Web Part של תמונה

תוכל להשתמש ב- Web Part של תמונה כדי להוסיף תמונה או גרפיקה לדף Web Part. כדי לתאם ביתר קלות בין התמונה ל- Web Parts אחרים בדף, תוכל לפקח על היישור האנכי, היישור האופקי וצבע הרקע של התמונה בתוך ה- Web Part של התמונה על-ידי שינוי המאפיינים המותאמים אישית שלו בתצוגה משותפת.

במאמר זה

דרכים לשימוש ב- Web Part של תמונה

דרכים להצגת תמונה

חיבור Web Part של תמונה ל- Web Part אחר

מאפיינים מותאמים אישית של Web Part של תמונה

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכי השימוש ב- Web Part תמונה

באפשרותך להשתמש ב- Web Part של תמונה לשם:

 • הוספה של סמל חברה או סמל פרוייקט לדף.

 • הצגת תמונות של עובדים או מוצרים.

 • הפיכת הדף למושך יותר מבחינה חזותית.

לראש הדף

דרכים להצגת תמונה

קיימות שתי דרכים להצגת תמונה:

 • הזנת נתיב קובץ או היפר-קישור אל קובץ התמונה בתיבת הטקסט של המאפיין קישור תמונה. במקרה כזה, התמונה סטטית ואינה משתנה (אלא אם כן תשנה את המאפיין).

 • חיבור ה- Web Part של תמונה ל- Web Part אחר המספק את נתיב הקובץ או את ההיפר-קישור. במקרה כזה, התמונה יכולה להיות דינמית ויכולה להשתנות כתוצאה מפעולה ב- Web Part האחר, כגון בחירת שורה ב- Web Part של תצוגת רשימה על-ידי משתמש.

  לדוגמה, תוכל לחבר Web Part של תצוגת רשימה המכיל אנשי קשר ל- Web Part של תמונה. בכל פעם שתבחר בשורה ב- Web Part של תצוגת רשימת אנשי קשר המכילה עמודה בעלת היפר-קישור לקובץ המכיל תמונה של אותו איש קשר, תוכל לראות את התמונה של איש הקשר מוצגת ב- Web Part של התמונה.

לראש הדף

חיבור Web Part של תמונה ל- Web Part אחר

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על ערוך דף.

 2. לחץ על תפריט Web Part תפריט Web Part ולאחר מכן הצבע על חיבורים.

 3. הצבע על השג תמונה מ ולאחר מכן לחץ על שם ה- Web Part שאליו ברצונך לקשר.

הערה: אם המאפיין קישור תמונה כבר מכיל ערך ואתה מחבר את ה- Web Part של תמונה ל- Web Part אחר, המערכת מתעלמת מהמאפיין קישור תמונה. אם ה- Web Part של תמונה כבר מחובר ל- Web Part אחר, וברצונך להגדיר ערך עבור המאפיין קישור תמונה, עליך להסיר תחילה את החיבור.

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part של תמונה

המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part של תמונה מפורטים להלן.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

קישור תמונה

מציין נתיב קובץ או היפר-קישור לתמונה שברצונך להציג ב- Web Part של התמונה.

בהתאם לדפדפן המשמש אותך, תמיכה בתבניות קבצי גרפיקה כוללת את התבניות הבאות:

תבנית קובץ גרפיקה

סוג קובץ

Windows Bitmap (BMP)‎

‎.bmp

Windows Enhanced Metafile (EMF)‎

‎.emf

Graphics Interchange Format (GIF)‎

‎.gif

Joint Photographic Experts Group (JPEG)‎

‎.jpg, ‏‎.jpeg

Portable Network Graphics (PNG)‎

‎.png

המאפיין קישור תמונה עשוי שלא להיות זמין מאחר שה- Web Part תמונה מחובר ל- Web Part אחר, אשר מספק את התמונה.

טקסט חלופי

מציין את הטקסט המוצג כאשר המשתמש מניח את מצביע העכבר על התמונה. טקסט זה מופיע כאשר התמונה אינה זמינה.

יישור אנכי של תמונה

מיקום התמונה באופן אנכי בתוך ה- Web Part של תמונה. בחר אחת מהאפשרויות הבאות: עליון, אמצע או תחתון. ערך ברירת המחדל הוא אמצע.

יישור אופקי של תמונה

מציב את התמונה אופקית בתוך ה- Web Part של התמונה. בחר באחד הערכים הבאים: שמאל, מרכז או 'ימין'. ערך ברירת המחדל הוא אמצע.

צבע רקע של Web Part

קביעת צבע חלון ה- Web Part תמונה מאחורי התמונה. צבע ברירת המחדל הוא צבע הרקע של ערכת הנושא הנוכחית של .

כדי לציין צבע, לחץ על תמונת לחצן משמאל לתיבת הטקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר צבע ברשת הצבעים.

 • הקלד שם צבע HTML.

 • הקלד ערך צבע RGB.

כדי להפוך את צבע הרקע לזהה לזה של ערכת הנושא של האתר, לחץ על שקוף בתיבת הדו-שיח צבע רקע של Web Part.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב הכרום מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מציין אם ניתן להסיר את ה- Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר באחת האפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. משתמש אינו חייב לסגור חלון זה לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×