שינוי ברירת המחדל של מצייני מיקום התוכן של SharePoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

פקדים של מציין מיקום תוכן, שצוינו בתצוגת קוד על-ידי <asp:ContentPlaceHolder>, הם אזורים של תוכן הניתן להחלפה בדף ראשי. באפשרותך לשנות את מצייני מיקום התוכן בדף ראשי כדי להחיל את השינויים על כל דפי התוכן המצורפים לדף ראשי זה. לחלופין, באפשרותך לעקוף כל אחד ממצייני מיקום התוכן שנקבעו כברירת מחדל בדף תוכן בודד על-ידי הוספת תוכן מותאם אישית. התוכן המותאם אישית יופיע במקום תוכן ברירת המחדל עבור דף בודד זה כשהוא מוצג בדפדפן.

מאמר זה מציג מצייני מיקום תוכן ומראה כיצד להשתמש בסרגל הכלים דף ראשי כדי לאתר אותם. מאמר זה גם רושם ומתאר את כל מצייני התוכן שנקבעו כברירת מחדל המופיעים ב- Default.master באתר Windows SharePoint Services 3.0 ומספק הדרכה בדבר אופן השינוי של תוכן שסופק על-ידי מצייני מיקום תוכן.

בנושא זה

מהיכן מקבלים מצייני המיקום של תוכן ברירת מחדל את התוכן שלהם?

איתור מציין מיקום תוכן

ברירת המחדל של מצייני מיקום התוכן בדף default. master באתר Windows SharePoint Services 3.0

שינוי התוכן של מציין מיקום תוכן

מהיכן מקבלים מציינים מיקום התוכן שנקבעו כברירת מחדל את התוכן שלהם?

כברירת מחדל, רוב התוכן ב- default. master, הדף הראשי המהווה ברירת מחדל עבור אתר Windows SharePoint Services 3.0, אינו מקודד בדף. רוב התוכן מקורו פקדי אינטרנט של ASP.NET SharePoint, התוכן אחד מהם מאוחזרים מהשרת. כאשר מתקבלת בקשת דף התוכן בדפדפן, תוכן זה לאחזר מהשרת ומוצג בדף. לדוגמה, הטקסט "אתר צוות" המופיע באזור השמאלי ביותר של דף הבית (default. aspx) מסופק על-ידי פקד אינטרנט של ASP.NET SharePoint המאחזר את התוכן מהשרת ברירת המחדל. הטקסט "אתר צוות" אינו מופיע בתוך תגי HTML בתצוגת קוד. באפשרותך להחליף טקסט זה עם תוכן מותאם אישית על-ידי שימוש Microsoft Office SharePoint Designer 2007, כפי שמתואר בסעיף המופיע בהמשך שינוי התוכן של מציין מיקום תוכן.

אתר צוות מופיע בתוך מציין מיקום תוכן

לראש הדף

איתור מציין מיקום תוכן

מצייני מיקום תוכן חלים רק על דפים ראשיים. להצגת מצייני מיקום התוכן באתר Windows SharePoint Services 3.0, על העזרים החזותיים גורמים מכילים ריקים וגבולות גלויים להיות פעילים. בתפריט תצוגה, הצבע על עזרים חזותיים ולאחר מכן לחץ על גורמים מכילים ריקים וגבולות גלויים. ודא שהצג נבחר בתפריט המשנה.

הלחצנים גורמים מכילים ריקים וגבולות גלויים מודגשים בכתום כשהם פעילים, כפי שמוצג כאן.

עזרים חזותיים מסומנים בתפריט כשהם פועלים

באפשרותך לאתר מצייני מיקום תוכן בקלות באמצעות סרגל העיצוב דף ראשי .

 1. כדי לפתוח את סרגל הכלים דף ראשי, בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן לחץ על דף ראשי.

 2. לבחירת פקד של מציין מיקום תוכן, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על הפקד של מציין מיקום התוכן שברצונך לאתר.

בדוגמה הבאה, PlaceHolderTitleBreadcrumb נבחר בסרגל הכלים דף ראשי

סרגל הכלים דף ראשי

כשהוא נבחר בתצוגת עיצוב, מציין מיקום התוכן נראה כמו זה המוצג בהדגמה הבאה. הכרטיסיה מציגה את מזהה מציין המיקום.

כרטיסיית מציין מיקום תוכן כפי שמופיעה בתצוגת עיצוב
כרטיסיית מציין מיקום תוכן כפי שמופיעה בתצוגת עיצוב

כשאתה בוחר מציין מיקום תוכן בעזרת סרגל הכלים דף ראשי, מציין מיקום התוכן נבחר גם בבוחר התגים המהיר .

עצה: אם בוחר התגים המהיר אינו גלוי, בתפריט תצוגה, לחץ על בוחר תגים מהיר.

מציין מיקום תוכן כפי שמופיע בבוחר התגים המהיר
מציין מיקום תוכן כפי שהוא מופיע בבוחר התגים המהיר

באפשרותך להשתמש בסרגל הכלים דף ראשי בתצוגת עיצוב או בתצוגת קוד.

לראש הדף

מצייני מיקום התוכן שנקבעו כברירת מחדל ב- Default.master באתר Windows SharePoint Services 3.0

כברירת מחדל, דפי התוכן של Windows SharePoint Services 3.0 משתמשים במצייני מיקום התוכן הרשומים בטבלה הבאה. טבלה זו מזהה את מצייני מיקום התוכן ומסבירה מה כל אחד ממצייני התוכן מייצג בדף.

רוב מצייני המיקום של התוכן שנקבעו כברירת מחדל ב- Default.master נדרשים עבור תכונות שיתוף הפעולה של Windows SharePoint Services 3.0 (כגון ספריות ורשימות SharePoint) ולכן אין למחוק אותם.

לקבלת תצוגה מקדימה ויזואלית של מצייני מיקום התוכן שנקבעו כברירת מחדל הרשומים כאן, השתמש בסרגל הכלים דף ראשי כפי שתואר בסעיף הקודם.

מציין מיקום תוכן

תיאור

PlaceHolderBodyAreaClass

סגנונות גוף נוספים בכותרת הדף

PlaceHolderBodyLeftBorder

רכיבי גבול עבור גוף הדף הראשי

PlaceHolderBodyRightMargin

שוליים ימניים של גוף הדף הראשי

PlaceHolderCalendarNavigator

הצגת בורר תאריכים עבור ניווט בלוח שנה כאשר לוח שנה גלוי בדף

PlaceHolderFormDigest

פקד האבטחה "תקציר תוכן"

PlaceHolderGlobalNavigation

הניווט הגלובלי לפי סימני דרך

PlaceHolderHorizontalNav

תפריט ניווט עליון לדף

PlaceHolderLeftActions

החלק התחתון של אזור הניווט השמאלי

PlaceHolderLeftNavBar

אזור ניווט שמאלי

PlaceHolderLeftNavBarBorder

רכיב גבול בסרגל הניווט השמאלי

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

מקור נתונים עבור תפריט הניווט השמאלי

PlaceHolderLeftNavBarTop

החלק העליון של אזור הניווט השמאלי

PlaceHolderMain

התוכן הראשי של הדף

PlaceHolderMiniConsole

מקום להצגת פקודות ברמת הדף, לדוגמה, פקודות WIKI כגון ערוך דף, היסטוריה וקישורים נכנסים

PlaceHolderNavSpacer

הרוחב של אזור הניווט השמאלי

PlaceHolderPageDescription

תיאור רכיבי הדף

PlaceHolderPageImage

סמל הדף באזור השמאלי העליון של הדף

PlaceHolderSearchArea

אזור תיבת חיפוש

PlaceHolderSiteName

שם אתר

PlaceHolderTitleAreaClass

סגנונות נוספים בכותרת הדף

PlaceHolderTitleAreaSeparator

הצגת צלליות עבור אזור הכותרת

PlaceHolderTitleBreadcrumb

אזור סימן דרך ראשי של תוכן

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

כותרת דף המוצגת מיד אחרי סימני הדרך

PlaceHolderTitleLeftBorder

גבול שמאלי של אזור הכותרת

PlaceHolderTitleRightMargin

שוליים ימניים של אזור הכותרת

PlaceHolderTopNavBar

אזור ניווט עליון

PlaceHolderUtilityContent

תוכן עודף בקצה התחתון של הדף

SPNavigation

ריק כברירת מחדל ב- Windows SharePoint Services 3.0. יכול לשמש עבור פקדי עריכת דף נוספים.

WSSDesignConsole

פקדי עריכת הדף כאשר הדף נתון במצב 'ערוך דף' (בדפדפן, לחץ על פעולות אתר ולאחר מכן לחץ על ערוך דף)

לראש הדף

שינוי התוכן של מציין מיקום תוכן

אם ברצונך שהשינויים שביצעת במציין מיקום תוכן יחולו על האתר כולו, שנה את מציין מיקום התוכן בדף הראשי. באפשרותך גם לשנות את התוכן בדף תוכן בודד, באופן שיעקוף את תוכן ברירת המחדל שהדף הראשי מספק לדף תוכן זה.

הערה: באפשרותך לערוך שינויים בכל התוכן בדף הראשי, לא רק בתוכן שבתוך מצייני מיקום תוכן. כל השינויים המבוצעים בדף ראשי חלים על כל דפי התוכן המצורפים לדף ראשי זה.

החלת שינויים במצייני מיקום תוכן על האתר כולו

כשאתה עורך שינויים בדף ראשי, השינויים שלך מוחלים על כל הדפים המצורפים לדף ראשי זה. בדוגמה הבאה, אתה משנה את הטקסט של שם האתר בדף הראשי על-ידי בחירה במציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName, ולאחר מכן החלפה של תוכן ברירת המחדל בתוכן שהותאם אישית. כשתשמור את הדף, השינויים יופיעו בכל הדפים המצורפים לדף ראשי זה.

 1. לפתיחת Default.master, ברשימת התיקיות, לחץ פעמיים על ‎_catalogs, לחץ פעמיים על masterpage ולאחר מכן לחץ פעמיים על default.master.

 2. לפתיחת סרגל הכלים דף ראשי, בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כליםולאחר מכן לחץ על דף ראשי.

 3. השתמש בסרגל הכלים דף ראשי כדי לאתר את מציין מיקום התוכן שברצונך לשנות.

  כדי לפעול בהתאם לדוגמה, בסרגל הכלים דף ראשי, לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על PlaceHolderSiteName ברשימה.

 4. לחץ על הטקסט אתר צוות כדי לבחור את מאפיין הפרוייקט.

  מאפיין פרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
  מאפיין הפרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
 5. הקלד שם חדש לאתר שלך ולאחר מכן שמור את השינויים על-ידי לחיצה על שמירה בתפריט קובץ.

  מופיעה הודעה המזהירה אותך ששמירת השינויים שלך תתאים אישית דף מהגדרת האתר. לחץ על כן.

  הערה: אם אינך מרוצה מהשינויים שביצעת בדף הראשי, באפשרותך תמיד לאפס אותו להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

השינויים מוחלים על כל הדפים המצורפים לדף ראשי זה.

הערה: השינויים לא מוחלים על דף התוכן אם דף התוכן כבר עוקף את התוכן של הדף הראשי.

החלת שינויים של מציין מיקום תוכן על דף תוכן בודד בלבד

כשאתה מבצע שינויים בדף תוכן יחיד, השינויים חלים רק על דף זה. כשאתה מוסיף תוכן מותאם אישית למציין מיקום תוכן בדף תוכן, אתה עוקף את תוכן ברירת המחדל שסיפק הדף הראשי עבור מציין ציקום תוכן זה על-ידי יצירה של פקד תוכן עבור דף זה. בדוגמה הבאה, אתה משנה את הטקסט של שם האתר בדף הבית שנקבע כברירת מחדל על-ידי בחירת מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName ולאחר מכן החלפת התוכן בטקסט מותאם אישית. כשתשמור את הדף, השינויים יופיעו רק ב- Default.aspx.

 1. ברשימת התיקיות, לחץ פעמיים על default.aspx.

 2. לחץ על הטקסט אתר צוות ולאחר מכן לחץ על החץ המופיע בפינה הימנית העליונה של מציין מיקום התוכן.

  אתר צוות מופיע בתוך מציין מיקום PlaceHolderSiteName בתצוגת עיצוב

  שים לב למילה (ראשי) בכרטיסיה. פירוש הדבר שאזור התוכן מציג תוכן מהדף הראשי. אין אפשרות לערוך אזור זה.

 3. לחץ על יצירת תוכן מותאם אישית.

  רשימת משימות תוכן נפוצות

  שים לב למילה (מותאם אישית) בכרטיסיה. פירוש הדבר שהתוכן המותאם אישית באזור זה עוקף את התוכן בדף הראשי. כעת ניתן לערוך אזור זה.

 4. לחץ על הטקסט אתר צוות כדי לבחור את מאפיין הפרוייקט.

  מאפיין פרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
  מאפיין הפרוייקט בתוך מציין מיקום התוכן PlaceHolderSiteName הנבחר בתצוגת עיצוב
 5. הקלד שם אתר חדש עבור דף הבית שלך ולאחר מכן שמור את השינויים שלך על-ידי לחיצה על שמירה בתפריט קובץ.

  מופיעה הודעה המזהירה אותך ששמירת השינויים שלך תתאים אישית דף מהגדרת האתר. לחץ על כן.

  הערה: אם אינך מרוצה מהשינויים שביצעת בדף הראשי, באפשרותך תמיד לאפס אותו להגדרת האתר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר.

השינויים מוחלים רק על Default.aspx.

כדי לחזור לתוכן ברירת המחדל מהדף הראשי, לחץ על הטקסט אתר צוות, לחץ על החץ המופיע בפינה הימנית העליונה של הפקד ולאחר מכן לחץ על מעבר כברירת מחדל לתוכן הדף הראשי.

הודעה מופיעה ומזהירה אותך שאם תעבור כברירת מחדל לתוכן הדף הראשי, כל הפריטים באזור זה יוסרו מהדף. אם ברצונך לחזור לתוכן הדף הראשי, ובכך להפסיד כל תוכן מותאם אישית באזור זה, לחץ על כן.

שמור את השינויים על-ידי לחיצה על שמור בתפריטקובץ.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×