Web Part מציג דף

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Web Part מציג דף כדי להציג דף אינטרנט, קובץ או תיקיה בדף Web Part. עליך להזין היפר-קישור, נתיב קובץ או שם תיקיה כדי לקשר אל התוכן.

הערות: 

 • ניתן להשתמש ב- Web Part מציג דף רק בדפדפן התומך ברכיב ה- HTML‏, IFRAME.

 • Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ או תיקיה.

בנושא זה

דרכים לשימוש ב- Web Part מציג הדף

כיצד ה- Web Part מציג הדף מציג דף אינטרנט בתוך דף Web Part

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part מציג הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

דרכי השימוש ב- Web Part מציג דף

באפשרותך להשתמש ב- Web Part מציג דף להצגת:

 • מקור חדשות אינטרנט מועדף במקטע סיכום חדשות ייעודי של דף Web Part.

 • רשימת קבצי קבוצת עבודה פעילים בשרת רשת שברצונך להציג על בסיס קבוע.

 • מסמך או גיליון אלקטרוני שבו נעשה שימוש נפוץ.

לראש הדף

אופן הצגת דף אינטרנט במסגרת דף Web Part על-ידי ה- Web Part מציג דף

התוכן המקושר של ה- Web Part מציג דף מבודד מתוכן אחר בדף ה- Web Part באמצעות רכיב ה- IFRAME של HTML. רכיב זה מבטיח שכל רכיב HTML המוצג כתוכן ב- Web Part מציג דף לא יתנגש עם רכיבי HTML אחרים בדף ה- Web Part. לדוגמה, דף ה- Web Part עשוי להכיל כבר רכיב FORM של HTML והדף לא יהיה מוצג כהלכה אם התוכן המקושר היה מכיל גם רכיב FORM של HTML שלא נכלל בתוך רכיב ה-IFRAME של HTML.

ה- Web Part מציג דף מציג תוכן בצורה אסינכרונית משאר חלקי הדף. משמעות הדבר היא שניתן להציג Web Parts אחרים בדף ולהשתמש בהם אם לקישור דרוש זמן רב להחזרת תוכן.

לראש הדף

מאפיינים מותאמים אישית של ה- Web Part מציג דף

המאפיינים המותאמים אישית של ה- Web Part מציג דף רשומים ברשימה הבאה.

הערה: אין באפשרותך להציג או לערוך אף אחד מהמאפיינים המותאמים אישית האלה בתצוגה אישית.

מאפיין

תיאור

קבוצת דף אינטרנט, תיקיה או קובץ

מציין את סוג התוכן שברצונך להציג ב- Web Part מציג דף.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • דף אינטרנט     בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג דף אינטרנט כתוכן של ה- Web Part מציג דף. אפשרות זו מזינה באופן אוטומטי את פרוטוקול ה- Hypertext Transfer Protocol (http://)‎ בתיבת הטקסט קישור ומסתירה את לחצן עיון במידה והוא גלוי. זהו ערך ברירת המחדל.

 • תיקיה     בחר באפשרות זו אם ברצונך להציג רשימת קבצים בתיקיה. אפשרות זו מסתירה את לחצן עיון אם הוא גלוי.

 • קובץ     בחר באפשרות זו כדי להציג את תוכן הקובץ. אפשרות זו מציגה גם את לחצן עיון תחת תיבת הטקסט קישור. הקובץ נפתח בחלון דפדפן נפרד או בתוך ה- Web Part אם היישום שבאמצעותו נפתח הקובץ תומך בהפעלה בתוך השורה עבור קובץ זה בחלון הדפדפן.

קישור

ציון של היפר-קישור, תיקיה או קובץ לקישור לתוכן שברצונך שיוצג ב- Web Part מציג דף:

 • אם אתה בוחר בדף אינטרנט למעלה, עליך להזין היפר-קישור חוקי. שני הפרוטוקולים החוקיים עבור היפר-קישורים בהם ניתן להשתמש הם:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)‎

  • Hypertext Transfer Protocol עם תכונת פרטיות, המשתמש בהצפנה מסוג Secure Sockets Layer (SSL)‎ ‏(https://‎)

   באפשרותך להשתמש בכתובת URL מוחלטת או בכתובת URL יחסית. עם זאת, לא ניתן להשתמש בנתיב לקובץ.

 • אם תבחר בתיקיה למעלה, יהיה עליך להזין תיקיה מקומית או תיקיית רשת חוקית. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת תיקיה.

 • אם תבחר בקובץ למעלה, יהיה עליך להזין נתיב קובץ חוקי. Microsoft Internet Explorer נדרש עבור הצגת קובץ. בנוסף, ניתן ללחוץ על עיון כדי לאתר את הקובץ.

לראש הדף

מאפיינים משותפים של רכיבי Web Part

לכל רכיבי ה- Web Part יש מערכת משותפת של מאפיינים הקובעים את המראה, את הפריסה ומאפיינים מתקדמים.

הערה: המאפיינים המשותפים של Web Part שמוצגים בחלונית הכלים עשויים להיות שונים מאלה שמתועדים בסעיף זה מכמה סיבות:

 • כדי לראות את המקטע מתקדם בחלונית הכלים, דרושה לך הרשאה מתאימה.

 • עבור Web Part ספציפי, ייתכן שמפתח Web Part בחר שלא להציג אחד או יותר ממאפיינים משותפים אלה או בחר ליצור ולהציג מאפיינים נוספים שאינם מפורטים בהמשך במקטעים מראה, פריסה ומתקדם של חלונית הכלים.

 • הגדרות מסוימות של הרשאות ומאפיינים עשויות להפוך מאפייני Web Part ללא זמינים או להסתיר אותם.

מראה

מאפיין

תיאור

כותרת

מציינים את כותרת ה- Web Part המופיעה בפס הכותרת של ה- Web Part.

גובה

מציין את גובה ה- Web Part.

רוחב

מציין את רוחב ה- Web Part.

מצב Chrome

מציין אם ה- Web Part כולו יופיע בדף כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. כברירת מחדל, מצב הכרום מוגדר כרגיל וה- Web Part כולו מופיע. רק פס הכותרת מופיע כאשר המצב מוגדר כממוזער.

סוג Chrome

מציין אם פס הכותרת וגבול מסגרת ה- Web Part מוצגים.

פריסה

מאפיין

תיאור

מוסתר

מציין אם ה- Web Part גלוי כאשר משתמש פותח את דף ה- Web Part. אם תיבת הסימון נבחרה, ה- Web Part גלוי רק בעת עיצוב הדף, ולכותרת שלו מצורפת הסיומת (מוסתר).

באפשרותך להסתיר Web Part אם ברצונך להשתמש בו כדי לספק נתונים ל- Web Part אחר באמצעות חיבור Web Part, אך אינך מעוניין להציג את ה- Web Part.

כיוון

מאפיין זה מציין את כיוון הטקסט בתוכן ה- Web Part. לדוגמה, עברית היא שפה הנכתבת מימין לשמאל; אנגלית ורוב השפות האירופאיות האחרות הן שפות שנכתבות משמאל לימין. ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה עבור כל הסוגים של רכיבי Web Part.

אזור

מאפיין זה מציין את האזור בדף ה- Web Part שבו ממוקם ה- Web Part.

הערה: אזורים בדף ה- Web Part אינם מפורטים בתיבת הרשימה כאשר אין לך הרשאה לשנות את האזור‏.

אינדקס אזור

מאפיין זה מציין את המיקום של ה- Web Part באזור כאשר האזור מכיל יותר מ- Web Part אחד.

כדי לציין את הסדר, הקלד מספר שלם חיובי בתיבת הטקסט.

אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים מלמעלה למטה, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בחלק העליון של האזור. אם רכיבי ה- Web Part באזור מסודרים משמאל לימין, ערך של 1 פירושו שה- Web Part מופיע בצד ימין של האזור.

לדוגמה, בעת הוספת Web Part לאזור ריק המסודר מלמעלה למטה, אינדקס האזור הוא 0. בעת הוספת Web Part שני לחלק התחתון של האזור, אינדקס האזור שלו הוא 1. כדי להעביר את ה- Web Part השני לחלק העליון של האזור, הקלד 0 ולאחר מכן הקלד 1 עבור ה- Web Part הראשון.

הערה: לכל Web Part באזור חייב להיות ערך ייחודי של אינדקס אזור. לכן, שינוי ערך אינדקס האזור של ה- Web Part הנוכחי עשוי לשנות גם את ערך אינדקס האזור של רכיבי Web Part אחרים באזור.

מתקדם

מאפיין

תיאור

אפשר מזעור

מציין אם ניתן למזער את ה- Web Part.

אפשר סגירה

מאפיין זה מציין אם ניתן להסיר Web Part מדף ה- Web Part.

אפשר הסתרה

מציין אם ניתן להסתיר את ה- Web Part.

אפשר שינוי אזורים

מציין אם ניתן להעביר את ה- Web Part לאזור אחר.

אפשר חיבורים

מציין אם ה- Web Part יכול להשתתף בחיבורים עם Web Parts אחרים.

אפשר עריכה בתצוגה אישית

מאפיין זה מציין אם ניתן לשנות את מאפייני ה- Web Part בתצוגה אישית.

מצב ייצוא

מאפיין זה מציין את רמת הנתונים המותרת לייצוא עבור Web Part זה. בהתאם לתצורה שלך, ייתכן שהגדרה זו לא תהיה זמינה.

כתובת URL של כותרת

מאפיין זה מציין את כתובת ה- URL של קובץ המכיל מידע נוסף אודות ה- Web Part. הקובץ מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת הלחיצה על כותרת ה- Web Part.

תיאור

מציין את תיאור המסך המופיע בעת הנחת מצביע העכבר על כותרת ה- Web Part או על סמל ה- Web Part. הערך של מאפיין זה משמש כאשר אתה מחפש רכיבי Web Part באמצעות הפקודה חיפוש בתפריט מצא רכיבי Web Part של חלונית הכלים בגלריות Web Part הבאות: אתר, שרת וירטואלי ודף Web Part.

כתובת URL של עזרה

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל מידע עזרה עבור ה- Web Part. מידע העזרה מוצג בחלון דפדפן נפרד בעת לחיצה על הפקודה עזרה בתפריט ה- Web Part.

מצב עזרה

מציין את אופן תצוגת תוכן העזרה עבור Web Part.

בחר באחת האפשרויות הבאות:

 • מודאלי פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. המשתמש חייב לסגור את החלון לפני החזרה לדף האינטרנט.

 • ללא מצב פותח חלון דפדפן נפרד, אם הדפדפן הוא בעל יכולת זו. משתמש אינו חייב לסגור חלון זה לפני החזרה לדף האינטרנט. זהו ערך ברירת המחדל.

 • ניווט פותח דף אינטרנט בחלון הדפדפן הנוכחי.

הערה: למרות שרכיבי Web Part מותאמים אישית של Microsoft ASP.NET תומכים במאפיין זה, נושאי העזרה המוגדרים כברירת מחדל של Windows SharePoint Services 3.0 נפתחים רק בחלון דפדפן נפרד.

כתובת URL של תמונת סמל קטלוג

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש כסמל ה- Web Part ברשימת ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

כתובת URL של תמונת סמל כותרת

מאפיין זה מציין את המיקום של קובץ המכיל תמונה שתשמש בפס הכותרת של ה- Web Part. על גודל התמונה להיות 16 על 16 פיקסלים.

הודעת שגיאה של ייבוא

מציין הודעה המופיעה במקרה שיש בעיה ביבוא ה- Web Part.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×