – ako rotirate ili zrcalite objekt, tekst se rotira ili zrcali s njim. Za razliku od ActiveX kontrola, pojedinačnim riječima i znakovima u objektu možete dodijeliti razne atribute, npr. veličinu i stil fonta. Osim toga, možete dodijeliti makronaredbe i dodati hiperveze u te objekte. Možete čak i povezati tekst u obliku ili objektu tekstnog okvira s ćelijom radnog lista i dinamički prikazati ažurirane vrijednosti u tim objektima.

Vrh stranice

Rad s kontrolama i objektima na obrascu radnog lista

Kada dodate obrasce i ActiveX u obrazac radnog lista, obično je potrebno podesiti i presložiti kontrole na razne načine da bi se stvorio dobro dizajniran obrazac jednostavan za korištenje. Uobičajeni zadaci obuhvaćaju:

 • kontrolu prikaza rešetke kada radite s kontrolama i odluku o tome želite li rešetku prikazati korisniku na konačnom obrascu radnog lista

 • potvrđivanje i poništavanje kontrola tako da možete navesti svojstva ili napraviti dodatne prilagodbe

 • uređivanje teksta u kontroli, npr. naslova ili oznake

 • grupiranje, kopiranje, premještanje i poravnanje kontrola radi organiziranja izgleda obrasca radnog lista

 • promjenu veličine i oblikovanje kontrola radi postizanja željenog izgleda

 • promjenu položaja i veličine s ćelijom

 • zaštitu kontrola i povezanih ćelija u skladu s posebnim potrebama za zaštitu podataka

 • omogućivanje i onemogućivanje ispisa kontrola pri ispisu obrasca radnog lista

 • brisanje nekorištenih kontrola

Radni list možete dizajnirati sa ili bez crta rešetke u pozadini. Želite, primjerice, isključiti rešetku, a zatim oblikovati sve ćelije istom bojom ili uzorkom ili pak kao pozadinu lista upotrijebiti sliku. Da biste sakrili ili prikazali rešetku, na kartici Prikaz u grupi Prikaži/sakrij potvrdite ili poništite potvrdni okvir Crte rešetke.

Dodatne informacije potražite u odjeljku Vidi također ove teme.

Vrh stranice

Određivanje vrste kontrole koja se nalazi na radnom listu

Budući da postoje tri različite vrste kontrola i objekata koje možete jedinstveno oblikovati, možda po izgledu nećete biti sigurni koja je to vrsta kontrole. Da biste odredili vrstu kontrole (kontrola obrasca ili ActiveX):

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Svojstva, kontrola je ActiveX kontrola, a radite u dizajnerskom načinu rada.

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Dodijeli makronaredbu, kontrola je kontrola obrasca.

  Savjet : Da biste prikazali točni izbornik prečaca za kontrolu obrasca grupnog okvira, provjerite jeste li odabrali obod umjesto unutrašnjosti grupnog okvira.

 • Ako izbornik prečaca sadrži naredbu Uredi tekst, objekt je crtežni objekt.

Vrh stranice

VBA korisnički obrasci

Radi maksimalne fleksibilnosti možete stvoriti korisničke obrasce, prilagođene dijaloške okvire koji obično obuhvaćaju najmanje jednu ActiveX kontrolu. Korisničke obrasce možete učiniti dostupnima iz VBA koda koji stvorite u programu Microsoft Visual Basic Editor. Koraci najviše razine za stvaranje korisničkog obrasca jesu:

 1. Umetnite korisnički obrazac u VBA projekt radne knjige. VBA projektu radne knjige možete pristupiti tako da najprije prikažete Visual Basic Editor (pritisnite tipke ALT+F11), a zatim na izborniku Umetanje u programu Visual Basic Editor kliknete Korisnički obrazac.

 2. Napišite proceduru za prikaz korisničkog obrasca.

 3. Dodajte ActiveX kontrole.

 4. Izmijenite svojstva za ActiveX kontrole.

 5. Napišite procedure za rukovanje događajima za ActiveX kontrole.

Pomoću korisničkih obrazaca možete koristiti dodatne funkcije obrasca. Primjerice, programski možete dodati zasebni gumb mogućnosti za svako slovo abecede ili pak potvrdni okvir za svaku stavku na velikim popisima datuma ili brojeva.

Prije stvaranja korisničkog obrasca preporučuje se korištenje ugrađenih dijaloških okvira dostupnih iz programa Excel koji možda odgovaraju vašim potrebama. Ti ugrađeni dijaloški okviri obuhvaćaju VBA funkcije InputBox i MsgBox, metodu InputBox programa Excel, metodu GetOpenFilename, metodu GetSaveAsFilename te objekt dijaloških okvira objekta Aplikacija, koji sadrži sve ugrađene dijaloške okvire programa Excel.

Dodatne informacije potražite u temi pomoći Pomoć za Visual Basic Editor te proučite razvojni centar za Microsoft Office Excel.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×