Mogućnosti OpenType fonta u dijaloškom okviru Font

U programu Microsoft Word 2010 možete koristiti nove značajke OpenType fonta ako koristite font koji podržava te značajke da bi vaš dokument izgledao profesionalno ispisan.

Značajke OpenType fonta obuhvaćaju ligature, mogućnosti razmaka između brojki, mogućnosti oblika brojki i stilske skupove.

Sadržaj članka

Primjena značajki OpenType fonta

Značajke OpenType fonta

Mogućnosti ligatura

Mogućnosti razmaka između brojki

Mogućnosti oblika brojki

Mogućnosti stilskih skupova

Korištenje kontekstnih zamjena

Primjena značajki OpenType fonta

  1. Na kartici Polazno kliknite Pokretač dijaloškog okvira Font.

  2. Kliknite karticu Dodatno.

  3. U odjeljku Značajke OpenType fonta odaberite željene mogućnosti.

Vrh stranice

Značajke OpenType fonta

Kada dizajneri fontova stvaraju fontove, često dizajnu dodaju posebne značajke. Odabrani OpenType fontovi sadrže neke ili sve dolje navedene značajke, stoga detalje potražite od davatelja fontova. Uz te fontove te su značajke dostupne za primjenu na tekst radi uglađenijeg izgleda i lakšeg čitanja.

Na primjer, fontovi u Microsoftovoj zbirci ClearType fontova – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia i Corbel – sadrže razne OpenType fontove, uključujući smanjena velika slova, ligature, oblike brojki i razmake između brojki. Gabriola, noviji font izvorno izdan sa sustavom Windows 7, sadrži čak i bogatiju podršku za značajke OpenType fontova, uključujući proširenu upotrebu stilskih skupova.

Mogućnosti ligatura

Ligatura je kombinacija znakova koja se piše kao grafem i kao da je jedan znak. Najčešće se ligature sastoje od parova slova. Standard OpenType fontova određuje četiri kategorije ligatura, no dizajner fonta odlučuje koju će podržati i u koju će grupu staviti svaku kombinaciju znakova. Dolje navedeni opisi smjernice su za vrste ligatura koje se mogu koristiti.

Samo standardne    Standardni skup ligatura razlikuje se prema jeziku, no sadrži ligature za koje se većina dizajnera fontova slaže da odgovaraju tom jeziku. Na primjer, u engleskom jeziku uobičajena ligatura povezana je sa slovom "f" i vidi se u izrazu “five spiffy flowers”.

Standardne i kontekstne    Kontekstne su ligature one za koje dizajner fonta smatra da odgovaraju određenom fontu, no nisu standardne. Kombinacija standardnih i kontekstnih ligatura daje skup ligatura koji dizajner fonta smatra odgovarajućim za uobičajenu upotrebu.

Povijesne i diskrecijske    Povijesni su oblici ligatura oni koji su nekada bile standardni, ali više se ne koriste u jeziku. Mogu se koristiti da bi se dobio štih određenog povijesnog razdoblja. Diskrecijske su ligature one koje je dizajner fonta namijenio u određene svrhe. Općenito, vjerojatnije je da ćete povijesne i diskrecijske ligature koristiti samo na dijelu teksta. U engleskom jeziku izraz “check your fast facts on Fiji Islands” može prikazati neke od povijesnih ligatura.

Sve    Sve kombinacije ligatura koje su dostupne za font primjenjuju se na tekst.

Mogućnosti razmaka između brojki

Zadano    Zadani razmak između brojki dizajner fonta određuje za svaki pojedini font.

Proporcionalno    Brojke su razmaknute kao slova, s različitom širinom. Na primjer, broj 8 je širi od 1. Taj je razmak lakše čitati u tekstu. Candara, Constantia i Corbel tri su Microsoftova fonta koji po zadanom koriste proporcionalni razmak.

Tabularno    Svaki broj ima istu širinu. To znači da se u stupcu tablice, na primjer, svi troznamenkasti brojevi poravnavaju. Tabularni razmak koristi se za matematiku. Cambria, Calibri i Consolas tri su Microsoftova OpenType fonta koja po zadanom sadrže tabularni razmak.

Mogućnosti oblika brojki

Zadano    Zadani oblik brojki određuje dizajner fonta za svaki pojedini font.

Poravnano    Poravnani brojevi imaju istu visinu i ne šire se ispod osnovnog retka teksta. Poravnane brojeve lakše je čitati u tablicama, okvirima i obrascima. Cambria, Calibria i Consolas tri su Microsoftova OpenType fonta koji su po zadanom postavljeni na poravnane brojeve.

Stari stil    Uz numeriranje starim stilom crte znakova prelaze iznad ili ispod retka teksta (tako je brojeve lakše čitati). Na primjer, neki brojevi, kao što su 3 i 5, šire se ispod osnovnog retka ili su centrirani iznad na crti. Candara, Constantia i Corbel tri su Microsoftova OpenType fonta koji su po zadanom postavljeni na numeriranje starim stilom.

Mogućnosti stilskih skupova

Izgled teksta možete promijeniti primjenom različitih stilskih skupova na tekst. Dizajner fonta može obuhvatiti do 20 stilskih skupova u određenom fontu, a svaki stilski skup može sadržavati bilo koji podskup znakova fonta.

Na primjer, ako je tekst oblikovan kao Gabriola, možete odabrati neki od sedam stilskih skupova, od kojih svaki mijenja oblikovanje svakog znaka u tekstu.

Kada stilski skup sadrži druge značajke, kao što su kontekstne zamjene, te se značajke aktiviraju kao dio odabira tog stilskog skupa.

Kada kliknete broj skupa na popisu Stilski skupovi, u okviru Pretpregled prikazuje se kako će tekst izgledati.

Zadano    Zadani stilski skup određuje dizajner fonta za svaki font.

1-20 Stilske skupove omogućuje dizajner fonta. Ne nude svi fontovi različite stilske skupove.

Stilski skupovi

Tekst u fontu Gabriola s primijenjenim zadanim stilskim skupom

Isti tekst s primijenjenim stilskim skupom 4

Isti tekst s primijenjenim stilskim skupom 5

Isti tekst s primijenjenim stilskim skupom 6

Korištenje kontekstnih zamjena

Potvrdite taj potvrdni okvir da biste omogućili precizno ugađanje slova ili kombinacija slova u skladu sa znakovima koji ih okružuju. Tu značajku možete koristiti da biste dobili skriptu koja izgleda prirodnije i uglađenije. Osim toga, kontekstne zamjene možete koristiti da biste određene oblike slova dobili na početku ili kraju riječi, pokraj točke ili čak na kraju odlomka.

Neki fontovi sadrže kontekstne zamjene za cijele riječi, kao što su u engleskom jeziku npr. "of" i "the".

Kontekstne zamjene

Tekst u fontu Segoe Script

Isti tekst s primijenjenim kontekstnim zamjenama. Razlika je gotovo neprimjetna. Vidljiva je na obliku slova h.

Napomena : Word 2010 ne podržava kontekstne zamjene za kraj retka za kojim slijedi automatski prijelom stranice.

Vrh stranice

Zajedničko korištenje Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Sjajno! Imate li još povratnih informacija?

Na koji ga način možemo poboljšati?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×