קיצורי מקשים עבור Microsoft Word

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח מקשים של ארצות הברית.

הערות: 

 • מאמר זה אינו עוסק בהתאמה אישית של קיצורי מקשים או ביצירת קיצורי מקשים עבור פקודות מאקרו או טקסט אוטומטי. למידע נוסף, לחץ על קישור בסעיף למידע נוסף.

 • אם אתה משתמש ב- Microsoft Word Starter, זכור שלא כל התכונות המפורטות עבור Word נתמכות ב- Word Starter. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Word Starter, ראה תמיכה בתכונות של Word Starter.

במאמר זה

חיפוש קיצורי מקשים ושימוש בהם

היסודות של Microsoft Office

ניווט ברצועת הכלים

חומר עזר מהיר עבור Microsoft Word

חומר עזר בנושא מקשים ייעודיים

חיפוש קיצורי מקשים ושימוש בהם

עבור קיצורי מקשים שבהם יש להקיש על שני מקשים או יותר בו זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות סימן חיבור (+) בעזרה של Microsoft Word 2010. עבור קיצורי מקשים שבהם יש להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות פסיק (,).

שימוש בלוח המקשים להרחבת סעיפים

 • כדי להרחיב את כל הסעיפים במאמר, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש ENTER. הקש ENTER שוב כדי לכווץ את כל הסעיפים.

 • כדי להרחיב סעיף אחד בלבד במאמר, הקש TAB עד לבחירת כותרת הסעיף וסימן החיבור ולאחר מכן הקש ENTER. הקש ENTER שוב כדי לכווץ את הסעיף.

חיפוש במאמר זה

חשוב: לפני שתתחיל בחיפוש, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש ENTER.

 1. הקש CTRL+F.

  תיבת הדו-שיח חיפוש נפתחת, כאשר הסמן מוכן להקלדה.

 2. הקלד את הטקסט לחיפוש בתיבה.

 3. הקש ENTER.

הדפסת מאמר זה

כדי להדפיס נושא זה, הקש TAB עד לבחירת הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

לראש הדף

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

שחזור גודלו של החלון הפעיל לאחר שהוגדל.

ALT+F5

מעבר לחלונית המשימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן ותצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

F6

מעבר לחלונית המשימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון).

SHIFT+F6

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא.

CTRL+F6

מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

מזעור או שחזור של חלון נבחר.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

שימוש בתיבות דו-שיח

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

בחירת אפשרות מרשימה נפתחת.

אות ראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

הפעלת הפקודה הנבחרת.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה אתה מקליד או מדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב של תיקיה.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד משמאל.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד מימין.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת משמאל.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת מימין.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

CTRL+F12 או CTRL+O

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

F12

פתיחת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

ENTER

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה שנבחרה.

BACKSPACE

מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

DELETE

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר קדימה דרך האפשרויות.

TAB

מעבר אחורה דרך האפשרויות.

SHIFT+TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

ביטול וביצוע שוב של פעולות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

ביטול פעולה.

ESC

ביטול פעולה.

CTRL+Z

ביצוע מחדש של פעולה או חזרה על פעולה.

CTRL+Y

קבלת גישה ושימוש בחלוניות משימות ובגלריות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (ייתכן שתצטרך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

F6

כאשר תפריט פעיל, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שתצטרך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

הצגת קבוצת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+מקש רווח

ביצוע הפעולה המוקצית ללחצן הנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט נפתח עבור פריט הגלריה הנבחר.

SHIFT+F10

בחירת הפריט הראשון או האחרון בגלריה.

HOME או END

גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה.

PAGE UP או PAGE DOWN

סגירת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש CTRL+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש ENTER.

הזזת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש CTRL+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לחלונית המשימות ולאחר מכן הקש ENTER.

שינוי גודל של חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש CTRL+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לשנות את הגודל של חלונית המשימות ולאחר מכן הקש ENTER.

גישה לפעולות זמינות ושימוש בהן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

SHIFT+F10

הצגת התפריט או ההודעה עבור פעולה זמינה או עבור לחצן 'אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי' תמונת לחצן או לחצן 'אפשרויות הדבקה' תמונת לחצן . אם קיימת יותר מפעולה אחת, מעבר לפעולה הבאה והצגת התפריט או ההודעה שלה.

ALT+SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות בתפריט של פעולות זמינות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה עבור הפריט הנבחר בתפריט של פעולות זמינות.

ENTER

סגירת התפריט או ההודעה של הפעולות הזמינות.

ESC

עצות

 • באפשרותך לקבל הודעה באמצעות צליל בכל פעם שפעולה הופכת לזמינה (לא זמין ב- Word Starter). כדי לשמוע רמזי שמע, דרוש כרטיס קול. כמו כן יש להתקין את Microsoft Office Sounds במחשב.

 • אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך להוריד את Microsoft Office Sounds מ- Office.com. לאחר התקנת קבצי הצליל, בצע את הפעולות הבאות:

  1. הקש ALT+כ ו- ו כדי לפתוח את אפשרויות Word.

  2. הקש מ' כדי לבחור במתקדם ולאחר מכן הקש TAB כדי לעבור אל אפשרויות מתקדמות לעבודה עם Word .

  3. הקש ALT+ם שלוש פעמים כדי לעבור לתיבת הסימון ספק משוב עם צליל אשר נמצאת תחת כללי ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

  4. הקש TAB שוב ושוב כדי לבחור באישור ולאחר מכן הקש ENTER.

   הערה: בעת בחירה או ניקוי של תיבת סימון זו, ההגדרה משפיעה על כל תוכניות Office שתומכות בצליל.

לראש הדף

ניווט ברצועת הכלים

גישה לכל פקודה באמצעות מספר הקשות מועט

מקשי גישה מאפשרים לך להשתמש בפקודה במהירות על -ידי הקשה על מספר מקשים, ללא קשר למיקומך בתוכנית. ניתן לגשת לכל פקודה ב- Word 2010 באמצעות מקש גישה. באפשרותך להגיע לרוב הפקודות באמצעות שתי הקשות עד חמש הקשות. כדי להשתמש במקש גישה:

 1. הקש ALT.

  תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

 2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.

 3. בהתאם לאות שהקשת, ייתכן שיוצגו תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ותקיש פ', הכרטיסיה הוספה תוצג, יחד עם תיאורי המקשים של הקבוצות בכרטיסיה.

 4. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד בהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש ראשית על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

  הערה: כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

שינוי המוקד של לוח המקשים ללא שימוש בעכבר

דרך אחרת לשימוש בלוח המקשים בעבודה עם תוכניות הכוללות את רצועת הכלים של Office היא להעביר את המוקד בין הכרטיסיות והפקודות עד שתמצא תכונה שתרצה להשתמש בה. הטבלה הבאה מפרטת מספר דרכים להעברת מוקד לוח המקשים מבלי להשתמש בעכבר.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירה בכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה.

ALT או F10. הקש על אחד ממקשים אלה שוב כדי לחזור למסמך ולבטל את מקשי הגישה.

מעבר לכרטיסיה אחרת של רצועת הכלים.

F10 כדי לבחור בכרטיסיה הפעילה ולאחר מכן חץ שמאלה או חץ ימינה.

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

CTRL+F1

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

SHIFT+F10

העברת המוקד כדי לבחור בכל אחד מהאזורים הבאים של החלון:

 • כרטיסיה פעילה של רצועת הכלים

 • כל חלוניות המשימות הפתוחות

 • שורת המצב בתחתית החלון

 • המסמך שלך

F6

העברת המוקד לכל פקודה ברצועת הכלים, קדימה או אחורה, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים.

חץ למטה, חץ למעלה, חץ שמאלה או חץ ימינה

הפעלת הפקודה הנבחרת או הפקד הנבחר ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

פתיחת התפריט הנבחר או הגלריה הנבחרת ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

הפעלת פקודה או פקד ברצועת הכלים כך שניתן לשנות ערך.

ENTER

סיום שינוי ערך בפקד ברצועת הכלים והעברת מוקד חזרה למסמך.

ENTER

קבלת עזרה על הפקודה הנבחרת או על הפקד הנבחר ברצועת הכלים. (אם לא משויך אף נושא עזרה לפקודה הנבחרת, נושא עזרה כללי אודות התוכנית מוצג במקומו).

F1

לראש הדף

חומר עזר מהיר עבור Microsoft Word

משימות נפוצות ב- Microsoft Word

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

יצירת רווח קשיח.

CTRL+SHIFT+מקש רווח

יצירת מקף קשיח.

CTRL+SHIFT+מקף

הפיכת אותיות למודגשות.

CTRL+B

הפיכת אותיות לנטויות.

CTRL+I

מתיחת קו תחתון מתחת לאותיות.

CTRL+U

צמצום גודל דופן בערך אחד.

‎CTRL+SHIFT+<‎

הגדלת גודל גופן בערך אחד.

CTRL+SHIFT+>‎

צמצום גודל גופן בנקודה אחת.

CTRL+[‎

הגדלת גודל גופן בנקודה אחת.

CTRL+]‎

הסרת עיצוב של תו או פיסקה.

CTRL+מקש רווח

העתקת הטקסט או האובייקט הנבחר.

CTRL+C

גזירת הטקסט או האובייקט הנבחר.

CTRL+X

הדבקת טקסט או אובייקט.

CTRL+V

הדבקה מיוחדת

CTRL+ALT+V

הדבקת עיצוב בלבד

CTRL+SHIFT+V

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע הפעולה האחרונה שוב.

CTRL+Y

פתיחת תיבת הדו-שיח ספירת מילים.

CTRL+SHIFT+G

עבודה עם מסמכים ודפי אינטרנט

יצירה, הצגה ושמירה של מסמכים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

יצירת מסמך חדש.

CTRL+N

פתיחת מסמך.

CTRL+O

סגירת מסמך.

CTRL+W

פיצול חלון המסמך.

ALT+CTRL+S

הסרת פיצול חלון המסמך.

ALT+SHIFT+C או ALT+CTRL+S

שמירת מסמך.

CTRL+S

חיפוש, החלפה ועיון בטקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלונית המשימות ניווט (כדי לחפש במסמך).

CTRL+F

חיפוש חוזר (לאחר סגירת חלון חיפוש והחלפה).

ALT+CTRL+Y

החלפת של טקסט, עיצוב ספציפי ופריטים מיוחדים.

CTRL+H

מעבר אל עמוד, סימניה, הערת שוליים, טבלה, הערה, גרפיקה או מיקום אחר.

CTRL+G

מעבר בין ארבעת המקומות האחרונים שערכת.

ALT+CTRL+Z

פתיחת רשימה של אפשרויות דפדוף. השתמש במקשי החצים כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן הקש ENTER כדי לדפדף במסמך באמצעות האפשרות הנבחרת.

ALT+CTRL+HOME

מעבר לאובייקט הדפדוף הקודם (מוגדר באפשרויות הדפדוף).

CTRL+PAGE UP

מעבר לאובייקט הדפדוף הבא (מוגדר באפשרויות הדפדוף).

CTRL+PAGE DOWN

מעבר לתצוגה אחרת

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתצוגת פריסת הדפסה.

ALT+CTRL+P

מעבר לתצוגת חלוקה לרמות.

ALT+CTRL+O

מעבר לתצוגת טיוטה.

ALT+CTRL+N

תצוגת חלוקה לרמות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

קידום פיסקה.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

הסגת פיסקה.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

הסגה לגוף הטקסט.

CTRL+SHIFT+N

הזזת פיסקאות נבחרות למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת פיסקאות נבחרות למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הרחבת טקסט מתחת לכותרת.

ALT+SHIFT+סימן חיבור

כיווץ טקסט מתחת לכותרת.

ALT+SHIFT+סימן חיסור

הרחבה או כיווץ של כל הטקסט או הכותרות.

ALT+SHIFT+A

הסתרה או הצגה של עיצוב תו.

מקש קו נטוי (/) במקלדת הנומרית

הצגה של השורה הראשונה של גוף הטקסט או של גוף הטקסט כולו.

ALT+SHIFT+L

הצגת כל הכותרות בסגנון כותרת 1.

ALT+SHIFT+1

הצגת כל הכותרות עד לכותרת n.

ALT+SHIFT+n

הוספת תו טאב.

CTRL+TAB

הדפסה ותצוגה מקדימה של מסמכים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הדפסת מסמך.

CTRL+P

מעבר להצגה לפני הדפסה.

ALT+CTRL+I

תנועה בעמוד התצוגה המקדימה בעת שהתצוגה מוגדלת.

מקשי חצים

מעבר של עמוד תצוגה מקדימה אחד בעת שהתצוגה מוקטנת.

PAGE UP או PAGE DOWN

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה הראשון בעת שהתצוגה מוקטנת.

CTRL+HOME

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה האחרון בעת שהתצוגה מוקטנת.

CTRL+END

סקירת מסמכים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערה.

ALT+CTRL+M

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים.

CTRL+SHIFT+E

סגירת חלונית הסקירה אם היא פתוחה.

ALT+SHIFT+C

תצוגת קריאה במסך מלא

הערה: ייתכן שחלק מקוראי המסך לא יהיו תואמים לתצוגת קריאה במסך מלא.

לשם כך

הקש

מעבר אל תחילת המסמך.

HOME

מעבר אל סוף המסמך.

END

מעבר לדף n.

n,‏ ENTER

יציאה מתצוגת פריסת קריאה

ESC

הפניות, הערות שוליים והערות סיום

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

סימון ערך בתוכן עניינים.

ALT+SHIFT+O

סימון ערך ברשימת מקורות (אזכור).

ALT+SHIFT+I

סימון ערך אינדקס.

ALT+SHIFT+X

הוספת הערת שוליים.

ALT+CTRL+F

הוספת הערת סיום.

ALT+CTRL+D

עבודה עם דפי אינטרנט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

מעבר עמוד אחד אחורה.

ALT+מקש חץ שמאלה

מעבר עמוד אחד קדימה.

ALT+חץ ימינה

רענון.

F9

עריכה והעברה של טקסט וגרפיקה

מחיקת טקסט וגרפיקה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת מילה אחת אחורה.

CTRL+BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת קדימה.

CTRL+DELETE

גזירת הטקסט הנבחר ללוח.

CTRL+X

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

גזירה אל הדקר.

CTRL+F3

העתקה והזזה של טקסט וגרפיקה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הלוח של Office

הקשת ALT+H כדי לעבור לכרטיסיה בית ולאחר מכן הקשת F,O.

העתקת טקסט או גרפיקה נבחרים ללוח של Office.

CTRL+C

גזירת הטקסט או הגרפיקה הנבחרים מהלוח של Office.

CTRL+X

הדבקת התוספת האחרונה ביותר או הדבקת פריט מהלוח של Office.

CTRL+V

הזזת טקסט או גרפיקה פעם אחת.

F2 (לאחר מכן הזזת הסמן והקשת ENTER)

העתקת טקסט או גרפיקה.

SHIFT+F2 (לאחר מכן העברת הסמן והקשת ENTER)

בעת בחירת טקסט או אובייקט, פתח את תיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה.

ALT+F3

בעת בחירת בלוק הבנייה  — לדוגמה, גרפיקת SmartArt  — הצג את תפריט הקיצור המשויך אליו.

SHIFT+F10

גזירה אל הדקר.

CTRL+F3

הדבקת תוכן הדקר.

CTRL+SHIFT+F3

העתקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בהן נעשה שימוש במקטע הקודם במסמך.

ALT+SHIFT+R

הוספת תווים מיוחדים

כדי להוסיף זאת

הקש

שדה

CTRL+F9

מעבר שורה

SHIFT+ENTER

מעבר עמוד

CTRL+ENTER

מעבר טור

CTRL+SHIFT+ENTER

מקף ארוך

ALT+CTRL+סימן חיסור

מקף בינוני

CTRL+סימן חיסור

מקף אופציונלי

CTRL+מקף

מקף קשיח

CTRL+SHIFT+מקף

רווח קשיח

CTRL+SHIFT+מקש רווח

סימן זכויות יוצרים

ALT+CTRL+C

סימן סמל מסחרי רשום

ALT+CTRL+R

סימן סמל מסחרי

ALT+CTRL+T

שלוש נקודות

ALT+CTRL+נקודה

גרש פותח בודד

CTRL+`(גרש בודד), `(גרש בודד)

גרש סוגר בודד

CTRL+' (גרש בודד), ' (גרש בודד)

גרש פותח כפול

CTRL+` (גרש בודד), SHIFT+' (גרש בודד)

גרש סוגר כפול

CTRL+' (גרש בודד), SHIFT+' (גרש בודד)

ערך טקסט אוטומטי

ENTER (לאחר הקלדת התווים הראשונים של שם ערך טקסט אוטומטי וכאשר מופיע תיאור המסך)

הוספת תווים באמצעות קודי תווים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוסף את תו ה- Unicode עבור קוד התו של Unicode שצוין (הקסדצימאלי). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו ( סמל מטבע אירו ), הקלד 20AC ולאחר מכן החזק את מקש ALT לחוץ והקש X.

קוד התו, ALT+X

מציאת קוד התו של ה- Unicode עבור התו הנבחר

ALT+X

הוסף את תו ה- ANSI עבור קוד תו ה- ANSI שצוין (עשרוני). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו, החזק את מקש ALT לחוץ והקש 0128 במקלדת הנומרית.

ALT+קוד התו (במקלדת הנומרית)

בחירת טקסט וגרפיקה

בחירה בטקסט על-ידי החזקת SHIFT לחוץ ושימוש במקשי החצים כדי להעביר את הסמן.

הרחבת בחירה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב הרחבה.

F8

בחירת התו הקרוב ביותר.

F8 ולאחר מכן הקשת חץ שמאלה או חץ ימינה

הגדלת בחירה.

F8 (הקש פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט וכן הלאה).

הקטנת בחירה.

SHIFT+F8

ביטול מצב הרחבה.

ESC

הרחבת בחירה תו אחד לימין.

SHIFT+חץ ימינה

הרחבת בחירה תו אחד לשמאל.

SHIFT+חץ שמאלה

הרחבת בחירה עד סוף מילה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

הרחבת בחירה לתחילת מילה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

הרחבת בחירה לסוף שורה.

SHIFT+END

הרחבת בחירה לתחילת שורה.

SHIFT+HOME

הרחבת בחירה שורה אחת למטה.

SHIFT+חץ למטה

הרחבת בחירה שורה אחת למעלה.

SHIFT+חץ למעלה

הרחבת בחירה לסוף פיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה

הרחבת בחירה לתחילת פיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

הרחבת בחירה מסך אחד למטה.

SHIFT+PAGE DOWN

הרחבת בחירה מסך אחד למעלה.

SHIFT+PAGE UP

הרחבת בחירה לתחילת מסמך.

CTRL+SHIFT+HOME

הרחבת בחירה לסוף מסמך.

CTRL+SHIFT+END

הרחבת בחירה לסוף חלון.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

הרחבת בחירה כך שתכלול את המסמך כולו.

CTRL+A

בחירת בלוק אנכי של טקסט.

CTRL+SHIFT+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה

הרחבת בחירה למיקום מסוים במסמך.

F8‏+לחצני חצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה

בחירת טקסט וגרפיקה בטבלה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תוכן התא הבא.

TAB

בחירת תוכן התא הקודם.

SHIFT+TAB

הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים.

החזק את SHIFT לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ

בחירת עמודה.

השתמש במקשי החצים כדי לעבור לתא העליון או לתא התחתון של העמודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקשת SHIFT+ALT+PAGE DOWN כדי לבחור בעמודה מלמעלה למטה.

 • הקשת SHIFT+ALT+PAGE UP כדי לבחור בעמודה מלמטה למעלה.

הרחבת בחירה (או בלוק).

CTRL+SHIFT+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש ESC לביטול מצב בחירה

בחירת טבלה שלמה.

ALT+5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל)

תנועה במסמך שלך

לשם תזוזה

הקש

תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

תו אחד ימינה

חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

CTRL+חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

CTRL+חץ ימינה

פיסקה אחת למעלה

CTRL+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

CTRL+חץ למטה

תא אחד ימינה (בטבלה)

SHIFT+TAB

תא אחד שמאלה (בטבלה)

TAB

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

לסוף השורה

END

לתחילת השורה

HOME

לראש החלון

ALT+CTRL+PAGE UP

לתחתית החלון

ALT+CTRL+PAGE DOWN

מסך אחד למעלה (גלילה)

PAGE UP

מסך אחד למטה (גלילה)

PAGE DOWN

לראש העמוד הבא

CTRL+PAGE DOWN

לראש העמוד הקודם

CTRL+PAGE UP

לסוף המסמך

CTRL+END

לתחילת המסמך

CTRL+HOME

לתיקון קודם

SHIFT+F5

לאחר פתיחת מסמך, למיקום בו עבדת כאשר המסמך נסגר לאחרונה

SHIFT+F5

תנועה בטבלה

לשם תזוזה

הקש

לתא הבא בשורה

TAB

לתא הקודם בשורה

SHIFT+TAB

לתא הראשון בשורה

ALT+HOME

לתא האחרון בשורה

ALT+END

לתא הראשון בעמודה

ALT+PAGE UP

לתא האחרון בעמודה

ALT+PAGE DOWN

לשורה הקודמת

חץ למעלה

לשורה הבאה

חץ למטה

שורה למעלה

ALT+SHIFT+חץ למעלה

שורה למטה

ALT+SHIFT+חץ למטה

הוספת פיסקאות ותווי טאב בטבלה

לשם הוספת

הקש

פיסקאות חדשות בתא

ENTER

תווי טאב בתא

CTRL+TAB

שימוש במצב הקלדה על טקסט קיים

כדי לשנות את הגדרות ההקלדה על טקסט קיים כך שתהיה לך גישה למצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש ALT+כ ו- ו כדי לפתוח את אפשרויות Word.

 2. הקש מ' כדי לבחור "מתקדם" ולאחר מכן הקש TAB.

 3. הקש ALT+ה כדי לעבור אל תיבת הסימון השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים.

 4. הקש על מקש הרווח כדי לבחור בתיבת הסימון ולאחר מכן הקש ENTER.

כדי לבטל או להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים, הקש INSERT.

עיצוב של תווים ופיסקאות

העתקת עיצוב

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העתקת עיצוב מטקסט.

CTRL+SHIFT+C

החלת העיצוב המועתק על טקסט.

CTRL+SHIFT+V

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

הערה: קיצורי המקשים הבאים אינם פועלים במצב קריאה במסך מלא.

לשם כך

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את הגופן.

CTRL+SHIFT+F

הגדלת הגופן.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת הגופן.

‎CTRL+SHIFT+<‎

הגדלת הגופן בנקודה אחת.

CTRL+]‎

הקטנת הגופן בנקודה אחת.

CTRL+[‎

החלת עיצובי תווים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את העיצוב של תווים.

CTRL+D

שינוי הרישיות של אותיות.

SHIFT+F3

עיצוב כל האותיות כאותיות רישיות.

CTRL+SHIFT+A

החלת עיצוב מודגש.

CTRL+B

החלת קו תחתון.

CTRL+U

סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים.

CTRL+SHIFT+W

סימון טקסט בקו תחתון כפול.

CTRL+SHIFT+D

החלת עיצוב טקסט מוסתר.

CTRL+SHIFT+H

החלת עיצוב נטוי.

CTRL+I

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות.

CTRL+SHIFT+K

החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי).

CTRL+סימן שווה

החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי).

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

הסרת עיצוב תווים ידני.

CTRL+מקש רווח

החלפת הגופן בקטע הנבחר בגופן Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

הצגה והעתקה של עיצובי טקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תווים שאינם מודפסים.

CTRL+SHIFT+* (כוכבית במקלדת נומרית אינה פועלת)

סקירת עיצוב טקסט.

SHIFT+F1 (לאחר מכן לחיצה על הטקסט שאת עיצובו ברצונך לסקור)

העתקת עיצובים.

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצובים.

CTRL+SHIFT+V

הגדרת המרווח בין שורות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

שורות ברווח בודד.

CTRL+1

שורות ברווח כפול.

CTRL+2

קביעת מרווח של שורה וחצי.

CTRL+5

הוספה או הסרה של רווח של שורה אחת לפני פיסקה.

CTRL+0 (אפס)

יישור פיסקאות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר פיסקה בין יישור למרכז ויישור לשמאל.

CTRL+E

מעבר פיסקה בין יישור לשני הצדדים ויישור לשמאל.

CTRL+J

מעבר פיסקה בין יישור לימין ויישור לשמאל.

CTRL+R

יישור פיסקה לשמאל.

CTRL+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+SHIFT+M

יצירת כניסה תלויה.

CTRL+T

הקטנת כניסה תלויה.

CTRL+SHIFT+T

הסרת עיצוב פיסקה.

CTRL+Q

החלת סגנונות פיסקה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלונית המשימות החלת סגנונות.

CTRL+SHIFT+S

פתיחת חלונית המשימות סגנונות.

ALT+CTRL+SHIFT+S

הפעלת עיצוב אוטומטי.

ALT+CTRL+K

החלת סגנון רגיל.

CTRL+SHIFT+N

החלת הסגנון כותרת 1.

ALT+CTRL+1

החלת הסגנון כותרת 2.

ALT+CTRL+2

החלת הסגנון כותרת 3.

ALT+CTRL+3

סגירת חלונית המשימות 'סגנונות'

 1. אם חלונית המשימות סגנונות לא נבחרה, הקש F6 כדי לבחור בה.

 2. הקש CTRL+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש ENTER.

הוספה ועריכה של אובייקטים

הוספת אובייקט

 1. הקש ALT, פ, ג ולאחר מכן ב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • הקשת חץ למטה כדי לבחור אובייקט, הקלדה ולאחר מכן הקשת ENTER כדי ליצור אובייקט.

  • הקש CTRL+TAB כדי לעבור לכרטיסיה יצירה מקובץ, הקש TAB ולאחר מכן הקלד את שם הקובץ של האובייקט שברצונך להוסיף לקובץ או אתר את הקובץ.

עריכת אובייקט

 1. כאשר הסמן ממוקם לשמאלו של האובייקט במסמך שלך, בחר באובייקט על-ידי הקשת SHIFT+חץ ימינה.

 2. הקש SHIFT+F10.

 3. הקש על מקש TAB כדי לעבור אל שם האובייקט, הקש ENTER ולאחר מכן הקש שוב ENTER.

הוספת גרפיקת SmartArt

 1. הקש ALT, פ ושחרר ולאחר מכן הקש [ ו- / כדי לבחור ב- SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הגרפיקה הרצוי.

 3. הקש TAB ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור בגרפיקה שברצונך להוסיף.

 4. הקש ENTER.

הוספת WordArt

 1. הקש , פ ושחרר ולאחר מכן הקש ץ כדי לבחור ב- WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בסגנון WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש ENTER.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. הקש ESC כדי לבחור את אובייקט ה- WordArt ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי להזיז את האובייקט.

 5. הקש ESC שוב כדי לחזור אל המסמך.

מיזוג דואר ושדות

ביצוע מיזוג דואר

הערה: עליך להיות בכרטיסיה דיוור כדי להשתמש בקיצורי מקשים אלה.

לשם כך

הקש

תצוגה מקדימה של מיזוג דואר.

ALT+SHIFT+K

מיזוג מסמך.

ALT+SHIFT+N

הדפסת המסמך הממוזג.

ALT+SHIFT+M

עריכת מסמך נתונים של מיזוג דואר.

ALT+SHIFT+E

הוספת שדה מיזוג.

ALT+SHIFT+F

עבודה עם שדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה DATE.

ALT+SHIFT+D

הוספת שדה LISTNUM.

ALT+CTRL+L

הוספת שדה PAGE.

ALT+SHIFT+P

הוספת שדה TIME.

ALT+SHIFT+T

הוספת שדה ריק.

CTRL+F9

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

עדכון שדות נבחרים.

F9

ביטול קישור של שדה.

CTRL+SHIFT+F9

מעבר בין קוד שדה נבחר לבין התוצאה שלו.

SHIFT+F9

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

ALT+F9

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

ALT+SHIFT+F9

מעבר לשדה הבא.

F11

מעבר לשדה הקודם.

SHIFT+F11

נעילת שדה.

CTRL+F11

ביטול נעילת שדה.

CTRL+SHIFT+F11

סרגל השפה

זיהוי כתב יד

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין שפות או פריסות לוח מקשים.

ALT שמאלי +SHIFT

הצגת רשימה של אפשרויות תיקון חלופיות.

תמונת לחצן +C

הפעלה או ביטול של כתב יד.

תמונת לחצן +H

הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) יפני בלוח מקשים 101.

ALT+~‎

הפעלה או ביטול של IME קוריאני בלוח מקשים 101.

ALT ימני

הפעלה או ביטול של IME סיני בלוח מקשים 101.

CTRL+מקש רווח

עצות

 • באפשרותך לבחור בצירוף המקשים לשם מעבר בין שפות או פריסות לוחות מקשים בתיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל השפה ולאחר מכן לחץ על הגדרות. תחת העדפות, לחץ על הגדרות מקשים.

 • מקש סמל Windows תמונת לחצן זמין בשורה התחתונה של מקשים ברוב לוחות המקשים.

לראש הדף

חומר עזר בנושא מקשים ייעודיים

מקשים ייעודיים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

קבלת עזרה או ביקור ב- Microsoft Office.com.

F1

הזזת טקסט או גרפיקה.

F2

חזרה על הפעולה האחרונה.

F4

בחירה בפקודה מעבר אל (הכרטיסיה בית).

F5

מעבר אל החלונית או המסגרת הבאה.

F6

בחירה בפקודה בדיקת איות (הכרטיסיה סקירה).

F7

הרחבת בחירה.

F8

עדכון השדות הנבחרים.

F9

הצגת תיאורי מקשים.

F10

מעבר לשדה הבא.

F11

בחר בפקודה שמירה בשם.

F12

SHIFT+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת עזרה תלויית-הקשר או חשיפת עיצוב.

SHIFT+F1

העתקת טקסט.

SHIFT+F2

שינוי הרישיות של אותיות.

SHIFT+F3

חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל.

SHIFT+F4

מעבר לשינוי האחרון.

SHIFT+F5

מעבר לחלונית או למסגרת הבאה (לאחר הקשת F6).

SHIFT+F6

בחירה בפקודה אוצר מילים (הכרטיסיה סקירה, הקבוצה הגהה).

SHIFT+F7

הקטנת בחירה.

SHIFT+F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

SHIFT+F9

הצגת תפריט קיצור.

SHIFT+F10

מעבר לשדה הקודם.

SHIFT+F11

בחר בפקודה שמור.

SHIFT+F12

CTRL+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

CTRL+F1

בחר בפקודה הצגה לפני הדפסה.

CTRL+F2

גזירה אל הדקר.

CTRL+F3

סגירת החלון.

CTRL+F4

מעבר אל החלון הבא.

CTRL+F6

הוספת שדה ריק.

CTRL+F9

הגדלת חלון המסמך לגודל מירבי.

CTRL+F10

נעילת שדה.

CTRL+F11

בחר בפקודה פתח.

CTRL+F12

CTRL‏+SHIFT+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת תוכן הדקר.

CTRL+SHIFT+F3

עריכת סימניה.

CTRL+SHIFT+F5

מעבר אל החלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Word 2010.

CTRL+SHIFT+F7

הרחבת בחירה או בלוק.

CTRL+SHIFT+F8, ולאחר מכן הקשת מקש חץ

ביטול קישור של שדה.

CTRL+SHIFT+F9

ביטול נעילת שדה.

CTRL+SHIFT+F11

בחר בפקודה הדפס.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא.

ALT+F1

יצירת אבן בניין חדש.

ALT+F3

יציאה מ- Word 2010.

ALT+F4

שחזור גודלו של חלון התוכנית.

ALT+F5

מעבר בחזרה מתיבת דו-שיח פתוחה אל המסמך, עבור תיבות דו-שיח התומכות באופן פעולה זה.

ALT+F6

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

ALT+F7

הפעלת מאקרו.

ALT+F8

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

ALT+F9

הצגת חלונית המשימות בחירה וניראות.

ALT+F10

הצגת קוד של Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT‏+SHIFT+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הקודם.

ALT+SHIFT+F1

בחר בפקודה שמור.

ALT+SHIFT+F2

הצגה של חלונית המשימות מחקר.

ALT+SHIFT+F7

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

ALT+SHIFT+F9

הצגת תפריט או הודעה עבור פעולה זמינה.

ALT+SHIFT+F10

בחירה בלחצן תוכן העניינים בגורם המכיל 'תוכן העניינים' כאשר הגורם המכיל פעיל.

ALT+SHIFT+F12

CTRL‏+ALT+מקש ייעודי

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת מידע מערכת של Microsoft.

CTRL+ALT+F1

בחר בפקודה פתח.

CTRL+ALT+F2

לראש הדף

שיתוף Facebook Facebook Twitter Twitter שלח בדואר אלקטרוני שלח בדואר אלקטרוני

האם מידע זה היה שימושי?

מצוין! יש לך משוב אחר?

כיצד נוכל לשפר זאת?

תודה על המשוב!

×