Outlook Web App Light > פנקס כתובות

הגירסה הקלה של Outlook Web App פשוטה יותר מהגרסה הסטנדרטית הן במראה והן בתפקוד. היא גם מבוססת על HTML ולכן פועלת בצורה טובה יותר עם טכנולוגיות מסייעות מסוימות כגון קוראי מסך. לקבלת השוואה מפורטת בין הגירסה הקלה והסטנדרטית, ראה השוואת הגירסה הסטנדרטית והגירסה הקלה של Outlook Web App.

הגירסה הקלה של Outlook Web App כוללת תכונות מעטות יותר של עבודה עם פנקס הכתובות של הארגון מאשר הגירסה הסטנדרטית. באפשרותך לבחור ערכים מפנקס הכתובות של הארגון שלך או מתיקיות אנשי הקשר שבתיבת הדואר שלך. באפשרותך גם לשלוח הודעה על-ידי הזנת כתובת ה- SMTP של תיבת הדואר שאליה ברצונך לשלוח את ההודעה בתיבה אל או עותק של הודעה חדשה.

אם אתה תוהה מדוע אתה רואה את הגירסה הקלה של Outlook Web App או כיצד לחזור לגירסה הסטנדרטית של Outlook Web App, או ל- Officeראה Outlook Web App Light.

במאמר זה

כיצד ניתן להציג את פנקס הכתובות?

כיצד ניתן לחפש כתובת?

כיצד ניתן למען הודעה?

כיצד ניתן למען בקשה לפגישה?

מה עוד עליי לדעת?

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

כיצד ניתן להציג את פנקס הכתובות?

 • לחץ על סמל פנקס הכתובות בראש החלון Outlook Web App

 • לחץ על אל או עותק בהודעה חדשה

בעת פתיחת פנקס הכתובות מהסמל בראש החלון של Outlook Web App, תראה רק את פנקס הכתובות. בעת פתיחת פנקס הכתובות על-ידי לחיצה על אל או עותק בהודעה חדשה, תוכל לראות את פנקס הכתובות ואת התיבות אל, עותק, ועותק מוסתר.

השתמש בתיבה פנקס כתובות בראש הדף כדי לבחור איזו קבוצת כתובות ברצונך להציג. כברירת המחדל, תיבה זו מציגה את פנקס הכתובות של הארגון שלך, אך באפשרותך לבחור את פנקס הכתובות שברצונך להציג. לדוגמה, באפשרותך לבחור באנשי קשר מרשימת פנקסי הכתובות הזמינים, או לבחור בתיקייה 'אנשי קשר' בחלונית הניווט.

לראש הדף

כיצד ניתן לחפש כתובת?

יש כמה דרכים למצוא כתובת בפנקס הכתובות של הארגון או בתיקיות אנשי הקשר שלך. כאשר פנקס הכתובות פתוח, באפשרותך להקליד את שם האדם שאתה מחפש בתיבה חפש מישהו ולאחר מכן להקיש Enter או ללחוץ על סמל 'חפש'. ההתאמות יוצגו בחלון פנקס הכתובות. כדי להציג איש קשר, לחץ על שם איש הקשר. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור אל פנקס הכתובות, לחץ על נקה את תוצאות חיפוש זה.

חיפושים בפנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שאתה מציג כעת.

אם כבר פתחת הודעה חדשה, תוכל להקליד את שמות האנשים שאליהם תרצה לשלוח את ההודעה בתיבות אל או עותק של ההודעה. אם אלה שמות ייחודיים או שהשתמשת בהם בעבר, הם יזוהו באופן אוטומטי.

לראש הדף

כיצד ניתן למען הודעה?

עומדות בפניך אפשרויות מרובות למיעון הודעה.

 • בעת פתיחת הודעה חדשה, מענה להודעה או העברה של הודעה, רשימה המציגה את הנמענים האחרונים שלך מופיעה בחלונית הניווט. לחץ פעמיים על שם כדי להעביר אותו לתיבה אל. באפשרותך גם לבחור שם ולאחר מכן ללחוץ על אל, עותק או עותק מוסתר כדי להעביר אותו לתיבה זו.

 • אם השם הרצוי אינו מופיע ברשימה נמענים אחרונים, הקלד את השמות או את כינויי הדואר האלקטרוני בתיבות אל, עותק ועותק מוסתר. הפרד שמות מרובים באמצעות נקודה-פסיק. לחץ על בדוק שמות בסרגל הכלים כדי לזהות את השמות. אם אין התאמה ייחודית בפנקס הכתובות, הנמען המיועד יסומן כלא מזוהה. שמות שאינם מזוהים מופיעים באדום, ורשימת התאמות של נמענים אפשריים מופיעה בחלונית הניווט. כדי לזהות את השם, בחר את השם או השמות הרצויים מהרשימה על-ידי לחיצה עליהם. אם אין התאמה, בדוק את האיות של שם הנמען או הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ישירות (לדוגמה: adam@contoso.com).
  לא ניתן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לכתובות נמענים שאינן מזוהות.

 • באפשרותך גם למצוא מישהו על-ידי הזנת שמו בתיבה חפש מישהו בראש החלון של Outlook Web App. לאחר מכן, הקש Enter או לחץ על סמל החיפוש. ההתאמות יוצגו באזור החיפוש. כדי להוסיף שם להודעה שלך, בחר בתיבת הסימון שלצד השם ולאחר מכן לחץ על אל, עותק או עותק מוסתר כדי להוסיף את השם אל נמעני ההודעה. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור אל פנקס הכתובות, לחץ על נקה את תוצאות חיפוש זה.
  כאשר אתה מציג את החלון 'נמעני ההודעה', חיפושים של פנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שנבחר בראש החלון של Outlook Web App.

 • לחץ על אל, עותק או עותק נסתר כדי לפתוח את אזור החיפוש. הדבר מאפשר לך לחפש אדם בפנקס הכתובות של הארגון שלך. לאחר שאתה מאתר אדם באזור החיפוש, הוסף את השם שלו להודעת הדואר האלקטרוני על-ידי בחירה בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן על-ידי לחיצה על אל, עותק או עותק מוסתר. לאחר שתסיים למען את ההודעה, לחץ על סיום או סגור.
  נמענים שנוספו כעותק מוסתר מקבלים עותק של ההודעה, אך שמותיהם אינם מופיעים ברשימת הנמענים. נמעני עותק מוסתר אינם יכולים לראות את שמותיהם של נמעני עותק מוסתר אחרים.

לראש הדף

כיצד ניתן למען בקשה לפגישה?

עומדות בפניך אפשרויות מרובות למיעון בקשה לפגישה.

 • כאשר אתה פותח בקשה חדשה לפגישה או משיב או מעביר בקשה לפגישה קיימת, מופיעה רשימה של נמענים אחרונים בחלונית הניווט. לחץ פעמיים על שם כדי להעביר אותו לתיבה נדרש. באפשרותך גם לבחור שם ולאחר מכן ללחוץ על נדרש, אופציונלי או משאבים כדי להעביר אותו לתיבה זו.

 • אם השם הרצוי אינו מופיע ברשימה נמענים אחרונים, הקלד את השם או את כינוי הדואר האלקטרוני של האדם בתיבה נדרש, אופציונלי או משאבים. הפרד שמות מרובים באמצעות נקודה-פסיק. לחץ על בדוק שמות בסרגל הכלים כדי לזהות את השמות. אם אין התאמה ייחודית בפנקס הכתובות, הנמען המיועד יסומן כלא מזוהה. שמות שאינם מזוהים מופיעים באדום, ורשימת התאמות של נמענים אפשריים מופיעה בחלונית הניווט. כדי לזהות את השם, בחר את השם או השמות הרצויים מהרשימה על-ידי לחיצה עליהם. אם אין התאמה, בדוק את האיות של שם הנמען או הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ישירות (לדוגמה: adam@contoso.com).
  לא ניתן לשלוח בקשות לפגישה אל כתובות נמענים שאינן מזוהות.

 • באפשרותך גם למצוא מישהו על-ידי הזנת שמו בתיבה חפש מישהו בראש החלון של Outlook Web App. לאחר מכן, הקש Enter או לחץ על סמל החיפוש. ההתאמות יוצגו באזור החיפוש. כדי להוסיף שם לבקשת הפגישה שלך, בחר בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן לחץ על נדרש, אופציונלי או משאבים כדי להוסיף את השם לנמעני ההודעה. כדי לנקות את תוצאות החיפוש ולחזור אל פנקס הכתובות, לחץ על נקה את תוצאות חיפוש זה.
  כאשר אתה מציג את החלון 'נמעני ההודעה', חיפושים של פנקס הכתובות מוגבלים לפנקס הכתובות שנבחר בראש החלון של Outlook Web App.

 • לחץ על נדרש, אופציונלי או משאבים כדי לפתוח את אזור החיפוש. הדבר מאפשר לך לחפש אדם בפנקס הכתובות של הארגון שלך. לאחר שאתה מאתר אדם באזור החיפוש, הוסף את השם שלו להודעת הדואר האלקטרוני על-ידי בחירה בתיבת הסימון לצד השם ולאחר מכן על-ידי לחיצה על נדרש, אופציונלי או משאבים. לאחר שתסיים למען את ההודעה, לחץ על סיום או סגור.

לראש הדף

מה עוד עליי לדעת?

 • בדרך כלל לא תוכל להוסיף שמות או קבוצות לפנקס הכתובות של הארגון שלך, או להוסיף תיקיות משנה. ארגונים מסוימים מונעים ממך גם לשנות את הרישום שלך עצמך. ניהול פנקס הכתובות מתבצע בדרך כלל על-ידי צוות משאבי האנוש או טכנולוגיית המידע של הארגון שלך. במקום זאת, הוסף אנשים לאנשי הקשר שלך.

היכן ניתן לקבל מידע נוסף?

לקבלת מידע אודות עבודה עם אנשי קשר וקבוצות אנשי קשר, ראה Outlook Web App Light > אנשי קשר.

כדי לערוך את הפרופיל שלך ב- Office 365, כולל שינוי התמונה שלך, ראה החשבון שלי.

Outlook Web App Light > דואר

Outlook Web App Light > לוח שנה

אפשרויות > דואר זבל

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×