שימוש בקורא מסך כדי ליצור טבלאות במסדי נתונים שולחניים של Access

באפשרותך להשתמש בקורא מסך ובקיצורי מקשים כדי להוסיף טבלאות למסד נתונים שולחני של Access.

הערה נושא זה מבוסס על ההנחה שמשתמשי JAWS ביטלו את תכונת תפריט רצועת הכלים הווירטואלי (Virtual Ribbon Menu).

בנושא זה

מבט כולל

טבלאות הן אובייקטים חיוניים במסד נתונים מכיוון שהן מכילות את כל המידע או הנתונים. לדוגמה, מסד נתונים של עסק יכול לכלול טבלת אנשי קשר שבה מאוחסנים השמות של ספקים, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי טלפון. לפני שתיצור טבלאות, קח בחשבון את הדרישות וקבל החלטה לגבי כל הטבלאות שייתכן שתזדקק להן. לקבלת עזרה בתכנון ועיצוב של מסד נתונים, ראה יסודות העיצוב של מסדי נתונים.

מסד נתונים יחסי, כגון Access, כולל על פי רוב כמה טבלאות לוגיות מחוברות. במסד נתונים מעוצב היטב, בכל טבלה מאוחסנים נתונים לגבי נושא מסוים, כגון עובדים או מוצרים. טבלה כוללת רשומות (שורות), שדות (עמודות) וערכי שדות (תאים) עבור כל רשומה.

 • רשומה (שורה) מכילה נתונים ספציפיים, כגון מידע אודות עובד או מוצר מסוים.

 • שדה (עמודה) מכיל נתונים אודות היבט אחד של נושא הטבלה, כגון שם פרטי, כתובת דואר אלקטרוני או מחיר.

 • ערך שדה (תא) עבור רשומה מכיל סוגי נתונים שונים, כגון טקסט, מספרים, תאריכים והיפר-קישורים.

למרות שבכל טבלה מאוחסנים נתונים לגבי נושא שונה, בטבלאות במסד נתונים יחסי כגון Access מאוחסנים נתונים לגבי נושאים הקשורים זה לזה. לדוגמה, מסד נתונים עשוי להכיל:

 • טבלת לקוחות המפרטת את לקוחות החברה וכתובותיהם.

 • טבלת מוצרים המפרטת את המוצרים שאתה מוכר, לרבות מחירים ותמונות של כל אחד מהם.

 • טבלת הזמנות העוקבת אחר הזמנות של לקוחות.

כדי לחבר את הנתונים המאוחסנים בטבלאות שונות, עליך ליצור קשרי גומלין. קשר גומלין הוא חיבור לוגי בין שתי טבלאות בעלות שדה משותף. לקבלת מידע אודות יצירת קשרי גומלין בין טבלאות במסד נתונים שולחני של Access, ראה יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

הוספת טבלה

 1. פתח מסד נתונים חדש או קיים.

  עצה ייתכן שקורא המסך לא יתחיל בקריאה עד לפתיחת טבלה. אם אתה פותח מסד נתונים ללא טבלאות פתוחות, הקש Enter. הטבלה העליונה בחלונית הניווט נפתחת.

 2. הקש Alt+ב, ך. מתווספת טבלה חדשה ואתה שומע "Leaving menus bar, Table X" (ב- Narrator, אתה שומע "Table X"). המוקד נמצא בתא הראשון של השדה השני. (שם ברירת המחדל של השדה הראשון הוא מזהה.)

 3. הזן נתונים בטבלה או הדבק נתונים לטבלה ממקור אחר, כגון חוברת עבודה של Excel. בעת הזנת ערך שדה בשדה החדש ומעבר לערך השדה הבא, Access נותן לשדה באופן אוטומטי את השם שדה X.

 4. כדי לשנות כותרת שדה (עמודה) בטבלה:

  1. כדי לבחור את השדה, מקם את המוקד בשדה והקש Ctrl+מקש רווח.

  2. כדי לפתוח תפריט קיצור, הקש על מקש Application (שנמצא בדרך כלל בחלק הימני התחתון של לוח המקשים) או הקש Shift+F10.

  3. הקש ס. המוקד עובר לכותרת השדה ולאחר מכן אתה שומע "Leaving menus, Datasheet, Row X" את שם השדה ו- "Type and text". הזן שם חדש עבור השדה.

  עצה שמות בעלי משמעות עוזרים לך לדעת מה כל שדה מכיל מבלי לראות את התוכן שלו, לדוגמה, 'שם מוצר' או 'מחיר'.

 5. כדי להוסיף שדה (עמודה) לטבלה:

  1. כדי לעבור לרשומה הראשונה של הטבלה, הקש Ctrl+Home.

  2. כדי לעבור לרשומה האחרונה של השדה האחרון בטבלה, הקש Ctrl+End.

  3. כדי לעבור לשדה חדש, הקש על מקש חץ ימינה.

  4. כדי לעבור לרשומה הראשונה של השדה החדש, הקש Ctrl+חץ למעלה.

  5. הזן את הנתונים. בעת המעבר לתא אחר, השדה החדש מתווסף עם שם ברירת המחדל שדה X.

שמירת טבלה

לאחר יצירת טבלה חדשה או שינוי טבלה קיימת, עליך לשמור אותה.

 1. כדי לשמור טבלה, הקש Ctrl+S או Alt+כ, ר או Alt+י, ו+מ.

  בעת שמירת טבלה בפעם הראשונה, נפתחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם ואתה שומע "Save as, Table Name colon, Edit, Type, and Text" ואת שם הטבלה.

  עצות

  • אם תנסה לסגור טבלה לפני שמירתה, תופיע תיבת דו-שיח באופן אוטומטי ותשמע "Do you want to save changes to the design of table Table X?‎" המוקד נמצא בלחצן כן. כדי לשמור את הטבלה, הקש Enter.

  • כאשר תשמור שינויים בטבלה קיימת, יוקצה לטבלה השם שנתת לה בעבר. כדי לשנות את שם הטבלה בעת השמירה, הקש F12. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת, ובאפשרותך להזין שם חדש.

 2. בתיבת הטקסט, הקלד שם עבור הטבלה. בעת שמירת טבלה בפעם הראשונה, תן לה שם המתאר את הנתונים שהיא מכילה. לדוגמה, תוכל לתת לטבלה את השם לקוחות, מלאי חלפים או מוצרים. Access מספק גמישות רבה בנוגע למתן שמות לטבלאות ביישומי אינטרנט, אך ישנן כמה הגבלות:

  • שם טבלה יכול להכיל עד 64 תווים.

  • הוא יכול לכלול כל שילוב של אותיות, מספרים, רווחים ותווים מיוחדים למעט נקודה (.), סימן קריאה (!), סוגריים מרובעים ([]), רווח מוביל, סימן שוויון (=) מוביל או תווים שאינם ניתנים להדפסה כגון החזרת גררה. השם אינו יכול להכיל את התווים הבאים: :` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • השם אינו יכול להכיל את התווים הבאים: :` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  עצה עליך להחליט על מוסכמה למתן שמות עבור האובייקטים במסד הנתונים שלך ולהשתמש בה בצורה עקבית.

 3. הקש Enter.

שינוי שם של טבלה

הערה לא ניתן לשנות שם של טבלה כאשר היא פתוחה. כדי לסגור טבלה פעילה, הקש F6 או Ctrl+W. המוקד עובר לחלונית הניווט, בטבלה שסגרת.

 1. בחלונית הניווט, כדי לבחור את הטבלה שברצונך לשנות את שמה, השתמש במקש חץ למטה.

  עצה כדי לגשת לטבלאות בחלונית הניווט, ייתכן שתצטרך להקיש על מקש Tab.

 2. כדי לפתוח תפריט קיצור, הקש על מקש Application (שנמצא בדרך כלל בחלק הימני התחתון של לוח המקשים) או הקש Shift+F10.

 3. בתפריט הקיצור, הקש ש ולאחר מכן הקש Enter. אתה שומע "Leaving menus, Rename text box, Edit" (ב- Narrator, אתה שומע "Rename text box" ואת השם הנוכחי).

 4. בתיבת הטקסט, הקלד את השם החדש והקש Enter.

מחיקת טבלה

 1. בתצוגת גליון נתונים, סגור את כל הטבלאות. המוקד עובר אל חלונית הניווט. כדי לבחור את הטבלה שברצונך למחוק, השתמש במקש חץ למטה.

 2. הקש Delete. נפתח חלון שבו אתה מתבקש לאשר את המחיקה, ואתה שומע "Do you want to delete the Table X?‎" (ב- Narrator, אתה שומע "Microsoft Access dialog, Yes button"). המוקד נמצא בלחצן כן.

 3. כדי למחוק את הטבלה, הקש Enter.

הערה כשאתה נמצא בתצוגת עיצוב, כדי לעבור לתצוגת גליון נתונים הקש Alt, ח+ק, 4 ולאחר מכן צ. כדי לעבור לתצוגת עיצוב כשאתה נמצא בתצוגת גליון נתונים, הקש Alt+י, 4 ולאחר מכן ע.

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×