Word עבור משתמשים חדשים

מאמר זה מציג מושגים בסיסיים ב- Microsoft Word 2010 כדי לסייע למשתמשים חדשים להתחיל לעבוד ביצירת מסמכים מתוחכמים בעלי מראה מקצועי.

במאמר זה

הפעלת Word ויציאה ממנו

סיור בממשק המשתמש של Word

שמירה ופתיחה של מסמך

עריכה ועיצוב של טקסט

השימוש בסגנונות

שינוי מרווח בין שורות במסמך

הצגה בתצוגה מקדימה והדפסה

הפעלת Word ויציאה ממנו

כדי להשתמש ב- Word, חפש את סמל Word בתפריט 'התחלה' ולחץ עליו.

 1. לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן כדי להציג את תפריט התחלה.

 2. הצבע על כל התוכניות,‏ Microsoft Office ולאחר מכן לחץ עלMicrosoft Word 2010‏‏‏‏‏.

 3. מסך האתחול מופיע ו- Word מופעל.

עצה:  בפעם הראשונה שתפעיל את Word, ייתכן שהסכם רשיון התוכנה של Microsoft יופיע.

כדי לצאת, בחר את הפקודה יציאה בכרטיסיה קובץ.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. בחר יציאה.

עצה:  אם ביצעת שינויים מאז הפעם האחרונה ששמרת את המסמך, תופיע תיבת הודעה ששואלת אם ברצונך לשמור את השינויים. כדי לשמור את השינויים, לחץ על כן. כדי לצאת מבלי לשמור את השינויים, לחץ על לא. אם לחצת על לחצן יציאה בטעות, לחץ על ביטול.

לראש הדף

סיור בממשק המשתמש של Word

רכיבים של חלון Word

פס כותרת: מציג את שם הקובץ של המסמך שעובר עריכה ואת שם התוכנה המשמשת אותך. הוא כולל גם את הלחצנים 'מזער', 'שחזר' ו'סגור' הסטנדרטיים.

סרגל כלים לגישה מהירה: פקודות הנמצאות בשימוש רב, כגון שמור,‏ בטל ובצע שוב ממוקמות כאן. בסוף סרגל הכלים לגישה מהירה נמצא תפריט נפתח שבו באפשרותך להוסיף פקודות נפוצות או נחוצות אחרות.

הכרטיסיה 'קובץ': לחץ על לחצן זה כדי לחפש פקודות שפועלות במסמך עצמו ולא בתוכן המסמך, כגון חדש,‏ פתיחה,‏ שמירה בשם,‏ הדפסה וסגור.

רצועת הכלים: פקודות הדרושות לעבודה ממוקמות כאן. מראה רצועת הכלים ישתנה בהתאם לגודל הצג. Word ידחוס את רצועת הכלים על-ידי שינוי סידור הפקדים כדי להתאים לצגים קטנים יותר.

חלון 'עריכה': מציג את תוכן המסמך שאתה עורך.

פס גלילה: מאפשר לך לשנות את מיקום התצוגה של המסמך שאתה עורך.

שורת מצב: מציגה מידע אודות המסמך שאתה עורך.

לחצני תצוגה: מאפשרים לך לשנות את מצב התצוגה של המסמך שאתה עורך בהתאם לצרכיך.

שינוי גודל תצוגה: מאפשר לך לשנות את הגדרות גודל התצוגה של המסמך שאתה עורך.

לראש הדף

שמירה ופתיחה של מסמך

ב- Word, עליך לשמור את המסמך כדי שתוכל לצאת מהתוכנית מבלי לאבד את עבודתך. לאחר שמירת המסמך, הוא מאוחסן כקובץ במחשב. מאוחר יותר, תוכל לפתוח את הקובץ, לשנות ולהדפיס אותו.

כדי לשמור מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן 'שמור' בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 2. ציין את המיקום שבו ברצונך לשמור את המסמך בתיבה שמור ב. בפעם הראשונה שתשמור את המסמך, שורת הטקסט הראשונה במסמך תשמש באופן אוטומטי בתור שם הקובץ בתיבה שם הקובץ. כדי לשנות את שם הקובץ, הקלד שם קובץ חדש.

 3. לחץ על שמור.

 4. המסמך יישמר כקובץ. שם הקובץ בשורת המצב ישתנה כדי לשקף את שם הקובץ שנשמר.

באפשרותך לפתוח מסמך Word כדי לחדש את עבודתך. כדי לפתוח מסמך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על מסמכים.

 2. נווט אל המיקום שבו איחסנת את הקובץ ולחץ פעמיים על הקובץ. מסך האתחול של Word מופיע ולאחר מכן המסמך מוצג.

עצה:  באפשרותך גם לפתוח מסמך מתוך Word על-ידי לחיצה על הכרטיסיה קובץ ולחיצה על פתיחה. כדי לפתוח מסמך ששמרת לאחרונה, לחץ על אחרונים

‏‏‏‏‏.

לראש הדף

עריכה ועיצוב של טקסט

לפני שתערוך או תעצב טקסט, עליך לבחור תחילה את הטקסט. בצע את השלבים שלהלן כדי לבחור טקסט.

 1. מקם את הסמן בתחילת הטקסט שברצונך לערוך או לעצב ולאחר מכן לחץ על לחצן העכבר השמאלי.

 2. בעודך מחזיק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ, הזז אותו שמאלה (הפעולה נקראת "גרירה") כדי לבחור את הטקסט. צבע רקע נוסף במיקום הטקסט שנבחר כדי לציין את טווח הבחירה.

ניתן לאתר את רוב כלי עיצוב הטקסט על-ידי לחיצה על הכרטיסיה בית ובחירה בקבוצה גופן.

רצועת הכלים של Word 2010

זוהי הכרטיסיה בית.

זוהי הקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

זהו לחצן 'מודגש'. עיין בטבלה שלהלן לקבלת השמות והתפקידים של כל הלחצנים בקבוצה גופן.

לחצן

שם

פונקציה

לחצן 'גופן'

גופן

משנה את הגופן.

לחצן 'גודל גופן'

גודל גופן

משנה את גודל הטקסט.

לחצן 'הגדל גופן'

הגדל גופן

מגדיל את הטקסט.

לחצן 'כווץ גופן'

כווץ גופן

מקטין את הטקסט.

לחצן 'שנה רישיות'

שנה רישיות

משנה את כל הטקסט שנבחר לאותיות רישיות, אותיות קטנות או סוג רישיות נפוץ אחר.

לחצן 'נקה עיצוב'

נקה עיצוב

מנקה את כל העיצוב עבור הטקסט שנבחר, תוך השארת הטקסט הרגיל בלבד.

לחצן 'מודגש'

מודגש

מדגיש את הטקסט שנבחר.

לחצן 'נטוי'

נטוי

מטה את הטקסט שנבחר.

לחצן 'קו תחתון'

קו תחתון

מצייר קו מתחת לטקסט שנבחר. לחץ על החץ הנפתח לבחירת סוג הקו התחתון.

לחצן 'קו חוצה'

קו חוצה

מותח קו דרך אמצע הטקסט שנבחר.

לחצן 'כתב עילי'

כתב עילי

יוצר תווים בכתב עילי.

לחצן 'כתב תחתי'

כתב תחתי

יוצר תווים בכתב תחתי.

לחצן 'אפקטי טקסט'

אפקטי טקסט

מחיל אפקט חזותי על טקסט שנבחר, כגון צל, זוהר או השתקפות.

לחצן 'צבע סימון טקסט'

צבע סימון טקסט

מעצב טקסט כך שיוצג כטקסט שסומן באמצעות עט סימון.

לחצן 'צבע גופן'

צבע גופן

משנה את צבע הטקסט.

לראש הדף

השימוש בסגנונות

סגנונות מאפשרים לך לעצב במהירות רכיבים גדולים במסמך כגון כותרות, ראשי פרקים וסעיפי משנה. בצע את השלבים שלהלן כדי להחיל סגנונות על הטקסט במסמך.

 1. סמן את הטקסט שאותו ברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית בקבוצה סגנונות, השהה את המצביע מעל סגנון כלשהו כדי לראות תצוגה מקדימה בזמן אמת ישירות במסמך.

 3. כדי להחיל את הסגנון המתאים ביותר לטקסט, פשוט לחץ עליו.

לאחר שתסיים להחיל סגנונות על הרכיבים הבודדים, Word 2010 מאפשר לך לשנות את מראה המסמך כולו בבת אחת.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על שנה סגנונות.

 2. הצבע על ערכת סגנונות כדי לחפש ערכות סגנונות מוגדרות מראש. השהה את המצביע על כל ערכת סגנונות כדי לראות תצוגה מקדימה בזמן אמת ישירות במסמך.

 3. כאשר אתה מאתר את המראה הרצוי, לחץ עליו.

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

לראש הדף

שינוי מרווח בין שורות במסמך

בעזרת Word 2010, באפשרותך לשנות בקלות את המרווח בין שורות ומקטעים במסמך.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על שנה סגנונות.

 2. הצבע על מרווח בין פיסקאות כדי לחפש אפשרות של סגנונות מוכללים של מרווח בין פיסקאות. השהה את המצביע על ערכת סגנונות כלשהי כדי לראות תצוגה מקדימה בזמן אמת ישירות במסמך.

 3. כאשר אתה מאתר את המראה הרצוי, לחץ עליו.

עצה:  כדי להגדיר מרווח משלך בין פיסקאות, בחר מרווח מותאם אישית בין פיסקאות.

לראש הדף

הצגה בתצוגה מקדימה והדפסה

קל להציג בתצוגה מקדימה את פריסת המסמך בעת הדפסה מבלי להדפיס בפועל.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הדפסה כדי לראות תצוגה מקדימה של המסמך.

 3. סקור את ההגדרות של כל המאפיינים שייתכן שתרצה לשנות.

 4. כאשר מאפייני המדפסת והמסמך מופיעים באופן הרצוי, לחץ על הדפסה.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×