Šifre polja: polje = (formula)

Napomena:  Željeli bismo vam pružiti najnoviji sadržaj pomoći što je brže moguće i to na vašem jeziku. Ova je stranica strojno prevedena te može sadržavati gramatičke pogreške ili netočnosti. Naša je namjera da vam ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam pri dnu ove stranice javiti jesu li vam ove informacije bile korisne? Kao referencu možete pogledati i članak na engleskom jeziku .

Kod polja = (Formula) izračunava broj pomoću matematičke formule.

Na kartici izgled koji se pojavljuje kada kliknete unutar tablice da biste to polje dodali u dokument možete koristiti naredbu Formula . Možete dodati i ga pomoću dijaloškog okvira polje .

Da biste otvorili dijaloški okvir Polje, u sustavu Windows odaberite karticu Umetanje pa u grupi Tekst odaberite Brzi dijelovi, a zatim Polje. Na Macu odaberite karticu Umetanje pa Polje. (Ako ne vidite stavku Polje, možda ćete prvo morati odabrati Tekst.)

Kod polja govori programu Word što umetnuti ili navesti u dokumentu nakon određivanja vrijednosti koda polja, kao što su trenutni datum ili broj stranica. Obično se vrijednost koja je rezultat jednostavno prikazuje kao dio dokumenta. Pritiskom kombinacije tipki Alt+F9 u sustavu Windows ili fn+Option+F9 na Macu možete se prebacivati između prikaza rezultata ili prikaza koda polja.

Savjet: Ako imate aplikaciju za proračunske tablice, kao što je Excel, ugrađivanje cijeli naziv ili dio radnog lista u dokument jednostavnije je od korištenja polja = (Formula).

Sintaksa

Kada pogledate kod polja = (Formula) u dokumentu, vidjet ćete da sintaksa izgleda ovako:

{ = formula [knjižna oznaka ] [\#slika broja ] }

Upute

Formula je izraz koji može sadržavati bilo koju kombinaciju brojeva, knjižnih oznaka koje se odnose na brojeve, polja čiji su rezultati brojevi te dostupne operatore i funkcije. Izraz se može odnositi na vrijednosti u tablici te na vrijednosti koje vraćaju funkcije.

Dodatne informacije:

Operatori

U polje = (formula) možete unijeti bilo koju kombinaciju vrijednosti te sljedeće matematičke i relacijske operatore.

+

zbrajanje

oduzimanje

*

množenje

/

dijeljenje

%

postotak

^

potenciranje i korjenovanje

=

jednako

<

manje od

< =

manje od ili jednako

>

veće od

> =

veće od ili jednako

< >

nije jednako

Funkcije

Polje = (formula) može koristiti vrijednosti koje vraćaju sljedeće funkcije. Funkcije s praznim zagradama mogu prihvatiti bilo koji broj argumenata. Argumenti moraju biti odvojeni razdjelnikom popisa definiranim u regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči sustava Microsoft Windows – zarezom (,) ili točkom sa zarezom (;). Argumenti mogu biti brojevi, formule ili nazivi knjižnih oznaka. Funkcije AVERAGE(), COUNT(), MAX(), MIN(), PRODUCT() i SUM() kao argumente mogu primiti i reference na ćelije tablica.

ABS(x)

Vraća pozitivnu vrijednost broja ili formule, bez obzira na njihovu stvarnu pozitivnu ili negativnu vrijednost.

AND(x;y)

Vraća vrijednost 1 ako su logički izrazi x i y istiniti ili vrijednost 0 (nula) ako je neki izraz neistinit.

AVERAGE( )

Vraća prosječnu vrijednost popisa vrijednosti.

COUNT( )

Vraća broj stavki na popisu.

DEFINED(x)

Vraća vrijednost 1 (istinito) ako je izraz x valjan ili pak vrijednost 0 (neistinito) ako se izraz ne može izračunati.

FALSE

Vraća 0 (nulu).

INT(x)

Vraća brojeve s lijeve strane decimalnog zareza vrijednosti ili formule x.

MIN( )

Vraća najmanju vrijednost s popisa.

MAX( )

Vraća najveću vrijednost s popisa.

MOD(x;y)

Vraća ostatak nastao dijeljenjem vrijednosti x s vrijednošću y cijeli broj puta.

NOT(x)

Vraća 0 (nula, neistinito) ako je logički izraz x istinit ili vrijednost 1 (istinito) ako je izraz neistinit.

OR(x;y)

Vraća vrijednost 1 (istinito) ako je neki od izraza x i y istinit ili vraća vrijednost 0 (nula, neistinito) ako su oba izraza neistinita.

PRODUCT( )

Vraća rezultat množenja popisa vrijednosti. Na primjer, funkcija { = PRODUCT (1;3;7;9) } vraća vrijednost 189.

ROUND(x;y)

Vraća vrijednost x zaokruženu na određeni broj decimalnih mjesta y; x može biti broj ili rezultat formule.

SIGN(x)

Vraća vrijednost 1 ako je x pozitivna vrijednost ili -1 ako je x negativna vrijednost.

SUM( )

Vraća zbroj popisa vrijednosti ili formula.

TRUE

Vraća vrijednost 1.

Reference tablice

Kada u tablici obavljate izračune, na ćelije programa tablica referencirate se kao A2, B1, B2, A1 itd., pri čemu slovo predstavlja stupac, a broj predstavlja redak. Reference ćelija u programu Microsoft Word, za razliku od ćelija u programu Microsoft Excel, uvijek predstavljaju apsolutnu referencu i ne prikazuju se pomoću znaka dolara. Na primjer, referenciranje na ćeliju A1 u programu Word identično je referenciranju na ćeliju u programu Excel u obliku $A$1.

Tablica prikaza referenci na ćelije

Referenciranje pojedinačnih ćelija

Da biste referencirali ćelije u formulama, koristite točku sa zarezom da biste odvojili reference na pojedine ćelije, a dvotočku da biste odvojili prvu i zadnju ćeliju u navedenom rasponu, kao što je prikazano u sljedećim primjerima.

Da biste izračunali prosječnu vrijednost ćelija, učinite sljedeće:

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(b:b) ili =average(b1:b3)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1:b2)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1:c2) ili =average(1:1;2:2)

Tablica s odabranim rasponom ćelija

=average(a1;a3;c2)

Referenciranje čitavog retka ili stupca

Čitav redak ili stupac u izračunu možete referencirati na sljedeće načine:

  • Koristite raspon koji sadrži samo slovo ili broj koji taj raspon predstavlja. Na primjer, pomoću raspona 1:1 referencirajte prvi redak u tablici. Ta oznaka omogućuje automatsko uvrštavanje svih ćelija retka u izračun, pa i onih koje odlučite kasnije dodati.

  • Koristite raspon koji obuhvaća određene ćelije. Na primjer, oznaka a1:a3 referencira stupac s tri retka. Ta oznaka omogućuje da se u izračun uvrste samo te određene ćelije. Ako kasnije dodate ćelije i želite ih uvrstiti u izračun, izračun morate urediti.

Referenciranje ćelija u drugoj tablici

Da biste referencirali ćelije u drugoj tablici ili neku ćeliju izvan tablice, tablicu označite pomoću knjižna oznaka. Na primjer, polje { =average(Tablica2 b:b) } izračunava prosječnu vrijednost stupca B u tablici koja je označena knjižnom oznakom Tablica2.

Knjižna oznaka

Naziv knjižna oznaka koja se odnosi na jednu ili više vrijednosti.

\# slika broja

Određuje prikaz numeričkog rezultata. Taj se parametar naziva parametrom "slike" jer oblik rezultata polja predstavljate simbolima.

Na primjer, skretnica \# #.##0,00 kn u polju { = SUM(ABOVE) \# #.##0,00 kn } prikazuje rezultat kao “4.455,70 kn”. Ako rezultat polja nije broj, ova skretnica neće imati učinka.

Napomena: Navodnici su potrebne jednostavne koje sadrže razmake – na primjer, { Prodajauožujku \ # #. ## 0.00 }. Za složenije numeričke slike i one koji sadrže tekst ili razmake, obuhvatite parametar slike navodnika, kao što je prikazano u sljedećim primjerima stavke slike. Word će dodati navodnike slikovna parametri ako umetnete polje pomoću naredbe polja na kartici Umetanje ili naredbe Formula na izborniku raspored (koji se pojavljuje kada kliknete unutar tablice).

Pomoću kombinacije sljedećih stavki slika sastavite skretnicu slike broja:

Stavke slika

0 (nula)

Određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 4 + 5 \# 00,00 } daje "09,00".

#

Određuje obavezni broj znamenki za prikaz rezultata. Ako rezultat ne sadrži znamenku na tom mjestu, Word će prikazati 0 (nulu). Na primjer, { = 9 + 6 \# $### } daje "$ 15".

Gumb Automatski zbroj

Ne uzima u obzir znamenke lijevo od rezerviranog mjesta "x". Ako se rezervirano mjesto nalazi desno od decimalnog zareza, Word će rezultat zaokružiti do tog mjesta. Na primjer:
{ = 111053 + 111439 \# x## } daje "492".
{ = 1/8 \# 0,00x } daje "0,125".
{ = 3/4 \# ,x } daje ",8".

, (decimalni zarez)

Određuje mjesto decimalnog zareza. Na primjer, { = SUM(ABOVE) \# $###,00 } daje "$495,47".

Napomena: U sustavu Windows, koristite decimalni razdjelnik naveden kao dio regionalnih postavki na upravljačkoj ploči.

. (razdjelnik tisućica)

Odjeljuje troznamenkaste nizove. Na primjer, { = NetProfit \# $#.###.### } daje "$2.456.800".

Napomena: U sustavu Windows, koristite razdjelnik tisućica naveden u regionalnim postavkama na upravljačkoj ploči.

- (znak minus)

Dodaje znak minus negativnom rezultatu ili razmak ako je rezultat pozitivan ili jednak nuli (0). Na primjer, { = 10 - 90 \# -## } daje "-80".

+ (znak plus)

Dodaje znak plus pozitivnom rezultatu, znak minus negativnom rezultatu, a razmak ako je rezultat jednak nuli (0). Na primjer, { = 100 - 90 \# +## } daje "+10", a { = 90 - 100 \# +## } daje "-10".

%, $, * i tako dalje

Uvrštava navedene znakove u rezultat. Na primjer, { = netprofit \# "##%" } daje "33%".

"positive; negative"

Određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate. Na primjer, ako je knjižna oznaka Prodaja95 pozitivna vrijednost, polje { Prodaja95 \# "$#.##0,00;-$#.##0,00" } prikazat će vrijednost u uobičajenom obliku, na primjer "$1.245,65". Negativna vrijednost bit će podebljana i sadržavat će znak minus, na primjer, "-$ 345,56".

"positive; negative; zero"

Određuje različite oblike broja za pozitivne i negativne rezultate te rezultat jednak nuli (0). Na primjer, ovisno o vrijednosti knjižne oznake Prodaja95, { Prodaja95 \# "$#.##0,00;($#.##0,00);$0" } prikazat će pozitivne vrijednosti, negativne vrijednosti i 0 (nulu) na sljedeći način: $1.245,65, ($ 345,56), $0

'text'

Dodaje tekst u rezultat. Tekst stavite u jednostruke navodnike. Na primjer, { = { cijena } *8,1% \# "$##0,00 'je PDV' " } prikazat će "$347,44 je PDV".

`numbereditem`

Prikazuje broj prethodne stavke numerirane pomoću naredbe Umetni opis ili tako da umetnete polje SEQ.

Stavite identifikator stavke, kao što su "tablice" ili "više" u arapskim naglaske ('). Redni broj prikazuje se u arapske brojeve. Na primjer, { = SUM(A1:D4) \ # "## 0.00 'je zbroj tablice' ' tablica'" } prikazuje "456,34 je zbroj tablice 2".

Da biste dodali opis objekta u sustavu Windows, desnom tipkom miša kliknite objekt ili na Mac, kontrole + kliknite objekt, zatim odaberite Umetni opis.

Primjeri

Primjer 1

Sljedeće polje oduzima se od vrijednosti predstavljene knjižna oznakaGrossSales. Parametar slikovna prikazuje rezultate sa znakom valute – na primjer, $14,786.17:

{ = UkupnaProdaja-29.897,62 \# "$#.##0,00" }

Primjer 2

Sljedeće polje = (Formula) formula izračunava ukupni broj stranica u dokumentu čije su stranice numerirane pri 47; prikazuje rezultat kao što su "Stranica 51 od 92":

Stranica { PAGE } od { = (47 - 1) + { NUMPAGES } }

Primjer 3

Sljedeći se primjeri odnose na vrijednosti u tablici. Reference ćelija u primjeru odnose se na ćelije u tablici koja sadrži polje = (formula). Ako se polje ne nalazi u referenciranoj tablici, označite tablicu pomoću knjižne oznake i navedite knjižnu oznaku, a nakon nje navedite reference ćelija.

{ = SUM(ABOVE) } (umetnuto u ćeliju tablice)

Zbroj ćelija, počevši od ćelije iznad polja do vrha stupca ili prve prazne ćelije ili vrijednosti koja nije valjana.

{ = SUM(Tablica3 C3) }

Sadržaj ćelije u trećem stupcu trećeg retka tablice označene knjižnom oznakom "Tablica3".

{ = MIN(Tablica3 A3:D3) }

Najmanja vrijednost prve četiri ćelije trećeg retka tablice označene knjižnom oznakom "Tablica 3".

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×