Change the scale of the horizontal (category) axis in a chart

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

האופקי (קטגוריות) ציר, המכונה גם ציר x, של תרשים מציג תוויות טקסט במקום מרווחים מספריים והיא מספקת את שהאפשרויות שינוי קנה מידה פחות מזמינות עבור ציר אנכי (ערכים), המכונה גם ציר y, של התרשים.

עם זאת, באפשרותך לציין את האפשרויות ציר הבאות:

 • מרווח בין סימוני שנתות ותוויות

 • מיקום של תוויות

 • הסדר שבו מוצגים קטגוריות

 • סוג ציר (ציר תאריך או טקסט)

 • המיקום של סימוני שנתות

 • הנקודה שבה הציר האופקי חוצה הציר האנכי

כדי לשנות את קנה המידה של צירים אחרים בתרשים, ראה שינוי קנה המידה של הציר האנכי (ערכים) בתרשים או לשנות את קנה המידה של ציר עומק (סדרות) בתרשים.

 1. בתרשים, לחץ כדי לבחור את ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקטים.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה בחלק העליון ולאחר מכן לחץ על ציר אופקי (קטגוריות).

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בחלונית עיצוב ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי להפוך את סדר הקטגוריות, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריך, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן, תחת סוג ציר, בחר ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) את הציר האופקי (קטגוריות), הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן תחת ציר אנכי חוצה, בחר בקטגוריה מספר והקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או בחר בקטגוריה מרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, הרחב את סימוני שנתות ולאחר מכן, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני השנתות ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג העיקריים וסוג משנית.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן תחת מרווח בין תוויות, בחר ציין יחידת מרווח והקלד את המספר הרצויות בתיבת הטקסט.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות ציר, הרחב את התוויות ולאחר מכן, בתיבה מרחק מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

 1. בתרשים, לחץ על ציר הקטגוריות שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את הציר מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. On the Format tab, in the Current Selection group, click the arrow next to the Chart Elements box, and then click Horizontal (Category) Axis.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב ציר, תחת אפשרויות ציר, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המרווח בין תוויות הציר, תחת מרווח בין תוויות, לחץ על ציין יחידת מרווח ולאחר מכן בתיבת הטקסט, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד 1 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה, 2 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שניה, 3 כדי להציג תווית עבור כל קטגוריה שלישית, וכן הלאה.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: הקלד מספר קטן יותר כדי למקם את התוויות קרוב יותר לציר. הקלד מספר גדול יותר אם תרצה נוסף המרחק בין התווית לציר.

  • כדי להפוך את הסדר של קטגוריות, בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריכים, תחת סוג ציר, לחץ על ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני שנתות ותוויות של, בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג סימון שנתות ראשי, סוג סימון שנתות משני ותוויות ציר.

  • כדי לשנות את הנקודה שבה ברצונך הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות), תחת ציר אנכי חוצה, לחץ על בקטגוריה מספר, ולאחר מכן הקלד את המספר הרצוי בתיבת הטקסט, או לחץ על בקטגוריה המרבית כדי לציין כי הציר האנכי (ערכים) על הציר האופקי (קטגוריות) לאחר הקטגוריה האחרונה בציר ה-x.

עצות: 

 • לאחר שינוי קנה המידה של הציר, ייתכן שתרצה גם לשנות את האופן שבו הציר מאותחל. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי התצוגה של צירי תרשים.

 • שינוי קנה מידה לא לשנות את חפיפה סדרות או מרווח רוחב בין סדרות נתונים. כדי לשנות את חפיפה סדרות או רוחב מרווח, באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת נתונים ולאחר מכן לחץ על עיצוב סידרת נתונים. תחת אפשרויות סידרה, ציין את ההגדרות הרצויות.

כברירת מחדל, ערכי מינימום ומקסימום קנה המידה של כל ציר בתרשים מחושבות באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את קנה המידה טוב יותר לצרכיך. לדוגמה, אם בטבלה שלך נתונים לכל נקודות הנתונים בין 60 ל- 90, ייתכן שתרצה ציר הערכים (y) שטווח של 50 עד 100 במקום 0 ל- 100. כאשר ציר ערכים מכסה טווח גדול מאוד, באפשרותך גם לשנות את הציר לקנה מידה לוגריתמי (המכונה גם לוגריתמי).

 1. שלב זה חל על Word 2016 עבור Mac בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. On the Format tab, click Horizontal (Category) Axis in the dropdown list and then click Format Pane.

 4. בחלונית עיצוב ציר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  חשוב: אפשרויות הסרגל הבאות זמינות רק כאשר נבחר ציר קטגוריות.

  • כדי להפוך את סדר הקטגוריות, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון קטגוריות בסדר הפוך.

  • כדי לשנות את סוג הציר לציר טקסט או תאריך, הרחב את אפשרויות ציר, ולאחר מכן, תחת סוג ציר, בחר ציר טקסט או ציר תאריך. נקודות נתונים וטקסט אינם מרווחים באופן שווה על ציר טקסט. ציר תאריך מציג תאריכים בסדר כרונולוגי במרווחים ערכת או יחידות הבסיס, כגון מספר הימים, החודשים או השנים, אפילו אם התאריכים בגליון העבודה אינם בסדר או באותן יחידות בסיס.

   הערה: אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל, בחר אוטומטית על בסיס נתונים קובעת את סוג הציר ההגיוני ביותר עבור סוג הנתונים שלך.

  • To change the point where you want the vertical (value) axis to cross the horizontal (category) axis, expand Axis Options, and then under Vertical axis crosses, select At category number and type the number that you want in the text box, or select At maximum category to specify that the vertical (value) axis cross the horizontal (category) axis after the last category on the x-axis.

  • כדי לשנות את המרווח בין סימוני שנתות, הרחב את סימוני שנתות ולאחר מכן, בתיבה מרווח בין סימוני שנתות, הקלד את המספר הרצוי.

   הערה: המספר שאתה מקליד קובע כמה קטגוריות מוצגות בין סימוני השנתות.

  • כדי לשנות את המיקום של סימוני השנתות ציר, הרחב סימוני שנתות ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הרצויות בתיבות סוג העיקריים וסוג משנית.

  • To change the interval between axis labels, expand Labels, and then under Interval between labels, select Specify interval unit and type the number you want in the text box.

   עצה: Type 1 to display a label for every category, 2 to display a label for every other category, 3 to display a label for every third category, and so on.

  • To change the placement of axis labels, expand Labels, and then in the Distance from axis box, type the number that you want.

   עצה: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

  • To position the label, expand Labels, and select an option in the dropdown list box.

By default, the minimum and maximum scale values of each axis in a chart are calculated automatically. However, you can customize the scale to better meet your needs. For example, if all the data points in your data table are between 60 and 90, you might want the value (y) axis to have a range of 50 to 100 instead of 0 to 100. When a value axis covers a very large range, you can also change the axis to a logarithmic scale (also known as log scale).

 1. שלב זה חל על Word for Mac 2011 בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis > Axis Options.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  הערה: בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

 4. In the Format Axis dialog box, click Scale, and under Horizontal axis scale, modify any of the following options:

  • To change the interval between axis labels, in Interval between labels, type the number you want.

  • To change the interval between tick marks, in Interval between tick marks, type the number you want.

  • כדי לשנות את המיקום של תוויות הציר, בתיבה מרחק התווית מהציר, הקלד את המספר הרצוי.

   עצה: Type a smaller number to place the labels closer to the axis. Type a larger number if you want more distance between the label and the axis.

  • To reverse the order of categories, select the Categories in reverse order check box.

 5. לחץ על אישור.

Add or change the position of horizontal axis labels

For a horizontal axis, you can add and position the axis on the left side or the right side of the plot area.

הערה: ניתן להפוך את האפשרויות עבור תרשימי טורים אשר משווים בין עמודות.

 1. This step applies to Word for Mac 2011 only: On the View menu, click Print Layout.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. Under Axes, click Axes > Horizontal Axis, and then click the kind of axis label that you want.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

  הערה: בהתאם לסוג התרשים, ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×