Web Part מציג הדף

באפשרותך להשתמש ב- Web Part מציג הדף כדי להציג דף אינטרנט, קובץ או תיקיה בדף Web Part. הזן היפר-קישור, נתיב קובץ או שם תיקיה כדי ליצור קישור לתוכן.

הערות: 

 • ניתן להשתמש ב- Web Part מציג הדף רק בדפדפן התומך ברכיב IFRAME של HTML.

 • Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ או תיקיה.

במאמר זה

דרכים לשימוש ב- Web Part מציג הדף

כיצד ה- Web Part מציג הדף מציג דף אינטרנט בתוך דף Web Part

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part מציג הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכים לשימוש ב- Web Part מציג הדף

ניתן להשתמש ב- Web Part מציג הדף כדי להציג:

 • מקור מועדף של חדשות באינטרנט במקטע סיכום חדשות ייעודי של דף Web Part.

 • רשימה של קבצי קבוצת עבודה פעילים בשרת רשת שאותם ברצונך להציג באופן קבוע.

 • מסמך או גיליון אלקטרוני הנמצאים בשימוש תכוף.

לראש הדף

כיצד ה- Web Part מציג הדף מציג דף אינטרנט בתוך דף Web Part

התוכן המקושר של ה- Web Part מציג הדף מבודד מתוכן אחר בדף ה- Web Part באמצעות הרכיב IFRAME של HTML. רכיב זה מבטיח שכל רכיב HTML המוצג כתוכן ב- Web Part מציג הדף אינו מתנגש עם רכיבי HTML אחרים בדף. לדוגמה, דף ה- Web Part עשוי להכיל כבר רכיב FORM של HTML, והדף לא יוצג כהלכה אם התוכן המקושר מכיל גם הוא רכיב FORM של HTML שלא נמצא בתוך הרכיב IFRAME של HTML.

ה- Web Part מציג הדף מציג תוכן בצורה אסינכרונית משאר חלקי הדף. משמעות הדבר היא שניתן להציג רכיבי Web Part אחרים בדף ולהשתמש בהם אם לקישור דרוש זמן רב להחזרת תוכן.

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part מציג הדף

המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part מציג הדף מפורטים להלן.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

הקבוצה דף אינטרנט, תיקיה או קובץ

מציין את סוג התוכן שברצונך להציג ב- Web Part מציג הדף.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • דף אינטרנט     בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג דף אינטרנט כתוכן של ה- Web Part מציג הדף. אפשרות זו מזינה באופן אוטומטי את Hypertext Transfer Protocol ‏(http://‎) בתיבת הטקסט קישור ומסתירה את לחצן עיון אם הוא גלוי. זהו ערך ברירת המחדל.

 • תיקיה     בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג רשימת קבצים בתיקיה. אפשרות זו מסתירה את לחצן עיון אם הוא גלוי.

 • קובץ     בחר באפשרות זו כדי להציג את תוכן הקובץ. אפשרות זו גם מציגהאת לחצן עיון תחת תיבת הטקסט קישור. הקובץ נפתח בחלון דפדפן נפרד או בתוך ה- Web Part אם היישום שבאמצעותו נפתח הקובץ תומך בהפעלה בתוך השורה עבור קובץ זה בחלון הדפדפן.

קישור

מציין היפר-קישור, תיקיה או קובץ לקישור לתוכן שברצונך שיוצג ב- Web Part מציג דף:

 • אם בחרת מוקדם יותר בדף אינטרנט, עליך להזין היפר-קישור חוקי. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים שבהם ניתן להשתמש הם:

  • Hypertext Transfer Protocol‏ (http://‎)

  • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

   באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

 • אם בחרת מוקדם יותר בתיקיה, עליך להזין תיקיה מקומית או תיקיית רשת חוקית. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת תיקיה.

 • אם בחרת מוקדם יותר בקובץ, עליך להזין נתיב קובץ חוקי. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ. בנוסף, ניתן ללחוץ על עיון כדי לאתר את הקובץ.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש ערכה משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה והתכונות המתקדמות שלהם.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי להציג את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציין את הכותרת של ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את הגובה של ה- Web Part.

רוחב

מציין את הרוחב של ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת והגבול של מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד שמאל של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם רכיבי Web Part אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין כיצד דפדפן יציג תוכן עזרה עבור Web Part.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה אם קיימת בעיה בייבוא ה- Web Part.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×