Web Part של תמונה

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של תמונה כדי להוסיף תמונה או גרפיקה לדף Web Part. כדי להתאים ביתר קלות את התמונה לרכיבי Web Part אחרים בדף, באפשרותך לשלוט ביישור האנכי, ביישור האופקי ובצבע הרקע של התמונה שבתוך ה- Web Part של התמונה על-ידי שינוי המאפיינים המותאמים אישית בתצוגה משותפת.

במאמר זה

דרכים לשימוש ב- Web Part של תמונה

דרכים להצגת תמונה

חיבור Web Part של תמונה ל- Web Part אחר

מאפיינים מותאמים אישית של Web Part של תמונה

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכים לשימוש ב- Web Part של תמונה

ניתן להשתמש ב- Web Part של תמונה כדי:

 • להוסיף לדף סמל של ארגון או של פרוייקט.

 • להציג תמונות של עובדים או של מוצרים.

 • להפוך את הדף למושך יותר מבחינה חזותית.

לראש הדף

דרכים להצגת תמונה

יש שתי דרכים אפשריות להצגת תמונה:

 • הזן נתיב קובץ או היפר-קישור לקובץ תמונה בתיבת הטקסט של המאפיין קישור תמונה. במקרה זה, התמונה תהיה סטטית ולא תשתנה (אלא אם תערוך את המאפיין).

 • חבר את ה- Web Part של התמונה ל- Web Part אחר המספק את נתיב הקובץ או ההיפר-קישור. במקרה זה, התמונה יכולה להיות דינמית ולהשתנות כתוצאה מפעולה ב- Web Part האחר, כגון משתמש שבוחר רשימה ב- Web Part של תצוגת רשימה.

  לדוגמה, באפשרותך לחבר Web Part של תצוגת רשימה המכיל אנשי קשר ל- Web Part של תמונה. בכל פעם שתבחר שורה ב- Web Part של תצוגת רשימה של אנשי קשר המכיל עמודה עם היפר-קישור לקובץ המכיל תמונה של איש קשר זה, תוכל לראות את התמונה של איש הקשר מוצגת ב- Web Part של התמונה.

לראש הדף

חיבור Web Part של תמונה ל- Web Part אחר

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part ולאחר מכן הצבע על חיבורים.

 3. הצבע על קבל תמונה מ- ולאחר מכן לחץ על שם ה- Web Part שאליו ברצונך לקשר.

הערה:  אם למאפיין קישור תמונה כבר יש ערך ואתה מחבר את ה- Web Part של התמונה ל- Web Part אחר, המערכת תתעלם מהמאפיין קישור תמונה. אם ה- Web Part של התמונה כבר מחובר ל- Web Part אחר, וברצונך להגדיר ערך עבור המאפיין קישור תמונה, תחילה עליך להסיר את החיבור.

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של Web Part של תמונה

המאפיינים המותאמים אישית של Web Part של תמונה מפורטים להלן.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

קישור תמונה

מציין נתיב קובץ או היפר-קישור לתמונה שברצונך להציג ב- Web Part של התמונה.

בהתאם לדפדפן שבו אתה משתמש, תבניות קבצי הגרפיקה הנתמכות כוללות את התבניות הבאות.

תבנית קובץ גרפיקה

סוג הקובץ

Windows Bitmap‏ (BMP)

‎.bmp

Windows Enhanced Metafile‏ (EMF)

‎.emf

Graphics Interchange Format‏ (GIF)

‎.gif

Joint Photographic Experts Group‏ (JPEG)

‎.jpg, ‏‎.jpeg

Portable Network Graphics‏ (PNG)

‎.png

המאפיין קישור תמונה עשוי להיות לא זמין מכיוון שה- Web Part של התמונה מחובר ל- Web Part אחר המספק את התמונה.

טקסט חלופי

מציין את הטקסט שיוצג כשמשתמש מציב את מצביע העכבר מעל התמונה. טקסט זה מופיע כאשר התמונה אינה זמינה.

יישור אנכי של תמונה

ממקם את התמונה באופן אנכי בתוך ה- Web Part של התמונה. בחר אחת מהאפשרויות הבאות: למעלה, למרכז או למטה. ערך ברירת המחדל הוא למרכז.

יישור אופקי של תמונה

ממקם את התמונה באופן אופקי בתוך ה- Web Part של התמונה. בחר אחת מהאפשרויות הבאות: לשמאל, למרכז או לימין. ערך ברירת המחדל הוא למרכז.

צבע רקע של Web Part

קובע את הצבע של חלון ה- Web Part של התמונה מאחורי התמונה. צבע ברירת המחדל הוא צבע הרקע של ערכת הנושא הנוכחית.

כדי לציין צבע, לחץ על תמונת לחצן משמאל לתיבת הטקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר צבע ברשת הצבעים.

 • הקלד שם צבע של HTML.

 • הקלד ערך צבע של RGB.

כדי לקבוע צבע רקע זהה לערכת הנושא של האתר, לחץ על שקוף בתיבת הדו-שיח צבע רקע של Web Part.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש ערכה משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה והתכונות המתקדמות שלהם.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי להציג את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים להלן במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציין את הכותרת של ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את הגובה של ה- Web Part.

רוחב

מציין את הרוחב של ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב Chrome מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת והגבול של מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אין ברצונך להציג את ה- Web Part.

כיוון

מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד שמאל של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם רכיבי Web Part אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה אודות ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין כיצד דפדפן יציג תוכן עזרה עבור Web Part.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש אינו חייב לסגור את החלון לפני חזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. התמונה חייבת להיות בגודל 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה אם קיימת בעיה בייבוא ה- Web Part.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×