VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

השתמש ב- VLOOKUP, אחת מפונקציות בדיקת המידע וההפניה, כאשר עליך למצוא דברים בטבלה או בטווח לפי שורה. לדוגמה, חפש מחיר של חלק מכלי רכב לפי מספר החלק.

בצורתה הפשוטה ביותר, הפונקציה VLOOKUP מציינת:

‎=VLOOKUP (הערך שברצונך לחפש, הטווח שבו ברצונך לחפש את הערך, מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר, התאמה מדויקת או התאמה משוערת – מצוין כ- ‎0/FALSE או כ- ‎1/TRUE).

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

סרטון וידאו זה מהווה חלק מקורס הדרכה בשם VLOOKUP: מתי וכיצד להשתמש בה.

עצה: סוד השימוש ב- VLOOKUP הוא ארגון הנתונים כך שהערך שאתה מחפש (מספר החלק) נמצא מימין לערך המוחזר שברצונך למצוא (מחיר החלק).

השתמש בפונקציה VLOOKUP כדי לחפש ערך בטבלה.

תחביר

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])‎

לדוגמה:

 • ‎=VLOOKUP(105,A2:C7,2,TRUE)‎

 • ‎=VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)‎

שם ארגומנט

תיאור

lookup_value    (חובה)

הערך שברצונך לחפש לפיו. הערך שברצונך לחפש לפיו חייב להיות בעמודה הראשונה של טווח התאים שתציין ב- table-array .

לדוגמה, אם table-array כולל את התאים B2:D7, הערך lookup_value שלך חייב להימצא בעמודה B. ראה האיור להלן. Lookup_value יכול להיות ערך או הפניה לתא.

Table_array    (חובה)

טווח התאים שבו VLOOKUP יחפש את lookup_value ואת הערך המוחזר.

העמודה הראשונה בטווח התאים חייבת להכיל את lookup_value (לדוגמה, Last Name בתמונה להלן). בנוסף, על טווח התאים להכיל את הערך המוחזר (לדוגמה, First Name באיור להלן) שברצונך למצוא.

למד כיצד לבחור טווחים בגליון עבודה.

col_index_num    (חובה)

מספר העמודה (החל ב-1 עבור העמודה הימנית ביותר ב- table-array) המכילה את הערך המוחזר.

range_lookup    (אופציונלי)

ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה VLOOKUP תאתר התאמה משוערת או התאמה מדויקת:

 • TRUE להנחה שהעמודה הראשונה בטבלה מסודרת בסדר מספרי או אלפביתי ולחיפוש הערך הקרוב ביותר. זוהי שיטת ברירת המחדל אם אינך מציין שיטה.

 • FALSE לחיפוש הערך המדויק בעמודה הראשונה.

כיצד להתחיל בעבודה

קיימות ארבע פיסות מידע הדרושות כדי לבנות את התחביר של VLOOKUP:

 1. הערך שברצונך לחפש, הנקרא גם ערך בדיקת המידע.

 2. הטווח שבו ממוקם ערך בדיקת המידע. זכור כי ערך בדיקת המידע חייב להימצא תמיד בעמודה הראשונה בטווח על מנת שהפונקציה VLOOKUP תפעל נכון. לדוגמה, אם ערך בדיקת המידע שלך נמצאת בתא C2, הטווח שלך אמור להתחיל ב- C.

 3. מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר. לדוגמה, אם תציין את B2: D11 כטווח, עליך להתייחס ל- B כעמודה הראשונה, ל- C כעמודה השניה וכן הלאה.

 4. באופן אופציונלי, באפשרותך לציין ערך TRUE אם אתה מעוניין בהתאמה משוערת או ערך FALSE אם אתה מעוניין בהתאמה מדויקת של הערך המוחזר. אם לא תציין דבר, ערך ברירת המחדל יהיה תמיד TRUE או התאמה משוערת.

כעת חבר את כל מה שצוין לעיל באופן הבא:

‎=VLOOKUP‏(ערך בדיקת מידע, טווח המכיל את ערך בדיקת המידע, מספר העמודה בטווח המכיל את הערך המוחזר, כאופציה ניתן לציין את הערך TRUE להתאמה משוערת או את הערך FALSE להתאמה מדויקת).

התמונה הבאה מראה כיצד להגדיר את הפונקציה VLOOKUP כך שתחזיר את מחיר הרוטורים של הבלם, שהוא 85.73.

VLOOKUP דוגמה
 1. D13 הוא lookup_value, הערך שברצונך לחפש.

 2. הטווח שבין B2 ל- E11 (המסומנים בצהוב בטבלה) הוא table_array, הטווח שבו ממוקם ערך בדיקת המידע.

 3. 3 הוא col_index_num, מספר העמודה ב- table_array שמכילה את הערך המוחזר. בדוגמה זו, העמודה השלישית במערך הטבלה היא מחיר החלק, ולכן פלט הנוסחה יהיה ערך מהעמודה מחיר החלק.

 4. FALSE הוא range_lookup, כך שהערך המוחזר יהיה התאמה מדויקת.

 5. הפלט של הנוסחה VLOOKUP הוא 85.73, מחיר הרוטורים של הבלם.

דוגמאות

להלן כמה דוגמאות נוספות של VLOOKUP:

דוגמה 1

VLOOKUP דוגמה 1

דוגמה 2

VLOOKUP דוגמה 2

דוגמה 3

VLOOKUP דוגמה 3

דוגמה 4

VLOOKUP דוגמה 4

דוגמה 5

VLOOKUP דוגמה 5

בעיה

מה השתבש

הערך המוחזר שגוי

אם range_lookup מקבל את הערך TRUE או אינו מצוין, העמודה הראשונה חייבת להיות ממוינת בסדר אלפביתי או מספרי. אם העמודה הראשונה אינה ממוינת, הערך המוחזר עלול להיות בלתי צפוי. מיין את העמודה הראשונה או השתמש ב- FALSE לקבלת התאמה מדויקת.

‎ #N/A בתא

 • אם range_lookup מקבל את הערך TRUE, אזי אם הערך ב- lookup_value קטן יותר מהערך הקטן ביותר בעמודה הראשונה של table_array, תקבל את ערך השגיאה ‎#N/A.

 • אם הערך של range_lookup הוא FALSE, ערך השגיאה ‎#N/A פירושו שהמספר המדויק לא נמצא.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP.

‎#REF!‎ בתא

אם col_index_num גדול ממספר העמודות ב- table-array, תקבל את ערך השגיאה ‎#REF!‎.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#REF!‎ בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#REF!‎.

‎#VALUE!‎ בתא

אם table_array קטן מ- 1, תקבל את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות מסוג ‎#VALUE!‎ בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#VALUE!‎ פונקציה VLOOKUP.

‎#NAME?‎ בתא

ערך השגיאה ‎#NAME?‎ מציין בדרך כלל שחסרים תווי מרכאות בנוסחה. כדי לחפש שם של אדם, הקפד להקיף את השם במרכאות בתוך הנוסחה. לדוגמה, הזן את השם כ- "Fontana" ב- ‎=VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)‎.

לקבלת מידע נוסף, ראה תיקון שגיאת ‎#NAME!‎‏.

בצע פעולה זו

מדוע

השתמש בהפניות מוחלטות עבור range_lookup

הפניות מוחלטות מאפשרות לך למלא כלפי מטה את הנוסחה כך שהיא תבדוק תמיד את אותו טווח בדיקת מידע.

למד כיצד להשתמש בהפניות מוחלטות לתאים.

אל תאחסן ערכי מספר או תאריך כטקסט.

בעת חיפוש ערכי מספר או תאריך, ודא שהנתונים בעמודה הראשונה של table_array אינם מאוחסנים כערכי טקסט. במקרה כזה, הפונקציה VLOOKUP עלולה להחזיר ערך שגוי או לא צפוי.

מיין את העמודה הראשונה

מיין את העמודה הראשונה של הטבלה table_array לפני השימוש בפונקציה VLOOKUP כאשר range_lookup הוא TRUE.

השתמש בתווים כלליים

אם range_lookup הוא FALSE ו- lookup_value הוא טקסט, באפשרותך להשתמש בתווים הכלליים – סימן שאלה (?) וכוכבית (*) – ב- lookup_value. סימן שאלה מתאים לתו בודד כלשהו. כוכבית מתאימה לרצף כלשהו של תווים. אם ברצונך למצוא סימן שאלה או כוכבית בפועל, הקלד ~ לפני התו.

לדוגמה, =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE)‎ מחפש את כל המופעים של Fontana, כאשר האות האחרונה במילה עשויה להיות שונה.

ודא שהנתונים שלך לא מכילים תווים שגויים.

בעת חיפוש ערכי טקסט בעמודה הראשונה, ודא שהנתונים בעמודה הראשונה לא מכילים רווחים מובילים, רווחים נגררים, שימוש לא עקבי בגרשיים רגילים (' או ") ובגרשיים מסולסלים (‘ או “) או תווים שאינם מודפסים. במקרים אלה, הפונקציה VLOOKUP עלולה להחזיר ערך בלתי צפוי.

כדי לקבל תוצאות מדויקות, נסה להשתמש בפונקציה CLEAN או בפונקציה TRIM כדי להסיר רווחים נגררים לאחר ערכי טבלה בתא.

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel.

נושאים קשורים

כרטיס לעיון מהיר: רענון בנושא VLOOKUP
כרטיס לעיון מהיר: עצות לפתרון בעיות ב- VLOOKUP
כל מה שעליך לדעת אודות VLOOKUP
כיצד לתקן שגיאת ‎#VALUE!‎ בפונקציה
VLOOKUPכיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP
מבט כולל על נוסחאות ב- Excel
כיצד להימנע מנוסחאות שגויות
זיהוי שגיאות בנוסחאות
פונקציות Excel (בסדר אלפביתי)
פונקציות Excel (לפי קטגוריה)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×