Outlook פועל לאט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

פתרון:    העברת הודעות מסוימות משרת הדואר למחשב שלך.

 1. בחר Outlook > העדפות.

  תפריט Outlook שבו האפשרות 'העדפות' מסומנת
 2. תחת הגדרות אישיות, לחץ על כללי.

  לחצן 'העדפות כלליות'

 3. תחת הסרגל הצידי, נקה את תיבת הסימון עבור תיקיות להסתיר במחשב שלי.

 4. בחלק התחתון של הסרגל הצידי, לחץ על דואר   סמל 'דואר' .

 5. ברשימת ההודעות, בחר את ההודעות שברצונך להעביר.

  כדי לבחור פריטים מרובים, החזק את פקודה בעת לחיצה על הפריטים.

 6. גרור את ההודעות אל התיקיה במחשב שלי. לאחר העברת הודעה לתיקיה במחשב שלי, הודעה זו אינה זמינה בעת גישה לחשבון שלך ממחשב אחר.

הערה: כדי למנוע מליפול מלא מדי של תיבת הדואר הנכנס שלך, באפשרותך ליצור כללים כדי להעביר או למחוק הודעות מסוימות באופן אוטומטי. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל להעברת כל ההודעות שגילם עולה שלושה חודשים לתיקיית ארכיון תחת On My Computer. כדי ללמוד עוד אודות יצירת כללים, ראה ליצור כלל או ב- Outlook 2016 for Mac.

פתרון:    ייצוא ל- Outlook for Mac קובץ הארכיון.

כדי לציין אילו פריטים שברצונך לייצא, להקצות אותם על קטגוריה ולאחר מכן יצא את כל הפריטים בקטגוריה זו.

 1. בחלק התחתון של הסרגל הצידי, לחץ על דואר   סמל 'דואר' .

 2. ברשימת ההודעות, בחר את הפריטים שברצונך לייצא.

  כדי לבחור פריטים מרובים, החזק את פקודה בעת לחיצה על הפריטים.

 3. בחר את ההודעה > חלק לקטגוריות, ולאחר מכן לחץ על קטגוריה.

 4. בחר קובץ > ייצוא.

 5. בחירת פריטים שאינם נמצאים בקטגוריה ולאחר מכן בחר את הקטגוריה שברצונך לייצא. לחץ על המשך.

 6. הקלד שם קובץ ואת המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

 7. הערה: כדי ללמוד כיצד לשחזר מידע מקובץ נתונים, ראה ייבוא הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר, ופריטים אחרים.

הפתרון:   ריקון התיקיה פריטים שנמחקו.

 1. בחלק התחתון של הסרגל הצידי, לחץ על דואר   סמל 'דואר' .

 2. הקש CONTROL ולאחר מכן בחר פריטים שנמחקו > רוקן את התיקיה.

הפתרון:   מיון אנשי קשר והודעות לפי שדה אחר.

הזמן שלאחריו Outlook למיין פריטים בתיקיה יכול להשתנות, בהתאם השדה שברצונך למיין. לדוגמה, הוא מהיר יותר כדי למיין את אנשי הקשר לפי שם מעל-ידי שדה מותאם אישית.

 1. בחר תיקיה שבה נמשכת זמן רב כדי לפתוח.

 2. לחץ על כותרת העמודה שברצונך למיין לפיה.

  עבור אנשי קשר, הוא השדה המהירה ביותר כדי למיין לפי שם. עבור דואר, השדות המהירה ביותר כדי למיין לפי הם תאריך קבלה ונושא.

הפתרון:   שימוש בחיפוש כדי למצוא את הפריטים שלך.

אם מיון פריטים נמשכת זמן רב, השתמש בחיפוש כדי למצוא פריטים מהר יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה איתור פריטים ב- Outlook על-ידי ביצוע חיפוש בסיסי.

הפתרון:   הצגת המשימות שלא הושלמו בלבד.

רשימת המשימות ייתכן הגב מהר יותר אם הושלמה פעילויות מוסתרות.

 1. בחלק התחתון של הסרגל הצידי, לחץ על משימות   סמל ' משימות ' .

 2. בתפריט ' תצוגה ', בטל את הבחירה באפשרות ' הושלם '.

הפתרון:   ביטול הרישום ב- Outlook.

רישום הוא כלי אבחון המשמש מומחי תמיכה בעיקר כדי לעזור לפתור בעיות ב- Outlook.

 1. בחר חלון > שגיאות סינכרון.

  תפריט חלון עם שגיאות סינכרון מסומן

 2. לחץ על לחצן הפעולה לחצן פעולה .

 3. נקה את תיבת הסימון הפעל רישום עבור פתרון בעיות.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

פתרון:   העבר חלק מהודעות IMAP או חשבון Microsoft Exchange משרת הדואר למחשב שלך.

 1. בתפריט Outlook, לחץ על Preferences.

 2. תחת הגדרות אישיות, לחץ על כללי   לחצן 'העדפות כלליות' .

 3. תחת רשימת תיקיות, נקה את תיבות הסימון עבור קבץ תיקיות דומות, כגון תיבות דואר נכנס, מחשבונות שונים ו הסתר בתיקיות 'המחשב שלי'.

  הערה: בעת ניקוי תיבת הסימון קבץ תיקיות דומות, כגון תיבות דואר נכנס, מחשבונות שונים, אתה מבטל את תיבת דואר נכנס מאוחדת. ביטול תכונה זו מפשט את ההליך, אך אינו גורם ל- Outlook לפעול מהר יותר. באפשרותך לבטל תכונה זו שוב לאחר שתשלים את כל השלבים בהליך זה.

 4. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר   כפתור תצוגת דואר .

 5. ברשימת ההודעות, בחר את ההודעות שברצונך להעביר.

  כדי לבחור פריטים מרובים, החזק את פקודה בעת לחיצה על הפריטים.

 6. בכרטיסיה בית, לחץ על העבר ולאחר מכן לחץ על בחר תיקיה.

  הכרטיסיה 'בית', קבוצה 4

 7. התחל להקליד את השם של תיקיית היעד. כאשר התיקיה הרצויה מופיעה, לחץ על התיקיה, ולאחר מכן לחץ על העבר.

  הערות: 

  • לאחר השלמת הליך זה, ייתכן שתרצה להפעיל את תיבת הדואר הנכנס המאוחדת, אשר כובתה בשלב 3.

  • לאחר העברת הודעה לתיקיה במחשב שלך, הודעה זו אינה זמינה עוד בעת הגישה לחשבון שלך ממחשב אחר.

  • כדי למנוע מליפול מלא מדי של תיבת הדואר הנכנס שלך, באפשרותך ליצור כללים כדי להעביר או למחוק הודעות מסוימות באופן אוטומטי. לדוגמה, באפשרותך ליצור כלל להעברת כל ההודעות שגילם עולה שלושה חודשים לתיקיית ארכיון תחת On My Computer. כדי ללמוד עוד אודות יצירת כללים, ראה יצירת כלל או עריכה של כלל ב- Outlook for Mac 2011.

  • באפשרותך גם להעתיק תיקיה שלמה של הודעות על-ידי גרירת התיקיה מחשבון IMAP או Microsoft Exchange אל במחשב שלי. לאחר העתקת התיקיה אל במחשב שלי, באפשרותך למחוק את התיקיה המקורית.

הפתרון:   ייצוא פריטים בתור קובץ נתונים של Outlook עבור Mac.

באפשרותך לייצא פריטים שאין לך גישה אליהם באופן קבוע אך אינך מעוניין למחוק. כדי לציין אילו פריטים ברצונך לייצא, באפשרותך להקצות אותם לקטגוריה ולאחר מכן באפשרותך לייצא את כל הפריטים בקטגוריה זו.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר   כפתור תצוגת דואר .

 2. ברשימת ההודעות, בחר את הפריטים שברצונך לייצא.

  כדי לבחור פריטים מרובים, החזק את פקודה בעת לחיצה על הפריטים.

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על חלק לקטגוריות ולאחר מכן לחץ על קטגוריה.

  עצה: כדי ליצור קטגוריה חדשה, לחץ על חלק לקטגוריות, לחץ על הוסף חדש ולאחר מכן הקלד שם קטגוריה, כגון ארכיון.

 4. חזור על שלבים 2 ו- 3 עבור כל שאר הפריטים שברצונך לייצא, כגון בתיקיות אחרות או סוגי פריטים אחרים.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על יצא.

 6. לחץ על קובץ נתונים של Outlook for Mac.

 7. לחץ על פריטים שנמצאים בקטגוריה, לחץ על הקטגוריה שברצונך לייצא ולאחר מכן לחץ על חץ הימני בחלק התחתון של המסך.

 8. לחץ על כן, מחק פריטים לאחר שיוצאו, ולאחר מכן לחץ על החץ ימינה.

 9. הקלד שם קובץ ואת המיקום שבו ברצונך לשמור את הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

  הערה: כדי ללמוד כיצד לשחזר מידע מתוך קובץ נתונים, ראה ייבוא מידע ל- Outlook.

הפתרון:   ריקון התיקיה פריטים שנמחקו.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר   כפתור תצוגת דואר .

 2. ב-, רשימת תיקיותהחזק את מקש CONTROL לחוץ, לחץ על התיקיה פריטים שנמחקו ולאחר מכן לחץ על רוקן תיקיה.

הפתרון:   מיון אנשי קשר והודעות לפי שדה אחר.

משך הזמן הדרוש ל- Outlook כדי למיין פריטים בתיקיה עשוי להשתנות, בהתאם השדה שברצונך למיין לפיו. לדוגמה, מיון אנשי קשר לפי שם מהיר יותר ממיון לפי שדה מותאם אישית.

 1. ב- רשימת תיקיות,לחץ על תיקיה שפתיחתה אורכת זמן רב.

 2. לחץ על כותרת העמודה שברצונך למיין לפיה.

  עצה: עבור אנשי קשר, השדה שהמיון לפיו הוא המהיר ביותר הוא 'שם'. עבור הודעות, השדות שהמיון לפיהם הוא המהיר ביותר הם 'תאריך קבלה' ו'נושא'.

הפתרון:   שימוש בחיפוש כדי למצוא את הפריטים שלך.

אם מיון פריטים נמשכת זמן רב, החיפוש עשוי לסייע לך למצוא את הפריטים מהיר יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה איתור פריטים ב- Outlook על-ידי ביצוע חיפוש בסיסי.

הפתרון:   הצגת המשימות שלא הושלמו בלבד.

רשימת המשימות עשויה להגיב מהר יותר אם משימות שהושלמו מוסתרות.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על משימות   לחצן 'תצוגת משימות' .

 2. בכרטיסיה בית, נקה את תיבת הסימון הושלם.

  הכרטיסיה 'בית' של משימות, קבוצה 8

הפתרון:   ביטול הרישום ב- Outlook.

רישום הוא כלי אבחון המשמש בעיקר על-ידי מומחי תמיכה כדי לסייע בפתרון בעיות ב- Outlook. כברירת מחדל, הרישום מבוטל, אך אם הפעלת אותו ואינך זקוק לו עוד, באפשרותך לבטל אותו.

 1. בתפריט חלון, לחץ על יומן שגיאות.

 2. לחץ על לחצן הפעולה לחצן פעולה .

 3. נקה את תיבת הסימון הפעל רישום עבור פתרון בעיות.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

אודות תיקיות במחשב שלי

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×