Dodavanje potpisa pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Dodavanje potpisa pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Simbol čitanja naglas s oznakom sadržaja na čitaču zaslona. U ovoj se temi opisuje korištenje čitača zaslona sa sustavom Office

Ovaj je članak namijenjen osobama koje s proizvodima sustava Office koriste program čitača zaslona dostupan u sklopu kompleta sadržaja Pristupačnost u sustavu Office. Općenitu pomoć potražite na početnoj stranici web-mjesta za podršku za Office.

U programu Outlook 2016 možete dodati potpis pomoću tipkovnice i čitača zaslona, npr. JAWS-a ili Pripovjedača, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Windows. Potpis se automatski prikazuje pri dnu nove poruke e-pošte, uključujući odgovore i poruke koje prosljeđujete.

Napomene : 

Sadržaj teme

Stvaranje novog potpisa

Ne morate koristiti isti potpis za sve. Možete koristiti poseban potpis za svaku vrstu e-pošte. Na primjer, poslovni potpis može obuhvatiti ime, naziv radnog mjesta i podatke za kontakt, osobni potpis može imati samo nadimak i sliku.

 1. U programu Outlook pritisnite Alt + F, T. Otvara se prozor Mogućnosti programa Outlook i začut ćete „General 1 of 13 is selected” (Općenito, odabrano 1 od 13).

 2. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete „Mail” (Pošta).

 3. Pritisnite Alt + N, Enter. Otvara se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice i začut ćete: „Signatures and Stationery dialog. Email Signature page” (Dijaloški okvir Potpisi i tiskanice. Stranica Potpis e-pošte). Ako koristite Pripovjedač, čut ćete: „Signatures and Stationery window OK button” (prozor Potpisi i tiskanice, gumb U redu).

 4. Da biste stvorili novi potpis, pritisnite Alt + N, Enter. Otvara se dijaloški okvir Novi potpis, a vi čujete: "New Signature dialog. Type a name for this signature” (Dijaloški okvir Novi potpis. Upišite naziv za taj potpis).

 5. Upišite naziv za taj potpis. Pritisnite tabulator da biste došli do gumba U redu, a zatim pritisnite Enter.

  Savjet : Dajte potpisima opisne nazive, npr. „završetak za tvrtku”. Dobar naziv može vam pomoći da pronađete potpis koji želite u budućnosti.

 6. Fokus se vraća na dijaloški okvir Potpisi i tiskanice u okvir Odabir potpisa za uređivanje.

 7. Ako koristite Outlook za više računa e-pošte, odaberite račun koji će koristiti taj potpis.

  • Da biste prešli u okvir računa e-pošte, pritisnite Alt + A. Čut ćete „Email account combo box colon” (Kombinirani okvir Račun e-pošte dvotočje” i naziv odabranog potpisa. U Pripovjedaču čujete samo naziv odabranog potpisa.

  • Koristite tipke sa strelicama prema gore ili dolje da biste se kretali popisom dok ne čujete željeni račun, a zatim pritisnite Enter.

 8. Pritisnite Alt + M da biste otvorili padajući popis Nove poruke. Čut ćete: „Signatures and Stationary dialog. To change the selection, use te arrow keys. (Dijaloški okvir Potpisi i tiskanice. Da biste promijenili odabir, koristite strelice.) Pomoću strelica gore i dolje pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Enter.

 9. Pritisnite Alt + F da biste otvorili padajući popis Odgovori/prosljeđivanja. Čut ćete: „Signatures and Stationary dialog. To change the selection, use te arrow keys. (Dijaloški okvir Potpisi i tiskanice. Da biste promijenili odabir, koristite strelice.) U Pripovjedaču ćete čuti samo naziv odabranog potpisa. Pomoću tipki sa strelicama pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Enter.

 10. Da biste otvorili Uređivanje potpisa i dodali tekst potpisa, pritisnite Alt + T, a zatim tipku Tab dok ne čujete: „Not available outside an open message.” (Nije dostupno izvan otvorene poruke.) U Pripovjedaču čujete „Edit signature. Editing text.” (Uređivanje potpisa. Uređivanje teksta.) Fokus će biti na polju Potpis.

 11. Upišite tekst potpisa.

 12. Pomoću tabulatora se pomaknite na gumb U redu, a zatim pritisnite Enter da biste zatvorili okvir Potpisi.

 13. Da biste zatvorili prozor Mogućnosti programa Outlook, pomoću tabulatora se pomaknite na gumb U redu, a zatim pritisnite Enter.

  Fokus se vraća ondje odakle ste krenuli.

Tipkovni prečaci za oblikovanje potpisa

Evo nekih tipkovnih prečaca koje možete koristiti da biste oblikovali potpis e-pošte:

Akcija

Kombinacija tipki

Primjena oblikovanja Podebljano

Ctrl + B

Primjena oblikovanja Podcrtano

Ctrl + U

Uklanjanje oblikovanja teksta

Ctrl + razmaknica

Promjena fonta

Alt + T

Lijevo poravnanje

Ctrl + L

Centriranje teksta

Ctrl + C

Desno poravnanje

Ctrl + R

Umetanje potpisa

 1. Dok sastavljate poruku u programu Outlook, pritisnite Alt + N da biste otvorili karticu Umetanje, a zatim AS da biste otvorili mogućnost Potpis.

 2. Ako je samo jedan potpis dostupan, a želite dodati baš taj, pritisnite Enter. Ako imate više potpisa, pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste odabrali neki potpis. Čitač zaslona izgovarat će nazive potpisa dok budete prelazili s jednog na drugi. Kada dođete na potpis koji želite koristiti, pritisnite Enter.

  Potpis se dodaje u poruku, a fokus se vraća na poruku.

Set a default signature

 1. U programu Outlook, pritisnite Alt + F, T. Otvorit će se prozor Mogućnosti programa Outlook.

 2. Ako je potrebno, pritišćite strelicu dolje ili gore dok ne čujete: „Mail” (Pošta). Pritisnite Alt + N. Čitač zaslona kazat će: „Signature, button” (Potpis, gumb). Pritisnite Enter. Otvara se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice.

 3. Ako imate više računa e-pošte u upotrebi, pritisnite Alt + A da biste otvorili popis Račun e-pošte. Pomoću tipki sa strelicama pomičite se po popisu i pritisnite Enter na kada dođete na račun za koji želite postaviti potpise.

 4. Da biste dodali zadani potpis za nove poruke koje sastavite pomoću tog računa, pritisnite Alt + M da biste otvorili popis Nove poruke. Čut ćete trenutni odabir. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Enter.

 5. Da biste dodali zadani potpis u poruke na koje odgovarate ili koje prosljeđujete, pritisnite Alt + F da biste otvorili popis Odgovori/prosljeđivanja. Čut ćete trenutni odabir. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Enter.

 6. Da biste spremili promjene, pritišćite tabulator dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter. Zatvara se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice i vraćate se na prozor Mogućnosti programa Outlook. Da biste zatvorili prozor i vratili se u mapu ulazne pošte, pritisnite Esc.

Vidi također

Tipkovni prečaci za Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

U programu Outlook 2016 za Mac možete dodati potpis pomoću tipkovnice i aplikacije VoiceOver, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Mac OS. Možete postaviti potpis da se automatski pojavljuje na dnu novih poruka e-pošte, odgovora i poruka e-pošte koje prosljeđujete.

Napomene : 

Sadržaj teme

Stvaranje novog potpisa

Ne morate koristiti isti potpis za sve. Možete koristiti poseban potpis za svaku vrstu e-pošte. Na primjer, poslovni potpis može obuhvatiti ime, naziv radnog mjesta i podatke za kontakt, osobni potpis može imati samo nadimak i sliku.

 1. U programu Outlook pritisnite Control + Option + M da biste prešli na traku izbornika.

 2. Jedanput pritisnite tipku sa strelicom desno. Čut ćete: „Outlook.” Da biste otvorili izbornik, pritisnite Control + Option + razmaknica.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete „Preferences, ellipsis” (Preferencije, trotočje). Pritisnite kombinaciju tipki Control + Option + razmaknica da biste odabrali.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Preference programa Outlook. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: „Signature, button” (Potpis, gumb). Pritisnite Control + Option + razmaknica.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: „Add signature, button” (Dodaj potpis, gumb). Pritisnite Control + Option + razmaknica.

 6. Pritišćite tabulator dok ne budete u grupi Potpis i upišite tekst za potpis.

 7. Upišite opisni naziv za potpis pa više puta pritisnite Shift + Tab dok ne čujete: „Untitled, contents selected, edit text” (Bez naslova, sadržaj odabran, uređivanje teksta). Sad ste u polju Naziv potpisa, gdje možete upisati novi naziv.

 8. Više puta pritisnite Shift + tabulator dok ne čujete kako VoiceOver izgovara račun e-pošte.

  Ako Outlook koristite za više računa e-pošte, odaberite račun koji će zadano koristiti taj potpis. Da biste otvorili popis računa, pritisnite Control + Option + razmaknica. Pomoću strelica gore i dolje pomičite se po popisu dok ne čujete željeni račun pa ga odaberite pritiskom na Control + Option + razmaknica.

 9. Da biste automatski dodali takav potpisa u sve nove poruke koje sastavite i šaljete s tog računa e-pošte, jedanput pritisnite tabulator. Fokus je na popisu Nove poruke. Prema zadanim postavkama, odabrana je mogućnost Ništa. VoiceOver će izgovoriti: „None, pop up button” (Ništa, skočni gumb).

 10. Da biste otvorili popis mogućnosti, pritisnite Control + Option + razmaknica. Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se premjestili na potpis. Kada čujete željeni potpis, pritisnite tipke Control + Option + razmaknica i odaberite ga.

 11. Ako želite uključiti potpis u poruke na koje odgovarate i one koje prosljeđujete, jedanput pritisnite tabulator. Fokus je na popisu Odgovori/prosljeđivanja. Prema zadanim postavkama, odabrana je mogućnost Ništa. VoiceOver će izgovoriti: „None, pop up button” (Ništa, skočni gumb).

 12. Pritisnite Control + Option + razmaknicu da biste otvorili izbornik popis. Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste se premjestili na potpis. Kada čujete željeni potpis, pritisnite tipke Control + Option + razmaknica i odaberite ga.

 13. Pritisnite Command + W da biste zatvorili dijaloški okvir Potpisi i vratiti se odakle ste krenuli.

Umetanje potpisa

 1. Dok sastavljate poruku u programu Outlook, pritišćite Shift + Tab dok VoiceOver ne izgovori: „Signature, menu button” (Potpis, gumb izbornika). Pritisnite kombinaciju tipki Control + Option + razmaknica da biste odabrali.

 2. Otvorit će se podizbornik potpisa. Po stavkama potpisa krećite se pritiskanjem tipke sa strelicom dolje ili tipke sa strelicom gore. Kada čujete željeni potpis koji želite koristiti, pritisnite tipke Control + Option + razmaknica.

  Potpis se dodaje u poruku. Fokus ostaje na gumbu Potpis na vrpci. Da biste premjestili fokus tijela poruke, pritišćite tabulator.

Set a default signature

 1. U programu Outlook pritisnite Control + Option + M da biste prešli na traku izbornika.

 2. Jedanput pritisnite tipku sa strelicom desno. Čut ćete: „Outlook.” Da biste otvorili izbornik, pritisnite Control + Option + razmaknica.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom prema dolje dok ne čujete „Preferences, ellipsis” (Preferencije, trotočje). Pritisnite kombinaciju tipki Control + Option + razmaknica da biste odabrali.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Preference programa Outlook. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: „Signature, button” (Potpis, gumb). Pritisnite Control + Option + razmaknica.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi. Pritišćite Shift + tabulator dok ne čujete kako VoiceOver izgovara račun e-pošte.

 6. Ako u programu Outlook imate više računa e-pošte, odaberite račun koji će koristiti taj potpis. Da biste otvorili popis računa, pritisnite Control + Option + razmaknica. Pomoću strelica gore i dolje pomičite se po popisu dok ne čujete željeni račun pa ga odaberite pritiskom na Control + Option + razmaknica.

 7. Da biste dodali zadani potpis za nove poruke koje sastavite pomoću tog računa, pritisnite tabulator jednom da biste otvorili popis Nove poruke. Čut ćete trenutni odabir. Da biste otvorili popis mogućnosti, pritisnite Control + Option + razmaknica. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Control + Option + razmaknica da biste ga odabrali.

 8. Da biste dodali zadani potpis u poruke na koje odgovarate ili koje prosljeđujete, pritisnite tabulator jednom da biste otvorili popis Odgovori/prosljeđivanja. Čut ćete trenutni odabir. Da biste otvorili popis mogućnosti, pritisnite Control + Option + razmaknica. Pomoću tipki sa strelicama gore i dolje pomaknite se na željeni potpis pa pritisnite Control + Option + razmaknica da biste ga odabrali.

 9. Pritisnite Command + W da biste spremili promjene i zatvorili dijaloški okvir Potpis.

Vidi također

Tipkovni prečaci za Outlook za Mac

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Office 365

Saznajte kako se kretati programom Outlook pomoću značajki za pristupačnost

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u službi Answer Desk za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×